#
กิจกรรมอบรม
จำนวนโรงเรียน
0025 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในการพัฒนาเพิ่มเวลารู้ 4 H 186
0026 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 186
0027 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ English Boot Camp 186
0029 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูจัดการเรียนประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตย ผ่านกิจกรรม Active Leaning 186

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา