#
ผู้เข้าอบรม
โรงเรียน
เลขที่
พิมพ์ใบประกาศ
1 นายนิยม ศิริชนะ
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
1698
2 นายวินัด อุ่นแก้ว
โรงเรียนบ้านตานวน
1700
3 นางไพรินทร์ หวังดี
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
1702
4 นายบุญเต็ม พวงเพชร
โรงเรียนบ้านโนนแก
1704
5 นายไสว วงศ์บา
โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32)
1705
6 นางจันทรา ทองพันธ์
โรงเรียนบ้านชำเบ็ง
1708
7 นายสมัย ศรีพอ
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1711
8 นางดวงเพ็ญ รูปสวย
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1716
9 นายเชี่ยวชาญ พรมวิหาร
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1719
10 นายทนงศักดิ์ ภักดี
โรงเรียนบ้านคำกลาง
1720
11 นางสาวศศิวิมน เชื้อหอม
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1721
12 นางสาวพิชญารัฐ สมานพันธ์
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1723
13 นายอุดมศักดิ์ ศรียันต์
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1725
14 นายศักดา ดาระหงษ์
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1730
15 นางสาวกุลนิษฐ์ จุลเหลา
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติสาขาบ้านสันติสุข
1731
16 นางสาวพานิชย์ สุวรรณทอง
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
1732
17 นายมนตรี พินพยอม
โรงเรียนบ้านกระเจา
1734
18 นางพรภิมนต์ คำชุมภู
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1736
19 นางสาวณรัตติกร ยั่งยืน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1740
20 นายธนานันต์ ศรีประภาพงศ์
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1741
21 นายปกรณ์ โสพัฒน์
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1742
22 นางวาศิณี เทียนศรี
โรงเรียนบ้านตาเครือ
1744
23 นางลำเพย ไชยสาร
โรงเรียนบ้านอาราง
1745
24 นางวัลลี ศรีจันทร์
โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
1746
25 นายพัฒนา แสงสุวรรณ
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
1747
26 นางสาวยุพามญธ์ พานแก้ว
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
1748
27 นางสาวธัญญลักษณ์ คำโท
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1749
28 นางสาวพรพรรณ์ พันแก่น
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1751
29 นายธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1752
30 นางสาวเรไร ผิวหอม
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1753
31 นางสาวจิรนันท์ จันทร์แจ้ง
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
1754
32 นายจิตรกร ปรีเปรม
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1755
33 นางนุจรี ปรีเปรม
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1756
34 นางยุพินทอง จันทร์ถา
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1757
35 นายคมสันต์ สีทะ
โรงเรียนบ้านพยอม
1761
36 นายพลายงาม เภาพาด
โรงเรียนบ้านภูทอง
1765
37 นายเฉลิมพล รักษาภักดี
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1766
38 นางพรรัชดา คำตัน
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
1767
39 นายบุญเกิด สุริพล
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
1768
40 นายณัฐเตชิต ศิริบูรณ์
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
1769
41 นางสาวปวริศา เศรษฐบุตร
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1770
42 นายเสวก วิริยะบัณฑิต
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1771
43 นางวรรณี แสนลา
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1775
44 นางลำดวน ไชยโยธา
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
1777
45 นายนุทัศน์ กล้าหาญ
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
1778
46 นายกฤษดาวุธ บุญบำเรอ
โรงเรียนบ้านขนาด
1780
47 นายสุวิน โสภา
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1781
48 นายณฐภัทร พิมาทัย
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1782
49 นางสาวจินตนา ใจมนต์
โรงเรียนบ้านระหาร
1783
50 นางสาววิริยา โยธา
โรงเรียนบ้านตระกวน
1784
51 นายวิชาญ พุทธวงค์
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
1785
52 นางสาวช่อลัดดา ปุญญา
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1786
53 นายขวัญชัย พิมมาศ
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1787
54 นางสาวชนัญชิดา สายจันทร์
โรงเรียนบ้านกระเบา
1791
55 นางสาวดาวนภา บุญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1792
56 นายสมพร พิมพ์ประจบ
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1793
57 นางสาวนิตยา ทองแปลง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1794
58 นายจตุพล ข่ายทอง
โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503)
1795
59 นางสุวรรณา พุทธวงค์
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1796
60 นางสาวบุษบา แก้วมูล
โรงเรียนบ้านระโยง
1796
61 นางนุชรี แก่นลา
โรงเรียนบ้านหนองทา
1797
62 นางสาวสิริโสภา ขันทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1798
63 นางพนิดา อุตส่าห์
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1799
64 นางสาวกุลิสรา สาคำภีร์
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1800
65 นายกฤษฎา พละศักดิ์
โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ)
1801
66 นางละออง คำศรี
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1802
67 นางพรชนก ชุมคำ
โรงเรียนบ้านท่าสว่างสาขาบ้านกระหวัน
1803
68 นางใบบัว วงศ์จันทร์
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1804
69 นายเสถียร ขันตรี
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1805
70 นายเสถียร ขันตรี
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1806
71 นายเสถียร ขันตรี
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1807
72 นายเสถียร ขันตรีพ
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1809
73 นายวรวิทย์ วงศ์บุญ
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07
1810
74 นายเดวิทย์ ไผ่แก้ว
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1811
75 นางปริสรา สมรัตนานุรักษ์
โรงเรียนบ้านหนองขนาน
1812
76 นางอัญชลา นามคุณ
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1813
77 นางสาวธิดารัตน์ ชาวเชียงตุง
โรงเรียนบ้านชำเขียน
1814
78 นายเสกสรรค์ สามสี
โรงเรียนบ้านกระทิง
1815
79 นายสวิน สายจันทร์
โรงเรียนบ้านหนองผือ
1816
80 นางขวัญใจ อ่างศิลป์
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1817
81 นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ดอกจันทร์
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย
1818
82 นางสาวธนัชพร ตะนะภักดิ์
โรงเรียนบ้านหนองรุง
1819
83 นายไพโรจน์ ภูติยา
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1820
84 นางสาวสุธันยา ภูพูล
โรงเรียนบ้านหนองคับคา
1821
85 นางสาวปิยะพร ทำบุญ
โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
1822
86 นายชำนาญ พูลสุข
โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
1823

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา