#
ผู้เข้าอบรม
โรงเรียน
เลขที่
พิมพ์ใบประกาศ
1 นายเพิ่มศักดิ์ ข่ายทอง
โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503)
-
ไม่พบเลขที่
2 นายปิยะ การะเกษ
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
-
ไม่พบเลขที่
3 นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
-
ไม่พบเลขที่
4 นายทองคำ รักษาวงษ์
โรงเรียนบ้านชำเบ็ง
-
ไม่พบเลขที่
5 นายพูนศักดิ์ กากแก้ว
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
-
ไม่พบเลขที่
6 นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
-
ไม่พบเลขที่
7 นางจันจิรา ศรีจันทร์
โรงเรียนบ้านกันจาน
-
ไม่พบเลขที่
8 นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์
โรงเรียนบัานกันจด
-
ไม่พบเลขที่
9 นายสรวิศิษฐ์ ทางาม
โรงเรียนบ้านโนนงาม
-
ไม่พบเลขที่
10 นายสมปอง ชินตะวัน
โรงเรียนบ้านหนองทา
-
ไม่พบเลขที่
11 นายกฤษฎา เพิ่มวิไล
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
-
ไม่พบเลขที่
12 นายสรวิศ โชคลาภ
โรงเรียนบ้านระโยง
-
ไม่พบเลขที่
13 นายสิทธิชัย พงษ์สิน
โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
-
ไม่พบเลขที่
14 นายธีระศักดิ์ กุมพันธ์
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
-
ไม่พบเลขที่
15 นายทวี สอนคำเสน
โรงเรียนบ้านเดื่อ
-
ไม่พบเลขที่
16 นายสุทธี อาการ
โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ
-
ไม่พบเลขที่
17 นายวุฒิพงษ์ ธรรมบุตร
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
-
ไม่พบเลขที่
18 นายสุวัฒน์ มะโนชาติ
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
-
ไม่พบเลขที่
19 นายนที สุขพอดี
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
-
ไม่พบเลขที่
20 นายสมนึก สุวรรณโค
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
-
ไม่พบเลขที่
21 นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
-
ไม่พบเลขที่
22 ดร.สมัย ทองมาก
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
-
ไม่พบเลขที่
23 นายนิธิศ ธรรมนิยม
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
-
ไม่พบเลขที่
24 นายโอภาส ดอกพวง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
-
ไม่พบเลขที่
25 นายสุชาติ สารเฉวตร์
โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ)
-
ไม่พบเลขที่
26 นายสำนวน แตะต้อง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
-
ไม่พบเลขที่
27 นายวิเชียร วงษ์ราช
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
-
ไม่พบเลขที่
28 นายไพสงค์ แซ่เตีย
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
-
ไม่พบเลขที่
29 นายถวิล แพงยา
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
-
ไม่พบเลขที่
30 นายจำนง ดีนันท์
โรงเรียนบ้านกระบี่
-
ไม่พบเลขที่
31 นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน
โรงเรียนบ้านชำม่วง
-
ไม่พบเลขที่
32 นายวรุตม์ มั่นจิตร
โรงเรียนบ้านผือ
-
ไม่พบเลขที่
33 นายสาริศ ขำศรีบุศ
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
-
ไม่พบเลขที่
34 นายนำพล กิ่งมะณี
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
-
ไม่พบเลขที่
35 นายพิชัย ตุลยเสวี
โรงเรียนบ้านขนา
-
ไม่พบเลขที่
36 นายเด่นชัย เขตสกุล
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
-
ไม่พบเลขที่
37 นายเนติวัฒน์ บำรุง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
-
ไม่พบเลขที่
38 นายแมนศักดิ์ แถมวัน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
-
ไม่พบเลขที่
39 นายเสรี ชินชัย
โรงเรียนบ้านแก
-
ไม่พบเลขที่
40 นายบุญมี จันทวี
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
-
ไม่พบเลขที่
41 นายสมาน ชิดดี
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
-
ไม่พบเลขที่
42 นายวิชัย วรรณทวี
โรงเรียนบ้านจานเลียว
-
ไม่พบเลขที่
43 นายบัวพัน ขันตี
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)
-
ไม่พบเลขที่
44 นายสังคม อินทร์ขาว
โรงเรียนบ้านนาขนวน
-
ไม่พบเลขที่
45 นายพรชัย บุญพร้อม
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
-
ไม่พบเลขที่
46 นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข
โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน
-
ไม่พบเลขที่
47 นางอุไรวรรณ คำชัย
โรงเรียนบ้านนารังกา
-
ไม่พบเลขที่
48 นายอินสร หนูพัฒน์
โรงเรียนบ้านขะยูง
-
ไม่พบเลขที่
49 นายปรีชา จารุวงศ์
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
-
ไม่พบเลขที่
50 นายวิชัยทรรศ แก้วภักดี
โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน)
-
ไม่พบเลขที่
51 นายสมัย อดทน
โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
-
ไม่พบเลขที่
52 นายเฉลิม มงคลแก่นทราย
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
-
ไม่พบเลขที่
53 นายสุพล ศรีจันทร์
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
-
ไม่พบเลขที่
54 นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
-
ไม่พบเลขที่
55 นายสมศักดิ์ ประสาร
โรงเรียนบ้านปะทาย
-
ไม่พบเลขที่
56 นายเสถียร จำเริญ
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
-
ไม่พบเลขที่
57 นายวารินทร์ บุญเชิญ
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
-
ไม่พบเลขที่
58 นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
-
ไม่พบเลขที่
59 นายพล สำลี
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
-
ไม่พบเลขที่
60 นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
-
ไม่พบเลขที่
61 นายชุติ เจริญศรีเมือง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
-
ไม่พบเลขที่
62 นายประพัฒน์ รักพรหม
โรงเรียนบ้านสว่าง
-
ไม่พบเลขที่
63 นายสุรินทร์ คำชัย
โรงเรียนบ้านโตนด
-
ไม่พบเลขที่
64 นายบรรจง นวลแย้ม
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)
-
ไม่พบเลขที่
65 นายบัญชา กาญจนเสน
โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
-
ไม่พบเลขที่
66 นายคำปัน จำปาเรือง
โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง
-
ไม่พบเลขที่
67 นายวิมล มูลสาร
โรงเรียนบ้านขนุน
-
ไม่พบเลขที่
68 นายสมรักษ์ พรมมาสุข
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา
-
ไม่พบเลขที่
69 นายสุดใจ พานิช
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
-
ไม่พบเลขที่
70 นายชาญ สมสะอาด
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
-
ไม่พบเลขที่
71 นายประสิทธิ์ สร้อยมาลุน
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
-
ไม่พบเลขที่
72 นายประดิษฐ์ วันดี
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
-
ไม่พบเลขที่
73 นายพูนสวัสดิ์ รัตนา
โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
-
ไม่พบเลขที่
74 นายประมาณ ประสานพันธ์
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
-
ไม่พบเลขที่
75 นายฤทธิรุทร บุษบงก์
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
-
ไม่พบเลขที่
76 นายโกศรี พันธ์ยงค์
โรงเรียนบ้านสามเส้า
-
ไม่พบเลขที่
77 นายอำนาจ น้อยแสง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
-
ไม่พบเลขที่
78 นายประดิษฐ์ ผาธรรม
โรงเรียนบ้านด่าน
-
ไม่พบเลขที่
79 นายพิชิต ศิริชนะ
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
-
ไม่พบเลขที่
80 นายสมยศ ภูสิงห์
โรงเรียนบ้านโดนอาว
-
ไม่พบเลขที่
81 นายทองหล่อ สิงห์คง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
-
ไม่พบเลขที่
82 นายศิริบูรณ์ หลักเพชร
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
90
83 นายสุนทร แนวจำปา
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
178
84 นายทวี ฝอยทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
183
85 นายลมัย พวงเพ็ชร
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
184
86 นายสงวน สีลากุล
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
185
87 นายจินดา ศรีรวัฒน์
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
186
88 นายอุดร ประสาร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
189
89 นายชรลอน โชติรัตน์
โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส
190
90 นายสุเรียน สนทะยา
โรงเรียนบ้านตาแท่น
191
91 นายเสมียน ละเลิศ
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
192
92 นางสาวปริชาติ ชมชื่น
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
194
93 นายวีรชาติ แสงกล้า
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
195
94 นางนิลยา นาไชยธง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
248

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา