#
ผู้เข้าอบรม
โรงเรียน
เลขที่
พิมพ์ใบประกาศ
1 นายวชิระ ฉวีวงษ์
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)
-
ไม่พบเลขที่
2 นายสุประกิต จันทร์ถา
โรงเรียนบ้านกระเบา
-
ไม่พบเลขที่
3 นายวุฒิพงษ์ ถันทอง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
-
ไม่พบเลขที่
4 นายธวัชชัย บุญน้อย
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
-
ไม่พบเลขที่
5 นายนิรภัย ศรแก้ว
โรงเรียนบ้านกันทรอม
-
ไม่พบเลขที่
6 นายธนภัทร ศรีโสด
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
-
ไม่พบเลขที่
7 นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
-
ไม่พบเลขที่
8 นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์
โรงเรียนบ้านขนาด
-
ไม่พบเลขที่
9 นายรุ่งศิริ สุระถาวร
โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
-
ไม่พบเลขที่
10 นายจิตกร ป้องกัน
โรงเรียนบ้านคำกลาง
-
ไม่พบเลขที่
11 นายธีรเดช บุญเนตร
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
-
ไม่พบเลขที่
12 นางเนตรนภา สาระวรรณ
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
-
ไม่พบเลขที่
13 นายประสพ ขอจงสุข
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
-
ไม่พบเลขที่
14 นางพรพรรณ บุตตะวงศ์
โรงเรียนบ้านจองกอ
-
ไม่พบเลขที่
15 นายรัตนสิทธิ์ โสพล
โรงเรียนบ้านจานบัว
-
ไม่พบเลขที่
16 นายทวี พรมดวงศรี
โรงเรียนบ้านชำเขียน
-
ไม่พบเลขที่
17 นายธีระพงษ์ สุพรรณ์
โรงเรียนบ้านซำ
-
ไม่พบเลขที่
18 นายชุมพร ขันสิงห์
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
-
ไม่พบเลขที่
19 นายเสวก วิริยะบัณฑิต
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
-
ไม่พบเลขที่
20 นายทรงพล โพธิ์ขาว
โรงเรียนบ้านดาน
-
ไม่พบเลขที่
21 นายอภิศักดิ์ ไสว
โรงเรียนบ้านดู่
-
ไม่พบเลขที่
22 นายทวี สอนคำเสน
โรงเรียนบ้านเดื่อ
-
ไม่พบเลขที่
23 นางรัฐอนงค์ อินโหงว
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
-
ไม่พบเลขที่
24 นายไชยโรจน์ ยอดสิงห์
โรงเรียนบ้านตาเครือ
-
ไม่พบเลขที่
25 นายเสมือน วรเชษฐ
โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32)
-
ไม่พบเลขที่
26 นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
-
ไม่พบเลขที่
27 นายชัยมงคล มีวงศ์
โรงเรียนบ้านตาเอก
-
ไม่พบเลขที่
28 นายวิชาญ กาญจนพัฒน์
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)
-
ไม่พบเลขที่
29 นายอัศวิน เกษสร
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
-
ไม่พบเลขที่
30 นายไพรัตน์ ทองบ่อ
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
-
ไม่พบเลขที่
31 นายนพรัตน์ สายลุน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
-
ไม่พบเลขที่
32 นายนิยม ศิริชนะ
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
-
ไม่พบเลขที่
33 นางสาวปิยะพร ทำบุญ
โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
-
ไม่พบเลขที่
34 นายวิชัยทรรศ แก้วภักดี
โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขุนหาญ)
-
ไม่พบเลขที่
35 นางสาวดนตรี บุญลี
โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน)
-
ไม่พบเลขที่
36 นายธนะศักดิ์ ธนะศรี
โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง
-
ไม่พบเลขที่
37 นายหนัน อุสาย
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
-
ไม่พบเลขที่
38 นายประเวช สัตยากุล
โรงเรียนบ้านปุน
-
ไม่พบเลขที่
39 นายทินกร มณีกุล
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
-
ไม่พบเลขที่
40 นายเพชร วงพรมมา
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
-
ไม่พบเลขที่
41 นายบุญคง เนตรภักดี
โรงเรียนบ้านพยอม
-
ไม่พบเลขที่
42 นายปรีชา รินวงศ์
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
-
ไม่พบเลขที่
43 นางเพ็ญฉวี นนทะชาติ
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
-
ไม่พบเลขที่
44 นายบุญแสน สุทธิประภา
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
-
ไม่พบเลขที่
45 นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
-
ไม่พบเลขที่
46 นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์
โรงเรียนบ้านภูทอง
-
ไม่พบเลขที่
47 นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
-
ไม่พบเลขที่
48 นางกาญจนา เพิ่มวิไล
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
-
ไม่พบเลขที่
49 นายนันธีระ โคตะมา
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
-
ไม่พบเลขที่
50 นางนิลยา นาไชยธง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
-
ไม่พบเลขที่
51 นายพิชัย จุลวรรณโณ
โรงเรียนบ้านสดำ
-
ไม่พบเลขที่
52 นางสันติ บุญญาสุ
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
-
ไม่พบเลขที่
53 นายวิเชียร โพธิ์สาชัย
โรงเรียนบ้านสลับ
-
ไม่พบเลขที่
54 นายบุญเล่ง บุตรศรี
โรงเรียนบ้านสะพุง
-
ไม่พบเลขที่
55 นายชวน แก้วกัณหา
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
-
ไม่พบเลขที่
56 นายกันหา สังข์สัมฤทธิ์
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
-
ไม่พบเลขที่
57 นายไพฑูรย์ พละไกร
โรงเรียนบ้านหนองขนาน
-
ไม่พบเลขที่
58 นายกอบชัย โพธินาแค
โรงเรียนบ้านหนองคับคา
-
ไม่พบเลขที่
59 นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
-
ไม่พบเลขที่
60 นายตรีเพชร สุนสาย
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
-
ไม่พบเลขที่
61 นายอัศนี ชินชัย
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
-
ไม่พบเลขที่
62 นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
-
ไม่พบเลขที่
63 นางสุจิตรา จูมสีมา
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
-
ไม่พบเลขที่
64 นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
-
ไม่พบเลขที่
65 นายจำเริญ แก้วมณี
โรงเรียนบ้านหนองผือ
-
ไม่พบเลขที่
66 นายสิริรัตน์ เพ็งบุญ
โรงเรียนบ้านหนองยาว
-
ไม่พบเลขที่
67 นายนำพล กิ่งมะณี
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
-
ไม่พบเลขที่
68 นายชาญ ชมชื่น
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
-
ไม่พบเลขที่
69 นางสุจิตรา ภูมิภาค
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
-
ไม่พบเลขที่
70 นายสนิท จำปาทิพย์
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
-
ไม่พบเลขที่
71 นายสนั่น โคตรชัย
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
-
ไม่พบเลขที่
72 นางนางมัชฉา ทุมมา
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07
-
ไม่พบเลขที่
73 นายสัมพัทธ์ ศรีสุข
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
-
ไม่พบเลขที่
74 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8
-
ไม่พบเลขที่
75 นายณรงค์ จำปา
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
-
ไม่พบเลขที่
76 นางสาวบุญร่วม วิชาชัย
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
-
ไม่พบเลขที่
77 นายจิมจง ทองคำวัน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
193
78 นายภานุวัฒน์ บุญแซม
โรงเรียนบ้านเพ็ก
197
79 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
202
80 นายอำนาจ น้อยแสง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
204
81 นายปรีชา ทองอินทร์
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
207
82 นายบัญญัติ ประสงค์ทรัพย์
โรงเรียนบ้านกราม
208
83 นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม
โรงเรียนบ้านกระเจา
209
84 นายอะเด็น สมัครพงศ์
โรงเรียนบ้านบักดอง
210
85 นายประชัน ธรรมรส
โรงเรียนบ้านหนองบัว
212
86 นายชัยนัตร ไชยสาร
โรงเรียนบ้านอาราง
213
87 นายไสว มีสติ
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
215
88 นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
216
89 นายไกรสร อุ่นแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองคู
218
90 นายมนูญ เลิศศรี
โรงเรียนบ้านตานวน
222

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา