#
ผู้เข้าอบรม
โรงเรียน
เลขที่
พิมพ์ใบประกาศ
1 นายสมรัก สมหวัง
โรงเรียนบ้านหนองทา
831
2 นางสาววิลาสินี ศิริรัตน์
โรงเรียนบ้านนารังกา
832
3 นางสาวณรัตติกร ยั่งยืน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
833
4 นางสาววัลวลี สิตพงษ์
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
834
5 นายสุชาติ คู่แก้ว
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
835
6 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
836
7 นายพิพัฒน์ เฌอร์กิจ
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
837
8 นายวิชัย ทองแกะ
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
838
9 นายอภิชาติ ชินวงศ์
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
838
10 นางพิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
840
11 นางสาวจินดารัตน์ อ่อนทรวง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
841
12 นางสาววนิดา เกษี
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
842
13 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
843
14 นายบัวผัน กุลบุตร
โรงเรียนบ้านผือ
844
15 นายสมจิต ชาภักดี
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
845
16 นางสาวกิตติยา เลิศศรี
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
846
17 นายวรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
847
18 นางสาววิไล อัมพรศรี
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
848
19 ว่าที่ร้อยตรีเมธี บุญปัญญา
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
849
20 นายธรรมนิตย์ พันวิลัย
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
850
21 นางสมาภรณ์ ชนิดพันธ์
โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง
850
22 นางสาวสุกัลยา แสนสุภา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
851
23 นางไพรินทร์ หวังดี
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
852
24 นางสาวกิตติยา หันแถลง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
853
25 นายวินัด อุ่นแก้ว
โรงเรียนบ้านตานวน
854
26 นายวิทยา วงค์พิทักษ์
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
855
27 นายธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
856
28 นางสาวสุณิสา พิมภา
โรงเรียนบ้านกราม
857
29 นางสาวกันตินันท์ เวียงจันทร์
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
858
30 นางสุกัญญา มาตราวงค์
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
859
31 นางสาววรณัน บุญสถิตย์
โรงเรียนบ้านหนองยาว
860
32 นายทินกร งามแสง
โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
861
33 นางพรภิมนต์ คำชุมภู
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
862
34 นายถาวร ครองยุติ
โรงเรียนบ้านเพ็ก
863
35 นางสาววันดี คำแสนราช
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1032
36 นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1041
37 นายบัญญัติ ศรีไทย
โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ
1042
38 นายชูสกุล คำขาว
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1044
39 นางสาวจารุวรรณ เฟื่องบุญ
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1045
40 นางสาวศศิธร สลับเชื้อ
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1046
41 นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล
โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส
1047
42 นางลำดวน จันทานิตย์
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1048
43 นางสาวจิรนันท์ ตั้งมั่น
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1049
44 สิบตำรวจตรีโชคทวี สีมา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่
1050
45 นายกรกฎ ณ อุบล
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1051
46 นางวัลลี ศรีจันทร์
โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
1052
47 นางเพ็ญประภา จันทรา
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1053
48 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อมรรัตน์ อรุณเรือง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1056
49 นายเสถียร ขันตรี
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1057
50 นางสาวกมลวรรณ อัศฤกษ์
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1058
51 นายณฐภัทร พิมาทัย
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
1059
52 นายบัญญัติ ลาภบุญ
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
1060
53 นางสุนิตา นันเสนา
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1061
54 นางสาวศิริประภา แก้วคำ
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1062
55 นายเฉลิมพล รักษาภักดี
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1063
56 นายทนงศักดิ์ ภักดี
โรงเรียนบ้านคำกลาง
1065
57 นางสาวคัทลียา ศรีหาวงศ์
โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
1066
58 นางสาวหัทยา พร้อมพรม
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1067
59 นางสุวรรณา พุทธวงค์
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1070
60 นายวิชาญ พุทธวงค์
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1071
61 นายไพฑูรย์ สายพิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1072
62 นางรัชดา บุญโต
โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน
1073

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา