#
ผู้เข้าอบรม
โรงเรียน
เลขที่
พิมพ์ใบประกาศ
1 นายโกวิทย์ มีศรี
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1797
2 นายนายวิวัฒน์ หลักทองคำ
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1798
3 นางสุกัญญา มะโนชาติ
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1799
4 นายกรกฏ สังข์เจริญ
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1800
5 นายประมวล เกรินเกริก
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1801
6 นางสาววาสนา บุญพา
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1802
7 นางสาวมณีรัตน์ ห้องแซง
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)
1803
8 นางสาวอำไพ เคารพ
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)
1804
9 นางสาวละอองดาว โคตรบรรดิษ
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1806
10 นายวิชัย ทองแกะ
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1807
11 นายปราโมทย์ ทรงประโคน
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1808
12 นางสนธยา เพิ่มบุญ
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1809
13 นางรัญจวน งามวิไล
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1810
14 นายพงษ์ศักดิ์ เพิ่มบุญ
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1811
15 นางสุนิตา นันเสนา
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1812
16 นางสาววิธิตา คมใส
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1814
17 นางเยาวมาลย์ ละเลิศ
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1815
18 นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล
โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส
1816
19 นางสาวสุพรรณี สมงาม
โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส
1817
20 นางสาวกิตติยา หันแถลง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1818
21 นางนิพาดา ศรีแจ่มใส
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1819
22 นางสาวดวงตะวัน ศรีหาบุตร
โรงเรียนบ้านกระบี่
1820
23 นางสนทนา บุญกัณหา
โรงเรียนบ้านกระบี่
1821
24 นายอภินันท์ มังตะการ
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1822
25 นายศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1823
26 นางสาวปิยะมาศ ประการจิตร
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1824
27 นางสาวพิมพ์วิชยา ขยันวงค์
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1825
28 นายประสิทธิ์ วงพินิจ
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1826
29 นายอรรถพล สุรวิทย์
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1827
30 นางยุวดี โพธิ์ขาว
โรงเรียนบ้านดาน
1828
31 นางนิทรา สุพรรณ
โรงเรียนบ้านดาน
1829
32 นายธนภัทร อันชัยศรี
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1831
33 นางสาวบัณฑิตา เลิศศรี
โรงเรียนบ้านตาปรก
1832
34 นางสาวอวยพร พานจันทร์
โรงเรียนบ้านตาปรก
1833
35 นายสุวิทย์ พากเพียร
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1839
36 นางจารุณี กาวีระ
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1842
37 นายยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1843
38 นายธิติพล เกษรัตน์
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1845
39 นายอัศวิน เกษสร
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1846
40 นางรุ่งทิพย์ มานะวงศ์
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1847
41 นางสาวปิยธิดา อำภาพันธ์
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1848
42 นางสาวศุภกัญญา ผาสุข
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1849
43 นางสาวจันทนา คำเพราะ
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1852
44 นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1853
45 นายธนวิทย์ พุ่มจีน
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1854
46 นายทวี โสมชม
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1855
47 นางลำใพร บุญแซม
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1856
48 นางสาวขรินทร์ทิพย์ จันพวง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1857
49 นางสาวศศิธร สลับเชื้อ
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1859
50 นางสาวนุชนาฏ นามฮุง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1860
51 นางกนกวรรณ แสงทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1861
52 นางกรกนก พลนงค์
โรงเรียนบ้านสลับ
1862
53 นายสมภพ ผ่องราษี
โรงเรียนบ้านหนองคู
1863
54 นางสุจิตรา วงษ์พินิจ
โรงเรียนบ้านหนองคู
1864
55 นางสาววรรณนิสา สุขเกษม
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1865
56 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1866
57 นายบัวกันต์ วิลามาศ
โรงเรียนบ้านจองกอ
1867
58 นายธวัชชัย ใจปินตา
โรงเรียนบ้านจองกอ
1868
59 นางอินทุอร ไชยนรา
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1869
60 นางทัชชภร สมรัตน์
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1870
61 นายบรรยาย หงษาล้วน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1871
62 นางสาวจันทร์ตรี ทองมั่น
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1872
63 นางณัฏฐวิมนต์ บุล์ญเอนก
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1873
64 นายไพฑูรย์ กันยา
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1874
65 นายทวีศักดิ์ มืดทัพไทย
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1875
66 นายศราวุธ จรเดช
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1876
67 นายแผน โสดาโคตร
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1877
68 นางมนธยา หิรัญรักษ์
โรงเรียนบ้านดู่
1879
69 นางวิไล ประจันตะเสน
โรงเรียนบ้านดู่
1880
70 นายสุริยะ พรมตวง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1881
71 นายสุชาติ คู่แก้ว
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1882
72 นางพวงเพชร กมลมุณีรัตน์
โรงเรียนบ้านขนา
1883
73 นายปรีชา โกศัลวัฒน์
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1884
74 นายอัครชัย แก้วดี
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1885
75 นายเกียรติศักดิ์ หฤทัยถาวร
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1886
76 นายอำนาจ แก้วหานาม
โรงเรียนบ้านซำ
1887
77 นางสุนันทนา สุทธิประภา
โรงเรียนบ้านซำ
1888
78 นายฐิติพล มีราคา
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1889
79 นายบัญชา พรหมทา
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1890
80 นายบัณฑิกฤษฎิ์ สมมุติ
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1891
81 นายประสิทธิ์ สายเสน
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1892
82 นายทรงเดช ชิดดี
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1893
83 นายวิทยา โสมณี
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1894
84 นายวีรวัฒน์ ดำลี
โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง
1895
85 นางสมาภรณ์ ชนิดพันธ์
โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง
1896
86 นายณัฐธนวรรธน์ บุดดา
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1897
87 นายทองใบ ไชยภักดี
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1898
88 นางสุวรรณี สุนสาย
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1899

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา