#
ผู้เข้าอบรม
โรงเรียน
เลขที่
พิมพ์ใบประกาศ
1 นางสาวปฏิญญา สารโท
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
863
2 นางสาวณัฏฐ์ฎาพร วิเชฎฐพงษ์
โรงเรียนบ้านเดื่อ
864
3 นางสาวจินตนา ใจมนต์
โรงเรียนบ้านระหาร
865
4 นายรันต์ วิถี
โรงเรียนบ้านกันทรอม
866
5 นางสาวลัดดาวัลย์ สวาสดิ์ธรรม
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
867
6 นางภัคภร เลิศศรี
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
868
7 นายธวัชชัย ใจปินตา
โรงเรียนบ้านจองกอ
869
8 นางปิยวดี กองหล้า
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
870
9 นายประสิทธิ์ วงพินิจ
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
871
10 นางสาวเพ็ญพักตร์ แสงกล้า
โรงเรียนบ้านดาน
872
11 นายจักรวรรดิ ไชยชนะ
โรงเรียนบ้านกระเจา
873
12 นายศรชัย วงษ์ขันธ์
โรงเรียนบ้านหนองบัว
874
13 นายอดุลย์สิริ นรภาร
โรงเรียนบ้านกระเบา
875
14 นายธีรวัฒน์ แถวประโคน
โรงเรียนบ้านบักดอง
876
15 นางสาวอวยพร พานจันทร์
โรงเรียนบ้านตาปรก
878
16 นายเชษฐ์ นนท์นาท
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8
879
17 นายวรวิทย์ วงศ์บุญ
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07
880
18 นางสาวสุพัฒตรา กงล้อม
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
881
19 นายประเสริฐ บุญญาสุ
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
882
20 นางรัชนีกร วรรณทะเสน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
883
21 นายมนตรี พินพยอม
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
884
22 นายตะวัน จันทร์เที่ยง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
885
23 นายเดวิทย์ ไผ่แก้ว
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
886
24 นางลำเพย ไชยสาร
โรงเรียนบ้านอาราง
887
25 นายกฤษฏภพ จันทเสน
โรงเรียนบ้านซำ
888
26 นางสาวสุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
โรงเรียนบ้านสดำ
889
27 นายกฤษฏภพ จันทเสน
โรงเรียนบ้านหนองคู
890
28 นายทองสุข กาฬปักษ์
โรงเรียนบ้านหนองขนาน
891
29 นายเดชา โพธิ์กระสังข์
โรงเรียนบ้านหนองขนาน
892
30 นางสาวสุวพัชร บุญทำ
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
893
31 นายศักดา ดาระหงษ์
โรงเรียนบ้านชำเขียน
894
32 นายพลายงาม เภาพาด
โรงเรียนบ้านภูทอง
895
33 นายสัญญา จันคนา
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
896
34 นายบรรลือ บุญตระการ
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
897
35 นายบันลือศักดิ์ ปลื้มใจ
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
898
36 นายสวิน สายจันทร์
โรงเรียนบ้านหนองผือ
899
37 นายฐิติพล มีราคา
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1000
38 นายกิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1001
39 นายปกรณ์ โสพัฒน์
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1002
40 นางลักขณา ยศอาลัย
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1003
41 นางสาวพิชชาอร สามสี
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1004
42 นายประเสริฐ แสงสกุล
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1005
43 นางสายสิน เพชรดา
โรงเรียนบ้านตาแบน
1006
44 นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ดอกจันทร์
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย
1007
45 นางสาวปัทนางค์ บุญถา
โรงเรียนบ้านหนองรุง
1008
46 นางสาวมลฤดี พิมมาศ
โรงเรียนบ้านปุน
1009
47 นางสาวณัฐธิดา สุทธิสัย
โรงเรียนบ้านสลับ
1010
48 นายกฤษดาวุธ บุญบำเรอ
โรงเรียนบ้านขนาด
1011
49 นายไสว วงศ์บา
โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32)
1012
50 นางจารุณี กาวีระ
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1014
51 นางสาวเอมมิกา บุญรักษา
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1015
52 นายสุเทพ จันทเขต
โรงเรียนบ้านสะพุง
1016
53 นายรัฐปฎล กันหะคุณ
โรงเรียนบ้านจานบัว
1017
54 นายธนเดช โพธิ์สาชัย
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1018
55 นายทวี โสมชม
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1020
56 นางสาววรรณิภา พิมาทัย
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1021
57 นางสาวคณิตตา สารพงษ์
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1022
58 นางแสงเทียน สุขไสว
โรงเรียนบ้านตาเอก
1043
59 นายธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1055
60 นายอุดมศักดิ์ ศรียันต์
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
1064
61 นางสาวพิชญารัฐ สมานพันธ์
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
1068
62 นางสาวสุทธิดา เกตุจรูญ
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ)
1069

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา