#
ผู้เข้าอบรม
โรงเรียน
เลขที่
พิมพ์ใบประกาศ
1 นางศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1900
2 นางสาวสุมาลี ปานีสงค์
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1901
3 นายศุภชัย สุทธาวา
โรงเรียนบ้านนารังกา
1902
4 นางสาวเมธาวี สีสด
โรงเรียนบ้านนารังกา
1903
5 นางสาวภาวดี แอ่งสุข
โรงเรียนบ้านโตนด
1904
6 นายขรรค์ชัย ศิลางัด
โรงเรียนบ้านโตนด
1905
7 นางณัฏฐาทัศน์ เจียงวงค์
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1906
8 นางสริตา พิสิฐแก้วภากร
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1907
9 นางยุพิน มูลมิน
โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน
1908
10 นางรัชดา บุญโต
โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน
1909
11 นายชูสกุล คำขาว
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1910
12 นางอักษรพิมพ์ จันทะวงศ์
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1911
13 นางสาวนุชจรัตน์ ดาลัย
โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
1912
14 นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
1913
15 นายอรัณ ทิพมาตย์
โรงเรียนบ้านสว่าง
1914
16 นางอุบลรัตน์ แสงทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1915
17 นางพันธ์ลักษณ์ ประสงค์ศิลป์
โรงเรียนบ้านขะยูง
1916
18 นายประดิษฐ์ มีดี
โรงเรียนบ้านขนา
1917
19 นางขนิษฐา แสงหิรัญ
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1918
20 นายภาณุวัฒน์ นาคำรอด
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1919
21 นายอภิชาติ ชินวงศ์
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1920
22 นายสมพงษ์ จอมหงษ์
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1921
23 นางละเอียด หลักเพชร
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)
1922
24 นายตฤณ ทีงาม
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)
1923
25 นางโสรดา บูรพา
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1924
26 นางฐิติรัตน์ พรมสุข
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1925
27 นายพรชัย บุญพร้อม
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1926
28 นางชบาไพร ทาเสนาะ
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1927
29 นางสาววนิดา เกษี
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1928
30 นางสุธาสินี กาญจนพัฒน์
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1929
31 นายรณชิต คำศรี
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1930
32 นางมณีวรรณ์ ศรีหล้า
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1931
33 นายฤทธิบูรณ์ ผิวทน
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
1932
34 นางณัฏฐ์วริน เวียงนนท์
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
1933
35 นางนุชนาถ พิมอักษร
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
1934
36 นางจินตนา สุระเสน
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
1935
37 นางสาวสุธีกรณ์ กองสิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1936
38 นายถาวร ยี่สุ่น
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1937
39 นางกำไลวรรณ หอมจะบก
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1938
40 นางบุษปวัน อ่อนทรวง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1939
41 นางละมุล ป้อมพิทักษ์
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1940
42 นายป้อง นามบุตร
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1941
43 นางสาวกิตติยา เลิศศรี
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1942
44 นางสาวอณิษฐา ค่อมบุญ
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1943
45 นายกัมพล เจริญรักษ์
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1944
46 นายวีระชัย สมพงษ์
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1945
47 นางอาวรณ์ ชมชื่น
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1946
48 นางบังอร เพริดพราว
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1947
49 นายสมศักดิ์ วงค์บุดดี
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1948
50 นายบุญเพียร พุทธวงค์
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1949
51 นางสาวประไพภรณ์ ปัญญา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1950
52 นางสาวประธานพร รักชาติ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1951
53 นางสาวละมุด ชัยบุตร
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1952
54 นางสาววิภาพร กุลศิริ
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1953
55 นางแสงเทียน สุขไสว
โรงเรียนบ้านตาเอก
1954
56 นายไพรัช อุดมพันธ์
โรงเรียนบ้านตาเอก
1955
57 นางปิยวดี กองหล้า
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1956
58 นายสมัคร สุขตะกั่ว
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1957
59 นางสาวรวมกิจ ตาทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1958
60 นางรัชนีกร วรรณทะเสน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1959
61 นางสาวสุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
โรงเรียนบ้านสดำ
1960
62 นายพิสิษฐ์ สิทธิพันธ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1961
63 นายสัญญา พิมพ์ศรี
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
1962
64 นางพรทิพย์ แสงสุวรรณ
โรงเรียนบ้านกราม
1963
65 นายกิตติศักดิ์ โคตรบุรี
โรงเรียนบ้านกราม
1964
66 นางสาวปรารถนา พยุงวงศ์
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1965
67 นายธรรมนูญ สุขหมั่น
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
1966
68 นางสุภาวิณี บุญเพ็ง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1967
69 นางกานต์พิชชา ไชยคุณ
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1968
70 นางทิพาพร ศรีลามล
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1969
71 นางนิภาพร ส่งเสริม
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1970
72 นายศักดิ์สิทธิ์ ไชยโยธา
โรงเรียนบ้านปุน
1971
73 นางสาวมลฤดี พิมมาศ
โรงเรียนบ้านปุน
1972
74 นางชุตินันท์ นางวงค์
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1973
75 นางยุพิน ศิลารักษ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1974
76 นายสุเทพ จันทเขต
โรงเรียนบ้านสะพุง
1975
77 นางสาวยุพิน คำภานิล
โรงเรียนบ้านสะพุง
1976
78 นางณัฐสุดา สืบวงศ์
โรงเรียนบ้านจานบัว
1978
79 นายมนตรี พรมโสภา
โรงเรียนบ้านจานบัว
1979
80 นางสาวสุทธิดา เกตุจรูญ
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ)
1980
81 นายรัฐนากรณ์ บุญกันต์
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ)
1981
82 นางสาวณิชาภัทร ตลุนจันทร์
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1982
83 นายทัศนพงศ์ โคพะนา
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1983
84 นายสีวรา บึงไกร
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)
1984
85 นางอรัญญา พละศักดิ์
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)
1985
86 นายอนุพงศ์ บุตรศรี
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1986
87 นางสาวศิริประภา แก้วคำ
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1987
88 นายธนเดช โพธิ์สาชัย
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1988
89 นายวิษณุ ไชยะนา
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1989
90 นายทนงศักดิ์ สายสมบัติ
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1990
91 นางคนึงนิจ ธรรมจักร์
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1991
92 นายดุสิต แก้วมูล
โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
1992
93 นางไพลิน ทีงาม
โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
1993
94 นางอำพันธ์ จิตอาคะ
โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน)
1994
95 นายรังสรรค์ เพ็งธรรม
โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน)
1995
96 นายไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล
โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน)
1996
97 นางพบพร สุพรรณ์
โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน)
1997

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา