#
ผู้เข้าอบรม
โรงเรียน
เลขที่
พิมพ์ใบประกาศ
1 นางพรภิมนต์ คำชุมภู
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
3120
2 นายสุริยัน อินทรโสม
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
3121
3 นายวัชรินทร์ บุญเพชร
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
3122
4 นายทวีเดช สุระชาติ
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
3123
5 นายอุดมศักดิ์ ศรียันต์
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
3124
6 นายสำเริง เห็มวัง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
3125
7 นางสาวธนัญชนก บุญสองชั้น ธนัญชนก บุญสองชั้น
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
3126
8 นางปิยวรรณ ป้องวิเศษ
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
3127
9 นางสาวนิภารัตน์ จันทะสนธิ์
โรงเรียนบ้านหนองขนาน
3128
10 นางเหรียญทอง ไผ่แก้ว
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
3130
11 ว่าที่ร้อยตรีปริวัฒน์ จันทร์สมุด ปริวัฒน์ จันทร์สมุด
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
3131
12 นายจรูญ วรรณทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
3132
13 นางสาวนพมณี ชูเชื้อ
โรงเรียนบ้านดอนข่า
3133
14 นางบุษปวัน อ่อนทรวง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
3134
15 นายธายุกร แผลงฤทธิ์
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
3135
16 นางสาวอัญชลีพร เกิดกล้า
โรงเรียนบ้านสามเส้า
3136
17 นางสาวจุฑารัตน์ อินทรโสม
โรงเรียนบ้านเพ็ก
3137
18 นางสาวพิชญารัฐ สมานพันธ์
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
3138
19 นายรชยุตม์ สุขชาติ
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
3139
20 นางสาวประไพภรณ์ ปัญญา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
3140
21 นางปิยวดี กองหล้า
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
3141
22 นางสาวชลัญอินทร์ แสงจันทร์
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
3142
23 นางสาวธานี บุตรอุดม
โรงเรียนบ้านหนองจิก
3143
24 นายสมพงษ์ จอมหงษ์
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
3144
25 นางสาวสถาพร สงค์พิมพ์
โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32)
3145
26 นางสาวสุพรรณี สมงาม
โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส
3146
27 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
3147
28 นายนุทัศน์ กล้าหาญ
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
3148
29 นายจักรวรรดิ ไชยชนะ
โรงเรียนบ้านกระเจา
3149
30 นายอนุชา จันทร์แก้ว
โรงเรียนบ้านขนุน
3150
31 นางสาวสุภาพร จำนงค์
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
3151
32 นายเชี่ยวชาญ พรมวิหาร
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
3152
33 นางไพรินทร์ หวังดี
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
3153
34 นางสาวบุศรินธร จินาวัลย์
โรงเรียนบ้านกระบี่
3154
35 นางนฤมล ศรีทา
โรงเรียนบ้านตาแท่น
3155
36 นายกรวิทย์ ทองแปลง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
3156
37 นายนิวัฒน์ โคตา
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
3157
38 นายระฟ้า มูลสาร
โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง
3158
39 นางผณิตนุช ทองเทพ
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
3159
40 นางสาวจิ่น ศรีรมย์
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
3160
41 นางศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
3161
42 นางสาวไพรวัลย์ อ่่ำประเสริฐ
โรงเรียนบ้านขนา
3162
43 นายปัญญา ผะเดิม
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
3163
44 นางสนิท อาจกล้า
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
3164
45 นางทัณฑิกา ผกาแดง
โรงเรียนบ้านระหาร
3165
46 นางภรนภา สาสังข์
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
3166
47 นายบุญฤทธิ์ คำศิริ
โรงเรียนบ้านตาเอก
3167
48 นางเศรษฐดา ขันอ่อน
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
3168
49 นางสาวประไพจิตร พื้นผา
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
3169
50 นางสาวกุลิสรา สาคำภีร์
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
3170
51 นางสาวดาวนภา บุญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
3171
52 นางสาวอำพร เวียงคำ
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)
3172
53 นางสาวพิชชาอร สามสี
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
3173
54 นางธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
3174
55 นางทองสวย มงคลแก่นทราย
โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน
3175
56 นางสาวชฎาภรณ์ ครองยุติ
โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
3176
57 นางจิตฤทัย ผงล่ำ
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
3177
58 นางสุธาสินี กาญจนพัฒน์
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
3178
59 นาย บุญชอบ อรุณรัมย์
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
3179
60 นางสาวนิติยาพร พูลเพิ่ม
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
3180
61 นางจำปา สมรัตน์
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
3181
62 นายยงยุทธ นนทา
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
3182
63 นางสาววิภารัตน์ สมรัตน์
โรงเรียนบ้านจองกอ
3183
64 นางสุกัญญา มาตราวงค์
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
3184
65 นางสาวศิรินันท์ รักษาศิริ
โรงเรียนบัานกันจด
3185
66 นายนฤพล เชื้อทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
3186
67 นางสาวณัฐธิดา ไชยโพธิ์
โรงเรียนบ้านขะยูง
3187
68 นางวัลลี ศรีจันทร์
โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
3188
69 นางสาวอุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
3189
70 นางพิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
3190
71 นางกิตติญา ภัยวงค์
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
3191
72 นางสาวราตรี ไตรภพ
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
3192
73 นางเกษกนก ห่มเมือง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
3192
74 นางสาวเจริญศรี ย่อมพันธ์
โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503)
3193
75 นายศุภณัฏฐ์ ผลดี
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)
3194
76 นายอภิชาติ พละศักดิ์
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
3194
77 นายบัญญัติ ลาภบุญ
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
3195
78 นางสาวสุวพัชร บุญทำ
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
3195
79 นายสุเทพ เบิกบาน
โรงเรียนบ้านหนองทา
3196
80 นางสาวดวงใจ กตะศิลา
โรงเรียนบ้านหนองบัว
3196
81 นายธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
3197
82 นางสาวศศิธร สลับเชื้อ
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
3197
83 นางสาวสุณิสา พิมภา
โรงเรียนบ้านกราม
3198
84 นายธนชัย อุ่นอ้วน
โรงเรียนบ้านคำกลาง
3198
85 นางรัตติยา วรวิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
3199
86 นายอนุพงศ์ บุญร่วม
โรงเรียนบ้านจานบัว
3199
87 นางพิชญา บุดดีเสาร์
โรงเรียนบ้านโตนด
3200
88 นางวาศิณี เทียนศรี
โรงเรียนบ้านตาเครือ
3201
89 นายบันลือศักดิ์ ปลื้มใจ
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
3202
90 นายชาญณรงค์ มีฤทธิ์
โรงเรียนบ้านโนนแก
3203
91 นางสาวบุษบา แก้วมูล
โรงเรียนบ้านระโยง
3203
92 นางอรอุมา สุขเสน
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
3204
93 นายกรกฎ ณ อุบล
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
3205
94 นางละออง คำศรี
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
3206
95 นางขนิษฐา แสงหิรัญ
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
3207
96 นางสาวธิดารัตน์ สัญญา
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
3208
97 นางสาวรดาณัฐ คุณพันธ์
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
3209
98 นางสาวศิริภรณ์ ขันชัย
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
3210
99 นางสนิดา โกศล
โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ)
3211
100 นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
3212
101 นางเด่นดวง บุญชาลี
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
3213
102 นางสุพีชา เสมียนรัมย์
โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
3214
103 นางภาวินี เติมใจ
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
3215
104 นางสาวละออ งามฉวี
โรงเรียนบ้านเดื่อ
3215
105 นางชุตินันท์ นางวงค์
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
3217
106 นางสาวขวัญเรือน จันทราม
โรงเรียนบ้านสดำ
3218
107 นายวินัด อุ่นแก้ว
โรงเรียนบ้านตานวน
3219
108 นายอานุเทพ กิ่งสกุล
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
3220
109 นางรัตยาพร บุญพา
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
3221
110 นายเทิดศักดิ์ ยงทวี
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
3222
111 นางจันทราภรณ์ ภูมาพันธ์
โรงเรียนบ้านปะทาย
3223
112 นายสวิน สายจันทร์
โรงเรียนบ้านหนองผือ
3224
113 นายศักดา ดาระหงษ์
โรงเรียนบ้านชำเขียน
3225
114 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ
โรงเรียนบ้านจะเนียว
3226
115 นางจารุวรรณ แก้วมูล
โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
3227
116 นางศิริลักษณ์ สุขศิริ
โรงเรียนบ้านหนองคับคา
3228
117 นางคณิศรา ภู่ไหม
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
3229
118 นางประไพศรี สุขพอดี
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
3230
119 นางสุนิตา นันเสนา
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
3231
120 นางรุ่งฤทัย คงศรีลา
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
3232
121 นางสาวบุษบา เสาแก่น
โรงเรียนบ้านหนองคู
3233
122 นางประเสริฐพร เจนประโคน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
3234
123 นางสาวเครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
โรงเรียนบ้านผือ
3235
124 นางสุสดี ศรีแก้ว
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
3236
125 นางบุญชุม คำทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
3237
126 นางละอองจิตร ศรีมันตะ
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
3238
127 นางทิพย์วดี เรืองธีรชัย
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
3239
128 นางอุบลรัตน์ แสงทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
3240
129 นางภาณุกา ทุมสิงห์
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
3241
130 นางสาวณรัตติกร ยั่งยืน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
3242
131 นายไผท คงศรีลา
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
3243
132 นางน้ำฝน สารภี
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
3244
133 นางสาวรัชนี ทัดเทียม
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
3245
134 นายฉัตรชัย ลีเลิศ
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา
3246
135 นาย ผจญ พึ่งปาน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
3247
136 นางสาวนันทิดา โพธิสาร
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
3248
137 นางสาวกรวรรณ นามวงษ์
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
3249
138 นางสายสิน เพชรดา
โรงเรียนบ้านตาแบน
3250
139 นางจันจิรา สมหวัง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ
3251
140 นางฐิตาภรณ์ ทาระบุตร
โรงเรียนบ้านชำเบ็ง
3252
141 นางสาวแพรวา ผ่องแผ้ว
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
3253
142 นางรุ่งนภา จงใจ
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
3254
143 นางจิตสุดา เสมอศรี
โรงเรียนบ้านจานเลียว
3255
144 นางอรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
3257
145 นางสาวอำไพ เคารพ
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)
3258
146 นางสาวทิวาพร พิญญพงษ์
โรงเรียนบ้านหนองรุง
3259
147 นายวุฒิชัย เผ่าภูรี
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
3260
148 นางวรรณี แสนลา
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
3261
149 นางสมสตรี วงค์แสง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ)
3262
150 นางรวิภา ชาภักดี
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
3263
151 นางธาวินี ประทุมวงค์
โรงเรียนบ้านตระกวน
3264
152 นางสาวมัลธิกา เสนาภักดิ์
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
3265
153 นางสาวธนพร พิลัย
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8
3266
154 นางใบบัว วงศ์จันทร์
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
3267
155 นางสมเพียร วงษ์ราช
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
3268
156 นายวิทยา สันเทียะ
โรงเรียนบ้านโนนงาม
3269
157 นางคนึงนิจ ธรรมจักร์
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
3270
158 นางทองอินทร์ สาริก
โรงเรียนบ้านขนาด
3271
159 นางสริตา พิสิฐแก้วภากร
โรงเรียนบ้านนาขนวน
3272
160 นางสาวสุกันญา ไผ่จิตร
โรงเรียนบ้านโนนจิก
3273
161 นางสาวจามจุรี ไชยผา
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
3274
162 นางสาววรรณภา สมสนิท
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
3276
163 สิบเอกนิพิฐพนธ์ หอมศรี
โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
3278
164 นายตฤณ ทีงาม
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)
3279
165 นายกิตติมศักดิ์ นาครินทร์
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
3280
166 นางสาวปทุมมา ทองลี
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
3281
167 นางสาวบุญโฮม ดอกดวง
โรงเรียนบ้านซำ
3282
168 นายบัญชา ปรากฎมาก
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
3283
169 นางสาววรรณรัตน์ จันทพรม
โรงเรียนบ้านกันจาน
3284
170 นางชิรวภาณี สุขเฉลิม
โรงเรียนวัดจันทาราม
3285
171 นางสาวเยาวลักษณ์ เกษมกุล
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
3286
172 นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทร์นาม
โรงเรียนสว่างคูณ
3287
173 นางไพจิตร แสงอุ่น
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
3288
174 นางจินตนา น้อยจีน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
3289
175 นายสุภิวัฒน์ เหง้าพรหมมินทร์
โรงเรียนบ้านโดนอาว
3290
176 นางสุพรรณิการ์ นันทสิงห์
โรงเรียนบ้านโดนอาว
3291
177 นายพิชิต สัตพันธ์
โรงเรียนบ้านโดนอาว
3292
178 นางณัฐวดี ผิวโชติ
โรงเรียนบ้านตาปรก
3293
179 นายฤทธิบูรณ์ ผิวทน
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
3294
180 นางวราสินี ประวาฬ
โรงเรียนบ้านด่าน
3295
181 นางสาวขนิษฐา พูนเพิ่ม
โรงเรียนบ้านด่าน
3296
182 นางนุชนาถ พิมอักษร
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
3297
183 นางสาวบัณฑิตา เลิศศรี
โรงเรียนบ้านตาปรก
3298

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา