#
ผู้เข้าอบรม
โรงเรียน
เลขที่
พิมพ์ใบประกาศ
1 นายนิยม ศิริชนะ
โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503)
2791
2 นายเฉลิม มงคลแก่นทราย
โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
2792
3 นายไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล
โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน)
2793
4 นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์
โรงเรียนบ้านระโยง
2794
5 นายวัชรินทร์ ภูพวก
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
2795
6 นางมัชฉา ทุมมา
โรงเรียนบ้านโนนจิก
2796
7 นายอภิรมย์ ลิพันธ์
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
2797
8 นางฐิภาภรณ์ ทาระบุตร
โรงเรียนบ้านชำเบ็ง
2798
9 นายสมปอง ชินตะวัน
โรงเรียนบ้านหนองทา
2799
10 นายไพสงค์ แซ่เตีย
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
2800
11 นางอุไรวรรณ คำชัย
โรงเรียนบ้านนารังกา
2801
12 นางจันจิรา ศรีจันทร์
โรงเรียนบ้านกันจาน
2802
13 นายสิริรัตน์ เพ็งบุญ
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
2803
14 นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
2804
15 นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ
โรงเรียนบ้านโนนงาม
2805
16 นายคำปัน จำปาเรือง
โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง
2806
17 นายนำพล กิ่งมะณี
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
2807
18 นายวิมล มูลสาร
โรงเรียนบ้านขนุน
2808
19 นายไชยโรจน์ ยอดสิงห์
โรงเรียนบ้านตาเครือ
2809
20 นายสุรินทร์ คำชัย
โรงเรียนบ้านโตนด
2810
21 นายสังคม อินทร์ขาว
โรงเรียนบ้านนาขนวน
2811
22 นายสิทธินันท์ วรรณจู
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
2812
23 นายสาริศ ขำศรีบุศ
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
2813
24 นางสุจิตรา จูมสีมา
โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
2814
25 นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข
โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน
2815
26 นายนิธิศ ธรรมนิยม
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
2816
27 นายสุชาติ สารเฉวตร์
โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ)
2817
28 นายกฤษฎา เพิ่มวิไล
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
2818
29 นายเสมียร ละเลิศ
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
2819
30 นางอัญชลี เกษมสุข
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
2820
31 นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน
โรงเรียนบ้านชำม่วง
2821
32 นายประมาณ ประสานพันธ์
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
2822
33 นายวิเชียร วงศ์ราช
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
2823
34 นายสิทธิชัย พงษ์สิน
โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
2824
35 นายบัวพัน ขันตี
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)
2825
36 นายสมัย อดทน
โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
2826
37 นายชาญ สมสะอาด
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
2827
38 นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
2828
39 นางสาวกรวรรณ นามวงษ์
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
2829
40 นายสุดใจ พานิช
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
2830
41 นายสมศักดิ์ ประสาร
โรงเรียนบ้านปะทาย
2831
42 นายประพัฒน์ รักพรหม
โรงเรียนบ้านสว่าง
2832
43 นางสุกัญญา จำปาทิพย์
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
2833
44 นายลมัย พวงเพ็ชร
โรงเรียนบ้านขะยูง
2834
45 นายพิชัย ตุลยเสวี
โรงเรียนบ้านขนา
2835
46 นายเนติวัฒน์ บำรุง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
2836
47 นายชุติ เจริญศรีเมือง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
2837
48 นางภัทรวรินทร์ คลองแสนเมือง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
2838
49 นายปิยะ การะเกษ
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
2839
50 นางสาวภัทรภร พานแก้ว
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
2840
51 นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
2841
52 นายบรรจง นวลแย้ม
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)
2842
53 นายสุเรียน สนทะยา
โรงเรียนบ้านตาแท่น
2843
54 นายวัชรินทร์ บุญเพชร
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
2844
55 นายสมรักษ์ พรหมมาสุข
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา
2845
56 นายวุฒิพงษ์ ธรรมบุตร
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
2846
57 นายพรชัย บุญพร้อม
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
2847
58 นางสาวพิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
2848
59 นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
2849
60 นายเสวก วิริยะบัณฑิต
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
2850
61 ดร.สมัย ทองมาก
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
2851
62 นายอุทัย สร้อยสนธ์
โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ
2852
63 นางนานิลยา นาไชยธง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
2853
64 นายประดิษฐ์ ผาธรรม
โรงเรียนบ้านด่าน
2854
65 นางพรพรรณ บุตตะวงศ์
โรงเรียนบ้านผือ
2855
66 นายวีรชาติ แสงกล้า
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
2856
67 นายวิชัย วรรณทวี
โรงเรียนบ้านจานเลียว
2857
68 นายไพลักษ์ ธานี
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
2858
69 นายเหรียญทอง ท้าวมา
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
2859
70 นายพล สำลี
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
2860
71 นายวารินทร์ บุญเชิญ
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
2861
72 นางสุกานดา ใจแข็ง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
2862
73 นายสมจิต ชาภักดี
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
2863
74 นายโผน ธรรมทวี
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
2864
75 นายวีระชัย สมพงษ์
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
2865
76 นายโกศรี พันธ์ยง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
2866
77 นายประสิทธิ์ สร้อยมาลุน
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
2867
78 นายเดชชาติ กมุทชาติ
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
2868
79 นายบัญชา ปรากฎมาก
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
2869
80 นายจิมจง ทองคำวัน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
2870
81 นายเสถียร จำเริญ
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
2871
82 นายนที สุขพอดี
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
2872
83 นายถวิล แพงยา
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
2873
84 นายบุญเกิด สุริพล
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
2874
85 นายภัทรเดช ทรงกลด
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
2875
86 นายทวี ฝอยทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
2876
87 นายบุญมี จันทวี
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
2877
88 นายสมจิต สวัสดี
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
2878
89 นายสมศักดิ์ เบญมาศ
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
2879
90 นายชรลอน โชติรัตน์
โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส
2880
91 นายสวรรค์ ศรีจันทร์
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
2881
92 นายอุดร ประสาร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
2882
93 สิบตรีประเสริฐ แสงสกุล
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
2883
94 นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
2884
95 นายผไท คงศรีลา
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
2885
96 นายชาญ ชมชื่น
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
2886
97 นายธีระศักดิ์ กุมพันธ์
โรงเรียนบ้านแก
2887
98 นายจำนง ดีนันท์
โรงเรียนบ้านกระบี่
2888
99 นายแมนศักดิ์ แถมวัน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
2889
100 นายโอภาส ดอกดวง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
2890
101 นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์
โรงเรียนบัานกันจด
2891
102 นายทวี สอนคำเสน
โรงเรียนบ้านเดื่อ
2892
103 นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
2893
104 นายวิทวัส รัตโน
โรงเรียนบ้านระหาร
2894
105 นายจำเริญ แก้วมณี
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
2895
106 นายชัยมงคล มีวงศ์
โรงเรียนบ้านตาเอก
2896
107 นายมนูญ เลิศศรี
โรงเรียนบ้านตานวน
2897
108 นายผจญ พึ่งปาน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
2898
109 นายกุญชร กลมพันธ์
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
2899
110 นายไพฑูรย์ พละไกร
โรงเรียนบ้านจองกอ
2900
111 นางวัชรา รัตโน
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
2901
112 นายอภิศักดิ์ ไสว
โรงเรียนบ้านดู่
2902
113 นางเนตรนภา สาระวรรณ
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
2903
114 นางเยาวภา เดชบุญ
โรงเรียนบ้านดาน
2904
115 นางสาวดนตรี บุญลี
โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขุนหาญ)
2905
116 นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม
โรงเรียนบ้านกระเจา
2906
117 นายชาญชัย ทวีทรัพย์
โรงเรียนบ้านหนองบัว
2907
118 นายสุประกิต จันทร์ถา
โรงเรียนบ้านกระเบา
2908
119 นายอะเด็น สมัครพงศ์
โรงเรียนบ้านบักดอง
2909
120 นายวิทยา วงค์พิทักษ์
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
2910
121 นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
2911
122 นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
2912
123 นายศิริพงษ์ บุตกร
โรงเรียนบ้านตาปรก
2913
124 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8
2914
125 นางฐิตารีย์ ปัดถาสายธรรมาสุข
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
2915
126 นายณรงค์ศักดิ์ มีศรี
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07
2916
127 นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
2917
128 นายไสว มีสติ
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
2918
129 นายนพรัตน์ สายลุน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
2919
130 นางจิตรา กุมพันธ์
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
2920
131 นายสุวิทย์ คำนึก
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
2921
132 นายเกียรติคุณ สืบหล้า
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
2922
133 นายชุมพร ขันสิงห์
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
2923
134 นายชัยนัตร ไชยสาร
โรงเรียนบ้านอาราง
2924
135 นายเสริญ บุญทองเพชร
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
2925
136 นางวิชุดา ชัยชาญ
โรงเรียนบ้านดอนข่า
2926
137 นายบุญคง เนตรภักดี
โรงเรียนบ้านพยอม
2927
138 นางทิวาพร สุทธิประภา
โรงเรียนบ้านซำ
2928
139 นายไกรสร อุ่นแก้ว
โรงเรียนบ้านสดำ
2929
140 นายสัญญา ศรีสุข
โรงเรียนบ้านหนองคู
2930
141 นายศุภวิทย์ สุภโกศล
โรงเรียนบ้านหนองขนาน
2931
142 นายพิชัย จุลวรรณโณ
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
2932
143 นายปรีชา ทองอินทร์
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
2933
144 นายวุฒิพงษ์ ถันทอง
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
2934
145 นางสาวเพ็ญศรี มีผลกิจ
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
2935
146 นายสนิท จำปาทิพย์
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
2936
147 นางสาวธิดารัตน์ ชาวเชียงตุง
โรงเรียนบ้านชำเขียน
2937
148 นายบัญญัติ ประสงค์ทรัพย์
โรงเรียนบ้านกราม
2938
149 นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยง
โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
2939
150 นายมงคล สุทธิสน
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
2940
151 นายทินกร มณีกุล
โรงเรียนบ้านหนองจิก
2941
152 นายธนภัทร ศรีโสด
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
2942
153 นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์
โรงเรียนบ้านภูทอง
2943
154 นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ
โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
2944
155 นายเสกสรรค์ สามสี
โรงเรียนบ้านกระทิง
2945
156 นายวัฒนา จันทะวงษ์
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
2946
157 นายสมาน มูลศิริ
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
2947
158 นายธวัชชัย บุญน้อย
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
2948
159 นางกุหลาบ พวงมะลิ
โรงเรียนบ้านหนองผือ
2949
160 นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโน
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)
2950
161 นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
2951
162 นายทวีคูณ จวงการ
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
2952
163 นางกาญจนา เพิ่มวิไล
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
2953
164 นายเสถียร พรหมโลก
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
2954
165 นางสมสนิท อบอุ่น
โรงเรียนบ้านตระกวน
2955
166 นางอรทัย ยวนพันธ์
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
2956
167 นางทิพาพร ศรีลามล
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
2957
168 นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์
โรงเรียนบ้านตระกาจ
2958
169 นางสายสิน เพชรดา
โรงเรียนบ้านตาแบน
2959
170 นายผดุง ชาติดร
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย
2960
171 นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
2961
172 นางสาวทีฆรภัค ดวงสา
โรงเรียนบ้านหนองรุง
2962
173 นายวัชระ จันทร์แสง
โรงเรียนบ้านโนนแก
2963
174 นายประเวช สัตยากุล
โรงเรียนบ้านปุน
2964
175 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง
โรงเรียนบ้านสลับ
2965
176 นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์
โรงเรียนบ้านขนาด
2966
177 นายเสมือน วรเชษฐ
โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32)
2967
178 นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
2968
179 นายอำนาจ น้อยแสง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
2969
180 นายประสพ ขอจงสุข
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
2970
181 นายบุญเล่ง บุตรศรี
โรงเรียนบ้านสะพุง
2971
182 นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
2972
183 นายรัตนสิทธิ์ โสพล
โรงเรียนบ้านจานบัว
2973
184 นายกันหา สังข์สัมฤทธิ์
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
2974
185 นายวิเชียร โพธิ์สาชัย
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ)
2975
186 นายอัศวิน เกษสร
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
2976
187 นายสุนทร ทองสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
2977
188 นายพัฒนชัย ชิณวงศ์
โรงเรียนบ้านหนองคับคา
2978
189 นายจักรพันธ์ จันทะสิงห์
โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
2979
190 นางปรมาภรณ์ ทองสุ
โรงเรียนบ้านหนองยาว
2980
191 นายสิทธิชัย พันธ์ศรี
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
2981
192 นายธนชัย อุ่นอ้วน
โรงเรียนบ้านคำกลาง
2982
193 นายบัวลอน คำศรี
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
2983
194 นางสาวบุญร่วม วิชาชัย
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
2984
195 นางรัฐอนงค์ อินโหงว
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
2985
196 นายธนะศักดิ์ ธนะศรี
โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง
2986
197 นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
2987
198 นางสาวปิยะพร ทำบุญ
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
2988
199 นายพิสิษฐ์ อุลัยพันธ์
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
2990
200 นายสรวิศิษฏ์ ทางาม
โรงเรียนบ้านเพ็ก
2991
201 นางสุจิตรา ภูมิภาค
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
2992
202 นายวชิระ ฉวีวงษ์
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)
2993
203 นายวรุตม์ มั่นจิตร
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
2994
204 นายจิตกร ป้องกัน
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
2995
205 นายเพชร วงพรมมา
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
2996
206 นายภานุวัฒน์ บุญแซม
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
2997
207 นางรุ่งนภา หลักเพชร
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
2998
208 นายตรีเพชร สุนสาย
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
2999

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา