#
ผู้เข้าอบรม
โรงเรียน
เลขที่
พิมพ์ใบประกาศ
1 นายสุธาวุฒิ โคตรพันธ์
โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน)
-
ไม่พบเลขที่
2 นางสาวศรีสุดา โนนกอง
โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
-
ไม่พบเลขที่
3 นายถาวร ยศศิริ
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1
4 นายปิยวัฒน์ จุลเหลา
โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
2
5 นางสาวกานต์จิรา กาญจนพัฒน์
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
3
6 นางสาวณัฏฐ์ณภัทร สีหะนาจ
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
4
7 นางสาวณัฐธิดา โพธิ์เทพ
โรงเรียนบ้านโนนจิก
5
8 นางวงทอง พุ่มพวง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
6
9 นายธวัฒชัย ผิวอ่อน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
7
10 นายติณณ์ รตนกันต์ธร
โรงเรียนบ้านชำเบ็ง
8
11 นายยรรยง บูชาพันธ์
โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503)
9
12 นางสาวสุนทรีย์ ผมคำ
โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน
10
13 นางปวริศา พิบูลย์
โรงเรียนบ้านหนองทา
11
14 นายสมชาย สมหอม
โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน)
12
15 นางสาวมะลิ ธิตะโพธิ์
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
13
16 นางสุวรรณา พุทธวงค์
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
14
17 นางสาววราพร พันธ์โภคา
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
15
18 นายกฤษดาวุธ บุญบำเรอ
โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
16
19 นางสุจิตรา จูมสีมา
โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
17
20 นายบัญญัติ ศรีไทย
โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ
18

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา