#
ผู้เข้าอบรม
โรงเรียน
เลขที่
พิมพ์ใบประกาศ
1 นางสาวมนฤดี สารพงษ์
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
2000
2 นางพรพิมล ปิยภัณฑ์
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
2001
3 นางนันทวัน งามแสง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
2002
4 นางวัชราภรณ์ บุญชิต
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
2003
5 นายปิยสวัสดิ์ สิริจันทร์เพ็ง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
2004
6 นางสาวนัถลิกา จันทร์เกษ
โรงเรียนบ้านโนนงาม
2005
7 นายประจญ อ่อนพั้ว
โรงเรียนบ้านขนุน
2006
8 นายอนุชา จันทร์แก้ว
โรงเรียนบ้านขนุน
2007
9 นายสิทธิศักดิ์ ทารมย์
โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
2008
10 นางละอองจิตร ศรีมันตะ
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
2009
11 นางเดือนเพ็ญ แก้วกอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
2010
12 นางสาวศิริรัตน์ ดวงเนตร
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
2012
13 นายบุญชอบ อรุณรัมย์
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
2013
14 นางวราภรณ์ ดวงมาลา
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
2014
15 นางสาวสังวาลย์ นามแดง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
2015
16 นางสาวสุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
2016
17 นายประไพร โสมสุพันธ์
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
2017
18 นายนพดล อุตรักษ์
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
2018
19 นางสาวชลัญอินทร์ แสงจันทร์
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
2019
20 นางสาวิตรี รังกระโทก
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
2020
21 นายอัฐวัฒน์ โคสารคุณ
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
2021
22 นางภุมริน ตั้งเสริมสิทธิ์
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
2022
23 นางรัชฎาพร ทองคำวัน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
2023
24 นายนันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
2025
25 นางสาวนิ่มนวล โพธิ์วัง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
2029
26 นางสาวกัลยา แถมพันธ์
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
2030
27 นางมนธีรวรรณ อินทร์ขาว
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
2031
28 นางอัจฉริยา คุณมาศ
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา
2032
29 นายวรวิทย์ ปลั่งกลาง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา
2033
30 นางนิภาพรรณ สงสันเทียะ
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา
2034
31 นางรัตติยา วรวิเศษ
โรงเรียนบ้านด่าน
2035
32 นายชัยศักดิ์ นาดี
โรงเรียนบ้านด่าน
2036
33 นายธีระพัฒน์ พรมมาสุข
โรงเรียนบ้านด่าน
2037
34 นายสมร บุญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
2038
35 นายนิรุตต์ แสวงนาม
โรงเรียนบ้านสามเส้า
2039
36 นางสุบิน ชื่นชาย
โรงเรียนบ้านสามเส้า
2040
37 นายเกรียงไกร มะณีพงษ์
โรงเรียนบ้านสามเส้า
2041
38 นายไพฑูรย์ กันยา
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
2042
39 นายทวีศักดิ์ มืดทัพไทย
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
2043
40 นางณัฏฐวิมนต์ บุล์ญเอนก
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
2044
41 นางภาวินี เติมใจ
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
2045
42 นายวรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
2046
43 นายพัฒนะ อรรคชัย
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
2047
44 นางจุฬาพร ธรรมบุตร
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
2048
45 นางกุศลิน การะเกษ
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
2049
46 นายอภิชาติ พละศักดิ์
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
2050
47 นายนฤพล เชื้อทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
2051
48 นายสวรรค์ ศรีจันทร์
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
2052
49 นายธรรมนิตย์ พันวิลัย
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
2053
50 นายไผ คงศรีลา
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
2054
51 นางสาวพนมพร มูลคำ
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
2055
52 นายธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
2056
53 นายอรรถสิทธิ์ อำนวย
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
2057
54 นายรันต์ วิถี
โรงเรียนบ้านกันทรอม
2058
55 นายสมคิด ศิริโท
โรงเรียนบ้านกันทรอม
2059
56 นางวราภรณ์ สมัครพงศ์
โรงเรียนบ้านบักดอง
2060
57 นายประยนต์ บุญเฟรือง
โรงเรียนบ้านบักดอง
2061
58 นายธีรวัฒน์ แถวประโคน
โรงเรียนบ้านบักดอง
2062
59 นางสาวปทิตตา ศิลาวรรณ
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
2063
60 นางสาวกาญจนา ศรีวงค์
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
2064
61 นายนายชัยศักดิ์ นรเนตร
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
2065
62 นายวิทยา วงศ์พิทักษ์
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
2066
63 นางสาวละออง บุญมาก
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
2067
64 นางอรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
2068
65 นางเรวดี ปูพบุญ
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
2069
66 นายฐานะ แก้วแสง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
2070
67 นางสาวสิริกานต์ กลมพันธ์
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
2071
68 นางกัญญ์จนา กองแก้ว
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
2072
69 นางศรีไศล เกษกร
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
2073
70 นายคมกฤช เกษศิริโยธิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
2074
71 นางสาวเตือนใจ ศรีระเริญ
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
2075
72 นายอุดมศักดิ์ ภูกิ่งเงิน
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
2076
73 นางเบญจมาศ วะรงค์
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
2077
74 ว่าที่ร้อยเอกธรรพ์ณธรณ์ ศีลาสาร
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
2078
75 นายบุญมณัชญ์ คำทวี
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
2079
76 นายเศรษฐ์สกล คันศร
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)
2080
77 นางฉัตรวิรุณ บุญช่วย
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)
2081
78 นางนวรัตน์ ฉิวรัมย์
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)
2082
79 นายคม สุธรรมมา
โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)
2083
80 นางสาวเกสร รัตนพันธ์
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
2084
81 นางธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
2085
82 นางศศิตา แผ่นทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
2086
83 นางสาวณัฐกชนันท์ ตุมชาติ
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
2087
84 นางจีรนุช บรรเทา
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
2088
85 นางสาวกฤติยา คำเพราะ
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
2089
86 นางรัชนีกร ธรรมษา
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
2090
87 นางสาวจันทิพย์ ถิ่นถาน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
2091
88 นางกานต์ติมา เวชกามา
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
2092
89 นางสุทธิ์ธนา ชื่นตา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
2092
90 นางสาวปาริชาติ พวงจำปา
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
2093

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา