#
ผู้เข้าอบรม
โรงเรียน
เลขที่
พิมพ์ใบประกาศ
1 นางสาวมณีวรรณ ศรวิชัย
โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
1
2 นางมนธีรวรรณ อินทร์ขาว
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
2
3 นางมณีรัตน์ โกสุม
โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน)
3
4 นางสาวทิพวรรณ พละศักดิ์
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
4
5 นางสาวสุกันญา ไผ่จิตร
โรงเรียนบ้านโนนจิก
5
6 นางศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
6
7 นายศุภชัย สุทธาวา
โรงเรียนบ้านนารังกา
7
8 นางสาวสิริโสภา ขันทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
8
9 นางพนิดา อุตส่าห์
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
9
10 นางสาวกุลิสรา สาคำภีร์
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
10
11 นางสาวนฤมล นิรังกูล
โรงเรียนบ้านโนนงาม
11
12 นางสาวภาวดี แอ่งสุข
โรงเรียนบ้านโตนด
12
13 นางสาวณรัตติกร ยั่งยืน
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
13
14 นายสิทธิศักดิ์ ทารมย์
โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
14
15 นางรัชดา บุญโต
โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน
15
16 นางวิภาสิริ พรมตวง
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
16
17 นางละออง คำศรี
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
17
18 นางสาววัลวลี สิตพงษ์
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
18
19 นายกิตติศักดิ์ จันทแสง
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)
19
20 นายบัญญัติ ลาภบุญ
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
20
21 นายพิพัฒน์ เฌอร์กิจ
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
21
22 นายนพดล อุตรักษ์
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
22
23 นางสาวศิริพร โกมลวัฒน์
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
23
24 นางสาวกรณ์ปนัสย์ เงาศรี
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
24
25 นายปัญญา ผะเดิม
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
25
26 นายจิรวัฒน์ กุมพันธ์
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)
26
27 นางสาวสุนี บุตดาลี
โรงเรียนบ้านตาแท่น
27
28 นายนิชากร สักกุนี
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
28
29 นางจีระพันธ์ สนทะยา
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา
29
30 นางสาวจริยา นามวิจิตร
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา
30
31 นางชบาไพร ทาเสนาะ
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
31
32 นางจันจิรา สมหวัง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ
32
33 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
33
34 นายสาทิศ ศิริวงษ์
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
34
35 นางบุษปวัน อ่อนทรวง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
35
36 นายสถาบัน แวววงค์
โรงเรียนบ้านโดนอาว
36
37 นายชำนาญ ตั้งมั่น
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
37
38 นางสาวกิตติยา เลิศศรี
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
38
39 นางสาวธันยพร แหวนวงษ์
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
39
40 นางลำดวน ไชยโยธา
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
40
41 นางสุนิตา นันเสนา
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
41
42 นายณัฐเตชิต ศิริบูรณ์
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
42
43 นายวรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
43
44 นางสาววิไล อัมพรศรี
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
44
45 นายสมจิต สวัสดี
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
45
46 นางสารภี วงค์บุดดี
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
46
47 นางสาวมะลิวัลย์ ชนะศรี
โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส
47
48 นายธรรมนิตย์ พันวิลัย
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
48
49 นางไพรินทร์ หวังดี
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
49
50 นางสาวพนมพร มูลคำ
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
50
51 นางสนทนา บุญกัณหา
โรงเรียนบ้านกระบี่
51
52 นายจตุพล บุญทวี
โรงเรียนบ้านจะเนียว
52
53 นางสาวปฏิญญา สารโท
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
53
54 นางสาวละออ งามฉวี
โรงเรียนบ้านเดื่อ
54
55 นายธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
55
56 นางสาวจินตนา ใจมนต์
โรงเรียนบ้านระหาร
56
57 นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
57
58 นายธรรมนูญ สุขหมั่น
โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
58
59 นายวีระเทพ พวงบุรี
โรงเรียนบ้านโนนงาม
59
60 นายทองดี ชื่นตา
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
60
61 นายนิรุตต์ แสวงนาม
โรงเรียนบ้านสามเส้า
61
62 นายยุพิน มูลมิน
โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน
179

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา