#
ผู้เข้าอบรม
โรงเรียน
เลขที่
พิมพ์ใบประกาศ
1 นางสาวรัฐพร เหลี่ยมโลก
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
82
2 นางสาววรรณิภา พิมาทัย
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
102
3 นางพรภิมนต์ คำชุมภู
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
104
4 นางบุญชุม คำทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
105
5 นางสาวญานิสร เลื่อนฤทธิ์
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
106
6 นางสาวสุพิศ ทาทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
107
7 นางภาณุรัตน์ สายหงษ์
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)
109
8 นางสาวคณิตตา สารพงษ์
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
110
9 นางสาวณิชาภัทร ตลุนจันทร์
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
111
10 นางนิตยา ผลดี
โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง
112
11 นางสาวธันยพร จำปาแก้ว
โรงเรียนบ้านตาแบน
114
12 นายปราโมช ไพรบึง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
116
13 นายปกรณ์ โสพัฒน์
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
117
14 นางพิชชา สุวรรณ์ไชยรบ
โรงเรียนบ้านหนองรุง
118
15 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวีระนุช ศรีหาบุตร
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
119
16 นายกฤษดาวุธ บุญบำเรอ
โรงเรียนบ้านขนาด
121
17 นางเกษกนก ห่มเมือง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
123
18 นางสาวชุติกาญจน์ ทองมล
โรงเรียนบ้านตาแบน
124
19 นายไสว วงศ์บา
โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32)
125
20 นางสาวมลฤดี พิมมาศ
โรงเรียนบ้านปุน
127
21 นางสาวณัฐธิดา สุทธิสัย
โรงเรียนบ้านสลับ
128
22 นางสาวยุพิน คำภานิล
โรงเรียนบ้านสะพุง
129
23 นางสาวสุชัญญา เหมพนม
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
130
24 นายจรูญ วรรณทอง
โรงเรียนบ้านกระทิง
131
25 นางสาวประภัสรา ไชยปัญญา
โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
132
26 นางพูนศิลป์ เมืองแพน
โรงเรียนบ้านกราม
133
27 นางสาวศิริพร ทองมนต์
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8
135
28 นายพิสิษฐ์ สิทธิพันธ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
136
29 นางสิรินทรา นรภาร
โรงเรียนบ้านศิวาลัย
137
30 นางสาวธานี บุตรอุดม
โรงเรียนบ้านหนองจิก
138
31 นางสาวจิราพร สีโสด
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
141
32 นางสาวพิชญารัฐ สมานพันธ์
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
142
33 นางสาวสุวพัชร บุญทำ
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
144
34 นางชุติมา แสวงผล
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
145
35 นายเบญจรงค์ แสวงผล
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
146
36 นางสาวอวยพร พานจันทร์
โรงเรียนบ้านตาปรก
148
37 นางสาวธิดารัตน์ สัญญา
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
149
38 นางสาวจุฑามณี พวงมะลิ
โรงเรียนบ้านบักดอง
151
39 นายมนตรี พินพยอม
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
152
40 นางสาวเรวดี บัวใหญ่
โรงเรียนบ้านอาราง
155
41 นางสาวเพ็ญพักตร์ แสงกล้า
โรงเรียนบ้านดาน
156
42 นางสาววรรณภา สมสนิท
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
157
43 นายวรวุฒิ ดวงแก้ว
โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขุนหาญ)
158
44 นายฐานะ แก้วแสง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
159
45 นางทัศนาพร แก้วกัณหา
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
161
46 นายธวัชชัย ใจปินตา
โรงเรียนบ้านจองกอ
163
47 นางสุจิตรา วงษ์พินิจ
โรงเรียนบ้านหนองคู
164
48 นางชลิตา เอียงผา
โรงเรียนบ้านหนองคู
165
49 นางสาวปิยะมาศ ประการจิตร
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
168
50 นางสาวกุสุมา พิมมาศ
โรงเรียนบ้านตาเอก
170
51 นางอัญชลี เหมือนมาตย์
โรงเรียนบ้านสดำ
171
52 นางมุขธิดา เก่งมนตรี
โรงเรียนบ้านหนองผือ
172
53 นางนารีรัตน์ เลิศศรี
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
173
54 นางสาวสุกัลยา แสนสุภา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
174
55 นางสาววนิดา เกษี
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
182
56 นายเฉลิมพล รักษาภักดี
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
229
57 นางสาวจันทิพย์ ถิ่นถาน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
230
58 นางสาวประไพจิตร พื้นผา
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
231
59 นางสาววิริยา โยธา
โรงเรียนบ้านตระกวน
232
60 นางนิภาพร ส่งเสริม
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
233
61 นางสาวทิพวาส ศรีสมบัติ
โรงเรียนบ้านดู่
234
62 นางสาวกิตติภรณ์ โทศก
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
235
63 นางวิไล ประจันตะเสน
โรงเรียนบ้านดู่
236
64 นางสาวปัทมาพร พรมนิ่ม
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
237
65 นางสาวรัตน์ดา เนียมมูล
โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง
238
66 นางวรัญญา แดนกาไสย
โรงเรียนบ้านกระเบา
239
67 นางวรัญญา แดนกาไสย
โรงเรียนบ้านกระเบา
240
68 นายสมคิด ศิริโท
โรงเรียนบ้านกันทรอม
241
69 นายอิสระพงษ์ แก้วใส
โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
242
70 นายธิติพล เกษรัตน์
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
243
71 นางวิไลลักษณ์ ใจปินตา
โรงเรียนบ้านกันทรอม
244
72 นายคมสันต์ สีทะ
โรงเรียนบ้านพยอม
245
73 นายวิชาญ พุทธวงค์
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
246
74 นางสาววาสนา บุญพา
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
247
75 นางสมจิตต์ ตุนา
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
248
76 นายวิชัย ทองแกะ
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
249
77 นายวินัด อุ่นแก้ว
โรงเรียนบ้านตานวน
250
78 นายรณชิต คำศรี
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
251
79 นายเดวิทย์ ไผ่แก้ว
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
252
80 นายวิทยา ทองเหลือง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
253
81 นายเชษฐ์ นนท์นาท
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8
254
82 นางนันทวัน งามแสง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
255
83 นางสาวศิริพร สำราญ
โรงเรียนบ้านตาหมื่น
256

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา