#
ผู้เข้าอบรม
โรงเรียน
เลขที่
พิมพ์ใบประกาศ
1 เด็กหญิงพุทธรักษา ถาวร
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
522
2 เด็กหญิงปภัสสร ไกยะฝ่าย
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
523
3 เด็กหญิงปริมล กำลังดี
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
524
4 เด็กหญิงชุลีพร แก้วประภา
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
525
5 เด็กหญิงฑิฆัมพร อุทสาร
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
526
6 เด็กชายปัญจพล ถาวร
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
527
7 เด็กหญิงสุจิตรา สมขาว
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
528
8 เด็กชายวชิระ หาวะโคตร
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
529
9 เด็กชายจุมพล อินทรบุตร
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
530
10 เด็กหญิงณฤดี แสงมาศ
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
531
11 เด็กชายสุรเชษฐ์ โชติโหมด
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
532
12 เด็กชายสุริยา ริทองปราบ
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
533
13 เด็กหญิงทัศนา พรมวันดี
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
534
14 เด็กชายสนทยา สุขวงษ์
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
535
15 เด็กชายพัทธนันท์ บุญตา
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
536
16 เด็กชายวายุ กัลยาพันธ์
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
537
17 เด็กชายสุริยา ก้านเกตุ
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
538
18 เด็กชายธีรภัทร สมสกิจ
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
539
19 เด็กชายสุวิทย์ หลวงภักดี
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
540
20 เด็กชายพีระภัทร โป่งนอก
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
541
21 เด็กชายเทพประสิทธิ์ ปัดถาพิมพ์
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
542
22 เด็กชายพรชัย ขันวิเศษ
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
543
23 เด็กชายบวรชัย จ่างจิตร
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
544
24 เด็กชายเกียรติศักดิ์ ศรีอ้วน
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
545
25 เด็กชายนนนคร สาลี
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
546
26 เด็กชายกิตติศักดิ์ ศรีอ้วน
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
547
27 เด็กชายธนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
548
28 เด็กชายดนุพล พวงจำปา
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
549
29 เด็กชายธนรัตน์ เอี่ยมไพรัช
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
550
30 เด็กหญิงช่อผกา คำแพง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
551
31 เด็กชายธนกร ลุ่มไธสง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
552
32 เด็กหญิงอัสรา ยอดจันทร์
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
553
33 เด็กชายณรงค์ชัย วันยะ
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
554
34 เด็กหญิงนฤมล มะโนวงศ์
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
555
35 เด็กชายณัฐวุฒิ ปักอินทรี
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
556
36 เด็กชายกิตติศักดิ์ สุขวงค์
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
557
37 เด็กชายนิรุทธิ์ เกษณี
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
558
38 เด็กหญิงสุพรรษา เกษณี
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
559
39 เด็กชายอนุสรณ์ ริทองปราบ
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
560
40 เด็กชายอครพงษ์ สุวรรณศิลป์
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
561
41 เด็กหญิงไพลิน ศรีรักษา
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
562
42 เด็กชายราชานนท์ แถวไธสง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
563
43 เด็กหญิงพรทิพา แสงมาศ
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
564
44 เด็กชายนนทวัช ไกยะฝ่าย
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
565
45 เด็กหญิงธิติรัตน์ สารพัฒน์
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
566
46 เด็กหญิงแก้วชฎาพร เช่นรัมย์
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
567
47 เด็กหญิงเจนจิรา วงษ์ใหญ่
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
568
48 เด็กหญิงประกายดาว ลุมไธสง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
569
49 เด็กหญิงกริสรา แสงทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
570
50 เด็กชายพงษ์ศธร สุขวงษ์
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
571
51 เด็กชายรัตนะ เกษี
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
572
52 เด็กชายธีรวัฒน์ คชโคตร
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
573
53 เด็กชายสุทธิเดช วันยอด
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
574
54 เด็กชายพิสิษฐ์ ลอดสุโข
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
575
55 เด็กชายสมหวัง พรมศิริ
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
576
56 เด็กชายเจษฎาภรณ์ ชินวงษ์
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
577
57 เด็กชายณัฐพงษ์ แสงสุวรรณ์
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
578
58 เด็กชายเพ็ชร สุพิษ
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
579
59 เด็กชายพีรภาส จันทร์โท
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
580
60 เด็กชายสิริมงคล อสิพงษ์
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
581
61 เด็กชายพลกฤต ลือชา
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
582
62 เด็กชายคมกริช หมื่นแสน
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
583
63 เด็กชายนันทวัฒน์ ริทองปราบ
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
584
64 เด็กหญิงแก้วจรัสพร เช่นรัมย์
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
585
65 เด็กหญิงสุภานันท์ เกษอุดม
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
586
66 เด็กหญิงทิพยา แก้วนัย
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
587
67 เด็กหญิงมริยา ยอดจันทร์
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
588
68 เด็กหญิงเมย์วดี พรมมา
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
589
69 เด็กหญิงอรอุมา ถาวร
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
590
70 เด็กหญิงเพชรสมัย วันยะ
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
591
71 เด็กหญิงนันทิชา เพิ่มขึ้น
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
592
72 เด็กชายคุณากร ตั้งมั่น
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลา
593
73 เด็กหญิงไพลิน แพงไทย
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลา
594
74 เด็กหญิงณัฐณิชา โยทะยาน
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลา
595
75 เด็กหญิงหทัยทิพย์ ประทัยบุตร
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลา
596
76 เด็กหญิงศราสินีย์ บุญล้อม
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลา
597
77 เด็กชายปฏิพัทธ์ ขุนหมุด
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลา
598
78 เด็กหญิงอรจิรา พงษ์วัน
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลา
599
79 เด็กชายศาสตรารักษ์ ชินวงษ์
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลา
600
80 เด็กชายเอกลักษณ์ เอกสูงเนิน
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลา
601
81 เด็กชายอิทธิกร แก่นสน
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลา
602
82 เด็กหญิงกัลยรัตน์ รุ่งเรือง
โรงเรียนหนองเม็กพิทยา
603
83 เด็กหญิงบุษกรณ์ บัวเงิน
โรงเรียนหนองเม็กพิทยา
604
84 เด็กหญิงสุธาศินี เสาคำ
โรงเรียนหนองเม็กพิทยา
605
85 เด็กหญิงปิยนุช เป้ยแย้ม
โรงเรียนหนองเม็กพิทยา
606
86 เด็กหญิงวรรณภา วรรณขาม
โรงเรียนหนองเม็กพิทยา
607
87 เด็กชายกิตติคุณ สายทอง
โรงเรียนหนองเม็กพิทยา
608
88 เด็กชายจิระพันธ์ ละเลิศ
โรงเรียนหนองเม็กพิทยา
609
89 เด็กชายสิทธิพล แป้นน้อย
โรงเรียนหนองเม็กพิทยา
610
90 เด็กชายจีระศักดิ์ ลายงาม
โรงเรียนหนองเม็กพิทยา
611
91 เด็กหญิงหลิน สันทะวินัย
โรงเรียนหนองเม็กพิทยา
612
92 นายธานตวัน กุลบุญญา
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
613
93 นายไพจิตร สิงห์ทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
614
94 นายพร สืบเทพ
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
615
95 เด็กชายพงศ์พล พรมโลก
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
616
96 เด็กชายอติเทพ ใจเรือง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
617
97 เด็กชายพงษธร คำผาง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
618
98 เด็กหญิงเนตรนภา สุขแก้ว
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
619
99 เด็กหญิงอนิสา นันทะบรรณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
620
100 เด็กหญิงกิ่งตา สุทธิวงศ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
621
101 เด็กหญิงเกษฎาภรณ์ อุ่นอ่อน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
622
102 เด็กหญิงอุมากรณ์ พิมพา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
623
103 เด็กหญิงพิกุล คำศรี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
624
104 เด็กหญิงยุพาภรณ์ ทองผุย
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
625
105 เด็กหญิงปภาณิน ปิติเจริญโชคลาภ
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
626
106 เด็กชายเกียรติศักดิ์ เบิดสูง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
627
107 เด็กชายปรเมษฐ์ พิมลา
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
628
108 เด็กหญิงขวัญฤดี ประเสริฐ
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
629
109 เด็กหญิงฑัณทิกา ประเสริฐ
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
630
110 เด็กหญิงชัญญานุช จิตรมั่น
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
631
111 เด็กหญิงสุกัญญา แก้วรักษา
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
632
112 เด็กชายภานุพงษ์ ธนจิรวัฒน์
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
633
113 เด็กหญิงขวัญจิรา นนทะการ
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
634
114 เด็กหญิงสิริพิสุทธิ์ ประสงค์
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
635
115 เด็กหญิงศุภวรรณ พินทา
โรงเรียนบ้านจันทรน์หอม-ตาเสก
636
116 เด็กหญิงพัชรี บุญปก
โรงเรียนบ้านจันทรน์หอม-ตาเสก
637
117 เด็กหญิงอังคณา โสสว่าง
โรงเรียนบ้านจันทรน์หอม-ตาเสก
638
118 เด็กหญิงศิริวรรณ บุราคร
โรงเรียนบ้านจันทรน์หอม-ตาเสก
639
119 เด็กหญิงศิริโสภา อินตพันธุ์
โรงเรียนบ้านจันทรน์หอม-ตาเสก
640
120 เด็กชายสงกรานต์ ชะมา
โรงเรียนบ้านจันทรน์หอม-ตาเสก
641
121 เด็กชายบุญตา ชัชวาลย์
โรงเรียนบ้านจันทรน์หอม-ตาเสก
642
122 เด็กหญิงปณิดา โพธิ์สุวรรณ
โรงเรียนบ้านจันทรน์หอม-ตาเสก
643
123 เด็กหญิงศิริกานดา สว่างเวียง
โรงเรียนบ้านจันทรน์หอม-ตาเสก
644
124 เด็กหญิงวาสิตา ศรีเอิบ
โรงเรียนบ้านจันทรน์หอม-ตาเสก
645
125 เด็กชายขวัญกล้า ผิวขาว
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
646
126 เด็กชายอภิศักดิ์ หาดคำ
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
647
127 เด็กชายวิษณุ สนทยา
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
648
128 เด็กหญิงภาวิณี อิ้มพิมพ์
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
649
129 เด็กหญิงศิวิตา โพธิวัฒน์
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
650
130 เด็กชายพิตรพิบูล นวลแย้ม
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
651
131 เด็กหญิงพรรณวิษา ไกรงาม
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
652
132 เด็กชายสิทธิชัย แก้วรักษา
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
653
133 เด็กหญิงพิชชา คำแสนราช
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
654
134 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ถวิลบุญ
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
655

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา