#
ผู้เข้าอบรม
โรงเรียน
เลขที่
พิมพ์ใบประกาศ
1 นางลำไพร หล้าศรี
โรงเรียนบ้านอาราง
2703
2 นางลำเพย ไชยสาร
โรงเรียนบ้านอาราง
2704
3 นายชัยนัตร ไชยสาร
โรงเรียนบ้านอาราง
2705
4 นางสาวศิรินทร์ธร ภูผา
โรงเรียนบ้านอาราง
2706
5 นางสาวเพ็ญพักตร์ แสงกล้า
โรงเรียนบ้านดาน
2707
6 นางสาวจีระพา อุ่นแก้ว
โรงเรียนบ้านดาน
2708
7 นางสาวอรุณ พันธ์บุปผา
โรงเรียนบ้านดาน
2709
8 นางทิวา พินิจรัมย์
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
2710
9 นางสาวรวมกิจ ตาทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
2711
10 นายนพรัตน์ สายลุน
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
2712
11 นายจักรวรรดิ ไชยชนะ
โรงเรียนบ้านกระเจา
2713
12 นางสาววราภรณ์ สุดาชาติ
โรงเรียนบ้านกระเจา
2714
13 นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม
โรงเรียนบ้านกระเจา
2715
14 นางสาวดนตรี บุญลี
โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขุนหาญ)
2716
15 นางเชาวณี อินวันนา
โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขุนหาญ)
2717
16 นางสาวสุภิชญา จันทะมั่น
โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขุนหาญ)
2718
17 นายชาญชัย ทวีทรัพย์
โรงเรียนบ้านหนองบัว
2719
18 นางศรีสุพรรณ สุภโกศล
โรงเรียนบ้านหนองบัว
2720
19 นางวาสินี สอดห่วง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
2721
20 นายสุประกิต จันทร์ถา
โรงเรียนบ้านกระเบา
2722
21 นางสาวชนัญชิดา สายจันทร์
โรงเรียนบ้านกระเบา
2723
22 นายอดุลย์สิริ นรภาร
โรงเรียนบ้านกระเบา
2724
23 นายอะเด็น สมัครพงศ์
โรงเรียนบ้านบักดอง
2725
24 นายวีระพงษ์ คำแดง
โรงเรียนบ้านบักดอง
2726
25 นายธีรวัฒน์ แถวประโคน
โรงเรียนบ้านบักดอง
2727
26 นางจิตรา กุมพันธ์
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
2728
27 นางจิราภรณ์ ขันสิงห์
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
2729
28 นางสาวพิมพ์พิศา ยอดสิงห์
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
2730
29 นายไสว มีสติ
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
2731
30 นางดวงเพ็ญ รูปสวย
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
2732
31 นางปิยะดา เจริญศรีเมือง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
2733
32 นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
2734
33 นางสาวสุพัฒตรา กงล้อม
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
2735
34 นายสุนทร ทองนวล
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
2736
35 นายณรงศักดิ์ มีศรี
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07
2737
36 นางสาวโสภา ใจหวัง
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07
2738
37 นายพิศาลสิทธิ์ ทองคำ
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07
2739
38 นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
2740
39 นายธนภัทร อันชัยศรี
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
2741
40 นางชนาพร ลาคำ
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
2742
41 นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8
2743
42 นางกัญญา พิทยานันท์
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8
2744
43 นางสาวธนพร พิลัย
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8
2745
44 นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
2746
45 นางทัตชญา บุญวัง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
2747
46 นายเกียรติศักดิ์ หฤทัยถาวร
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
2748
47 นายสุวิทย์ คำนึก
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
2749
48 นายดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
2750
49 นางจินตนา บุญทองเพชร
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
2751
50 นางสาวศิริลักษณ์ ดวงเนตร
โรงเรียนบ้านดอนข่า
2752
51 นางประยงค์ ร่วมจิตร
โรงเรียนบ้านดอนข่า
2753
52 นางสาวปวินันท์ ปานทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
2754
53 นายศิริพงษ์ บุตกร
โรงเรียนบ้านตาปรก
2755
54 นางสาวอวยพร พานจันทร์
โรงเรียนบ้านตาปรก
2756
55 นางณัฐวดี ผิวโชติ
โรงเรียนบ้านตาปรก
2757
56 นายชวน แก้วกัณหา
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
2758
57 นายวิทยา วงค์พิทักษ์
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
2759
58 นางสาวกุลนิษฐ์ จุลเหลา
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
2760
59 นายสุพิน สอดแก้ว
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
2761
60 นายศิริศักดิ์ ถาวรกุล
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
2762
61 นางฉัตรวิไล ดอกพวง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
2763
62 สิบเอกหญิงจินตหรา อุปสุข
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
2764
63 นางพิสมัย ศรีโสด
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
2765
64 นายสุพรรณ เลิศมณเฑียร
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
2766
65 นางสาววิไล จันทร์เปรียง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
2767
66 นายถาวร ดับโศรก
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
2768
67 นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
2769
68 นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศ
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
2770
69 นางสาวกรติกา มูลคำ
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
2771
70 นายเสริญ บุญทองเพชร
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
2772
71 นางสาวธิดารัตน์ สัญญา
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
2773
72 นางสาวอนุธิดา ชูคำ
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
2774
73 นายชุมพร ขันสิงห์
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
2775
74 นายเดวิทย์ ไผ่แก้ว
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
2776
75 นายลำปาง ค่ำคูณ
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
2777

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา