#
วิทยากร
ตำแหน่ง
เลขที่
พิมพ์ใบประกาศ
1 นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์
ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู
2147
2 นายสมจิต ชาภักดี
ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ
2148
3 นางสายสิน เพชรดา
ครูโรงเรียนบ้านตาแบน
2149
4 นางสุขสันต์ งอมสงัด
ครูโรงเรียนบ้านตระกาจ
2150
5 นายไผท คงศรีลา
ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย
2151
6 นายศุภณัฎฐ์ ผลดี
ครูโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)
2152
7 นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ
ครูโรงเรียนบ้านจำนรรจ์
2153
8 นายสุริยัน อินทรโสม
ครูโรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
2154
9 นางสาวศิรินภา วงษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2170
10 นายสมเกียรติ ไกรยา
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.๔
2171
11 นางสาวนุชจรินญา ทานุกรม
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2172

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา