#
วิทยากร
ตำแหน่ง
เลขที่
พิมพ์ใบประกาศ
1 นายไผท คงศรีลา
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1023
2 นายสมเกียรติ ไกรยา
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.๔
1024
3 นางปวริศา พิบูลย์
โรงเรียนบ้านหนองทา
1025
4 นายสมจิต ชาภักดี
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1026
5 นายศุภณัฏฐ์ ผลดี
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)
1027
6 นางสาวปิยะมาศ ประการจิตร
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1028
7 นางลำไพร หล้าศรี
โรงเรียนบ้านอาราง
1029
8 นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1030
9 นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1031

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา