#
วิทยากร
ตำแหน่ง
เลขที่
พิมพ์ใบประกาศ
1 นายชวน แก้วกัณหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
2778
2 นายวิทยา วงษ์พิทักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
2779
3 นางกุลนิษฐ์ จุลเหลา
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
2780
4 นางสุนีย์ กมลมาลย์
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
2781
5 ว่าที่ร้อยตรีแจ้ง หมู่มาก
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
2782
6 นางยุพิน สังคะรินทร์
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
2783
7 นางกาญจนา ศรีวงค์
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
2784
8 นางสาวอรุณิศา บุญทอง
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
2785
9 นายชัยศักดิ์ นรเนตร
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
2786
10 นางสาวธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
2787
11 นางจตุพร นรเนตร
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
2788
12 นางมัสลิน แก้วกัณหา
ครู โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
2789
13 นางสาวจันที สมนา
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
2790

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา