#
วิทยากร
ตำแหน่ง
เลขที่
พิมพ์ใบประกาศ
1 นายสมเกียรติ ไกรยา
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.๔
143
2 นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.๔
144
3 นางราตรี แทนคำ
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.๔
145
4 นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
146
5 นายศุภณัฏฐ์ ผลดี
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)
147
6 นายสมจิต ชาภักดี
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
148
7 นางปวริศา พิบูลย์
โรงเรียนบ้านหนองทา
149
8 นายสุริยัน อินทรโสม
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
150
9 ว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สพป.ศก.๔
151
10 นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
152
11 นายไผท คงศรีลา
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
153
12 นายประสิทธิ์ วงพินิจ
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
154

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา