#
วิทยากร
ตำแหน่ง
เลขที่
พิมพ์ใบประกาศ
1 นายประสิทธิ์ วงพินิจ
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
155
2 นางปวริศา พิบูลย์
โรงเรียนบ้านหนองทา
156
3 นายสมจิต ชาภักดี
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
157
4 นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
158
5 นายศุภณัฎฐ์ ผลดี
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)
159
6 นางรุ่งฤทัย คงศรีลา
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
160
7 นายไผท คงศรีลา
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
161
8 ว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สพป.ศก.๔
162
9 นางราตรี แทนคำ
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.๔
163
10 นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.๔
164
11 นายสมเกียรติ ไกรยา
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.๔
165
12 นายพุทธวัตน์ ประจันทร์
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
166

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา