1. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [4,148]

0001. โรงเรียนบ้านขนาด [78]0002. โรงเรียนบ้านภูทอง [51]
0003. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน [96]0004. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [50]
0005. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย [47]0006. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [146]
0007. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ [56]0008. โรงเรียนบ้านกระทิง [44]
0009. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย [143]0010. โรงเรียนบ้านหนองขนาน [42]
0011. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย [55]0012. โรงเรียนบ้านศิลาทอง [51]
0013. โรงเรียนบ้านตานวน [58]0014. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [53]
0015. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [63]0016. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [51]
0017. โรงเรียนบ้านตาเส็ด [56]0018. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา [54]
0019. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [51]0020. โรงเรียนบ้านโนนสำโรง [44]
0021. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [47]0022. โรงเรียนบ้านโนนเปือย [51]
0023. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [51]0024. โรงเรียนบ้านเดื่อ [52]
0025. โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน [47]0026. โรงเรียนบ้านกระเบา [92]
0027. โรงเรียนบ้านหนองทา [47]0028. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [49]
0029. โรงเรียนบ้านดอนเขียว [46]0030. โรงเรียนบ้านพยอม [46]
0031. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [56]0032. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [60]
0033. โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย [50]0034. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 [54]
0035. โรงเรียนบ้านกันจาน [45]0036. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [49]
0037. โรงเรียนบ้านโนนอ้อ [50]0038. โรงเรียนบ้านซะวาซอ [43]
0039. โรงเรียนบ้านอาราง [44]0040. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [49]
0041. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข [145]0042. โรงเรียนบ้านหนองคับคา [47]
0043. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ [46]0044. โรงเรียนบ้านกระเจา [50]
0045. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [83]0046. โรงเรียนบ้านชำเขียน [138]
0047. โรงเรียนบ้านตาเครือ [48]0048. โรงเรียนบ้านหนองรุง [44]
0049. โรงเรียนบ้านโนนคูณ [46]0050. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน [45]
0051. โรงเรียนบ้านระโยง [46]0052. โรงเรียนบ้านท่าสว่างสาขาบ้านกระหวัน [42]
0053. โรงเรียนบ้านหนองผือ [43]0054. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [53]
0055. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [50]0056. โรงเรียนบ้านคำกลาง [47]
0057. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [42]0058. โรงเรียนบ้านตระกวน [44]
0059. โรงเรียนบ้านระหาร [45]0060. โรงเรียนบ้านหนองบัว [46]
0061. โรงเรียนบ้านตระกาจ [40]0062. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) [49]
0063. โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา [53]0064. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง [44]
0065. โรงเรียนบ้านโนนแก [55]0066. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง [50]
0067. โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) [56]0068. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง [42]
0069. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติสาขาบ้านสันติสุข [45]0070. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน [166]
0071. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [41]0072. โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) [40]
 2. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [4,121]
0001. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย [105]0002. โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง [95]
0003. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [110]0004. โรงเรียนบ้านคำสะอาด [95]
0005. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [81]0006. โรงเรียนบ้านซำ [86]
0007. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง [184]0008. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา [87]
0009. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [84]0010. โรงเรียนบ้านตาปรก [86]
0011. โรงเรียนบ้านหนองคู [98]0012. โรงเรียนบ้านกระบี่ [89]
0013. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) [46]0014. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [46]
0015. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [100]0016. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา [83]
0017. โรงเรียนบ้านดู่ [102]0018. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [101]
0019. โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ [86]0020. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [96]
0021. โรงเรียนบ้านสลับ [101]0022. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก [87]
0023. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [83]0024. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล [99]
0025. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [102]0026. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) [85]
0027. โรงเรียนบ้านจานเลียว [139]0028. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [101]
0029. โรงเรียนบ้านดาน [103]0030. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [87]
0031. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [97]0032. โรงเรียนบ้านจะเนียว [103]
0033. โรงเรียนบ้านหนองหว้า [87]0034. โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา [92]
0035. โรงเรียนบ้านขนา [51]0036. โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี [93]
0037. โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) [131]0038. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [129]
0039. โรงเรียนบ้านจองกอ [88]0040. โรงเรียนบ้านหนองฮาง [102]
0041. โรงเรียนบ้านหนองยาว [96]0042. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ [106]
0043. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ [99]
 3. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๓ [3,410]
0001. โรงเรียนบ้านขุนหาญ [68]0002. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว [74]
0003. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ) [68]0004. โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย [69]
0005. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [70]0006. โรงเรียนบ้านกราม [70]
0007. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว [66]0008. โรงเรียนบ้านนารังกา [74]
0009. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [70]0010. โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ [75]
0011. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง [83]0012. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [79]
0013. โรงเรียนบ้านสว่าง [77]0014. โรงเรียนบ้านตาแท่น [71]
0015. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) [72]0016. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน) [127]
0017. โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ [148]0018. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [69]
0019. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล [72]0020. โรงเรียนบ้านสดำ [34]
0021. โรงเรียนบ้านขะยูง [36]0022. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ [125]
0023. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง [62]0024. โรงเรียนบ้านนาขนวน [72]
0025. โรงเรียนบ้านชำม่วง [85]0026. โรงเรียนบ้านขนา [41]
0027. โรงเรียนบ้านโตนด [73]0028. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [72]
0029. โรงเรียนบ้านสะพุง [65]0030. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ [73]
0031. โรงเรียนบ้านปุน [64]0032. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [69]
0033. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา [70]0034. โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก [69]
0035. โรงเรียนบ้านจานบัว [63]0036. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม [67]
0037. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) [61]0038. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม [85]
0039. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [69]0040. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) [71]
0041. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [68]0042. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด [69]
0043. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [70]0044. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [73]
0045. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย [64]0046. โรงเรียนบ้านตาเอก [71]
0047. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [67]
 4. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๔ [3,101]
0001. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [142]0002. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [84]
0003. โรงเรียนบ้านโนนงาม [66]0004. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [33]
0005. โรงเรียนบ้านด่าน [137]0006. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) [171]
0007. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [99]0008. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [136]
0009. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ [187]0010. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [102]
0011. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ [100]0012. โรงเรียนบ้านกันทรอม [61]
0013. โรงเรียนบ้านขนุน [74]0014. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) [99]
0015. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [98]0016. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) [169]
0017. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด [69]0018. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง [98]
0019. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง [34]0020. โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) [107]
0021. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [137]0022. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) [132]
0023. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา [113]0024. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ [64]
0025. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา [37]0026. โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) [138]
0027. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [103]0028. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน [104]
0029. โรงเรียนบ้านสามเส้า [109]0030. โรงเรียนบ้านบักดอง [98]
 5. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [2,670]
0001. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [40]0002. โรงเรียนบ้านเดื่อ [41]
0003. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา [44]0004. โรงเรียนบ้านโนนจิก [40]
0005. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา [44]0006. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [41]
0007. โรงเรียนบ้านนารังกา [40]0008. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [43]
0009. โรงเรียนบ้านโนนงาม [86]0010. โรงเรียนบ้านกันจาน [40]
0011. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [42]0012. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข [46]
0013. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [45]0014. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง [41]
0015. โรงเรียนบ้านซะวาซอ [41]0016. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [40]
0017. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) [42]0018. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [45]
0019. โรงเรียนบ้านระหาร [39]0020. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ [41]
0021. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [42]0022. โรงเรียนบ้านโนนคูณ [43]
0023. โรงเรียนบ้านกระบี่ [42]0024. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ [45]
0025. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [44]0026. โรงเรียนบ้านจะเนียว [51]
0027. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [50]0028. โรงเรียนบ้านโดนอาว [41]
0029. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด [44]0030. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา [83]
0031. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [45]0032. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) [45]
0033. โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย [42]0034. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [82]
0035. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [40]0036. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [43]
0037. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) [42]0038. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [43]
0039. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [45]0040. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ [41]
0041. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) [48]0042. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) [40]
0043. โรงเรียนบ้านตาแท่น [45]0044. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [49]
0045. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [47]0046. โรงเรียนบ้านโตนด [43]
0047. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง [45]0048. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [43]
0049. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด [43]0050. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว [42]
0051. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม [41]0052. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [41]
0053. โรงเรียนบ้านสามเส้า [45]0054. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน) [42]
0055. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [41]0056. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [42]
0057. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ [44]0058. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม [49]
0059. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) [46]
 6. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [3,715]
0001. โรงเรียนบ้านขนาด [60]0002. โรงเรียนบ้านจองกอ [42]
0003. โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา [41]0004. โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง [50]
0005. โรงเรียนบ้านกระทิง [46]0006. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [45]
0007. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [45]0008. โรงเรียนบ้านตาแบน [89]
0009. โรงเรียนบ้านตระกาจ [45]0010. โรงเรียนบ้านอาราง [43]
0011. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [45]0012. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [42]
0013. โรงเรียนบ้านหนองคู [97]0014. โรงเรียนบ้านหนองผือ [43]
0015. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย [46]0016. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง [43]
0017. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง [43]0018. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [46]
0019. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขุนหาญ) [46]0020. โรงเรียนบ้านหนองรุง [41]
0021. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [85]0022. โรงเรียนบ้านตาปรก [46]
0023. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [44]0024. โรงเรียนบ้านศิวาลัย [42]
0025. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [43]0026. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [90]
0027. โรงเรียนบ้านศิลาทอง [46]0028. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา [52]
0029. โรงเรียนบ้านดาน [54]0030. โรงเรียนบ้านสดำ [43]
0031. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [102]0032. โรงเรียนบ้านหนองหว้า [89]
0033. โรงเรียนบ้านบักดอง [40]0034. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ [50]
0035. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ [44]0036. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [43]
0037. โรงเรียนบ้านปุน [45]0038. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [41]
0039. โรงเรียนบ้านสะพุง [45]0040. โรงเรียนบ้านหนองจิก [45]
0041. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) [41]0042. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล [42]
0043. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [50]0044. โรงเรียนบ้านกราม [44]
0045. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [87]0046. โรงเรียนบ้านสลับ [49]
0047. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [46]0048. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว [44]
0049. โรงเรียนบ้านตาเอก [45]0050. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [42]
0051. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [42]0052. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) [45]
0053. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ [47]0054. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) [84]
0055. โรงเรียนบ้านกันทรอม [86]0056. โรงเรียนบ้านตานวน [43]
0057. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ [48]0058. โรงเรียนบ้านดู่ [101]
0059. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [48]0060. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [41]
0061. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) [41]0062. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [41]
0063. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก [44]0064. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [44]
0065. โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง [43]0066. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [40]
0067. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง [44]0068. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [40]
0069. โรงเรียนบ้านพยอม [42]0070. โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน [43]
0071. โรงเรียนบ้านตระกวน [44]0072. โรงเรียนบ้านกระเบา [87]
 7. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ สำหรับผู้บริหาร [601]
0001. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [46]0002. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [46]
0003. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [43]0004. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [47]
0005. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [44]0006. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [49]
0007. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [49]0008. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [57]
0009. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [40]0010. โรงเรียนบ้านตาแท่น [40]
0011. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [42]0012. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [49]
0013. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [49]
 8. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ สำหรับผู้บริหาร [591]
0001. โรงเรียนบ้านกราม [43]0002. โรงเรียนบ้านตานวน [40]
0003. โรงเรียนบ้านกระเจา [40]0004. โรงเรียนบ้านหนองคู [42]
0005. โรงเรียนบ้านหนองบัว [38]0006. โรงเรียนบ้านเพ็ก [42]
0007. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [43]0008. โรงเรียนบ้านอาราง [41]
0009. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [48]0010. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [40]
0011. โรงเรียนบ้านบักดอง [41]0012. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล [42]
0013. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [48]0014. โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ [43]
 9. โครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียน  [5,173]
0001. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [377]0002. โรงเรียนบ้านจันทรน์หอม-ตาเสก [390]
0003. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [2,724]0004. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [380]
0005. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลา [391]0006. โรงเรียนหนองเม็กพิทยา [393]
0007. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [117]0008. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [401]
 10. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๑ [2,465]
0001. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [41]0002. โรงเรียนบ้านหนองทา [42]
0003. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [49]0004. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน [38]
0005. โรงเรียนบ้านหนองยาว [44]0006. โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง [52]
0007. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ [40]0008. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [41]
0009. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [44]0010. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [46]
0011. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [46]0012. โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น [39]
0013. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ [36]0014. โรงเรียนบ้านโดนอาว [38]
0015. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [42]0016. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [39]
0017. โรงเรียนบ้านโนนงาม [38]0018. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล [46]
0019. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [41]0020. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [36]
0021. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ [40]0022. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [36]
0023. โรงเรียนบ้านโนนจิก [39]0024. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา [39]
0025. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [39]0026. โรงเรียนบ้านนารังกา [40]
0027. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [39]0028. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [40]
0029. โรงเรียนบ้านตานวน [40]0030. โรงเรียนบ้านโนนสำโรง [34]
0031. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [43]0032. โรงเรียนบ้านดอนเขียว [34]
0033. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [40]0034. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน [34]
0035. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [40]0036. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [29]
0037. โรงเรียนบ้านเพ็ก [38]0038. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย [39]
0039. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง [35]0040. โรงเรียนบ้านคำกลาง [35]
0041. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [41]0042. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [37]
0043. โรงเรียนบ้านกราม [40]0044. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [37]
0045. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ [41]0046. โรงเรียนบ้านผือ [48]
0047. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [41]0048. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [36]
0049. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [38]0050. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [41]
0051. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ [38]0052. โรงเรียนบ้านชำม่วง [44]
0053. โรงเรียนบ้านคำสะอาด [45]0054. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [39]
0055. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) [41]0056. โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ [40]
0057. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [38]0058. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน [40]
0059. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก [37]0060. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [37]
0061. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [37]0062. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [38]
 11. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๒ [2,585]
0001. โรงเรียนบ้านขนาด [53]0002. โรงเรียนบ้านภูทอง [42]
0003. โรงเรียนบ้านจานบัว [41]0004. โรงเรียนบ้านจองกอ [45]
0005. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย [104]0006. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง [38]
0007. โรงเรียนบ้านศิลาทอง [38]0008. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [45]
0009. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ) [56]0010. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย [37]
0011. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [45]0012. โรงเรียนบ้านสะพุง [44]
0013. โรงเรียนบ้านหนองขนาน [89]0014. โรงเรียนบ้านขุนหาญ [40]
0015. โรงเรียนบ้านเดื่อ [39]0016. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [72]
0017. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) [42]0018. โรงเรียนบ้านกันทรอม [40]
0019. โรงเรียนบ้านสดำ [40]0020. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [38]
0021. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย [38]0022. โรงเรียนบ้านสลับ [47]
0023. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว [40]0024. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [53]
0025. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [39]0026. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [35]
0027. โรงเรียนบ้านอาราง [39]0028. โรงเรียนบ้านหนองบัว [42]
0029. โรงเรียนบ้านศิวาลัย [39]0030. โรงเรียนบ้านชำเขียน [38]
0031. โรงเรียนบ้านตาแบน [41]0032. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [38]
0033. โรงเรียนบ้านหนองผือ [38]0034. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [39]
0035. โรงเรียนบ้านตาปรก [39]0036. โรงเรียนบ้านหนองคู [40]
0037. โรงเรียนบ้านหนองรุง [41]0038. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [42]
0039. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา [41]0040. โรงเรียนบ้านตระกาจ [37]
0041. โรงเรียนบ้านซำ [37]0042. โรงเรียนบ้านกระเจา [39]
0043. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 [47]0044. โรงเรียนบ้านกระเบา [37]
0045. โรงเรียนบ้านระหาร [38]0046. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา [35]
0047. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [39]0048. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [96]
0049. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว [77]0050. โรงเรียนบ้านตาเอก [39]
0051. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [49]0052. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [47]
0053. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [39]0054. โรงเรียนบ้านบักดอง [38]
0055. โรงเรียนบ้านดาน [46]0056. โรงเรียนบ้านปุน [38]
0057. โรงเรียนบ้านหนองฮาง [50]
 12. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 [6,361]
0001. โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ [44]0002. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน [37]
0003. โรงเรียนบ้านกันทรอม [36]0004. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [33]
0005. โรงเรียนบ้านโดนอาว [117]0006. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) [36]
0007. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ) [35]0008. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา [36]
0009. โรงเรียนบ้านขุนหาญ [39]0010. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง [34]
0011. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [35]0012. โรงเรียนบ้านหนองรุง [35]
0013. โรงเรียนบ้านสามเส้า [36]0014. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [37]
0015. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [36]0016. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [39]
0017. โรงเรียนบัานกันจด [32]0018. โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ [74]
0019. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [34]0020. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [38]
0021. โรงเรียนบ้านหนองยาว [38]0022. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา [36]
0023. โรงเรียนบ้านโนนงาม [36]0024. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [33]
0025. โรงเรียนบ้านกันจาน [37]0026. โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) [36]
0027. โรงเรียนบ้านหนองคู [37]0028. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [34]
0029. โรงเรียนบ้านซำ [35]0030. โรงเรียนบ้านหนองจิก [35]
0031. โรงเรียนบ้านกระเบา [33]0032. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [39]
0033. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [37]0034. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน [33]
0035. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [33]0036. โรงเรียนบ้านระโยง [33]
0037. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [35]0038. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [39]
0039. โรงเรียนบ้านระหาร [31]0040. โรงเรียนบ้านศิวาลัย [37]
0041. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง [35]0042. โรงเรียนบ้านตาแท่น [37]
0043. โรงเรียนบ้านกระเจา [35]0044. โรงเรียนบ้านขะยูง [37]
0045. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [33]0046. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย [33]
0047. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด [35]0048. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [33]
0049. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [34]0050. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง [35]
0051. โรงเรียนบ้านหนองฮาง [38]0052. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [34]
0053. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [35]0054. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) [35]
0055. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ [35]0056. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ [37]
0057. โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ [34]0058. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [30]
0059. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [33]0060. โรงเรียนบ้านตานวน [34]
0061. โรงเรียนบ้านหนองขนาน [42]0062. โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) [34]
0063. โรงเรียนบ้านตาปรก [62]0064. โรงเรียนบ้านตาเส็ด [31]
0065. โรงเรียนบ้านด่าน [68]0066. โรงเรียนบ้านจานเลียว [40]
0067. โรงเรียนบ้านตาแบน [33]0068. โรงเรียนบ้านเพ็ก [34]
0069. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [35]0070. โรงเรียนบ้านหนองคับคา [35]
0071. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ [34]0072. โรงเรียนบ้านตาเครือ [33]
0073. โรงเรียนบ้านเดื่อ [32]0074. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน [32]
0075. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ [35]0076. โรงเรียนบ้านตระกาจ [32]
0077. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ [31]0078. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) [35]
0079. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [38]0080. โรงเรียนบ้านกระทิง [36]
0081. โรงเรียนบ้านคำกลาง [34]0082. โรงเรียนบ้านดอนเขียว [32]
0083. โรงเรียนบ้านหนองทา [33]0084. โรงเรียนบ้านโนนเปือย [33]
0085. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข [36]0086. โรงเรียนบ้านโนนจิก [35]
0087. โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย [32]0088. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง [35]
0089. โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) [30]0090. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [33]
0091. โรงเรียนบ้านชำเขียน [35]0092. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา [34]
0093. โรงเรียนบ้านดอนข่า [33]0094. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน [33]
0095. โรงเรียนบ้านหนองบัว [33]0096. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [31]
0097. โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) [41]0098. โรงเรียนบ้านขนาด [35]
0099. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [32]0100. โรงเรียนบ้านหนองผือ [35]
0101. โรงเรียนบ้านกระบี่ [32]0102. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [33]
0103. โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร [34]0104. โรงเรียนบ้านตาเอก [35]
0105. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [35]0106. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) [34]
0107. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา [35]0108. โรงเรียนบ้านจะเนียว [34]
0109. โรงเรียนบ้านโนนแก [35]0110. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย [37]
0111. โรงเรียนบ้านซะวาซอ [33]0112. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [33]
0113. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [38]0114. โรงเรียนบ้านตระกวน [34]
0115. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง [34]0116. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา [35]
0117. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [29]0118. โรงเรียนบ้านโนนคูณ [33]
0119. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ [36]0120. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [35]
0121. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว [31]0122. โรงเรียนบ้านกราม [34]
0123. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ [33]0124. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม [36]
0125. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว [34]0126. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [37]
0127. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [33]0128. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง [36]
0129. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [38]0130. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) [37]
0131. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [33]0132. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ [37]
0133. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา [32]0134. โรงเรียนวัดจันทาราม [34]
0135. โรงเรียนบ้านหนองหว้า [36]0136. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา [35]
0137. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [36]0138. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) [32]
0139. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [38]0140. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [34]
0141. โรงเรียนบ้านนาขนวน [34]0142. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ [33]
0143. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [34]0144. โรงเรียนสว่างคูณ [34]
0145. โรงเรียนบ้านคำสะอาด [33]0146. โรงเรียนบ้านขนุน [36]
0147. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม [37]0148. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [33]
0149. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย [36]0150. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [34]
0151. โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา [38]0152. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [37]
0153. โรงเรียนบ้านผือ [36]0154. โรงเรียนบ้านจองกอ [33]
0155. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [34]0156. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด [33]
0157. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [35]0158. โรงเรียนบ้านสดำ [36]
0159. โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี [32]0160. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [33]
0161. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) [36]0162. โรงเรียนอรจันทร์วิทยา [36]
0163. โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง [34]0164. โรงเรียนบ้านจานบัว [36]
0165. โรงเรียนบ้านขนา [33]0166. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว [35]
0167. โรงเรียนบ้านโตนด [34]0168. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) [35]
0169. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) [32]0170. โรงเรียนบ้านปะทาย [36]
0171. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล [38]0172. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [33]
0173. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [34]0174. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [35]
0175. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ [34]0176. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [36]
0177. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง [32]0178. โรงเรียนบ้านสว่าง [32]
 13. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงิน และพัสดุในสถานศึกษา [2,133]
0001. โรงเรียนบ้านอาราง [113]0002. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [88]
0003. โรงเรียนบ้านดาน [81]0004. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [84]
0005. โรงเรียนบ้านกระเจา [81]0006. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขุนหาญ) [91]
0007. โรงเรียนบ้านหนองบัว [83]0008. โรงเรียนบ้านกระเบา [83]
0009. โรงเรียนบ้านบักดอง [82]0010. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [90]
0011. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [82]0012. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [82]
0013. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [88]0014. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 [94]
0015. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [91]0016. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา [83]
0017. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [85]0018. โรงเรียนบ้านดอนข่า [87]
0019. โรงเรียนบ้านตาปรก [96]0020. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [191]
0021. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) [113]0022. โรงเรียนบ้านตาเส็ด [81]
0023. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [84]
 14. การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 [2,636]
0001. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [12]0002. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ [14]
0003. โรงเรียนบ้านโนนงาม [13]0004. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล [14]
0005. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [15]0006. โรงเรียนบ้านตาเครือ [13]
0007. โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ [13]0008. โรงเรียนบ้านโนนคูณ [14]
0009. โรงเรียนบ้านกันจาน [12]0010. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [12]
0011. โรงเรียนบ้านดู่ [16]0012. โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) [14]
0013. โรงเรียนบ้านจานเลียว [13]0014. โรงเรียนบ้านนาขนวน [14]
0015. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [13]0016. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ [14]
0017. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [13]0018. โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) [15]
0019. โรงเรียนบ้านตาเส็ด [13]0020. โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก [13]
0021. โรงเรียนบ้านปุน [13]0022. โรงเรียนบ้านหนองทา [13]
0023. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง [13]0024. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา [14]
0025. โรงเรียนบ้านขนุน [13]0026. โรงเรียนบ้านหนองคู [13]
0027. โรงเรียนบ้านหนองรุง [13]0028. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ [13]
0029. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [13]0030. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) [14]
0031. โรงเรียนบ้านอาราง [15]0032. โรงเรียนบ้านโนนแก [14]
0033. โรงเรียนบ้านกระเจา [13]0034. โรงเรียนบ้านหนองบัว [16]
0035. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [14]0036. โรงเรียนบ้านขุนหาญ [15]
0037. โรงเรียนบ้านระหาร [19]0038. โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) [13]
0039. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา [15]0040. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [14]
0041. โรงเรียนบ้านตานวน [15]0042. โรงเรียนบ้านหนองหว้า [14]
0043. โรงเรียนบ้านสลับ [15]0044. โรงเรียนบ้านเดื่อ [13]
0045. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) [13]0046. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [15]
0047. โรงเรียนบ้านนารังกา [14]0048. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง [13]
0049. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ [16]0050. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) [18]
0051. โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ [13]0052. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [15]
0053. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [18]0054. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 [13]
0055. โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง [13]0056. โรงเรียนบ้านชำม่วง [13]
0057. โรงเรียนบ้านผือ [12]0058. โรงเรียนบ้านหนองฮาง [13]
0059. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ [12]0060. โรงเรียนบ้านดาน [13]
0061. โรงเรียนบ้านคำสะอาด [13]0062. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [13]
0063. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [13]0064. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [13]
0065. โรงเรียนบ้านขนา [14]0066. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [18]
0067. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม [12]0068. โรงเรียนบ้านจะเนียว [12]
0069. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย [12]0070. โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี [12]
0071. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [13]0072. โรงเรียนบ้านแก [12]
0073. โรงเรียนบ้านหนองยาว [12]0074. โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา [12]
0075. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [12]0076. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา [12]
0077. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [12]0078. โรงเรียนบ้านสดำ [12]
0079. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) [12]0080. โรงเรียนบ้านจองกอ [12]
0081. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [13]0082. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [12]
0083. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก [12]0084. โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย [12]
0085. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม [11]0086. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง [12]
0087. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [12]0088. โรงเรียนบ้านหนองจิก [12]
0089. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ) [12]0090. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด [12]
0091. โรงเรียนบ้านจานบัว [12]0092. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [13]
0093. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง [12]0094. โรงเรียนบ้านขะยูง [11]
0095. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [12]0096. โรงเรียนบ้านกราม [12]
0097. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) [13]0098. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน) [12]
0099. โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ [12]0100. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [12]
0101. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว [12]0102. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [12]
0103. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [12]0104. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [12]
0105. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ [12]0106. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล [12]
0107. โรงเรียนบ้านตาแท่น [12]0108. โรงเรียนบ้านหนองผือ [12]
0109. โรงเรียนบ้านปะทาย [12]0110. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย [12]
0111. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด [12]0112. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [12]
0113. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ [12]0114. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [12]
0115. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [13]0116. โรงเรียนบ้านสะพุง [12]
0117. โรงเรียนบ้านสว่าง [12]0118. โรงเรียนบ้านตาเอก [12]
0119. โรงเรียนบ้านโนนเปือย [12]0120. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว [12]
0121. โรงเรียนบ้านโตนด [12]0122. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) [12]
0123. โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง [12]0124. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [12]
0125. โรงเรียนบ้านบักดอง [12]0126. โรงเรียนบ้านกันทรอม [12]
0127. โรงเรียนบ้านซะวาซอ [12]0128. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ [12]
0129. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา [12]0130. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) [12]
0131. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน [13]0132. โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) [12]
0133. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [13]0134. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา [13]
0135. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [12]0136. โรงเรียนบ้านหนองคับคา [12]
0137. โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น [12]0138. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) [12]
0139. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว [12]0140. โรงเรียนบ้านสามเส้า [13]
0141. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง [12]0142. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) [12]
0143. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) [12]0144. โรงเรียนบ้านด่าน [12]
0145. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [12]0146. โรงเรียนบ้านโดนอาว [13]
0147. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [12]0148. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ [12]
0149. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย [12]0150. โรงเรียนบ้านคำกลาง [11]
0151. โรงเรียนบัานกันจด [12]0152. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [12]
0153. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา [11]0154. โรงเรียนบ้านโนนสำโรง [12]
0155. โรงเรียนบ้านชำเขียน [12]0156. โรงเรียนบ้านโนนอ้อ [12]
0157. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ [13]0158. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [12]
0159. โรงเรียนบ้านตาแบน [12]0160. โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย [12]
0161. โรงเรียนบ้านศิลาทอง [12]0162. โรงเรียนบ้านระโยง [12]
0163. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [12]0164. โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา [12]
0165. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) [15]0166. โรงเรียนบ้านดอนข่า [12]
0167. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [12]0168. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [12]
0169. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย [11]0170. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [11]
0171. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง [12]0172. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ [12]
0173. โรงเรียนบ้านพยอม [12]0174. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [10]
0175. โรงเรียนบ้านเพ็ก [12]0176. โรงเรียนบ้านกระทิง [13]
0177. โรงเรียนบ้านภูทอง [12]0178. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย [13]
0179. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข [13]0180. โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน [12]
0181. โรงเรียนบ้านดอนเขียว [12]0182. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน [12]
0183. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา [11]0184. โรงเรียนบ้านตระกาจ [12]
0185. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [17]0186. โรงเรียนบ้านโนนจิก [14]
0187. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [12]0188. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน [12]
0189. โรงเรียนบ้านขนาด [12]0190. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [12]
0191. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [12]0192. โรงเรียนบ้านหนองขนาน [12]
0193. โรงเรียนบ้านตระกวน [12]0194. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [12]
0195. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [13]0196. โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) [12]
0197. โรงเรียนบ้านศิวาลัย [12]0198. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขุนหาญ) [12]
0199. โรงเรียนบ้านกระเบา [12]0200. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน [12]
0201. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [12]0202. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [14]
0203. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [11]0204. โรงเรียนบ้านซำ [12]
0205. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง [12]0206. โรงเรียนบ้านตาปรก [12]
0207. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [12]0208. โรงเรียนบ้านกระบี่ [12]
 15. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [0]
 16. อบรมการเงินและพัสดุโรงเรียน [0]
 17. ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline [54]
0001. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) [11]0002. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [2]
0003. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [5]0004. โรงเรียนบ้านโนนจิก [1]
0005. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [2]0006. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [9]
0007. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง [4]0008. โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) [1]
0009. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [2]0010. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [1]
0011. โรงเรียนบ้านหนองทา [1]0012. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน) [6]
0013. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ [3]0014. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ [2]
0015. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา [4]

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา