1. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [4,148]

0001. โรงเรียนบ้านขนาด [78]0002. โรงเรียนบ้านภูทอง [51]
0003. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน [96]0004. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [50]
0005. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย [47]0006. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [146]
0007. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ [56]0008. โรงเรียนบ้านกระทิง [44]
0009. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย [143]0010. โรงเรียนบ้านหนองขนาน [42]
0011. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย [55]0012. โรงเรียนบ้านศิลาทอง [51]
0013. โรงเรียนบ้านตานวน [58]0014. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [53]
0015. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [63]0016. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [51]
0017. โรงเรียนบ้านตาเส็ด [56]0018. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา [54]
0019. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [51]0020. โรงเรียนบ้านโนนสำโรง [44]
0021. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [47]0022. โรงเรียนบ้านโนนเปือย [51]
0023. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [51]0024. โรงเรียนบ้านเดื่อ [52]
0025. โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน [47]0026. โรงเรียนบ้านกระเบา [92]
0027. โรงเรียนบ้านหนองทา [47]0028. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [49]
0029. โรงเรียนบ้านดอนเขียว [46]0030. โรงเรียนบ้านพยอม [46]
0031. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [56]0032. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [60]
0033. โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย [50]0034. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 [54]
0035. โรงเรียนบ้านกันจาน [45]0036. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [49]
0037. โรงเรียนบ้านโนนอ้อ [50]0038. โรงเรียนบ้านซะวาซอ [43]
0039. โรงเรียนบ้านอาราง [44]0040. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [49]
0041. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข [145]0042. โรงเรียนบ้านหนองคับคา [47]
0043. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ [46]0044. โรงเรียนบ้านกระเจา [50]
0045. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [83]0046. โรงเรียนบ้านชำเขียน [138]
0047. โรงเรียนบ้านตาเครือ [48]0048. โรงเรียนบ้านหนองรุง [44]
0049. โรงเรียนบ้านโนนคูณ [46]0050. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน [45]
0051. โรงเรียนบ้านระโยง [46]0052. โรงเรียนบ้านท่าสว่างสาขาบ้านกระหวัน [42]
0053. โรงเรียนบ้านหนองผือ [43]0054. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [53]
0055. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [50]0056. โรงเรียนบ้านคำกลาง [47]
0057. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [42]0058. โรงเรียนบ้านตระกวน [44]
0059. โรงเรียนบ้านระหาร [45]0060. โรงเรียนบ้านหนองบัว [46]
0061. โรงเรียนบ้านตระกาจ [40]0062. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) [49]
0063. โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา [53]0064. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง [44]
0065. โรงเรียนบ้านโนนแก [55]0066. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง [50]
0067. โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) [56]0068. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง [42]
0069. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติสาขาบ้านสันติสุข [45]0070. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน [166]
0071. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [41]0072. โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) [40]
 2. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [4,121]
0001. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย [105]0002. โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง [95]
0003. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [110]0004. โรงเรียนบ้านคำสะอาด [95]
0005. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [81]0006. โรงเรียนบ้านซำ [86]
0007. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง [184]0008. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา [87]
0009. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [84]0010. โรงเรียนบ้านตาปรก [86]
0011. โรงเรียนบ้านหนองคู [98]0012. โรงเรียนบ้านกระบี่ [89]
0013. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) [46]0014. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [46]
0015. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [100]0016. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา [83]
0017. โรงเรียนบ้านดู่ [102]0018. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [101]
0019. โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ [86]0020. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [96]
0021. โรงเรียนบ้านสลับ [101]0022. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก [87]
0023. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [83]0024. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล [99]
0025. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [102]0026. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) [85]
0027. โรงเรียนบ้านจานเลียว [139]0028. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [101]
0029. โรงเรียนบ้านดาน [103]0030. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [87]
0031. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [97]0032. โรงเรียนบ้านจะเนียว [103]
0033. โรงเรียนบ้านหนองหว้า [87]0034. โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา [92]
0035. โรงเรียนบ้านขนา [51]0036. โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี [93]
0037. โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) [131]0038. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [129]
0039. โรงเรียนบ้านจองกอ [88]0040. โรงเรียนบ้านหนองฮาง [102]
0041. โรงเรียนบ้านหนองยาว [96]0042. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ [106]
0043. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ [99]
 3. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๓ [3,410]
0001. โรงเรียนบ้านขุนหาญ [68]0002. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว [74]
0003. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ) [68]0004. โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย [69]
0005. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [70]0006. โรงเรียนบ้านกราม [70]
0007. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว [66]0008. โรงเรียนบ้านนารังกา [74]
0009. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [70]0010. โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ [75]
0011. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง [83]0012. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [79]
0013. โรงเรียนบ้านสว่าง [77]0014. โรงเรียนบ้านตาแท่น [71]
0015. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) [72]0016. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน) [127]
0017. โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ [148]0018. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [69]
0019. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล [72]0020. โรงเรียนบ้านสดำ [34]
0021. โรงเรียนบ้านขะยูง [36]0022. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ [125]
0023. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง [62]0024. โรงเรียนบ้านนาขนวน [72]
0025. โรงเรียนบ้านชำม่วง [85]0026. โรงเรียนบ้านขนา [41]
0027. โรงเรียนบ้านโตนด [73]0028. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [72]
0029. โรงเรียนบ้านสะพุง [65]0030. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ [73]
0031. โรงเรียนบ้านปุน [64]0032. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [69]
0033. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา [70]0034. โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก [69]
0035. โรงเรียนบ้านจานบัว [63]0036. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม [67]
0037. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) [61]0038. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม [85]
0039. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [69]0040. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) [71]
0041. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [68]0042. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด [69]
0043. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [70]0044. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [73]
0045. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย [64]0046. โรงเรียนบ้านตาเอก [71]
0047. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [67]
 4. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๔ [3,101]
0001. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [142]0002. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [84]
0003. โรงเรียนบ้านโนนงาม [66]0004. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [33]
0005. โรงเรียนบ้านด่าน [137]0006. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) [171]
0007. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [99]0008. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [136]
0009. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ [187]0010. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [102]
0011. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ [100]0012. โรงเรียนบ้านกันทรอม [61]
0013. โรงเรียนบ้านขนุน [74]0014. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) [99]
0015. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [98]0016. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) [169]
0017. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด [69]0018. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง [98]
0019. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง [34]0020. โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) [107]
0021. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [137]0022. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) [132]
0023. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา [113]0024. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ [64]
0025. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา [37]0026. โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) [138]
0027. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [103]0028. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน [104]
0029. โรงเรียนบ้านสามเส้า [109]0030. โรงเรียนบ้านบักดอง [98]
 5. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [2,570]
0001. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [40]0002. โรงเรียนบ้านเดื่อ [40]
0003. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา [42]0004. โรงเรียนบ้านโนนจิก [39]
0005. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา [43]0006. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [40]
0007. โรงเรียนบ้านนารังกา [38]0008. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [42]
0009. โรงเรียนบ้านโนนงาม [84]0010. โรงเรียนบ้านกันจาน [39]
0011. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [41]0012. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข [45]
0013. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [44]0014. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง [40]
0015. โรงเรียนบ้านซะวาซอ [39]0016. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [39]
0017. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) [41]0018. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [44]
0019. โรงเรียนบ้านระหาร [38]0020. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ [40]
0021. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [41]0022. โรงเรียนบ้านโนนคูณ [41]
0023. โรงเรียนบ้านกระบี่ [41]0024. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ [44]
0025. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [43]0026. โรงเรียนบ้านจะเนียว [49]
0027. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [48]0028. โรงเรียนบ้านโดนอาว [40]
0029. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด [42]0030. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา [79]
0031. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [43]0032. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) [43]
0033. โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย [40]0034. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [78]
0035. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [38]0036. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [41]
0037. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) [40]0038. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [41]
0039. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [43]0040. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ [39]
0041. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) [46]0042. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) [38]
0043. โรงเรียนบ้านตาแท่น [43]0044. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [47]
0045. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [45]0046. โรงเรียนบ้านโตนด [41]
0047. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง [43]0048. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [41]
0049. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด [41]0050. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว [40]
0051. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม [39]0052. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [39]
0053. โรงเรียนบ้านสามเส้า [43]0054. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน) [40]
0055. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [39]0056. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [40]
0057. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ [42]0058. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม [47]
0059. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) [44]
 6. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [3,630]
0001. โรงเรียนบ้านขนาด [59]0002. โรงเรียนบ้านจองกอ [41]
0003. โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา [40]0004. โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง [49]
0005. โรงเรียนบ้านกระทิง [45]0006. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [44]
0007. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [44]0008. โรงเรียนบ้านตาแบน [87]
0009. โรงเรียนบ้านตระกาจ [44]0010. โรงเรียนบ้านอาราง [42]
0011. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [44]0012. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [41]
0013. โรงเรียนบ้านหนองคู [95]0014. โรงเรียนบ้านหนองผือ [42]
0015. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย [45]0016. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง [42]
0017. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง [42]0018. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [45]
0019. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขุนหาญ) [45]0020. โรงเรียนบ้านหนองรุง [40]
0021. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [83]0022. โรงเรียนบ้านตาปรก [45]
0023. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [43]0024. โรงเรียนบ้านศิวาลัย [41]
0025. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [42]0026. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [89]
0027. โรงเรียนบ้านศิลาทอง [45]0028. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา [51]
0029. โรงเรียนบ้านดาน [53]0030. โรงเรียนบ้านสดำ [42]
0031. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [100]0032. โรงเรียนบ้านหนองหว้า [87]
0033. โรงเรียนบ้านบักดอง [37]0034. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ [48]
0035. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ [43]0036. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [42]
0037. โรงเรียนบ้านปุน [44]0038. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [40]
0039. โรงเรียนบ้านสะพุง [44]0040. โรงเรียนบ้านหนองจิก [44]
0041. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) [40]0042. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล [41]
0043. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [49]0044. โรงเรียนบ้านกราม [43]
0045. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [85]0046. โรงเรียนบ้านสลับ [48]
0047. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [45]0048. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว [43]
0049. โรงเรียนบ้านตาเอก [44]0050. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [41]
0051. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [41]0052. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) [44]
0053. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ [46]0054. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) [82]
0055. โรงเรียนบ้านกันทรอม [85]0056. โรงเรียนบ้านตานวน [42]
0057. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ [47]0058. โรงเรียนบ้านดู่ [99]
0059. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [47]0060. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [40]
0061. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) [40]0062. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [40]
0063. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก [43]0064. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [43]
0065. โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง [42]0066. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [39]
0067. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง [43]0068. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [39]
0069. โรงเรียนบ้านพยอม [41]0070. โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน [42]
0071. โรงเรียนบ้านตระกวน [43]0072. โรงเรียนบ้านกระเบา [84]
 7. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ สำหรับผู้บริหาร [541]
0001. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [39]0002. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [42]
0003. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [41]0004. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [40]
0005. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [41]0006. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [41]
0007. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [41]0008. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [49]
0009. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [37]0010. โรงเรียนบ้านตาแท่น [38]
0011. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [39]0012. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [46]
0013. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [47]
 8. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ สำหรับผู้บริหาร [570]
0001. โรงเรียนบ้านกราม [41]0002. โรงเรียนบ้านตานวน [39]
0003. โรงเรียนบ้านกระเจา [39]0004. โรงเรียนบ้านหนองคู [41]
0005. โรงเรียนบ้านหนองบัว [37]0006. โรงเรียนบ้านเพ็ก [41]
0007. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [41]0008. โรงเรียนบ้านอาราง [40]
0009. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [45]0010. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [38]
0011. โรงเรียนบ้านบักดอง [39]0012. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล [40]
0013. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [47]0014. โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ [42]
 9. โครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียน  [4,944]
0001. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [368]0002. โรงเรียนบ้านจันทรน์หอม-ตาเสก [369]
0003. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [2,596]0004. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [360]
0005. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลา [372]0006. โรงเรียนหนองเม็กพิทยา [376]
0007. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [111]0008. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [392]
 10. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๑ [2,366]
0001. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [40]0002. โรงเรียนบ้านหนองทา [41]
0003. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [47]0004. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน [37]
0005. โรงเรียนบ้านหนองยาว [41]0006. โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง [50]
0007. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ [39]0008. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [40]
0009. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [43]0010. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [44]
0011. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [44]0012. โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น [37]
0013. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ [35]0014. โรงเรียนบ้านโดนอาว [35]
0015. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [41]0016. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [37]
0017. โรงเรียนบ้านโนนงาม [37]0018. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล [44]
0019. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [39]0020. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [35]
0021. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ [39]0022. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [34]
0023. โรงเรียนบ้านโนนจิก [38]0024. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา [38]
0025. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [37]0026. โรงเรียนบ้านนารังกา [38]
0027. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [38]0028. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [39]
0029. โรงเรียนบ้านตานวน [39]0030. โรงเรียนบ้านโนนสำโรง [33]
0031. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [42]0032. โรงเรียนบ้านดอนเขียว [34]
0033. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [39]0034. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน [33]
0035. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [38]0036. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [28]
0037. โรงเรียนบ้านเพ็ก [37]0038. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย [38]
0039. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง [34]0040. โรงเรียนบ้านคำกลาง [34]
0041. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [39]0042. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [35]
0043. โรงเรียนบ้านกราม [38]0044. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [35]
0045. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ [39]0046. โรงเรียนบ้านผือ [46]
0047. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [39]0048. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [34]
0049. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [36]0050. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [39]
0051. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ [37]0052. โรงเรียนบ้านชำม่วง [42]
0053. โรงเรียนบ้านคำสะอาด [43]0054. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [37]
0055. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) [39]0056. โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ [38]
0057. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [36]0058. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน [37]
0059. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก [35]0060. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [35]
0061. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [35]0062. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [36]
 11. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๒ [2,495]
0001. โรงเรียนบ้านขนาด [52]0002. โรงเรียนบ้านภูทอง [41]
0003. โรงเรียนบ้านจานบัว [39]0004. โรงเรียนบ้านจองกอ [43]
0005. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย [100]0006. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง [37]
0007. โรงเรียนบ้านศิลาทอง [37]0008. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [43]
0009. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ) [54]0010. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย [36]
0011. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [44]0012. โรงเรียนบ้านสะพุง [42]
0013. โรงเรียนบ้านหนองขนาน [87]0014. โรงเรียนบ้านขุนหาญ [38]
0015. โรงเรียนบ้านเดื่อ [38]0016. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [70]
0017. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) [40]0018. โรงเรียนบ้านกันทรอม [38]
0019. โรงเรียนบ้านสดำ [38]0020. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [37]
0021. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย [37]0022. โรงเรียนบ้านสลับ [45]
0023. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว [38]0024. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [51]
0025. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [37]0026. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [34]
0027. โรงเรียนบ้านอาราง [38]0028. โรงเรียนบ้านหนองบัว [41]
0029. โรงเรียนบ้านศิวาลัย [38]0030. โรงเรียนบ้านชำเขียน [37]
0031. โรงเรียนบ้านตาแบน [40]0032. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [36]
0033. โรงเรียนบ้านหนองผือ [36]0034. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [38]
0035. โรงเรียนบ้านตาปรก [38]0036. โรงเรียนบ้านหนองคู [39]
0037. โรงเรียนบ้านหนองรุง [39]0038. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [41]
0039. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา [40]0040. โรงเรียนบ้านตระกาจ [36]
0041. โรงเรียนบ้านซำ [36]0042. โรงเรียนบ้านกระเจา [38]
0043. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 [45]0044. โรงเรียนบ้านกระเบา [36]
0045. โรงเรียนบ้านระหาร [37]0046. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา [34]
0047. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [37]0048. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [93]
0049. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว [73]0050. โรงเรียนบ้านตาเอก [37]
0051. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [47]0052. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [46]
0053. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [38]0054. โรงเรียนบ้านบักดอง [36]
0055. โรงเรียนบ้านดาน [44]0056. โรงเรียนบ้านปุน [36]
0057. โรงเรียนบ้านหนองฮาง [49]
 12. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 [6,067]
0001. โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ [43]0002. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน [34]
0003. โรงเรียนบ้านกันทรอม [34]0004. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [32]
0005. โรงเรียนบ้านโดนอาว [109]0006. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) [34]
0007. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ) [33]0008. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา [34]
0009. โรงเรียนบ้านขุนหาญ [37]0010. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง [33]
0011. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [33]0012. โรงเรียนบ้านหนองรุง [33]
0013. โรงเรียนบ้านสามเส้า [34]0014. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [35]
0015. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [34]0016. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [37]
0017. โรงเรียนบัานกันจด [31]0018. โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ [70]
0019. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [33]0020. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [37]
0021. โรงเรียนบ้านหนองยาว [36]0022. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา [35]
0023. โรงเรียนบ้านโนนงาม [35]0024. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [32]
0025. โรงเรียนบ้านกันจาน [36]0026. โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) [34]
0027. โรงเรียนบ้านหนองคู [36]0028. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [33]
0029. โรงเรียนบ้านซำ [34]0030. โรงเรียนบ้านหนองจิก [33]
0031. โรงเรียนบ้านกระเบา [32]0032. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [37]
0033. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [35]0034. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน [32]
0035. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [32]0036. โรงเรียนบ้านระโยง [32]
0037. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [34]0038. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [37]
0039. โรงเรียนบ้านระหาร [30]0040. โรงเรียนบ้านศิวาลัย [36]
0041. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง [34]0042. โรงเรียนบ้านตาแท่น [35]
0043. โรงเรียนบ้านกระเจา [34]0044. โรงเรียนบ้านขะยูง [35]
0045. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [31]0046. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย [31]
0047. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด [33]0048. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [31]
0049. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [33]0050. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง [33]
0051. โรงเรียนบ้านหนองฮาง [36]0052. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [33]
0053. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [33]0054. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) [33]
0055. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ [34]0056. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ [35]
0057. โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ [32]0058. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [29]
0059. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [32]0060. โรงเรียนบ้านตานวน [33]
0061. โรงเรียนบ้านหนองขนาน [41]0062. โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) [32]
0063. โรงเรียนบ้านตาปรก [60]0064. โรงเรียนบ้านตาเส็ด [30]
0065. โรงเรียนบ้านด่าน [63]0066. โรงเรียนบ้านจานเลียว [38]
0067. โรงเรียนบ้านตาแบน [32]0068. โรงเรียนบ้านเพ็ก [33]
0069. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [33]0070. โรงเรียนบ้านหนองคับคา [33]
0071. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ [33]0072. โรงเรียนบ้านตาเครือ [32]
0073. โรงเรียนบ้านเดื่อ [31]0074. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน [31]
0075. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ [34]0076. โรงเรียนบ้านตระกาจ [31]
0077. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ [30]0078. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) [34]
0079. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [37]0080. โรงเรียนบ้านกระทิง [35]
0081. โรงเรียนบ้านคำกลาง [33]0082. โรงเรียนบ้านดอนเขียว [31]
0083. โรงเรียนบ้านหนองทา [32]0084. โรงเรียนบ้านโนนเปือย [31]
0085. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข [35]0086. โรงเรียนบ้านโนนจิก [34]
0087. โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย [31]0088. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง [33]
0089. โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) [29]0090. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [32]
0091. โรงเรียนบ้านชำเขียน [34]0092. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา [33]
0093. โรงเรียนบ้านดอนข่า [32]0094. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน [32]
0095. โรงเรียนบ้านหนองบัว [32]0096. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [30]
0097. โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) [39]0098. โรงเรียนบ้านขนาด [34]
0099. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [31]0100. โรงเรียนบ้านหนองผือ [33]
0101. โรงเรียนบ้านกระบี่ [31]0102. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [32]
0103. โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร [33]0104. โรงเรียนบ้านตาเอก [33]
0105. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [33]0106. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) [32]
0107. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา [33]0108. โรงเรียนบ้านจะเนียว [32]
0109. โรงเรียนบ้านโนนแก [34]0110. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย [36]
0111. โรงเรียนบ้านซะวาซอ [31]0112. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [32]
0113. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [36]0114. โรงเรียนบ้านตระกวน [33]
0115. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง [33]0116. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา [34]
0117. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [28]0118. โรงเรียนบ้านโนนคูณ [31]
0119. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ [34]0120. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [33]
0121. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว [29]0122. โรงเรียนบ้านกราม [32]
0123. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ [31]0124. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม [34]
0125. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว [32]0126. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [35]
0127. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [31]0128. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง [34]
0129. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [36]0130. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) [35]
0131. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [31]0132. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ [36]
0133. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา [30]0134. โรงเรียนวัดจันทาราม [33]
0135. โรงเรียนบ้านหนองหว้า [34]0136. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา [33]
0137. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [34]0138. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) [30]
0139. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [36]0140. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [32]
0141. โรงเรียนบ้านนาขนวน [32]0142. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ [31]
0143. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [32]0144. โรงเรียนสว่างคูณ [33]
0145. โรงเรียนบ้านคำสะอาด [31]0146. โรงเรียนบ้านขนุน [34]
0147. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม [35]0148. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [31]
0149. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย [34]0150. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [32]
0151. โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา [36]0152. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [35]
0153. โรงเรียนบ้านผือ [34]0154. โรงเรียนบ้านจองกอ [31]
0155. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [32]0156. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด [31]
0157. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [33]0158. โรงเรียนบ้านสดำ [34]
0159. โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี [31]0160. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [31]
0161. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) [34]0162. โรงเรียนอรจันทร์วิทยา [35]
0163. โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง [32]0164. โรงเรียนบ้านจานบัว [34]
0165. โรงเรียนบ้านขนา [32]0166. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว [33]
0167. โรงเรียนบ้านโตนด [32]0168. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) [33]
0169. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) [30]0170. โรงเรียนบ้านปะทาย [34]
0171. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล [36]0172. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [31]
0173. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [32]0174. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [33]
0175. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ [32]0176. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [34]
0177. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง [30]0178. โรงเรียนบ้านสว่าง [30]
 13. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงิน และพัสดุในสถานศึกษา [1,989]
0001. โรงเรียนบ้านอาราง [109]0002. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [81]
0003. โรงเรียนบ้านดาน [78]0004. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [81]
0005. โรงเรียนบ้านกระเจา [78]0006. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขุนหาญ) [84]
0007. โรงเรียนบ้านหนองบัว [78]0008. โรงเรียนบ้านกระเบา [80]
0009. โรงเรียนบ้านบักดอง [77]0010. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [80]
0011. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [78]0012. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [78]
0013. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [81]0014. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 [89]
0015. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [79]0016. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา [78]
0017. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [77]0018. โรงเรียนบ้านดอนข่า [81]
0019. โรงเรียนบ้านตาปรก [78]0020. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [181]
0021. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) [105]0022. โรงเรียนบ้านตาเส็ด [78]
0023. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [80]
 14. การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 [2,404]
0001. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [11]0002. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ [13]
0003. โรงเรียนบ้านโนนงาม [12]0004. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล [13]
0005. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [12]0006. โรงเรียนบ้านตาเครือ [12]
0007. โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ [12]0008. โรงเรียนบ้านโนนคูณ [13]
0009. โรงเรียนบ้านกันจาน [11]0010. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [11]
0011. โรงเรียนบ้านดู่ [15]0012. โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) [12]
0013. โรงเรียนบ้านจานเลียว [13]0014. โรงเรียนบ้านนาขนวน [13]
0015. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [12]0016. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ [13]
0017. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [12]0018. โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) [14]
0019. โรงเรียนบ้านตาเส็ด [12]0020. โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก [12]
0021. โรงเรียนบ้านปุน [12]0022. โรงเรียนบ้านหนองทา [12]
0023. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง [12]0024. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา [13]
0025. โรงเรียนบ้านขนุน [12]0026. โรงเรียนบ้านหนองคู [12]
0027. โรงเรียนบ้านหนองรุง [12]0028. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ [12]
0029. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [12]0030. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) [13]
0031. โรงเรียนบ้านอาราง [14]0032. โรงเรียนบ้านโนนแก [13]
0033. โรงเรียนบ้านกระเจา [12]0034. โรงเรียนบ้านหนองบัว [15]
0035. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [13]0036. โรงเรียนบ้านขุนหาญ [14]
0037. โรงเรียนบ้านระหาร [18]0038. โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) [12]
0039. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา [14]0040. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [13]
0041. โรงเรียนบ้านตานวน [14]0042. โรงเรียนบ้านหนองหว้า [13]
0043. โรงเรียนบ้านสลับ [14]0044. โรงเรียนบ้านเดื่อ [12]
0045. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) [12]0046. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [14]
0047. โรงเรียนบ้านนารังกา [12]0048. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง [12]
0049. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ [15]0050. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) [16]
0051. โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ [12]0052. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [14]
0053. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [13]0054. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 [12]
0055. โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง [12]0056. โรงเรียนบ้านชำม่วง [12]
0057. โรงเรียนบ้านผือ [11]0058. โรงเรียนบ้านหนองฮาง [12]
0059. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ [11]0060. โรงเรียนบ้านดาน [12]
0061. โรงเรียนบ้านคำสะอาด [12]0062. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [12]
0063. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [12]0064. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [12]
0065. โรงเรียนบ้านขนา [12]0066. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [14]
0067. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม [11]0068. โรงเรียนบ้านจะเนียว [11]
0069. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย [11]0070. โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี [11]
0071. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [12]0072. โรงเรียนบ้านแก [11]
0073. โรงเรียนบ้านหนองยาว [11]0074. โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา [11]
0075. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [11]0076. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา [11]
0077. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [11]0078. โรงเรียนบ้านสดำ [11]
0079. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) [11]0080. โรงเรียนบ้านจองกอ [11]
0081. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [12]0082. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [11]
0083. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก [11]0084. โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย [11]
0085. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม [10]0086. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง [11]
0087. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [11]0088. โรงเรียนบ้านหนองจิก [11]
0089. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ) [11]0090. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด [11]
0091. โรงเรียนบ้านจานบัว [11]0092. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [12]
0093. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง [11]0094. โรงเรียนบ้านขะยูง [10]
0095. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [11]0096. โรงเรียนบ้านกราม [11]
0097. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) [12]0098. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน) [11]
0099. โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ [11]0100. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [11]
0101. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว [11]0102. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [11]
0103. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [11]0104. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [11]
0105. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ [11]0106. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล [11]
0107. โรงเรียนบ้านตาแท่น [11]0108. โรงเรียนบ้านหนองผือ [11]
0109. โรงเรียนบ้านปะทาย [11]0110. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย [11]
0111. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด [11]0112. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [11]
0113. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ [11]0114. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [11]
0115. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [12]0116. โรงเรียนบ้านสะพุง [11]
0117. โรงเรียนบ้านสว่าง [11]0118. โรงเรียนบ้านตาเอก [11]
0119. โรงเรียนบ้านโนนเปือย [11]0120. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว [11]
0121. โรงเรียนบ้านโตนด [11]0122. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) [11]
0123. โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง [11]0124. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [11]
0125. โรงเรียนบ้านบักดอง [11]0126. โรงเรียนบ้านกันทรอม [11]
0127. โรงเรียนบ้านซะวาซอ [11]0128. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ [11]
0129. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา [11]0130. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) [11]
0131. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน [11]0132. โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) [11]
0133. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [12]0134. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา [11]
0135. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [11]0136. โรงเรียนบ้านหนองคับคา [11]
0137. โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น [11]0138. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) [11]
0139. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว [11]0140. โรงเรียนบ้านสามเส้า [12]
0141. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง [11]0142. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) [11]
0143. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) [11]0144. โรงเรียนบ้านด่าน [11]
0145. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [11]0146. โรงเรียนบ้านโดนอาว [11]
0147. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [11]0148. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ [11]
0149. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย [11]0150. โรงเรียนบ้านคำกลาง [10]
0151. โรงเรียนบัานกันจด [11]0152. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [11]
0153. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา [11]0154. โรงเรียนบ้านโนนสำโรง [11]
0155. โรงเรียนบ้านชำเขียน [11]0156. โรงเรียนบ้านโนนอ้อ [11]
0157. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ [12]0158. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [11]
0159. โรงเรียนบ้านตาแบน [11]0160. โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย [11]
0161. โรงเรียนบ้านศิลาทอง [11]0162. โรงเรียนบ้านระโยง [11]
0163. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [11]0164. โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา [11]
0165. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) [14]0166. โรงเรียนบ้านดอนข่า [11]
0167. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [11]0168. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [11]
0169. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย [10]0170. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [10]
0171. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง [11]0172. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ [11]
0173. โรงเรียนบ้านพยอม [11]0174. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [9]
0175. โรงเรียนบ้านเพ็ก [11]0176. โรงเรียนบ้านกระทิง [11]
0177. โรงเรียนบ้านภูทอง [11]0178. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย [12]
0179. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข [12]0180. โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน [11]
0181. โรงเรียนบ้านดอนเขียว [11]0182. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน [11]
0183. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา [10]0184. โรงเรียนบ้านตระกาจ [11]
0185. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [11]0186. โรงเรียนบ้านโนนจิก [11]
0187. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [11]0188. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน [11]
0189. โรงเรียนบ้านขนาด [11]0190. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [11]
0191. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [11]0192. โรงเรียนบ้านหนองขนาน [11]
0193. โรงเรียนบ้านตระกวน [11]0194. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [11]
0195. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [12]0196. โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) [11]
0197. โรงเรียนบ้านศิวาลัย [11]0198. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขุนหาญ) [11]
0199. โรงเรียนบ้านกระเบา [11]0200. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน [11]
0201. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [11]0202. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [11]
0203. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [10]0204. โรงเรียนบ้านซำ [11]
0205. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง [11]0206. โรงเรียนบ้านตาปรก [11]
0207. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [11]0208. โรงเรียนบ้านกระบี่ [11]
 15. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [0]

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา