1. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [4,062]

0001. โรงเรียนบ้านขนาด [77]0002. โรงเรียนบ้านภูทอง [50]
0003. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน [94]0004. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [49]
0005. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย [46]0006. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [143]
0007. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ [55]0008. โรงเรียนบ้านกระทิง [43]
0009. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย [140]0010. โรงเรียนบ้านหนองขนาน [41]
0011. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย [54]0012. โรงเรียนบ้านศิลาทอง [50]
0013. โรงเรียนบ้านตานวน [57]0014. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [52]
0015. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [62]0016. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [50]
0017. โรงเรียนบ้านตาเส็ด [55]0018. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา [53]
0019. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [50]0020. โรงเรียนบ้านโนนสำโรง [43]
0021. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [46]0022. โรงเรียนบ้านโนนเปือย [50]
0023. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [50]0024. โรงเรียนบ้านเดื่อ [51]
0025. โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน [46]0026. โรงเรียนบ้านกระเบา [90]
0027. โรงเรียนบ้านหนองทา [46]0028. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [48]
0029. โรงเรียนบ้านดอนเขียว [45]0030. โรงเรียนบ้านพยอม [45]
0031. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [55]0032. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [59]
0033. โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย [49]0034. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 [53]
0035. โรงเรียนบ้านกันจาน [44]0036. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [48]
0037. โรงเรียนบ้านโนนอ้อ [49]0038. โรงเรียนบ้านซะวาซอ [42]
0039. โรงเรียนบ้านอาราง [43]0040. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [48]
0041. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข [142]0042. โรงเรียนบ้านหนองคับคา [46]
0043. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ [45]0044. โรงเรียนบ้านกระเจา [49]
0045. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [81]0046. โรงเรียนบ้านชำเขียน [135]
0047. โรงเรียนบ้านตาเครือ [47]0048. โรงเรียนบ้านหนองรุง [43]
0049. โรงเรียนบ้านโนนคูณ [45]0050. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน [44]
0051. โรงเรียนบ้านระโยง [45]0052. โรงเรียนบ้านท่าสว่างสาขาบ้านกระหวัน [41]
0053. โรงเรียนบ้านหนองผือ [42]0054. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [52]
0055. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [49]0056. โรงเรียนบ้านคำกลาง [46]
0057. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [41]0058. โรงเรียนบ้านตระกวน [43]
0059. โรงเรียนบ้านระหาร [44]0060. โรงเรียนบ้านหนองบัว [45]
0061. โรงเรียนบ้านตระกาจ [39]0062. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) [48]
0063. โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา [52]0064. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง [43]
0065. โรงเรียนบ้านโนนแก [54]0066. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง [49]
0067. โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) [55]0068. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง [41]
0069. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติสาขาบ้านสันติสุข [44]0070. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน [162]
0071. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [40]0072. โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) [39]
 2. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [4,121]
0001. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย [105]0002. โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง [95]
0003. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [110]0004. โรงเรียนบ้านคำสะอาด [95]
0005. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [81]0006. โรงเรียนบ้านซำ [86]
0007. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง [184]0008. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา [87]
0009. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [84]0010. โรงเรียนบ้านตาปรก [86]
0011. โรงเรียนบ้านหนองคู [98]0012. โรงเรียนบ้านกระบี่ [89]
0013. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) [46]0014. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [46]
0015. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [100]0016. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา [83]
0017. โรงเรียนบ้านดู่ [102]0018. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [101]
0019. โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ [86]0020. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [96]
0021. โรงเรียนบ้านสลับ [101]0022. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก [87]
0023. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [83]0024. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล [99]
0025. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [102]0026. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) [85]
0027. โรงเรียนบ้านจานเลียว [139]0028. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [101]
0029. โรงเรียนบ้านดาน [103]0030. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [87]
0031. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [97]0032. โรงเรียนบ้านจะเนียว [103]
0033. โรงเรียนบ้านหนองหว้า [87]0034. โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา [92]
0035. โรงเรียนบ้านขนา [51]0036. โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี [93]
0037. โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) [131]0038. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [129]
0039. โรงเรียนบ้านจองกอ [88]0040. โรงเรียนบ้านหนองฮาง [102]
0041. โรงเรียนบ้านหนองยาว [96]0042. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ [106]
0043. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ [99]
 3. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๓ [3,410]
0001. โรงเรียนบ้านขุนหาญ [68]0002. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว [74]
0003. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ) [68]0004. โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย [69]
0005. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [70]0006. โรงเรียนบ้านกราม [70]
0007. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว [66]0008. โรงเรียนบ้านนารังกา [74]
0009. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [70]0010. โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ [75]
0011. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง [83]0012. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [79]
0013. โรงเรียนบ้านสว่าง [77]0014. โรงเรียนบ้านตาแท่น [71]
0015. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) [72]0016. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน) [127]
0017. โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ [148]0018. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [69]
0019. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล [72]0020. โรงเรียนบ้านสดำ [34]
0021. โรงเรียนบ้านขะยูง [36]0022. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ [125]
0023. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง [62]0024. โรงเรียนบ้านนาขนวน [72]
0025. โรงเรียนบ้านชำม่วง [85]0026. โรงเรียนบ้านขนา [41]
0027. โรงเรียนบ้านโตนด [73]0028. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [72]
0029. โรงเรียนบ้านสะพุง [65]0030. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ [73]
0031. โรงเรียนบ้านปุน [64]0032. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [69]
0033. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา [70]0034. โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก [69]
0035. โรงเรียนบ้านจานบัว [63]0036. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม [67]
0037. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) [61]0038. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม [85]
0039. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [69]0040. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) [71]
0041. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [68]0042. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด [69]
0043. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [70]0044. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [73]
0045. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย [64]0046. โรงเรียนบ้านตาเอก [71]
0047. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [67]
 4. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๔ [3,101]
0001. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [142]0002. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [84]
0003. โรงเรียนบ้านโนนงาม [66]0004. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [33]
0005. โรงเรียนบ้านด่าน [137]0006. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) [171]
0007. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [99]0008. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [136]
0009. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ [187]0010. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [102]
0011. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ [100]0012. โรงเรียนบ้านกันทรอม [61]
0013. โรงเรียนบ้านขนุน [74]0014. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) [99]
0015. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [98]0016. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) [169]
0017. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด [69]0018. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง [98]
0019. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง [34]0020. โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) [107]
0021. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [137]0022. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) [132]
0023. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา [113]0024. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ [64]
0025. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา [37]0026. โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) [138]
0027. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [103]0028. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน [104]
0029. โรงเรียนบ้านสามเส้า [109]0030. โรงเรียนบ้านบักดอง [98]
 5. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [2,384]
0001. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [37]0002. โรงเรียนบ้านเดื่อ [37]
0003. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา [39]0004. โรงเรียนบ้านโนนจิก [36]
0005. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา [40]0006. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [37]
0007. โรงเรียนบ้านนารังกา [35]0008. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [39]
0009. โรงเรียนบ้านโนนงาม [78]0010. โรงเรียนบ้านกันจาน [36]
0011. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [38]0012. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข [42]
0013. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [41]0014. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง [38]
0015. โรงเรียนบ้านซะวาซอ [36]0016. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [36]
0017. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) [38]0018. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [41]
0019. โรงเรียนบ้านระหาร [35]0020. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ [37]
0021. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [38]0022. โรงเรียนบ้านโนนคูณ [38]
0023. โรงเรียนบ้านกระบี่ [38]0024. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ [42]
0025. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [40]0026. โรงเรียนบ้านจะเนียว [46]
0027. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [45]0028. โรงเรียนบ้านโดนอาว [37]
0029. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด [39]0030. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา [73]
0031. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [40]0032. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) [40]
0033. โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย [37]0034. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [72]
0035. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [35]0036. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [38]
0037. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) [37]0038. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [38]
0039. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [40]0040. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ [36]
0041. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) [41]0042. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) [35]
0043. โรงเรียนบ้านตาแท่น [40]0044. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [44]
0045. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [42]0046. โรงเรียนบ้านโตนด [38]
0047. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง [40]0048. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [38]
0049. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด [38]0050. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว [37]
0051. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม [36]0052. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [36]
0053. โรงเรียนบ้านสามเส้า [40]0054. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน) [37]
0055. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [36]0056. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [37]
0057. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ [39]0058. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม [44]
0059. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) [41]
 6. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [3,383]
0001. โรงเรียนบ้านขนาด [55]0002. โรงเรียนบ้านจองกอ [38]
0003. โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา [38]0004. โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง [46]
0005. โรงเรียนบ้านกระทิง [42]0006. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [41]
0007. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [41]0008. โรงเรียนบ้านตาแบน [81]
0009. โรงเรียนบ้านตระกาจ [41]0010. โรงเรียนบ้านอาราง [39]
0011. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [41]0012. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [38]
0013. โรงเรียนบ้านหนองคู [89]0014. โรงเรียนบ้านหนองผือ [39]
0015. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย [42]0016. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง [40]
0017. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง [39]0018. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [42]
0019. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขุนหาญ) [42]0020. โรงเรียนบ้านหนองรุง [37]
0021. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [77]0022. โรงเรียนบ้านตาปรก [42]
0023. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [40]0024. โรงเรียนบ้านศิวาลัย [38]
0025. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [39]0026. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [83]
0027. โรงเรียนบ้านศิลาทอง [42]0028. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา [48]
0029. โรงเรียนบ้านดาน [50]0030. โรงเรียนบ้านสดำ [39]
0031. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [94]0032. โรงเรียนบ้านหนองหว้า [81]
0033. โรงเรียนบ้านบักดอง [34]0034. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ [45]
0035. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ [40]0036. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [39]
0037. โรงเรียนบ้านปุน [41]0038. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [37]
0039. โรงเรียนบ้านสะพุง [41]0040. โรงเรียนบ้านหนองจิก [41]
0041. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) [37]0042. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล [38]
0043. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [46]0044. โรงเรียนบ้านกราม [40]
0045. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [78]0046. โรงเรียนบ้านสลับ [45]
0047. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [42]0048. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว [40]
0049. โรงเรียนบ้านตาเอก [41]0050. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [38]
0051. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [38]0052. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) [41]
0053. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ [43]0054. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) [76]
0055. โรงเรียนบ้านกันทรอม [79]0056. โรงเรียนบ้านตานวน [39]
0057. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ [44]0058. โรงเรียนบ้านดู่ [93]
0059. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [44]0060. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [37]
0061. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) [37]0062. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [37]
0063. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก [40]0064. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [40]
0065. โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง [39]0066. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [36]
0067. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง [40]0068. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [36]
0069. โรงเรียนบ้านพยอม [38]0070. โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน [40]
0071. โรงเรียนบ้านตระกวน [41]0072. โรงเรียนบ้านกระเบา [78]
 7. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ สำหรับผู้บริหาร [502]
0001. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [36]0002. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [39]
0003. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [38]0004. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [37]
0005. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [38]0006. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [38]
0007. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [38]0008. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [46]
0009. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [34]0010. โรงเรียนบ้านตาแท่น [35]
0011. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [36]0012. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [43]
0013. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [44]
 8. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ สำหรับผู้บริหาร [528]
0001. โรงเรียนบ้านกราม [38]0002. โรงเรียนบ้านตานวน [36]
0003. โรงเรียนบ้านกระเจา [36]0004. โรงเรียนบ้านหนองคู [38]
0005. โรงเรียนบ้านหนองบัว [34]0006. โรงเรียนบ้านเพ็ก [38]
0007. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [38]0008. โรงเรียนบ้านอาราง [37]
0009. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [42]0010. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [35]
0011. โรงเรียนบ้านบักดอง [36]0012. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล [37]
0013. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [44]0014. โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ [39]
 9. โครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียน  [4,525]
0001. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [340]0002. โรงเรียนบ้านจันทรน์หอม-ตาเสก [339]
0003. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [2,383]0004. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [332]
0005. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลา [342]0006. โรงเรียนหนองเม็กพิทยา [346]
0007. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [102]0008. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [341]
 10. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๑ [2,180]
0001. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [37]0002. โรงเรียนบ้านหนองทา [38]
0003. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [44]0004. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน [34]
0005. โรงเรียนบ้านหนองยาว [38]0006. โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง [47]
0007. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ [36]0008. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [37]
0009. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [40]0010. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [41]
0011. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [41]0012. โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น [34]
0013. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ [32]0014. โรงเรียนบ้านโดนอาว [32]
0015. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [38]0016. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [34]
0017. โรงเรียนบ้านโนนงาม [34]0018. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล [41]
0019. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [36]0020. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [32]
0021. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ [36]0022. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [31]
0023. โรงเรียนบ้านโนนจิก [35]0024. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา [35]
0025. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [34]0026. โรงเรียนบ้านนารังกา [35]
0027. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [35]0028. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [36]
0029. โรงเรียนบ้านตานวน [35]0030. โรงเรียนบ้านโนนสำโรง [30]
0031. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [39]0032. โรงเรียนบ้านดอนเขียว [31]
0033. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [36]0034. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน [30]
0035. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [35]0036. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [25]
0037. โรงเรียนบ้านเพ็ก [34]0038. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย [35]
0039. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง [31]0040. โรงเรียนบ้านคำกลาง [31]
0041. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [36]0042. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [32]
0043. โรงเรียนบ้านกราม [35]0044. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [32]
0045. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ [36]0046. โรงเรียนบ้านผือ [43]
0047. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [36]0048. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [31]
0049. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [33]0050. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [36]
0051. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ [34]0052. โรงเรียนบ้านชำม่วง [39]
0053. โรงเรียนบ้านคำสะอาด [40]0054. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [34]
0055. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) [36]0056. โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ [35]
0057. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [33]0058. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน [34]
0059. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก [32]0060. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [32]
0061. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [33]0062. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [33]
 11. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๒ [2,308]
0001. โรงเรียนบ้านขนาด [48]0002. โรงเรียนบ้านภูทอง [38]
0003. โรงเรียนบ้านจานบัว [36]0004. โรงเรียนบ้านจองกอ [40]
0005. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย [94]0006. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง [34]
0007. โรงเรียนบ้านศิลาทอง [34]0008. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [40]
0009. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ) [51]0010. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย [33]
0011. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [41]0012. โรงเรียนบ้านสะพุง [39]
0013. โรงเรียนบ้านหนองขนาน [81]0014. โรงเรียนบ้านขุนหาญ [35]
0015. โรงเรียนบ้านเดื่อ [35]0016. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [64]
0017. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) [37]0018. โรงเรียนบ้านกันทรอม [35]
0019. โรงเรียนบ้านสดำ [35]0020. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [34]
0021. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย [34]0022. โรงเรียนบ้านสลับ [42]
0023. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว [35]0024. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [48]
0025. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [34]0026. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [31]
0027. โรงเรียนบ้านอาราง [35]0028. โรงเรียนบ้านหนองบัว [38]
0029. โรงเรียนบ้านศิวาลัย [35]0030. โรงเรียนบ้านชำเขียน [34]
0031. โรงเรียนบ้านตาแบน [37]0032. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [33]
0033. โรงเรียนบ้านหนองผือ [33]0034. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [35]
0035. โรงเรียนบ้านตาปรก [35]0036. โรงเรียนบ้านหนองคู [36]
0037. โรงเรียนบ้านหนองรุง [36]0038. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [38]
0039. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา [37]0040. โรงเรียนบ้านตระกาจ [33]
0041. โรงเรียนบ้านซำ [33]0042. โรงเรียนบ้านกระเจา [35]
0043. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 [42]0044. โรงเรียนบ้านกระเบา [33]
0045. โรงเรียนบ้านระหาร [34]0046. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา [31]
0047. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [34]0048. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [87]
0049. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว [67]0050. โรงเรียนบ้านตาเอก [34]
0051. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [44]0052. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [43]
0053. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [35]0054. โรงเรียนบ้านบักดอง [33]
0055. โรงเรียนบ้านดาน [41]0056. โรงเรียนบ้านปุน [33]
0057. โรงเรียนบ้านหนองฮาง [46]
 12. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 [5,525]
0001. โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ [40]0002. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน [31]
0003. โรงเรียนบ้านกันทรอม [31]0004. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [29]
0005. โรงเรียนบ้านโดนอาว [100]0006. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) [31]
0007. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ) [30]0008. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา [31]
0009. โรงเรียนบ้านขุนหาญ [34]0010. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง [30]
0011. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [30]0012. โรงเรียนบ้านหนองรุง [30]
0013. โรงเรียนบ้านสามเส้า [31]0014. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [32]
0015. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [31]0016. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [34]
0017. โรงเรียนบัานกันจด [29]0018. โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ [64]
0019. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [30]0020. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [34]
0021. โรงเรียนบ้านหนองยาว [33]0022. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา [32]
0023. โรงเรียนบ้านโนนงาม [32]0024. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [29]
0025. โรงเรียนบ้านกันจาน [33]0026. โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) [31]
0027. โรงเรียนบ้านหนองคู [33]0028. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [30]
0029. โรงเรียนบ้านซำ [31]0030. โรงเรียนบ้านหนองจิก [30]
0031. โรงเรียนบ้านกระเบา [29]0032. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [34]
0033. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [32]0034. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน [30]
0035. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [29]0036. โรงเรียนบ้านระโยง [29]
0037. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [31]0038. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [34]
0039. โรงเรียนบ้านระหาร [27]0040. โรงเรียนบ้านศิวาลัย [33]
0041. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง [32]0042. โรงเรียนบ้านตาแท่น [32]
0043. โรงเรียนบ้านกระเจา [31]0044. โรงเรียนบ้านขะยูง [32]
0045. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [28]0046. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย [28]
0047. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด [30]0048. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [28]
0049. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [30]0050. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง [30]
0051. โรงเรียนบ้านหนองฮาง [33]0052. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [31]
0053. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [30]0054. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) [30]
0055. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ [31]0056. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ [31]
0057. โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ [29]0058. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [27]
0059. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [28]0060. โรงเรียนบ้านตานวน [30]
0061. โรงเรียนบ้านหนองขนาน [38]0062. โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) [29]
0063. โรงเรียนบ้านตาปรก [55]0064. โรงเรียนบ้านตาเส็ด [27]
0065. โรงเรียนบ้านด่าน [57]0066. โรงเรียนบ้านจานเลียว [35]
0067. โรงเรียนบ้านตาแบน [29]0068. โรงเรียนบ้านเพ็ก [30]
0069. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [30]0070. โรงเรียนบ้านหนองคับคา [30]
0071. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ [30]0072. โรงเรียนบ้านตาเครือ [29]
0073. โรงเรียนบ้านเดื่อ [28]0074. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน [28]
0075. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ [31]0076. โรงเรียนบ้านตระกาจ [28]
0077. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ [29]0078. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) [31]
0079. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [34]0080. โรงเรียนบ้านกระทิง [32]
0081. โรงเรียนบ้านคำกลาง [30]0082. โรงเรียนบ้านดอนเขียว [28]
0083. โรงเรียนบ้านหนองทา [29]0084. โรงเรียนบ้านโนนเปือย [28]
0085. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข [32]0086. โรงเรียนบ้านโนนจิก [31]
0087. โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย [28]0088. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง [30]
0089. โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) [26]0090. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [29]
0091. โรงเรียนบ้านชำเขียน [31]0092. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา [30]
0093. โรงเรียนบ้านดอนข่า [29]0094. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน [29]
0095. โรงเรียนบ้านหนองบัว [29]0096. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [27]
0097. โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) [36]0098. โรงเรียนบ้านขนาด [32]
0099. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [28]0100. โรงเรียนบ้านหนองผือ [30]
0101. โรงเรียนบ้านกระบี่ [28]0102. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [29]
0103. โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร [30]0104. โรงเรียนบ้านตาเอก [30]
0105. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [30]0106. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) [29]
0107. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา [30]0108. โรงเรียนบ้านจะเนียว [29]
0109. โรงเรียนบ้านโนนแก [31]0110. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย [33]
0111. โรงเรียนบ้านซะวาซอ [28]0112. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [29]
0113. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [33]0114. โรงเรียนบ้านตระกวน [30]
0115. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง [30]0116. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา [31]
0117. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [26]0118. โรงเรียนบ้านโนนคูณ [28]
0119. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ [31]0120. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [30]
0121. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว [26]0122. โรงเรียนบ้านกราม [29]
0123. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ [28]0124. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม [31]
0125. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว [29]0126. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [31]
0127. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [28]0128. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง [31]
0129. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [33]0130. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) [32]
0131. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [28]0132. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ [33]
0133. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา [27]0134. โรงเรียนวัดจันทาราม [30]
0135. โรงเรียนบ้านหนองหว้า [31]0136. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา [30]
0137. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [31]0138. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) [27]
0139. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [33]0140. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [29]
0141. โรงเรียนบ้านนาขนวน [29]0142. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ [28]
0143. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [29]0144. โรงเรียนสว่างคูณ [30]
0145. โรงเรียนบ้านคำสะอาด [28]0146. โรงเรียนบ้านขนุน [31]
0147. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม [32]0148. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [28]
0149. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย [31]0150. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [29]
0151. โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา [33]0152. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [32]
0153. โรงเรียนบ้านผือ [31]0154. โรงเรียนบ้านจองกอ [28]
0155. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [29]0156. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด [28]
0157. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [30]0158. โรงเรียนบ้านสดำ [31]
0159. โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี [28]0160. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [28]
0161. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) [31]0162. โรงเรียนอรจันทร์วิทยา [32]
0163. โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง [29]0164. โรงเรียนบ้านจานบัว [31]
0165. โรงเรียนบ้านขนา [29]0166. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว [30]
0167. โรงเรียนบ้านโตนด [29]0168. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) [30]
0169. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) [27]0170. โรงเรียนบ้านปะทาย [31]
0171. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล [33]0172. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [28]
0173. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [29]0174. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [30]
0175. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ [29]0176. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [31]
0177. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง [27]0178. โรงเรียนบ้านสว่าง [27]
 13. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงิน และพัสดุในสถานศึกษา [1,696]
0001. โรงเรียนบ้านอาราง [93]0002. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [69]
0003. โรงเรียนบ้านดาน [66]0004. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [69]
0005. โรงเรียนบ้านกระเจา [66]0006. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขุนหาญ) [72]
0007. โรงเรียนบ้านหนองบัว [66]0008. โรงเรียนบ้านกระเบา [68]
0009. โรงเรียนบ้านบักดอง [66]0010. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [68]
0011. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [66]0012. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [66]
0013. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [70]0014. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 [77]
0015. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [67]0016. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา [66]
0017. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [66]0018. โรงเรียนบ้านดอนข่า [69]
0019. โรงเรียนบ้านตาปรก [66]0020. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [154]
0021. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) [91]0022. โรงเรียนบ้านตาเส็ด [66]
0023. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [69]
 14. การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 [1,786]
0001. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [9]0002. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ [10]
0003. โรงเรียนบ้านโนนงาม [10]0004. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล [10]
0005. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [9]0006. โรงเรียนบ้านตาเครือ [9]
0007. โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ [9]0008. โรงเรียนบ้านโนนคูณ [10]
0009. โรงเรียนบ้านกันจาน [9]0010. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [9]
0011. โรงเรียนบ้านดู่ [12]0012. โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) [9]
0013. โรงเรียนบ้านจานเลียว [10]0014. โรงเรียนบ้านนาขนวน [10]
0015. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [9]0016. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ [10]
0017. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [9]0018. โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) [11]
0019. โรงเรียนบ้านตาเส็ด [9]0020. โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก [9]
0021. โรงเรียนบ้านปุน [9]0022. โรงเรียนบ้านหนองทา [9]
0023. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง [9]0024. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา [10]
0025. โรงเรียนบ้านขนุน [9]0026. โรงเรียนบ้านหนองคู [9]
0027. โรงเรียนบ้านหนองรุง [9]0028. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ [9]
0029. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [9]0030. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) [10]
0031. โรงเรียนบ้านอาราง [10]0032. โรงเรียนบ้านโนนแก [10]
0033. โรงเรียนบ้านกระเจา [9]0034. โรงเรียนบ้านหนองบัว [12]
0035. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [10]0036. โรงเรียนบ้านขุนหาญ [11]
0037. โรงเรียนบ้านระหาร [15]0038. โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) [9]
0039. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา [11]0040. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [10]
0041. โรงเรียนบ้านตานวน [11]0042. โรงเรียนบ้านหนองหว้า [10]
0043. โรงเรียนบ้านสลับ [11]0044. โรงเรียนบ้านเดื่อ [9]
0045. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) [9]0046. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [11]
0047. โรงเรียนบ้านนารังกา [9]0048. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง [9]
0049. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ [12]0050. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) [13]
0051. โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ [9]0052. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [11]
0053. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [10]0054. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 [9]
0055. โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง [9]0056. โรงเรียนบ้านชำม่วง [9]
0057. โรงเรียนบ้านผือ [8]0058. โรงเรียนบ้านหนองฮาง [9]
0059. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ [8]0060. โรงเรียนบ้านดาน [9]
0061. โรงเรียนบ้านคำสะอาด [9]0062. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [9]
0063. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [9]0064. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [9]
0065. โรงเรียนบ้านขนา [9]0066. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [10]
0067. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม [8]0068. โรงเรียนบ้านจะเนียว [8]
0069. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย [8]0070. โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี [8]
0071. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [9]0072. โรงเรียนบ้านแก [8]
0073. โรงเรียนบ้านหนองยาว [8]0074. โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา [8]
0075. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [8]0076. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา [8]
0077. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [8]0078. โรงเรียนบ้านสดำ [8]
0079. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) [8]0080. โรงเรียนบ้านจองกอ [8]
0081. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [9]0082. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [8]
0083. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก [8]0084. โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย [8]
0085. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม [8]0086. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง [8]
0087. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [8]0088. โรงเรียนบ้านหนองจิก [8]
0089. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ) [8]0090. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด [8]
0091. โรงเรียนบ้านจานบัว [8]0092. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [9]
0093. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง [8]0094. โรงเรียนบ้านขะยูง [7]
0095. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [8]0096. โรงเรียนบ้านกราม [8]
0097. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) [9]0098. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน) [8]
0099. โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ [8]0100. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [8]
0101. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว [8]0102. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [8]
0103. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [8]0104. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [8]
0105. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ [8]0106. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล [8]
0107. โรงเรียนบ้านตาแท่น [8]0108. โรงเรียนบ้านหนองผือ [8]
0109. โรงเรียนบ้านปะทาย [8]0110. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย [8]
0111. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด [8]0112. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [8]
0113. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ [8]0114. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [8]
0115. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [8]0116. โรงเรียนบ้านสะพุง [8]
0117. โรงเรียนบ้านสว่าง [8]0118. โรงเรียนบ้านตาเอก [8]
0119. โรงเรียนบ้านโนนเปือย [8]0120. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว [8]
0121. โรงเรียนบ้านโตนด [8]0122. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) [8]
0123. โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง [8]0124. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [8]
0125. โรงเรียนบ้านบักดอง [8]0126. โรงเรียนบ้านกันทรอม [8]
0127. โรงเรียนบ้านซะวาซอ [8]0128. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ [8]
0129. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา [8]0130. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) [8]
0131. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน [8]0132. โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) [8]
0133. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [9]0134. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา [8]
0135. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [8]0136. โรงเรียนบ้านหนองคับคา [8]
0137. โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น [8]0138. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) [8]
0139. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว [8]0140. โรงเรียนบ้านสามเส้า [9]
0141. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง [8]0142. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) [8]
0143. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) [8]0144. โรงเรียนบ้านด่าน [8]
0145. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [8]0146. โรงเรียนบ้านโดนอาว [8]
0147. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [8]0148. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ [8]
0149. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย [8]0150. โรงเรียนบ้านคำกลาง [8]
0151. โรงเรียนบัานกันจด [8]0152. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [8]
0153. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา [8]0154. โรงเรียนบ้านโนนสำโรง [8]
0155. โรงเรียนบ้านชำเขียน [8]0156. โรงเรียนบ้านโนนอ้อ [8]
0157. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ [9]0158. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [8]
0159. โรงเรียนบ้านตาแบน [8]0160. โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย [8]
0161. โรงเรียนบ้านศิลาทอง [8]0162. โรงเรียนบ้านระโยง [8]
0163. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [8]0164. โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา [8]
0165. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) [11]0166. โรงเรียนบ้านดอนข่า [8]
0167. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [8]0168. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [8]
0169. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย [7]0170. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [8]
0171. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง [8]0172. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ [8]
0173. โรงเรียนบ้านพยอม [8]0174. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [7]
0175. โรงเรียนบ้านเพ็ก [8]0176. โรงเรียนบ้านกระทิง [8]
0177. โรงเรียนบ้านภูทอง [8]0178. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย [9]
0179. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข [9]0180. โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน [8]
0181. โรงเรียนบ้านดอนเขียว [8]0182. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน [8]
0183. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา [7]0184. โรงเรียนบ้านตระกาจ [8]
0185. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [8]0186. โรงเรียนบ้านโนนจิก [8]
0187. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [8]0188. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน [8]
0189. โรงเรียนบ้านขนาด [8]0190. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [8]
0191. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [8]0192. โรงเรียนบ้านหนองขนาน [8]
0193. โรงเรียนบ้านตระกวน [8]0194. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [8]
0195. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [9]0196. โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) [8]
0197. โรงเรียนบ้านศิวาลัย [8]0198. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขุนหาญ) [9]
0199. โรงเรียนบ้านกระเบา [8]0200. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน [8]
0201. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [8]0202. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [8]
0203. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [7]0204. โรงเรียนบ้านซำ [8]
0205. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง [8]0206. โรงเรียนบ้านตาปรก [8]
0207. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [8]0208. โรงเรียนบ้านกระบี่ [8]
 15. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [0]

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา