1. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [4,148]

0001. โรงเรียนบ้านขนาด [78]0002. โรงเรียนบ้านภูทอง [51]
0003. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน [96]0004. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [50]
0005. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย [47]0006. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [146]
0007. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ [56]0008. โรงเรียนบ้านกระทิง [44]
0009. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย [143]0010. โรงเรียนบ้านหนองขนาน [42]
0011. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย [55]0012. โรงเรียนบ้านศิลาทอง [51]
0013. โรงเรียนบ้านตานวน [58]0014. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [53]
0015. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [63]0016. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [51]
0017. โรงเรียนบ้านตาเส็ด [56]0018. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา [54]
0019. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [51]0020. โรงเรียนบ้านโนนสำโรง [44]
0021. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [47]0022. โรงเรียนบ้านโนนเปือย [51]
0023. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [51]0024. โรงเรียนบ้านเดื่อ [52]
0025. โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน [47]0026. โรงเรียนบ้านกระเบา [92]
0027. โรงเรียนบ้านหนองทา [47]0028. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [49]
0029. โรงเรียนบ้านดอนเขียว [46]0030. โรงเรียนบ้านพยอม [46]
0031. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [56]0032. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [60]
0033. โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย [50]0034. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 [54]
0035. โรงเรียนบ้านกันจาน [45]0036. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [49]
0037. โรงเรียนบ้านโนนอ้อ [50]0038. โรงเรียนบ้านซะวาซอ [43]
0039. โรงเรียนบ้านอาราง [44]0040. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [49]
0041. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข [145]0042. โรงเรียนบ้านหนองคับคา [47]
0043. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ [46]0044. โรงเรียนบ้านกระเจา [50]
0045. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [83]0046. โรงเรียนบ้านชำเขียน [138]
0047. โรงเรียนบ้านตาเครือ [48]0048. โรงเรียนบ้านหนองรุง [44]
0049. โรงเรียนบ้านโนนคูณ [46]0050. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน [45]
0051. โรงเรียนบ้านระโยง [46]0052. โรงเรียนบ้านท่าสว่างสาขาบ้านกระหวัน [42]
0053. โรงเรียนบ้านหนองผือ [43]0054. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [53]
0055. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [50]0056. โรงเรียนบ้านคำกลาง [47]
0057. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [42]0058. โรงเรียนบ้านตระกวน [44]
0059. โรงเรียนบ้านระหาร [45]0060. โรงเรียนบ้านหนองบัว [46]
0061. โรงเรียนบ้านตระกาจ [40]0062. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) [49]
0063. โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา [53]0064. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง [44]
0065. โรงเรียนบ้านโนนแก [55]0066. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง [50]
0067. โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) [56]0068. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง [42]
0069. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติสาขาบ้านสันติสุข [45]0070. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน [166]
0071. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [41]0072. โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) [40]
 2. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [4,121]
0001. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย [105]0002. โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง [95]
0003. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [110]0004. โรงเรียนบ้านคำสะอาด [95]
0005. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [81]0006. โรงเรียนบ้านซำ [86]
0007. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง [184]0008. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา [87]
0009. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [84]0010. โรงเรียนบ้านตาปรก [86]
0011. โรงเรียนบ้านหนองคู [98]0012. โรงเรียนบ้านกระบี่ [89]
0013. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) [46]0014. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [46]
0015. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [100]0016. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา [83]
0017. โรงเรียนบ้านดู่ [102]0018. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [101]
0019. โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ [86]0020. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [96]
0021. โรงเรียนบ้านสลับ [101]0022. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก [87]
0023. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [83]0024. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล [99]
0025. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [102]0026. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) [85]
0027. โรงเรียนบ้านจานเลียว [139]0028. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [101]
0029. โรงเรียนบ้านดาน [103]0030. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [87]
0031. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [97]0032. โรงเรียนบ้านจะเนียว [103]
0033. โรงเรียนบ้านหนองหว้า [87]0034. โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา [92]
0035. โรงเรียนบ้านขนา [51]0036. โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี [93]
0037. โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) [131]0038. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [129]
0039. โรงเรียนบ้านจองกอ [88]0040. โรงเรียนบ้านหนองฮาง [102]
0041. โรงเรียนบ้านหนองยาว [96]0042. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ [106]
0043. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ [99]
 3. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๓ [3,410]
0001. โรงเรียนบ้านขุนหาญ [68]0002. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว [74]
0003. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ) [68]0004. โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย [69]
0005. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [70]0006. โรงเรียนบ้านกราม [70]
0007. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว [66]0008. โรงเรียนบ้านนารังกา [74]
0009. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [70]0010. โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ [75]
0011. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง [83]0012. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [79]
0013. โรงเรียนบ้านสว่าง [77]0014. โรงเรียนบ้านตาแท่น [71]
0015. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) [72]0016. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน) [127]
0017. โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ [148]0018. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [69]
0019. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล [72]0020. โรงเรียนบ้านสดำ [34]
0021. โรงเรียนบ้านขะยูง [36]0022. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ [125]
0023. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง [62]0024. โรงเรียนบ้านนาขนวน [72]
0025. โรงเรียนบ้านชำม่วง [85]0026. โรงเรียนบ้านขนา [41]
0027. โรงเรียนบ้านโตนด [73]0028. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [72]
0029. โรงเรียนบ้านสะพุง [65]0030. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ [73]
0031. โรงเรียนบ้านปุน [64]0032. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [69]
0033. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา [70]0034. โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก [69]
0035. โรงเรียนบ้านจานบัว [63]0036. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม [67]
0037. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) [61]0038. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม [85]
0039. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [69]0040. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) [71]
0041. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [68]0042. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด [69]
0043. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [70]0044. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [73]
0045. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย [64]0046. โรงเรียนบ้านตาเอก [71]
0047. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [67]
 4. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๔ [3,101]
0001. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [142]0002. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [84]
0003. โรงเรียนบ้านโนนงาม [66]0004. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [33]
0005. โรงเรียนบ้านด่าน [137]0006. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) [171]
0007. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [99]0008. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [136]
0009. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ [187]0010. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [102]
0011. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ [100]0012. โรงเรียนบ้านกันทรอม [61]
0013. โรงเรียนบ้านขนุน [74]0014. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) [99]
0015. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [98]0016. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) [169]
0017. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด [69]0018. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง [98]
0019. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง [34]0020. โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) [107]
0021. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [137]0022. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) [132]
0023. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา [113]0024. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ [64]
0025. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา [37]0026. โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) [138]
0027. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [103]0028. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน [104]
0029. โรงเรียนบ้านสามเส้า [109]0030. โรงเรียนบ้านบักดอง [98]
 5. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [2,734]
0001. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [41]0002. โรงเรียนบ้านเดื่อ [42]
0003. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา [45]0004. โรงเรียนบ้านโนนจิก [41]
0005. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา [45]0006. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [42]
0007. โรงเรียนบ้านนารังกา [41]0008. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [44]
0009. โรงเรียนบ้านโนนงาม [88]0010. โรงเรียนบ้านกันจาน [41]
0011. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [43]0012. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข [47]
0013. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [46]0014. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง [42]
0015. โรงเรียนบ้านซะวาซอ [42]0016. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [41]
0017. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) [43]0018. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [46]
0019. โรงเรียนบ้านระหาร [40]0020. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ [42]
0021. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [43]0022. โรงเรียนบ้านโนนคูณ [44]
0023. โรงเรียนบ้านกระบี่ [43]0024. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ [46]
0025. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [45]0026. โรงเรียนบ้านจะเนียว [52]
0027. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [51]0028. โรงเรียนบ้านโดนอาว [42]
0029. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด [45]0030. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา [85]
0031. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [46]0032. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) [46]
0033. โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย [43]0034. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [84]
0035. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [41]0036. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [44]
0037. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) [43]0038. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [44]
0039. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [46]0040. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ [42]
0041. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) [49]0042. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) [41]
0043. โรงเรียนบ้านตาแท่น [46]0044. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [50]
0045. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [48]0046. โรงเรียนบ้านโตนด [44]
0047. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง [46]0048. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [45]
0049. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด [44]0050. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว [43]
0051. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม [42]0052. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [42]
0053. โรงเรียนบ้านสามเส้า [46]0054. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน) [43]
0055. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [42]0056. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [43]
0057. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ [45]0058. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม [51]
0059. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) [47]
 6. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [3,800]
0001. โรงเรียนบ้านขนาด [61]0002. โรงเรียนบ้านจองกอ [43]
0003. โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา [42]0004. โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง [51]
0005. โรงเรียนบ้านกระทิง [47]0006. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [46]
0007. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [46]0008. โรงเรียนบ้านตาแบน [92]
0009. โรงเรียนบ้านตระกาจ [46]0010. โรงเรียนบ้านอาราง [44]
0011. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [46]0012. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [43]
0013. โรงเรียนบ้านหนองคู [99]0014. โรงเรียนบ้านหนองผือ [44]
0015. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย [47]0016. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง [44]
0017. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง [44]0018. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [47]
0019. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขุนหาญ) [47]0020. โรงเรียนบ้านหนองรุง [42]
0021. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [87]0022. โรงเรียนบ้านตาปรก [47]
0023. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [45]0024. โรงเรียนบ้านศิวาลัย [43]
0025. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [44]0026. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [92]
0027. โรงเรียนบ้านศิลาทอง [47]0028. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา [53]
0029. โรงเรียนบ้านดาน [55]0030. โรงเรียนบ้านสดำ [44]
0031. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [104]0032. โรงเรียนบ้านหนองหว้า [91]
0033. โรงเรียนบ้านบักดอง [41]0034. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ [51]
0035. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ [45]0036. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [44]
0037. โรงเรียนบ้านปุน [46]0038. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [42]
0039. โรงเรียนบ้านสะพุง [46]0040. โรงเรียนบ้านหนองจิก [46]
0041. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) [42]0042. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล [43]
0043. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [51]0044. โรงเรียนบ้านกราม [46]
0045. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [89]0046. โรงเรียนบ้านสลับ [50]
0047. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [47]0048. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว [45]
0049. โรงเรียนบ้านตาเอก [46]0050. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [43]
0051. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [43]0052. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) [46]
0053. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ [48]0054. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) [86]
0055. โรงเรียนบ้านกันทรอม [88]0056. โรงเรียนบ้านตานวน [44]
0057. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ [49]0058. โรงเรียนบ้านดู่ [103]
0059. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [49]0060. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [42]
0061. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) [42]0062. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [42]
0063. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก [45]0064. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [45]
0065. โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง [44]0066. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [41]
0067. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง [45]0068. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [41]
0069. โรงเรียนบ้านพยอม [43]0070. โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน [44]
0071. โรงเรียนบ้านตระกวน [45]0072. โรงเรียนบ้านกระเบา [89]
 7. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ สำหรับผู้บริหาร [614]
0001. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [47]0002. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [47]
0003. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [44]0004. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [48]
0005. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [45]0006. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [50]
0007. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [50]0008. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [58]
0009. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [41]0010. โรงเรียนบ้านตาแท่น [41]
0011. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [43]0012. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [50]
0013. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [50]
 8. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ สำหรับผู้บริหาร [605]
0001. โรงเรียนบ้านกราม [44]0002. โรงเรียนบ้านตานวน [41]
0003. โรงเรียนบ้านกระเจา [41]0004. โรงเรียนบ้านหนองคู [43]
0005. โรงเรียนบ้านหนองบัว [39]0006. โรงเรียนบ้านเพ็ก [43]
0007. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [44]0008. โรงเรียนบ้านอาราง [42]
0009. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [49]0010. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [41]
0011. โรงเรียนบ้านบักดอง [42]0012. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล [43]
0013. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [49]0014. โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ [44]
 9. โครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียน  [5,308]
0001. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [387]0002. โรงเรียนบ้านจันทรน์หอม-ตาเสก [400]
0003. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [2,795]0004. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [390]
0005. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลา [401]0006. โรงเรียนหนองเม็กพิทยา [403]
0007. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [120]0008. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [412]
 10. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๑ [2,527]
0001. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [42]0002. โรงเรียนบ้านหนองทา [43]
0003. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [50]0004. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน [39]
0005. โรงเรียนบ้านหนองยาว [45]0006. โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง [53]
0007. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ [41]0008. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [42]
0009. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [45]0010. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [47]
0011. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [47]0012. โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น [40]
0013. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ [37]0014. โรงเรียนบ้านโดนอาว [39]
0015. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [43]0016. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [40]
0017. โรงเรียนบ้านโนนงาม [39]0018. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล [47]
0019. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [42]0020. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [37]
0021. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ [41]0022. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [37]
0023. โรงเรียนบ้านโนนจิก [40]0024. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา [40]
0025. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [40]0026. โรงเรียนบ้านนารังกา [41]
0027. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [40]0028. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [41]
0029. โรงเรียนบ้านตานวน [41]0030. โรงเรียนบ้านโนนสำโรง [35]
0031. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [44]0032. โรงเรียนบ้านดอนเขียว [35]
0033. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [41]0034. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน [35]
0035. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [41]0036. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [30]
0037. โรงเรียนบ้านเพ็ก [39]0038. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย [40]
0039. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง [36]0040. โรงเรียนบ้านคำกลาง [36]
0041. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [42]0042. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [38]
0043. โรงเรียนบ้านกราม [41]0044. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [38]
0045. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ [42]0046. โรงเรียนบ้านผือ [49]
0047. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [42]0048. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [37]
0049. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [39]0050. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [42]
0051. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ [39]0052. โรงเรียนบ้านชำม่วง [45]
0053. โรงเรียนบ้านคำสะอาด [46]0054. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [40]
0055. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) [42]0056. โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ [41]
0057. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [39]0058. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน [41]
0059. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก [38]0060. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [38]
0061. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [38]0062. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [39]
 11. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๒ [2,649]
0001. โรงเรียนบ้านขนาด [54]0002. โรงเรียนบ้านภูทอง [43]
0003. โรงเรียนบ้านจานบัว [42]0004. โรงเรียนบ้านจองกอ [46]
0005. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย [106]0006. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง [39]
0007. โรงเรียนบ้านศิลาทอง [39]0008. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [46]
0009. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ) [58]0010. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย [38]
0011. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [46]0012. โรงเรียนบ้านสะพุง [45]
0013. โรงเรียนบ้านหนองขนาน [91]0014. โรงเรียนบ้านขุนหาญ [41]
0015. โรงเรียนบ้านเดื่อ [40]0016. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [74]
0017. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) [43]0018. โรงเรียนบ้านกันทรอม [41]
0019. โรงเรียนบ้านสดำ [41]0020. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [39]
0021. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย [39]0022. โรงเรียนบ้านสลับ [48]
0023. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว [41]0024. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [54]
0025. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [40]0026. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [36]
0027. โรงเรียนบ้านอาราง [40]0028. โรงเรียนบ้านหนองบัว [43]
0029. โรงเรียนบ้านศิวาลัย [40]0030. โรงเรียนบ้านชำเขียน [39]
0031. โรงเรียนบ้านตาแบน [42]0032. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [39]
0033. โรงเรียนบ้านหนองผือ [39]0034. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [40]
0035. โรงเรียนบ้านตาปรก [40]0036. โรงเรียนบ้านหนองคู [41]
0037. โรงเรียนบ้านหนองรุง [42]0038. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [43]
0039. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา [42]0040. โรงเรียนบ้านตระกาจ [39]
0041. โรงเรียนบ้านซำ [38]0042. โรงเรียนบ้านกระเจา [40]
0043. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 [48]0044. โรงเรียนบ้านกระเบา [38]
0045. โรงเรียนบ้านระหาร [39]0046. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา [36]
0047. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [40]0048. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [98]
0049. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว [79]0050. โรงเรียนบ้านตาเอก [40]
0051. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [50]0052. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [48]
0053. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [40]0054. โรงเรียนบ้านบักดอง [39]
0055. โรงเรียนบ้านดาน [47]0056. โรงเรียนบ้านปุน [39]
0057. โรงเรียนบ้านหนองฮาง [51]
 12. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 [6,548]
0001. โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ [45]0002. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน [38]
0003. โรงเรียนบ้านกันทรอม [37]0004. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [34]
0005. โรงเรียนบ้านโดนอาว [120]0006. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) [37]
0007. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ) [36]0008. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา [37]
0009. โรงเรียนบ้านขุนหาญ [40]0010. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง [35]
0011. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [36]0012. โรงเรียนบ้านหนองรุง [36]
0013. โรงเรียนบ้านสามเส้า [37]0014. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [38]
0015. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [37]0016. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [40]
0017. โรงเรียนบัานกันจด [33]0018. โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ [76]
0019. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [35]0020. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [39]
0021. โรงเรียนบ้านหนองยาว [39]0022. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา [37]
0023. โรงเรียนบ้านโนนงาม [37]0024. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [34]
0025. โรงเรียนบ้านกันจาน [38]0026. โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) [38]
0027. โรงเรียนบ้านหนองคู [38]0028. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [35]
0029. โรงเรียนบ้านซำ [36]0030. โรงเรียนบ้านหนองจิก [36]
0031. โรงเรียนบ้านกระเบา [34]0032. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [40]
0033. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [38]0034. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน [34]
0035. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [34]0036. โรงเรียนบ้านระโยง [34]
0037. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [36]0038. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [40]
0039. โรงเรียนบ้านระหาร [32]0040. โรงเรียนบ้านศิวาลัย [38]
0041. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง [36]0042. โรงเรียนบ้านตาแท่น [38]
0043. โรงเรียนบ้านกระเจา [36]0044. โรงเรียนบ้านขะยูง [38]
0045. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [34]0046. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย [34]
0047. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด [36]0048. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [34]
0049. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [35]0050. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง [36]
0051. โรงเรียนบ้านหนองฮาง [39]0052. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [35]
0053. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [36]0054. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) [36]
0055. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ [36]0056. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ [38]
0057. โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ [35]0058. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [31]
0059. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [34]0060. โรงเรียนบ้านตานวน [35]
0061. โรงเรียนบ้านหนองขนาน [43]0062. โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) [35]
0063. โรงเรียนบ้านตาปรก [64]0064. โรงเรียนบ้านตาเส็ด [32]
0065. โรงเรียนบ้านด่าน [70]0066. โรงเรียนบ้านจานเลียว [41]
0067. โรงเรียนบ้านตาแบน [34]0068. โรงเรียนบ้านเพ็ก [35]
0069. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [36]0070. โรงเรียนบ้านหนองคับคา [36]
0071. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ [35]0072. โรงเรียนบ้านตาเครือ [34]
0073. โรงเรียนบ้านเดื่อ [33]0074. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน [33]
0075. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ [37]0076. โรงเรียนบ้านตระกาจ [33]
0077. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ [32]0078. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) [36]
0079. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [39]0080. โรงเรียนบ้านกระทิง [37]
0081. โรงเรียนบ้านคำกลาง [35]0082. โรงเรียนบ้านดอนเขียว [33]
0083. โรงเรียนบ้านหนองทา [34]0084. โรงเรียนบ้านโนนเปือย [34]
0085. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข [37]0086. โรงเรียนบ้านโนนจิก [36]
0087. โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย [33]0088. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง [36]
0089. โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) [31]0090. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [34]
0091. โรงเรียนบ้านชำเขียน [36]0092. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา [35]
0093. โรงเรียนบ้านดอนข่า [36]0094. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน [34]
0095. โรงเรียนบ้านหนองบัว [34]0096. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [32]
0097. โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) [42]0098. โรงเรียนบ้านขนาด [36]
0099. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [33]0100. โรงเรียนบ้านหนองผือ [36]
0101. โรงเรียนบ้านกระบี่ [33]0102. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [34]
0103. โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร [35]0104. โรงเรียนบ้านตาเอก [36]
0105. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [36]0106. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) [35]
0107. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา [36]0108. โรงเรียนบ้านจะเนียว [35]
0109. โรงเรียนบ้านโนนแก [36]0110. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย [38]
0111. โรงเรียนบ้านซะวาซอ [34]0112. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [34]
0113. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [39]0114. โรงเรียนบ้านตระกวน [35]
0115. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง [35]0116. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา [36]
0117. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [30]0118. โรงเรียนบ้านโนนคูณ [34]
0119. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ [37]0120. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [36]
0121. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว [32]0122. โรงเรียนบ้านกราม [35]
0123. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ [34]0124. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม [37]
0125. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว [35]0126. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [38]
0127. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [34]0128. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง [37]
0129. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [39]0130. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) [38]
0131. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [34]0132. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ [38]
0133. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา [33]0134. โรงเรียนวัดจันทาราม [35]
0135. โรงเรียนบ้านหนองหว้า [37]0136. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา [36]
0137. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [37]0138. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) [33]
0139. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [39]0140. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [35]
0141. โรงเรียนบ้านนาขนวน [35]0142. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ [34]
0143. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [35]0144. โรงเรียนสว่างคูณ [35]
0145. โรงเรียนบ้านคำสะอาด [34]0146. โรงเรียนบ้านขนุน [37]
0147. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม [38]0148. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [34]
0149. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย [37]0150. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [35]
0151. โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา [39]0152. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [38]
0153. โรงเรียนบ้านผือ [37]0154. โรงเรียนบ้านจองกอ [34]
0155. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [35]0156. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด [34]
0157. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [36]0158. โรงเรียนบ้านสดำ [37]
0159. โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี [33]0160. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [34]
0161. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) [37]0162. โรงเรียนอรจันทร์วิทยา [37]
0163. โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง [35]0164. โรงเรียนบ้านจานบัว [37]
0165. โรงเรียนบ้านขนา [34]0166. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว [36]
0167. โรงเรียนบ้านโตนด [35]0168. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) [36]
0169. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) [33]0170. โรงเรียนบ้านปะทาย [37]
0171. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล [39]0172. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [34]
0173. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [35]0174. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [36]
0175. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ [35]0176. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [37]
0177. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง [33]0178. โรงเรียนบ้านสว่าง [33]
 13. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงิน และพัสดุในสถานศึกษา [2,213]
0001. โรงเรียนบ้านอาราง [117]0002. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [91]
0003. โรงเรียนบ้านดาน [84]0004. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [87]
0005. โรงเรียนบ้านกระเจา [84]0006. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขุนหาญ) [94]
0007. โรงเรียนบ้านหนองบัว [86]0008. โรงเรียนบ้านกระเบา [86]
0009. โรงเรียนบ้านบักดอง [85]0010. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [98]
0011. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [85]0012. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [85]
0013. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [91]0014. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 [97]
0015. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [94]0016. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา [86]
0017. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [88]0018. โรงเรียนบ้านดอนข่า [90]
0019. โรงเรียนบ้านตาปรก [99]0020. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [198]
0021. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) [117]0022. โรงเรียนบ้านตาเส็ด [84]
0023. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [87]
 14. การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 [2,852]
0001. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [13]0002. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ [15]
0003. โรงเรียนบ้านโนนงาม [14]0004. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล [15]
0005. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [16]0006. โรงเรียนบ้านตาเครือ [14]
0007. โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ [14]0008. โรงเรียนบ้านโนนคูณ [15]
0009. โรงเรียนบ้านกันจาน [13]0010. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [13]
0011. โรงเรียนบ้านดู่ [17]0012. โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) [15]
0013. โรงเรียนบ้านจานเลียว [15]0014. โรงเรียนบ้านนาขนวน [15]
0015. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [14]0016. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ [15]
0017. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [14]0018. โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) [16]
0019. โรงเรียนบ้านตาเส็ด [14]0020. โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก [14]
0021. โรงเรียนบ้านปุน [14]0022. โรงเรียนบ้านหนองทา [14]
0023. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง [14]0024. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา [16]
0025. โรงเรียนบ้านขนุน [14]0026. โรงเรียนบ้านหนองคู [14]
0027. โรงเรียนบ้านหนองรุง [14]0028. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ [14]
0029. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [14]0030. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) [15]
0031. โรงเรียนบ้านอาราง [16]0032. โรงเรียนบ้านโนนแก [15]
0033. โรงเรียนบ้านกระเจา [14]0034. โรงเรียนบ้านหนองบัว [17]
0035. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [15]0036. โรงเรียนบ้านขุนหาญ [16]
0037. โรงเรียนบ้านระหาร [20]0038. โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) [14]
0039. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา [16]0040. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [15]
0041. โรงเรียนบ้านตานวน [16]0042. โรงเรียนบ้านหนองหว้า [15]
0043. โรงเรียนบ้านสลับ [16]0044. โรงเรียนบ้านเดื่อ [14]
0045. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) [14]0046. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [16]
0047. โรงเรียนบ้านนารังกา [15]0048. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง [14]
0049. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ [17]0050. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) [19]
0051. โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ [14]0052. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [16]
0053. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [19]0054. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 [14]
0055. โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง [14]0056. โรงเรียนบ้านชำม่วง [14]
0057. โรงเรียนบ้านผือ [13]0058. โรงเรียนบ้านหนองฮาง [14]
0059. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ [13]0060. โรงเรียนบ้านดาน [14]
0061. โรงเรียนบ้านคำสะอาด [15]0062. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [14]
0063. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [14]0064. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [14]
0065. โรงเรียนบ้านขนา [15]0066. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [20]
0067. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม [13]0068. โรงเรียนบ้านจะเนียว [13]
0069. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย [13]0070. โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี [13]
0071. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [14]0072. โรงเรียนบ้านแก [13]
0073. โรงเรียนบ้านหนองยาว [13]0074. โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา [13]
0075. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [13]0076. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา [13]
0077. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [13]0078. โรงเรียนบ้านสดำ [13]
0079. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) [13]0080. โรงเรียนบ้านจองกอ [13]
0081. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [14]0082. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [13]
0083. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก [13]0084. โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย [13]
0085. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม [12]0086. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง [13]
0087. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [13]0088. โรงเรียนบ้านหนองจิก [13]
0089. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ) [13]0090. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด [13]
0091. โรงเรียนบ้านจานบัว [13]0092. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [14]
0093. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง [13]0094. โรงเรียนบ้านขะยูง [12]
0095. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [13]0096. โรงเรียนบ้านกราม [13]
0097. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) [14]0098. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน) [13]
0099. โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ [13]0100. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [13]
0101. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว [13]0102. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [13]
0103. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [13]0104. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [13]
0105. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ [13]0106. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล [13]
0107. โรงเรียนบ้านตาแท่น [13]0108. โรงเรียนบ้านหนองผือ [13]
0109. โรงเรียนบ้านปะทาย [13]0110. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย [13]
0111. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด [13]0112. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [13]
0113. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ [13]0114. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [13]
0115. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [14]0116. โรงเรียนบ้านสะพุง [13]
0117. โรงเรียนบ้านสว่าง [13]0118. โรงเรียนบ้านตาเอก [13]
0119. โรงเรียนบ้านโนนเปือย [13]0120. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว [13]
0121. โรงเรียนบ้านโตนด [13]0122. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) [13]
0123. โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง [13]0124. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [13]
0125. โรงเรียนบ้านบักดอง [13]0126. โรงเรียนบ้านกันทรอม [13]
0127. โรงเรียนบ้านซะวาซอ [13]0128. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ [13]
0129. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา [13]0130. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) [14]
0131. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน [15]0132. โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) [13]
0133. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [14]0134. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา [14]
0135. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [13]0136. โรงเรียนบ้านหนองคับคา [13]
0137. โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น [13]0138. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) [13]
0139. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว [13]0140. โรงเรียนบ้านสามเส้า [14]
0141. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง [13]0142. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) [14]
0143. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) [13]0144. โรงเรียนบ้านด่าน [13]
0145. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [13]0146. โรงเรียนบ้านโดนอาว [14]
0147. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [13]0148. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ [13]
0149. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย [13]0150. โรงเรียนบ้านคำกลาง [12]
0151. โรงเรียนบัานกันจด [13]0152. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [13]
0153. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา [12]0154. โรงเรียนบ้านโนนสำโรง [13]
0155. โรงเรียนบ้านชำเขียน [13]0156. โรงเรียนบ้านโนนอ้อ [13]
0157. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ [14]0158. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [13]
0159. โรงเรียนบ้านตาแบน [13]0160. โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย [13]
0161. โรงเรียนบ้านศิลาทอง [13]0162. โรงเรียนบ้านระโยง [13]
0163. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [13]0164. โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา [13]
0165. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) [16]0166. โรงเรียนบ้านดอนข่า [13]
0167. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [13]0168. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [13]
0169. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย [12]0170. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [12]
0171. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง [13]0172. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ [13]
0173. โรงเรียนบ้านพยอม [13]0174. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [11]
0175. โรงเรียนบ้านเพ็ก [13]0176. โรงเรียนบ้านกระทิง [14]
0177. โรงเรียนบ้านภูทอง [13]0178. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย [14]
0179. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข [14]0180. โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน [13]
0181. โรงเรียนบ้านดอนเขียว [13]0182. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน [13]
0183. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา [12]0184. โรงเรียนบ้านตระกาจ [13]
0185. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [18]0186. โรงเรียนบ้านโนนจิก [15]
0187. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [13]0188. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน [13]
0189. โรงเรียนบ้านขนาด [13]0190. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [13]
0191. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [13]0192. โรงเรียนบ้านหนองขนาน [13]
0193. โรงเรียนบ้านตระกวน [13]0194. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [13]
0195. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [14]0196. โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) [13]
0197. โรงเรียนบ้านศิวาลัย [13]0198. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขุนหาญ) [13]
0199. โรงเรียนบ้านกระเบา [13]0200. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน [13]
0201. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [13]0202. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [16]
0203. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [12]0204. โรงเรียนบ้านซำ [13]
0205. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง [13]0206. โรงเรียนบ้านตาปรก [13]
0207. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [13]0208. โรงเรียนบ้านกระบี่ [13]
 15. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [0]
 16. อบรมการเงินและพัสดุโรงเรียน [0]
 17. ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline [74]
0001. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) [12]0002. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [3]
0003. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [9]0004. โรงเรียนบ้านโนนจิก [2]
0005. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [3]0006. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [11]
0007. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง [5]0008. โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) [2]
0009. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [3]0010. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [2]
0011. โรงเรียนบ้านหนองทา [2]0012. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน) [7]
0013. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ [4]0014. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ [3]
0015. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา [6]

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา