1. ศูนย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
       1. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [42]

0001. นางนิพาดา ศรีแจ่มใส [10]0002. นางสาวกิตติยา หันแถลง [19]
0003. นายไผ คงศรีลา [9]0004. นายสำนวน แตะต้อง [0]
0005. นายไผท คงศรีลา [4]
       2. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) [31]
0001. นายตฤณ ทีงาม [12]0002. นางละเอียด หลักเพชร [10]
0003. นายจิรวัฒน์ กุมพันธ์ [9]0004. นายบรรจง นวลแย้ม [0]
       3. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [39]
0001. นางสาวพรพรรณ์ พันแก่น [11]0002. นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน [20]
0003. นางนิลยา นาไชยธง [8]
       4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [49]
0001. นางสาวประธานพร รักชาติ [11]0002. นางสาวประไพภรณ์ ปัญญา [12]
0003. นางสาวสุกัลยา แสนสุภา [18]0004. นายอุดร ประสาร [8]
       5. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [49]
0001. นายธรรมนิตย์ พันวิลัย [27]0002. นายนฤพล เชื้อทอง [12]
0003. นายสวรรค์ ศรีจันทร์ [10]
       6. โรงเรียนบ้านท่าสว่างสาขาบ้านกระหวัน [10]
0001. นางพรชนก ชุมคำ [10]
       7. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) [25]
0001. นางสาวยุพามญธ์ พานแก้ว [11]0002. นายปัญญา ผะเดิม [14]
0003. นายธีระศักดิ์ กุมพันธ์ [0]
       8. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา [40]
0001. นางสาวละมุด ชัยบุตร [10]0002. นางสาววิภาพร กุลศิริ [10]
0003. นางสาวรัฐพร เหลี่ยมโลก [17]0004. นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ [0]
0005. นางรัตติยา วรวิเศษ [3]
       9. โรงเรียนบ้านตาแท่น [40]
0001. นางฐิติรัตน์ พรมสุข [10]0002. นางโสรดา บูรพา [10]
0003. นางสาวสุนี บุตดาลี [9]0004. นายสุเรียน สนทะยา [8]
0005. นางนฤมล ศรีทา [3]
       10. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [39]
0001. นายสมพงษ์ จอมหงษ์ [14]0002. นายอภิชาติ ชินวงศ์ [25]
0003. นายชุติ เจริญศรีเมือง [0]
       11. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา [47]
0001. นายวรวิทย์ ปลั่งกลาง [9]0002. นางอัจฉริยา คุณมาศ [9]
0003. นางนิภาพรรณ สงสันเทียะ [9]0004. นางจีระพันธ์ สนทะยา [9]
0005. นางสาวจริยา นามวิจิตร [9]0006. นายสมรักษ์ พรมมาสุข [0]
0007. นายฉัตรชัย ลีเลิศ [2]
       12. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [54]
0001. นางมนธีรวรรณ อินทร์ขาว [17]0002. นางสาวกัลยา แถมพันธ์ [9]
0003. นางสาวนิ่มนวล โพธิ์วัง [9]0004. นายศิริบูรณ์ หลักเพชร [9]
0005. นางพิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน [10]
       13. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย [34]
0001. นายเฉลิมพล รักษาภักดี [34]0002. นายวุฒิพงษ์ ธรรมบุตร [0]
       14. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง [13]
0001. นายนันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร [9]0002. นายอำนาจ น้อยแสง [0]
0003. นางสาวรัชนี ทัดเทียม [4]
       15. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [29]
0001. นางไพรินทร์ หวังดี [29]0002. นายปิยะ การะเกษ [0]
       16. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [51]
0001. นายวิชัย ทองแกะ [29]0002. นางสาวละอองดาว โคตรบรรดิษ [11]
0003. นายจินดา ศรีรวัฒน์ [8]0004. นายรชยุตม์ สุขชาติ [3]
       17. โรงเรียนบ้านด่าน [39]
0001. นายชัยศักดิ์ นาดี [9]0002. นายสมร บุญทอง [9]
0003. นางรัตติยา วรวิเศษ [9]0004. นายธีระพัฒน์ พรมมาสุข [9]
0005. นายประดิษฐ์ ผาธรรม [0]0006. นางวราสินี ประวาฬ [1]
0007. นางสาวขนิษฐา พูนเพิ่ม [2]
       18. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [74]
0001. นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล [30]0002. นางสาวสุพรรณี สมงาม [17]
0003. นางสาวมะลิวัลย์ ชนะศรี [14]0004. นายชรลอน โชติรัตน์ [13]
       19. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [33]
0001. นายปราโมทย์ ทรงประโคน [10]0002. นายนิชากร สักกุนี [9]
0003. นายสมาน ชิดดี [0]0004. นางสาวจินดารัตน์ อ่อนทรวง [12]
0005. นายวัชรินทร์ บุญเพชร [2]
       20. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม [46]
0001. นายภาณุวัฒน์ นาคำรอด [15]0002. นางขนิษฐา แสงหิรัญ [17]
0003. นางสาวกรณ์ปนัสย์ เงาศรี [14]0004. นายเนติวัฒน์ บำรุง [0]
       21. โรงเรียนบ้านสว่าง [21]
0001. นายอรัณ ทิพมาตย์ [10]0002. นางอุบลรัตน์ แสงทอง [11]
0003. นายประพัฒน์ รักพรหม [0]
       22. โรงเรียนบ้านขนา [32]
0001. นางพวงเพชร กมลมุณีรัตน์ [15]0002. นายประดิษฐ์ มีดี [15]
0003. นายพิชัย ตุลยเสวี [0]0004. นางสาวไพรวัลย์ อ่่ำประเสริฐ [2]
       23. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข [43]
0001. นายบุญเกิด สุริพล [10]0002. นายณัฐเตชิต ศิริบูรณ์ [20]
0003. นางพรรัชดา คำตัน [10]0004. นายสุวัฒน์ มะโนชาติ [0]
0005. นางสาวธนัญชนก บุญสองชั้น ธนัญชนก บุญสองชั้น [3]
       24. โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ [32]
0001. นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ [18]0002. นางสาวนุชจรัตน์ ดาลัย [10]
0003. นายสมัย อดทน [0]0004. นางสุพีชา เสมียนรัมย์ [4]
       25. โรงเรียนบ้านกระบี่ [32]
0001. นางสนทนา บุญกัณหา [20]0002. นางสาวดวงตะวัน ศรีหาบุตร [10]
0003. นายจำนง ดีนันท์ [0]0004. นางสาวบุศรินธร จินาวัลย์ [2]
       26. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [38]
0001. นายบุญเพียร พุทธวงค์ [9]0002. นายสมศักดิ์ วงค์บุดดี [10]
0003. นางสารภี วงค์บุดดี [9]0004. นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ [0]
0005. ว่าที่ร้อยตรีเมธี บุญปัญญา [0]0006. ว่าที่ร้อยตรีปริวัฒน์ จันทร์สมุด ปริวัฒน์ จันทร์สมุด [0]
       27. โรงเรียนบ้านแก [0]
0001. นายเสรี ชินชัย [0]
       28. โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา [22]
0001. นางเยาวมาลย์ ละเลิศ [10]0002. นางสาววิธิตา คมใส [10]
0003. นายบุญมี จันทวี [0]0004. นายนิวัฒน์ โคตา [2]
       29. โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก [20]
0001. นางบังอร เพริดพราว [10]0002. นางอาวรณ์ ชมชื่น [10]
0003. นายสุพล ศรีจันทร์ [0]
       30. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ [30]
0001. นางวัลลี ศรีจันทร์ [30]0002. นายสิทธิชัย พงษ์สิน [0]
       31. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [29]
0001. นางวรรณี แสนลา [12]0002. นายสมจิต สวัสดี [9]
0003. นายลมัย พวงเพ็ชร [8]
       32. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด [28]
0001. นางสาวพนมพร มูลคำ [18]0002. นางสุทธิ์ธนา ชื่นตา [9]
0003. นายชาญ ชมชื่น [0]0004. นางทิพย์วดี เรืองธีรชัย [1]
       33. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) [34]
0001. นางสาวอำไพ เคารพ [13]0002. นางสาวมณีรัตน์ ห้องแซง [10]
0003. นายกิตติศักดิ์ จันทแสง [11]0004. นายบัวพัน ขันตี [0]
       34. โรงเรียนบ้านขะยูง [14]
0001. นางพันธ์ลักษณ์ ประสงค์ศิลป์ [10]0002. นายอินสร หนูพัฒน์ [0]
0003. นางสาวณัฐธิดา ไชยโพธิ์ [4]
       35. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [55]
0001. นางภาวินี เติมใจ [11]0002. นายวรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์ [27]
0003. นายพัฒนะ อรรคชัย [9]0004. นายสงวน สีลากุล [8]
       36. โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น [10]
0001. นายประมาณ ประสานพันธ์ [0]0002. นางสาวจิรนันท์ ตั้งมั่น [10]
       37. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [55]
0001. นายอภิชาติ พละศักดิ์ [11]0002. นางกุศลิน การะเกษ [9]
0003. นางจุฬาพร ธรรมบุตร [9]0004. นางสาววิไล อัมพรศรี [18]
0005. นายทวี ฝอยทอง [8]
       38. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา [33]
0001. นายสุชาติ คู่แก้ว [21]0002. นายสุริยะ พรมตวง [9]
0003. นายวิเชียร วงษ์ราช [0]0004. นางเศรษฐดา ขันอ่อน [3]
       39. โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) [57]
0001. นางณัฏฐวิมนต์ บุล์ญเอนก [19]0002. นายทวีศักดิ์ มืดทัพไทย [19]
0003. นายไพฑูรย์ กันยา [19]0004. นายประสิทธิ์ สร้อยมาลุน [0]
       40. โรงเรียนบ้านขะยูงสาขาหนองแก [0]
       41. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ [71]
0001. นางสาวชลัญอินทร์ แสงจันทร์ [15]0002. นางภุมริน ตั้งเสริมสิทธิ์ [12]
0003. นางรัชฎาพร ทองคำวัน [12]0004. นางสาวิตรี รังกระโทก [12]
0005. นายอัฐวัฒน์ โคสารคุณ [12]0006. นางสาวศิริพร โกมลวัฒน์ [8]
0007. นายทองหล่อ สิงห์คง [0]
       42. โรงเรียนบ้านจานเลียว [39]
0001. นางสนธยา เพิ่มบุญ [12]0002. นายพงษ์ศักดิ์ เพิ่มบุญ [12]
0003. นางรัญจวน งามวิไล [12]0004. นายวิชัย วรรณทวี [0]
0005. นางจิตสุดา เสมอศรี [3]
       43. โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย [30]
0001. นายกัมพล เจริญรักษ์ [10]0002. นายวีระชัย สมพงษ์ [11]
0003. นางสาวธันยพร แหวนวงษ์ [9]
       44. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ [8]
0001. สิบตำรวจตรีโชคทวี สีมา [0]
       45. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [44]
0001. นางสาวอณิษฐา ค่อมบุญ [10]0002. นางสาวกิตติยา เลิศศรี [31]
0003. นางสาวนันทิดา โพธิสาร [3]
       46. โรงเรียนบ้านโนนเปือย [13]
0001. นายสมัย ศรีพอ [11]0002. นางสาวรดาณัฐ คุณพันธ์ [2]
       47. โรงเรียนบ้านชำม่วง [44]
0001. นายชูสกุล คำขาว [29]0002. นางอักษรพิมพ์ จันทะวงศ์ [15]
0003. นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน [0]
       48. โรงเรียนบ้านผือ [16]
0001. นายวรุตม์ มั่นจิตร [0]0002. นายบัวผัน กุลบุตร [13]
0003. นางสาวเครือวัลย์ กุมารสิทธิ์ [3]
       49. โรงเรียนบ้านสามเส้า [45]
0001. นายเกรียงไกร มะณีพงษ์ [11]0002. นายนิรุตต์ แสวงนาม [10]
0003. นางสุบิน ชื่นชาย [10]0004. นายโกศรี พันธ์ยงค์ [0]
0005. นางสาวอัญชลีพร เกิดกล้า [4]
       50. โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) [4]
0001. นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง [0]0002. นายธายุกร แผลงฤทธิ์ [4]
       51. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [38]
0001. นายวิชาญ พุทธวงค์ [10]0002. นายบัญญัติ ลาภบุญ [28]
0003. นายนิธิศ ธรรมนิยม [0]
       52. โรงเรียนบ้านโดนอาว [34]
0001. นายสถาบัน แวววงค์ [9]0002. นายสมยศ ภูสิงห์ [0]
0003. นางสาวจารุวรรณ เฟื่องบุญ [10]0004. นายพิชิต สัตพันธ์ [5]
0005. นางสุพรรณิการ์ นันทสิงห์ [5]0006. นายสุภิวัฒน์ เหง้าพรหมมินทร์ [5]
       53. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [78]
0001. นายแผน โสดาโคตร [15]0002. นายศราวุธ จรเดช [15]
0003. นางสาววัลวลี สิตพงษ์ [33]0004. นางสาวปริชาติ ชมชื่น [13]
0005. นางสาวราตรี ไตรภพ [2]
       54. โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ [50]
0001. นางจินตนา สุระเสน [11]0002. นางนุชนาถ พิมอักษร [14]
0003. นางณัฏฐ์วริน เวียงนนท์ [11]0004. นายฤทธิบูรณ์ ผิวทน [14]
0005. นายเฉลิม มงคลแก่นทราย [0]
       55. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) [38]
0001. นายนพดล อุตรักษ์ [18]0002. นางสาวสุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน [9]
0003. นายประไพร โสมสุพันธ์ [9]0004. นายสุดใจ พานิช [0]
0005. นางสนิท อาจกล้า [2]
       56. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด [32]
0001. นางบุษปวัน อ่อนทรวง [22]0002. นางกำไลวรรณ หอมจะบก [10]
0003. นายวารินทร์ บุญเชิญ [0]
       57. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน [39]
0001. นางสาวสังวาลย์ นามแดง [9]0002. นางวราภรณ์ ดวงมาลา [9]
0003. นายบุญชอบ อรุณรัมย์ [9]0004. นายชาญ สมสะอาด [0]
0005. นางสาววันดี คำแสนราช [9]0006. นาย บุญชอบ อรุณรัมย์ [3]
       58. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง [37]
0001. นางละอองจิตร ศรีมันตะ [10]0002. นางสาวศิริรัตน์ ดวงเนตร [9]
0003. นางเดือนเพ็ญ แก้วกอง [9]0004. นายทองดี ชื่นตา [9]
0005. นายประดิษฐ์ วันดี [0]
       59. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ [32]
0001. นางสาวสุธีกรณ์ กองสิน [10]0002. นายถาวร ยี่สุ่น [11]
0003. นายสาทิศ ศิริวงษ์ [9]0004. นายพล สำลี [0]
0005. นายสำเริง เห็มวัง [2]
       60. โรงเรียนบ้านปะทาย [2]
0001. นายสมศักดิ์ ประสาร [0]0002. นางจันทราภรณ์ ภูมาพันธ์ [2]
       61. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [52]
0001. นายป้อง นามบุตร [10]0002. นางละมุล ป้อมพิทักษ์ [10]
0003. นายชำนาญ ตั้งมั่น [9]0004. นายวีรชาติ แสงกล้า [8]
0005. นายสมจิต ชาภักดี [8]0006. นางรุ่งฤทัย คงศรีลา [7]
       62. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) [21]
0001. นายพิพัฒน์ เฌอร์กิจ [17]0002. นายฤทธิรุทร บุษบงก์ [0]
0003. นางสาวกรวรรณ นามวงษ์ [4]
       63. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) [45]
0001. นางเรวดี ปูพบุญ [9]0002. นางกัญญ์จนา กองแก้ว [9]
0003. นายฐานะ แก้วแสง [18]0004. นางสาวสิริกานต์ กลมพันธ์ [9]
0005. นายปรีชา รินวงศ์ [0]
       64. โรงเรียนบ้านบักดอง [53]
0001. นายธีรวัฒน์ แถวประโคน [17]0002. นายประยนต์ บุญเฟรือง [9]
0003. นางวราภรณ์ สมัครพงศ์ [9]0004. นางสาวจุฑามณี พวงมะลิ [10]
0005. นายอะเด็น สมัครพงศ์ [8]
       65. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [27]
0001. นายนิยม ศิริชนะ [16]0002. นางสาวธิดารัตน์ สัญญา [11]
       66. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [29]
0001. นายเดวิทย์ ไผ่แก้ว [27]0002. นายชุมพร ขันสิงห์ [0]
0003. นางเหรียญทอง ไผ่แก้ว [2]
       67. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [50]
0001. นางอรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง [17]0002. นางสาวละออง บุญมาก [15]
0003. นายไพรัตน์ ทองบ่อ [0]0004. นายตะวัน จันทร์เที่ยง [18]
       68. โรงเรียนบ้านหนองบัว [28]
0001. นายขวัญชัย พิมมาศ [10]0002. นายประชัน ธรรมรส [8]
0003. นายศรชัย วงษ์ขันธ์ [8]0004. นางสาวดวงใจ กตะศิลา [2]
       69. โรงเรียนบ้านดาน [58]
0001. นางนิทรา สุพรรณ [15]0002. นางยุวดี โพธิ์ขาว [15]
0003. นางสาวเพ็ญพักตร์ แสงกล้า [28]0004. นายทรงพล โพธิ์ขาว [0]
       70. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขุนหาญ) [9]
0001. นายวรวุฒิ ดวงแก้ว [9]0002. นายวิชัยทรรศ แก้วภักดี [0]
       71. โรงเรียนบ้านกระเบา [49]
0001. นางสาวดาวนภา บุญทอง [14]0002. นางสาวชนัญชิดา สายจันทร์ [10]
0003. นางวรัญญา แดนกาไสย [16]0004. นายสุประกิต จันทร์ถา [0]
0005. นายอดุลย์สิริ นรภาร [9]
       72. โรงเรียนบ้านกระเจา [31]
0001. นายมนตรี พินพยอม [10]0002. นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม [8]
0003. นายจักรวรรดิ ไชยชนะ [13]
       73. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [57]
0001. นายวิทยา วงศ์พิทักษ์ [10]0002. นายนายชัยศักดิ์ นรเนตร [9]
0003. นางสาวกาญจนา ศรีวงค์ [9]0004. นางสาวปทิตตา ศิลาวรรณ [9]
0005. นางทัศนาพร แก้วกัณหา [9]0006. นายชวน แก้วกัณหา [0]
0007. นายวิทยา วงค์พิทักษ์ [9]0008. นางประเสริฐพร เจนประโคน [2]
       74. โรงเรียนบ้านดอนข่า [3]
0001. นางสาวนพมณี ชูเชื้อ [3]
       75. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติสาขาบ้านสันติสุข [10]
0001. นางสาวกุลนิษฐ์ จุลเหลา [10]
       76. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [28]
0001. นางสาวศศิวิมน เชื้อหอม [10]0002. นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ [0]
0003. นายมนตรี พินพยอม [18]
       77. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [20]
0001. นางดวงเพ็ญ รูปสวย [10]0002. นายไสว มีสติ [8]
0003. นางสาวสุภาพร จำนงค์ [2]
       78. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [38]
0001. นางรัชนีกร วรรณทะเสน [18]0002. นางสาวรวมกิจ ตาทอง [10]
0003. นางสาววรรณภา สมสนิท [10]0004. นายนพรัตน์ สายลุน [0]
       79. โรงเรียนบ้านตาปรก [40]
0001. นางสาวอวยพร พานจันทร์ [27]0002. นางสาวบัณฑิตา เลิศศรี [9]
0003. นางสาวบัณฑิตา เลิศศรี [2]0004. นางณัฐวดี ผิวโชติ [2]
       80. โรงเรียนบ้านอาราง [34]
0001. นางลำเพย ไชยสาร [17]0002. นางสาวเรวดี บัวใหญ่ [9]
0003. นายชัยนัตร ไชยสาร [8]
       81. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [27]
0001. นางสาวศิริพร ทองมนต์ [10]0002. นายเชษฐ์ นนท์นาท [15]
0003. นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง [0]0004. นางสาวธนพร พิลัย [2]
       82. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [47]
0001. นายธนภัทร อันชัยศรี [10]0002. นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี [19]
0003. นางสาววรรณนิสา สุขเกษม [10]0004. นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร [8]
       83. โรงเรียนบ้านตาเส็ด [14]
0001. นายเชี่ยวชาญ พรมวิหาร [12]0002. นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม [0]
       84. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 [28]
0001. นายวรวิทย์ วงศ์บุญ [28]0002. นางนางมัชฉา ทุมมา [0]
       85. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา [23]
0001. นายเกียรติศักดิ์ หฤทัยถาวร [11]0002. นายอัครชัย แก้วดี [10]
0003. นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข [0]0004. นางสาวมัลธิกา เสนาภักดิ์ [2]
       86. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [28]
0001. นายสุวิน โสภา [10]0002. นางสาวสุพัฒตรา กงล้อม [8]
0003. นายประเสริฐ บุญญาสุ [8]0004. นางจิตฤทัย ผงล่ำ [2]
       87. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล [36]
0001. นายพิสิษฐ์ สิทธิพันธ์ [19]0002. นายสัญญา พิมพ์ศรี [9]
0003. นายปรีชา ทองอินทร์ [8]
       88. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [61]
0001. นายธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี [23]0002. นางสาวเรไร ผิวหอม [10]
0003. นางสาวจิรนันท์ จันทร์แจ้ง [12]0004. นางสาวจิราพร สีโสด [9]
0005. นางสาวศิริพร สำราญ [7]
       89. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [65]
0001. นายบุญมณัชญ์ คำทวี [9]0002. ว่าที่ร้อยเอกธรรพ์ณธรณ์ ศีลาสาร [0]
0003. นางเบญจมาศ วะรงค์ [9]0004. นายอุดมศักดิ์ ภูกิ่งเงิน [9]
0005. นายเบญจรงค์ แสวงผล [9]0006. นางชุติมา แสวงผล [9]
0007. นายณรงค์ จำปา [0]0008. นายบรรลือ บุญตระการ [9]
0009. นางปิยวรรณ ป้องวิเศษ [2]
       90. โรงเรียนบ้านหนองจิก [13]
0001. นางสาวธานี บุตรอุดม [13]
       91. โรงเรียนบ้านกราม [50]
0001. นางพรทิพย์ แสงสุวรรณ [9]0002. นายกิตติศักดิ์ โคตรบุรี [11]
0003. นางพูนศิลป์ เมืองแพน [10]0004. นายบัญญัติ ประสงค์ทรัพย์ [9]
0005. นางสาวสุณิสา พิมภา [11]
       92. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว [35]
0001. นางสาวปรารถนา พยุงวงศ์ [11]0002. นายธรรมนูญ สุขหมั่น [23]
0003. นายธนภัทร ศรีโสด [0]0004. นางน้ำฝน สารภี [1]
       93. โรงเรียนบ้านภูทอง [24]
0001. นายพลายงาม เภาพาด [24]0002. นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์ [0]
       94. โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา [21]
0001. นายพัฒนา แสงสุวรรณ [11]0002. นางสาวประภัสรา ไชยปัญญา [10]
0003. นายวุฒิพงษ์ ถันทอง [0]
       95. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [32]
0001. นางสาวพิชญารัฐ สมานพันธ์ [32]0002. นายทินกร มณีกุล [0]
       96. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [22]
0001. นางสาวสุวพัชร บุญทำ [22]0002. นายสนิท จำปาทิพย์ [0]
       97. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา [21]
0001. นายอุดมศักดิ์ ศรียันต์ [21]0002. นางเพ็ญฉวี นนทะชาติ [0]
       98. โรงเรียนบ้านศิวาลัย [22]
0001. นางสิรินทรา นรภาร [10]0002. นายนันธีระ โคตะมา [0]
0003. นายสัญญา จันคนา [9]0004. นางสาวปทุมมา ทองลี [3]
       99. โรงเรียนบ้านโนนอ้อ [10]
0001. นางสาวพานิชย์ สุวรรณทอง [10]
       100. โรงเรียนบ้านกระทิง [26]
0001. นายเสกสรรค์ สามสี [11]0002. นายจรูญ วรรณทอง [15]
       101. โรงเรียนบ้านชำเขียน [41]
0001. นายศักดา ดาระหงษ์ [21]0002. นางสาวธิดารัตน์ ชาวเชียงตุง [10]
0003. นางอัญชลา นามคุณ [10]0004. นายทวี พรมดวงศรี [0]
       102. โรงเรียนบ้านหนองผือ [28]
0001. นายสวิน สายจันทร์ [19]0002. นางมุขธิดา เก่งมนตรี [9]
0003. นายจำเริญ แก้วมณี [0]
       103. โรงเรียนบ้านสดำ [30]
0001. นางสาวสุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร [19]0002. นางอัญชลี เหมือนมาตย์ [9]
0003. นายพิชัย จุลวรรณโณ [0]0004. นางสาวขวัญเรือน จันทราม [2]
       104. โรงเรียนบัานกันจด [4]
0001. นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์ [0]0002. นางสาวศิรินันท์ รักษาศิริ [4]
       105. โรงเรียนบ้านจะเนียว [46]
0001. นายศักดิ์นรินทร์ สินศิริ [15]0002. นายอภินันท์ มังตะการ [15]
0003. นายจตุพล บุญทวี [14]0004. นายแมนศักดิ์ แถมวัน [0]
0005. นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ [2]
       106. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ [29]
0001. นางสาวเตือนใจ ศรีระเริญ [9]0002. นายคมกฤช เกษศิริโยธิน [9]
0003. นางศรีไศล เกษกร [9]0004. นายบุญแสน สุทธิประภา [0]
0005. นางสาวอุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว [2]
       107. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย [71]
0001. นางทัชชภร สมรัตน์ [18]0002. นางอินทุอร ไชยนรา [18]
0003. นางภัคภร เลิศศรี [17]0004. นางสาวลัดดาวัลย์ สวาสดิ์ธรรม [16]
0005. นางจำปา สมรัตน์ [2]
       108. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย [43]
0001. นายจิตรกร ปรีเปรม [10]0002. นางนุจรี ปรีเปรม [10]
0003. นางยุพินทอง จันทร์ถา [11]0004. นายธวัชชัย บุญน้อย [0]
0005. นายบันลือศักดิ์ ปลื้มใจ [12]
       109. โรงเรียนบ้านดู่ [56]
0001. นางวิไล ประจันตะเสน [28]0002. นางมนธยา หิรัญรักษ์ [15]
0003. นางสาวทิพวาส ศรีสมบัติ [13]0004. นายอภิศักดิ์ ไสว [0]
       110. โรงเรียนบ้านขุนหาญ [34]
0001. นางปิยวดี กองหล้า [24]0002. นายสมัคร สุขตะกั่ว [10]
       111. โรงเรียนบ้านพยอม [18]
0001. นายคมสันต์ สีทะ [18]0002. นายบุญคง เนตรภักดี [0]
       112. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา [20]
0001. นายธนวัฒน์ วงษ์แก้ว [18]0002. นายสมนึก สุวรรณโค [0]
0003. นางรุ่งนภา จงใจ [2]
       113. โรงเรียนบ้านจองกอ [44]
0001. นายบัวกันต์ วิลามาศ [10]0002. นายธวัชชัย ใจปินตา [33]
0003. นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ [0]0004. นางสาววิภารัตน์ สมรัตน์ [1]
       114. โรงเรียนบ้านเดื่อ [32]
0001. นางสาวธัญญลักษณ์ คำโท [10]0002. นางสาวละออ งามฉวี [12]
0003. นายทวี สอนคำเสน [0]0004. นางสาวณัฏฐ์ฎาพร วิเชฎฐพงษ์ [10]
       115. โรงเรียนบ้านกันทรอม [51]
0001. นายสมคิด ศิริโท [19]0002. นายรันต์ วิถี [20]
0003. นางวิไลลักษณ์ ใจปินตา [9]0004. นายนิรภัย ศรแก้ว [0]
0005. นาย ผจญ พึ่งปาน [3]
       116. โรงเรียนบ้านตานวน [40]
0001. นายวินัด อุ่นแก้ว [31]0002. นายมนูญ เลิศศรี [9]
       117. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [32]
0001. นางสาวช่อลัดดา ปุญญา [10]0002. นางสาวปฏิญญา สารโท [21]
0003. นายโอภาส ดอกพวง [0]0004. นางสาวจิ่น ศรีรมย์ [1]
       118. โรงเรียนบ้านซำ [30]
0001. นายอำนาจ แก้วหานาม [10]0002. นางสุนันทนา สุทธิประภา [9]
0003. นายธีระพงษ์ สุพรรณ์ [0]0004. นายกฤษฏภพ จันทเสน [8]
0005. นางสาวบุญโฮม ดอกดวง [3]
       119. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง [58]
0001. นายอรรถพล สุรวิทย์ [10]0002. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [10]
0003. นางสาวพิมพ์วิชยา ขยันวงค์ [10]0004. นางสาวปิยะมาศ ประการจิตร [19]
0005. นางเนตรนภา สาระวรรณ [0]
       120. โรงเรียนบ้านหนองขนาน [42]
0001. นางปริสรา สมรัตนานุรักษ์ [11]0002. นายไพฑูรย์ พละไกร [0]
0003. นายทองสุข กาฬปักษ์ [13]0004. นายเดชา โพธิ์กระสังข์ [13]
0005. นางสาวนิภารัตน์ จันทะสนธิ์ [5]
       121. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ [30]
0001. นายอรรถสิทธิ์ อำนวย [9]0002. นายธวัชชัย โพธิ์กิ่ง [9]
0003. นางนารีรัตน์ เลิศศรี [10]0004. นายสัมพัทธ์ ศรีสุข [0]
0005. นายกิตติมศักดิ์ นาครินทร์ [2]
       122. โรงเรียนบ้านหนองคู [76]
0001. นางสุจิตรา วงษ์พินิจ [27]0002. นายสมภพ ผ่องราษี [12]
0003. นางชลิตา เอียงผา [15]0004. นายไกรสร อุ่นแก้ว [9]
0005. นายกฤษฏภพ จันทเสน [9]0006. นางสาวบุษบา เสาแก่น [4]
       123. โรงเรียนบ้านระหาร [30]
0001. นางสาวจินตนา ใจมนต์ [27]0002. นางทัณฑิกา ผกาแดง [3]
       124. โรงเรียนบ้านตาเอก [38]
0001. นายไพรัช อุดมพันธ์ [10]0002. นางแสงเทียน สุขไสว [18]
0003. นางสาวกุสุมา พิมมาศ [9]0004. นายชัยมงคล มีวงศ์ [0]
0005. นายบุญฤทธิ์ คำศิริ [1]
       125. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [38]
0001. นายธิติพล เกษรัตน์ [18]0002. นายประสิทธิ์ สายเสน [10]
0003. นายประสพ ขอจงสุข [0]0004. นางสาวเอมมิกา บุญรักษา [8]
0005. นางสาวจามจุรี ไชยผา [2]
       126. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง [19]
0001. นางยุพิน ศิลารักษ์ [9]0002. นางชุตินันท์ นางวงค์ [10]
0003. นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง [0]
       127. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว [29]
0001. นายวิษณุ ไชยะนา [10]0002. นายธนเดช โพธิ์สาชัย [18]
0003. นายกันหา สังข์สัมฤทธิ์ [0]0004. นายวุฒิชัย เผ่าภูรี [1]
       128. โรงเรียนบ้านสะพุง [41]
0001. นางสาวยุพิน คำภานิล [20]0002. นายสุเทพ จันทเขต [21]
0003. นายบุญเล่ง บุตรศรี [0]
       129. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ) [47]
0001. นางสาวสุทธิดา เกตุจรูญ [33]0002. นายรัฐนากรณ์ บุญกันต์ [11]
0003. นางสมสตรี วงค์แสง [3]
       130. โรงเรียนบ้านปุน [35]
0001. นางสาวมลฤดี พิมมาศ [26]0002. นายศักดิ์สิทธิ์ ไชยโยธา [9]
0003. นายประเวช สัตยากุล [0]
       131. โรงเรียนบ้านตาแบน [31]
0001. นางสาวชุติกาญจน์ ทองมล [10]0002. นางสาวธันยพร จำปาแก้ว [9]
0003. นางสายสิน เพชรดา [12]
       132. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย [20]
0001. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ดอกจันทร์ [20]
       133. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง [23]
0001. นายไพโรจน์ ภูติยา [10]0002. นางสาวสุชัญญา เหมพนม [10]
0003. นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด [0]0004. นางสาวแพรวา ผ่องแผ้ว [3]
       134. โรงเรียนบ้านศิลาทอง [28]
0001. นายปกรณ์ โสพัฒน์ [28]0002. นางกาญจนา เพิ่มวิไล [0]
       135. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ [61]
0001. นางกานต์พิชชา ไชยคุณ [9]0002. นางสุภาวิณี บุญเพ็ง [9]
0003. นางนิภาพร ส่งเสริม [25]0004. นางทิพาพร ศรีลามล [9]
0005. นางสาวกันตินันท์ เวียงจันทร์ [9]
       136. โรงเรียนบ้านจานบัว [30]
0001. นางณัฐสุดา สืบวงศ์ [9]0002. นายมนตรี พรมโสภา [9]
0003. นายรัตนสิทธิ์ โสพล [0]0004. นายรัฐปฎล กันหะคุณ [10]
0005. นายอนุพงศ์ บุญร่วม [2]
       137. โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน [18]
0001. นางสาวปวริศา เศรษฐบุตร [10]0002. นางสาวกิตติภรณ์ โทศก [8]
0003. นายหนัน อุสาย [0]
       138. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว [28]
0001. นายปราโมช ไพรบึง [10]0002. นางสาวพิชชาอร สามสี [10]
0003. นางลักขณา ยศอาลัย [8]
       139. โรงเรียนบ้านสลับ [58]
0001. นางกรกนก พลนงค์ [15]0002. นางกนกวรรณ แสงทอง [15]
0003. นางสาวณัฐธิดา สุทธิสัย [28]0004. นายวิเชียร โพธิ์สาชัย [0]
       140. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) [61]
0001. นางสาวณัฐกชนันท์ ตุมชาติ [10]0002. นางศศิตา แผ่นทอง [10]
0003. นางสาวเกสร รัตนพันธ์ [10]0004. นางธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ [11]
0005. นางจีรนุช บรรเทา [10]0006. นายกิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์ [10]
       141. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [72]
0001. นายสุวิทย์ พากเพียร [15]0002. นายฐิติพล มีราคา [28]
0003. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวีระนุช ศรีหาบุตร [0]0004. นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ [13]
0005. นางกิตติญา ภัยวงค์ [2]
       142. โรงเรียนบ้านตระกวน [19]
0001. นางสาววิริยา โยธา [17]0002. นางธาวินี ประทุมวงค์ [2]
       143. โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี [32]
0001. นายบัญชา พรหมทา [15]0002. นายบัณฑิกฤษฎิ์ สมมุติ [15]
0003. นายอานุเทพ กิ่งสกุล [2]
       144. โรงเรียนบ้านขนาด [74]
0001. นายกฤษดาวุธ บุญบำเรอ [72]0002. นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์ [0]
0003. นางทองอินทร์ สาริก [2]
       145. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [57]
0001. นายยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล [14]0002. นางจารุณี กาวีระ [28]
0003. นายอำนาจ น้อยแสง [13]0004. นางคณิศรา ภู่ไหม [2]
       146. โรงเรียนบ้านโนนแก [17]
0001. นายบุญเต็ม พวงเพชร [15]0002. นายชาญณรงค์ มีฤทธิ์ [2]
       147. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [44]
0001. นายไสว วงศ์บา [42]0002. นายเสมือน วรเชษฐ [0]
0003. นางสาวสถาพร สงค์พิมพ์ [2]
       148. โรงเรียนบ้านโนนแกสาขาบ้านตาเหมา [0]
       149. โรงเรียนบ้านหนองรุง [30]
0001. นางสาวธนัชพร ตะนะภักดิ์ [10]0002. นางพิชชา สุวรรณ์ไชยรบ [9]
0003. นางสาวปัทนางค์ บุญถา [9]0004. นางสาวทิวาพร พิญญพงษ์ [2]
       150. โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) [43]
0001. นางฉัตรวิรุณ บุญช่วย [10]0002. นายคม สุธรรมมา [10]
0003. นางนวรัตน์ ฉิวรัมย์ [10]0004. นายเศรษฐ์สกล คันศร [10]
0005. นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ [0]0006. นางสาวอำพร เวียงคำ [3]
       151. โรงเรียนบ้านตระกาจ [30]
0001. นางขวัญใจ อ่างศิลป์ [10]0002. นางเกษกนก ห่มเมือง [12]
0003. นายประเสริฐ แสงสกุล [8]
       152. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง [31]
0001. นายชำนาญ พูลสุข [10]0002. นายอิสระพงษ์ แก้วใส [9]
0003. นายรุ่งศิริ สุระถาวร [0]0004. นายทินกร งามแสง [8]
0005. สิบเอกนิพิฐพนธ์ หอมศรี [4]
       153. โรงเรียนบ้านเพ็กสาขาบ้านหนองปลาซิว [0]
       154. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน [34]
0001. นางสาวนิตยา ทองแปลง [10]0002. นายสมพร พิมพ์ประจบ [12]
0003. นางสุกัญญา มาตราวงค์ [12]
       155. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) [31]
0001. นายสีวรา บึงไกร [9]0002. นางอรัญญา พละศักดิ์ [8]
0003. นางภาณุรัตน์ สายหงษ์ [10]0004. นายวชิระ ฉวีวงษ์ [0]
0005. นายศุภณัฏฐ์ ผลดี [4]
       156. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) [62]
0001. นางสาวกฤติยา คำเพราะ [9]0002. นางสาวปาริชาติ พวงจำปา [9]
0003. นางรัชนีกร ธรรมษา [9]0004. นางสาวจันทิพย์ ถิ่นถาน [19]
0005. นางกานต์ติมา เวชกามา [9]0006. นางสาวปัทมาพร พรมนิ่ม [7]
0007. นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ [0]
       157. โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง [65]
0001. นางสมาภรณ์ ชนิดพันธ์ [33]0002. นายวีรวัฒน์ ดำลี [16]
0003. นางนิตยา ผลดี [15]0004. นายธนะศักดิ์ ธนะศรี [0]
       158. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ [46]
0001. นางรุ่งทิพย์ มานะวงศ์ [15]0002. นายอัศวิน เกษสร [15]
0003. นางบุญชุม คำทอง [16]
       159. โรงเรียนบ้านคำสะอาด [46]
0001. นายวิทยา โสมณี [16]0002. นายทรงเดช ชิดดี [16]
0003. นายธีรเดช บุญเนตร [0]0004. นางสาวหัทยา พร้อมพรม [13]
0005. นางเด่นดวง บุญชาลี [1]
       160. โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย [14]
0001. นายธนานันต์ ศรีประภาพงศ์ [12]0002. นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์ [0]
0003. นางสาวศิริภรณ์ ขันชัย [2]
       161. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว [0]
       162. โรงเรียนบ้านโนนสำโรง [19]
0001. นางสาวปิยะพร ทำบุญ [11]0002. นางสาวคัทลียา ศรีหาวงศ์ [8]
       163. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [42]
0001. นายทัศนพงศ์ โคพะนา [9]0002. นางสาวณิชาภัทร ตลุนจันทร์ [21]
0003. นางสาวบุญร่วม วิชาชัย [0]0004. นายไพฑูรย์ สายพิน [8]
0005. นางสาวนิติยาพร พูลเพิ่ม [4]
       164. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [92]
0001. นายทองใบ ไชยภักดี [17]0002. นายณัฐธนวรรธน์ บุดดา [15]
0003. นางสาววรรณิภา พิมาทัย [30]0004. นางสาวคณิตตา สารพงษ์ [28]
0005. นายเพชร วงพรมมา [0]0006. นางผณิตนุช ทองเทพ [2]
       165. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก [37]
0001. นางสาวขรินทร์ทิพย์ จันพวง [10]0002. นางลำใพร บุญแซม [10]
0003. นายวิชาญ พุทธวงค์ [17]0004. นางสันติ บุญญาสุ [0]
       166. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) [20]
0001. นางสาวนุชนาฏ นามฮุง [10]0002. นางสาวประไพจิตร พื้นผา [10]
0003. นางรัฐอนงค์ อินโหงว [0]
       167. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [43]
0001. นางพรภิมนต์ คำชุมภู [43]
       168. โรงเรียนบ้านดอนเขียว [19]
0001. นายเสวก วิริยะบัณฑิต [10]0002. ว่าที่ร้อยตรีหญิง อมรรัตน์ อรุณเรือง [0]
0003. นายเทิดศักดิ์ ยงทวี [1]
       169. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [39]
0001. นางสาวศิริประภา แก้วคำ [18]0002. นายอนุพงศ์ บุตรศรี [9]
0003. นางสาวสุพิศ ทาทอง [9]0004. นางสุจิตรา จูมสีมา [0]
0005. นางภาณุกา ทุมสิงห์ [3]
       170. โรงเรียนบ้านเพ็ก [17]
0001. นายภานุวัฒน์ บุญแซม [8]0002. นายถาวร ครองยุติ [8]
0003. นางสาวจุฑารัตน์ อินทรโสม [1]
       171. โรงเรียนบ้านหนองหว้า [42]
0001. นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ [12]0002. นางสาวจันทนา คำเพราะ [11]
0003. นายวิทยา ทองเหลือง [9]0004. นางสาวญานิสร เลื่อนฤทธิ์ [10]
0005. นางสุจิตรา ภูมิภาค [0]
       172. โรงเรียนบ้านหนองคับคา [12]
0001. นางสาวสุธันยา ภูพูล [10]0002. นายกอบชัย โพธินาแค [0]
0003. นางศิริลักษณ์ สุขศิริ [2]
       173. โรงเรียนบ้านหนองยาว [41]
0001. นางสาวศุภกัญญา ผาสุข [11]0002. นางสาวปิยธิดา อำภาพันธ์ [11]
0003. นายสิริรัตน์ เพ็งบุญ [0]0004. นางสาววรณัน บุญสถิตย์ [14]
0005. นายกรวิทย์ ทองแปลง [5]
       174. โรงเรียนบ้านหนองฮาง [52]
0001. นายทวี โสมชม [32]0002. นายธนวิทย์ พุ่มจีน [16]
0003. นายสนั่น โคตรชัย [0]0004. นางรวิภา ชาภักดี [4]
       175. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน [12]
0001. นายนุทัศน์ กล้าหาญ [12]0002. นายอัศนี ชินชัย [0]
       176. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [60]
0001. นางสาวศศิธร สลับเชื้อ [31]0002. นางสุวรรณี สุนสาย [16]
0003. นางสมจิตต์ ตุนา [13]0004. นายตรีเพชร สุนสาย [0]
       177. โรงเรียนบ้านคำกลาง [20]
0001. นายทนงศักดิ์ ภักดี [18]0002. นายจิตกร ป้องกัน [0]
0003. นายธนชัย อุ่นอ้วน [2]
       178. โรงเรียนบ้านโนนคูณ [22]
0001. นางสาวกุลิสรา สาคำภีร์ [22]0002. นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง [0]
       179. โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง [10]
0001. นางสาวรัตน์ดา เนียมมูล [8]0002. นายคำปัน จำปาเรือง [0]
0003. นายระฟ้า มูลสาร [2]
       180. โรงเรียนบ้านซะวาซอ [20]
0001. นางพนิดา อุตส่าห์ [19]0002. นายพูนศักดิ์ กากแก้ว [0]
0003. นางอรอุมา สุขเสน [1]
       181. โรงเรียนบ้านกันจาน [22]
0001. นางสาวสิริโสภา ขันทอง [19]0002. นางจันจิรา ศรีจันทร์ [0]
0003. นางสาววรรณรัตน์ จันทพรม [3]
       182. โรงเรียนบ้านโนนงาม [51]
0001. นางสาวนัถลิกา จันทร์เกษ [9]0002. นายปิยสวัสดิ์ สิริจันทร์เพ็ง [9]
0003. นางสาวนฤมล นิรังกูล [10]0004. นายวีระเทพ พวงบุรี [10]
0005. นายสรวิศิษฐ์ ทางาม [0]0006. นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ [10]
0007. นายวิทยา สันเทียะ [3]
       183. โรงเรียนบ้านขนุน [24]
0001. นายประจญ อ่อนพั้ว [11]0002. นายอนุชา จันทร์แก้ว [13]
0003. นายวิมล มูลสาร [0]
       184. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน [53]
0001. นายเสถียร ขันตรี [41]0002. นายเสถียร ขันตรีพ [10]
0003. นายนที สุขพอดี [0]0004. นายยงยุทธ นนทา [2]
       185. โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ [30]
0001. นางสาวจันทร์ตรี ทองมั่น [10]0002. นายบรรยาย หงษาล้วน [10]
0003. นายจิมจง ทองคำวัน [10]
       186. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [31]
0001. นางลำดวน ไชยโยธา [20]0002. นายเสมียน ละเลิศ [8]
0003. นายบัญชา ปรากฎมาก [3]
       187. โรงเรียนบ้านนารังกา [42]
0001. นางสาวเมธาวี สีสด [12]0002. นายศุภชัย สุทธาวา [21]
0003. นางอุไรวรรณ คำชัย [0]0004. นางสาววิลาสินี ศิริรัตน์ [9]
       188. โรงเรียนบ้านนาขนวน [21]
0001. นางสริตา พิสิฐแก้วภากร [11]0002. นางณัฏฐาทัศน์ เจียงวงค์ [10]
0003. นายสังคม อินทร์ขาว [0]
       189. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล [46]
0001. นายกรกฏ สังข์เจริญ [15]0002. นางสุกัญญา มะโนชาติ [15]
0003. นายนำพล กิ่งมะณี [0]0004. นายกรกฎ ณ อุบล [16]
       190. โรงเรียนบ้านตาเครือ [12]
0001. นางวาศิณี เทียนศรี [12]0002. นายไชยโรจน์ ยอดสิงห์ [0]
       191. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ [46]
0001. นายประมวล เกรินเกริก [15]0002. นางสาววาสนา บุญพา [28]
0003. นายสาริศ ขำศรีบุศ [0]0004. นางรัตยาพร บุญพา [3]
       192. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [34]
0001. นางสาวณรัตติกร ยั่งยืน [34]
       193. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย [20]
0001. นางคนึงนิจ ธรรมจักร์ [11]0002. นายทนงศักดิ์ สายสมบัติ [9]
0003. นายเสถียร จำเริญ [0]
       194. โรงเรียนบ้านโตนด [31]
0001. นางสาวภาวดี แอ่งสุข [19]0002. นายขรรค์ชัย ศิลางัด [10]
0003. นายสุรินทร์ คำชัย [0]0004. นางพิชญา บุดดีเสาร์ [2]
       195. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [42]
0001. นางสุนิตา นันเสนา [32]0002. นายปรีชา โกศัลวัฒน์ [10]
0003. นายถวิล แพงยา [0]
       196. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง [40]
0001. นางสาวสุมาลี ปานีสงค์ [11]0002. นางศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์ [29]
0003. นายไพสงค์ แซ่เตีย [0]
       197. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [30]
0001. นางใบบัว วงศ์จันทร์ [12]0002. นางสุวรรณา พุทธวงค์ [18]
       198. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ [12]
0001. ดร.สมัย ทองมาก [0]0002. นางลำดวน จันทานิตย์ [10]
0003. นายสุริยัน อินทรโสม [2]
       199. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [50]
0001. นายนายวิวัฒน์ หลักทองคำ [17]0002. นายโกวิทย์ มีศรี [17]
0003. นางสาวทิพวรรณ พละศักดิ์ [14]0004. นายเด่นชัย เขตสกุล [0]
0005. นายทวีเดช สุระชาติ [2]
       200. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [46]
0001. นายณฐภัทร พิมาทัย [24]0002. นางวิภาสิริ พรมตวง [11]
0003. นายสุนทร แนวจำปา [8]0004. นางประไพศรี สุขพอดี [3]
       201. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [61]
0001. นางนันทวัน งามแสง [18]0002. นางวัชราภรณ์ บุญชิต [12]
0003. นางพรพิมล ปิยภัณฑ์ [10]0004. นางสาวมนฤดี สารพงษ์ [11]
0005. นายพิชิต ศิริชนะ [0]0006. นางเพ็ญประภา จันทรา [8]
0007. นางสุสดี ศรีแก้ว [2]
       202. โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) [11]
0001. นายกฤษฎา พละศักดิ์ [10]0002. นายสุชาติ สารเฉวตร์ [0]
0003. นางสนิดา โกศล [1]
       203. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง [11]
0001. นางจันทรา ทองพันธ์ [10]0002. นายทองคำ รักษาวงษ์ [0]
0003. นางฐิตาภรณ์ ทาระบุตร [1]
       204. โรงเรียนบ้านโนนจิก [22]
0001. นางสาวสุกันญา ไผ่จิตร [13]0002. นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง [0]
0003. นางสาวกมลวรรณ อัศฤกษ์ [9]
       205. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) [31]
0001. นางไพลิน ทีงาม [9]0002. นายดุสิต แก้วมูล [8]
0003. นางสาวมณีวรรณ ศรวิชัย [12]0004. นายบัญชา กาญจนเสน [0]
0005. นางจารุวรรณ แก้วมูล [2]
       206. โรงเรียนบ้านหนองทา [24]
0001. นางนุชรี แก่นลา [11]0002. นายสมปอง ชินตะวัน [0]
0003. นายสมรัก สมหวัง [11]0004. นายสุเทพ เบิกบาน [2]
       207. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ [21]
0001. นางละออง คำศรี [21]0002. นายกฤษฎา เพิ่มวิไล [0]
       208. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [41]
0001. นางสุธาสินี กาญจนพัฒน์ [13]0002. นางสาววนิดา เกษี [28]
0003. นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ [0]
       209. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน) [46]
0001. นางพบพร สุพรรณ์ [9]0002. นายไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล [9]
0003. นายรังสรรค์ เพ็งธรรม [9]0004. นางอำพันธ์ จิตอาคะ [9]
0005. นางมณีรัตน์ โกสุม [10]0006. นายวิชัยทรรศ แก้วภักดี [0]
0007. นางสาวดนตรี บุญลี [0]
       210. โรงเรียนบ้านระโยง [12]
0001. นางสาวบุษบา แก้วมูล [12]0002. นายสรวิศ โชคลาภ [0]
       211. โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) [17]
0001. นายจตุพล ข่ายทอง [15]0002. นายเพิ่มศักดิ์ ข่ายทอง [0]
0003. นางสาวเจริญศรี ย่อมพันธ์ [2]
       212. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ [22]
0001. นางจันจิรา สมหวัง [12]0002. นายสุทธี อาการ [0]
0003. นายบัญญัติ ศรีไทย [10]
       213. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [33]
0001. นางมณีวรรณ์ ศรีหล้า [10]0002. นายรณชิต คำศรี [19]
0003. นายปรีชา จารุวงศ์ [0]0004. นางภรนภา สาสังข์ [4]
       214. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา [25]
0001. นายสิทธิศักดิ์ ทารมย์ [23]0002. นายพูนสวัสดิ์ รัตนา [0]
0003. นางสาวชฎาภรณ์ ครองยุติ [2]
       215. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [49]
0001. นางรัชดา บุญโต [29]0002. นางยุพิน มูลมิน [10]
0003. นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข [0]0004. นายยุพิน มูลมิน [9]
0005. นางทองสวย มงคลแก่นทราย [1]
       216. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม [31]
0001. นายพรชัย บุญพร้อม [10]0002. นางชบาไพร ทาเสนาะ [19]
0003. นางสมเพียร วงษ์ราช [2]
       217. โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร [2]
0001. นางไพจิตร แสงอุ่น [2]
       218. โรงเรียนสว่างคูณ [1]
0001. นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทร์นาม [1]
       219. โรงเรียนอรจันทร์วิทยา [3]
0001. นางสาวเยาวลักษณ์ เกษมกุล [3]
       220. โรงเรียนวัดจันทาราม [2]
0001. นางชิรวภาณี สุขเฉลิม [2]
       221. โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ [10]
0001. นางจินตนา น้อยจีน [10]
2. ศูนย์อาเซียนโรงเรียนบ้านเสาธงชัย
       1. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [567]
0001. เด็กชายเทพประสิทธิ์ ปัดถาพิมพ์ [8]0002. เด็กชายธีรภัทร สมสกิจ [8]
0003. เด็กชายพัทธนันท์ บุญตา [8]0004. เด็กชายสุริยา ริทองปราบ [8]
0005. เด็กชายจุมพล อินทรบุตร [8]0006. เด็กชายปัญจพล ถาวร [8]
0007. เด็กหญิงปภัสสร ไกยะฝ่าย [7]0008. เด็กหญิงนันทิชา เพิ่มขึ้น [8]
0009. เด็กหญิงเมย์วดี พรมมา [8]0010. เด็กหญิงมริยา ยอดจันทร์ [8]
0011. เด็กหญิงสุภานันท์ เกษอุดม [8]0012. เด็กชายนันทวัฒน์ ริทองปราบ [8]
0013. เด็กชายพลกฤต ลือชา [8]0014. เด็กชายพีรภาส จันทร์โท [8]
0015. เด็กชายณัฐพงษ์ แสงสุวรรณ์ [8]0016. เด็กชายสมหวัง พรมศิริ [8]
0017. เด็กชายสุทธิเดช วันยอด [8]0018. เด็กชายรัตนะ เกษี [8]
0019. เด็กหญิงกริสรา แสงทอง [7]0020. เด็กหญิงเจนจิรา วงษ์ใหญ่ [8]
0021. เด็กหญิงธิติรัตน์ สารพัฒน์ [8]0022. เด็กหญิงพรทิพา แสงมาศ [8]
0023. เด็กหญิงไพลิน ศรีรักษา [8]0024. เด็กหญิงสุพรรษา เกษณี [8]
0025. เด็กชายกิตติศักดิ์ สุขวงค์ [8]0026. เด็กชายณัฐวุฒิ ปักอินทรี [8]
0027. เด็กชายณรงค์ชัย วันยะ [8]0028. เด็กชายธนกร ลุ่มไธสง [8]
0029. เด็กชายธนรัตน์ เอี่ยมไพรัช [8]0030. เด็กชายธนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ [8]
0031. เด็กชายนนนคร สาลี [8]0032. เด็กชายบวรชัย จ่างจิตร [8]
0033. เด็กชายพีระภัทร โป่งนอก [8]0034. เด็กชายสุริยา ก้านเกตุ [8]
0035. เด็กชายสนทยา สุขวงษ์ [8]0036. เด็กชายสุรเชษฐ์ โชติโหมด [8]
0037. เด็กชายวชิระ หาวะโคตร [8]0038. เด็กหญิงฑิฆัมพร อุทสาร [8]
0039. เด็กหญิงพุทธรักษา ถาวร [11]0040. เด็กหญิงเพชรสมัย วันยะ [8]
0041. เด็กหญิงอรอุมา ถาวร [8]0042. เด็กหญิงทิพยา แก้วนัย [8]
0043. เด็กหญิงแก้วจรัสพร เช่นรัมย์ [8]0044. เด็กชายคมกริช หมื่นแสน [8]
0045. เด็กชายสิริมงคล อสิพงษ์ [8]0046. เด็กชายเพ็ชร สุพิษ [8]
0047. เด็กชายเจษฎาภรณ์ ชินวงษ์ [7]0048. เด็กชายพิสิษฐ์ ลอดสุโข [8]
0049. เด็กชายธีรวัฒน์ คชโคตร [10]0050. เด็กชายพงษ์ศธร สุขวงษ์ [8]
0051. เด็กหญิงประกายดาว ลุมไธสง [8]0052. เด็กหญิงแก้วชฎาพร เช่นรัมย์ [8]
0053. เด็กชายนนทวัช ไกยะฝ่าย [8]0054. เด็กชายราชานนท์ แถวไธสง [8]
0055. เด็กชายอครพงษ์ สุวรรณศิลป์ [7]0056. เด็กชายอนุสรณ์ ริทองปราบ [8]
0057. เด็กชายนิรุทธิ์ เกษณี [8]0058. เด็กหญิงนฤมล มะโนวงศ์ [8]
0059. เด็กหญิงอัสรา ยอดจันทร์ [8]0060. เด็กหญิงช่อผกา คำแพง [7]
0061. เด็กชายดนุพล พวงจำปา [8]0062. เด็กชายกิตติศักดิ์ ศรีอ้วน [8]
0063. เด็กชายเกียรติศักดิ์ ศรีอ้วน [8]0064. เด็กชายพรชัย ขันวิเศษ [8]
0065. เด็กชายสุวิทย์ หลวงภักดี [8]0066. เด็กชายวายุ กัลยาพันธ์ [7]
0067. เด็กหญิงทัศนา พรมวันดี [8]0068. เด็กหญิงณฤดี แสงมาศ [8]
0069. เด็กหญิงสุจิตรา สมขาว [8]0070. เด็กหญิงชุลีพร แก้วประภา [8]
0071. เด็กหญิงปริมล กำลังดี [8]
       2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [81]
0001. เด็กชายพงศ์พล พรมโลก [8]0002. เด็กชายอติเทพ ใจเรือง [8]
0003. เด็กชายพงษธร คำผาง [8]0004. เด็กหญิงเนตรนภา สุขแก้ว [8]
0005. เด็กหญิงอนิสา นันทะบรรณ์ [8]0006. เด็กหญิงกิ่งตา สุทธิวงศ์ [8]
0007. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์ อุ่นอ่อน [8]0008. เด็กหญิงอุมากรณ์ พิมพา [9]
0009. เด็กหญิงพิกุล คำศรี [8]0010. เด็กหญิงยุพาภรณ์ ทองผุย [8]
       3. โรงเรียนบ้ารุ่งอรุณ [0]
       4. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [82]
0001. เด็กชายขวัญกล้า ผิวขาว [8]0002. เด็กชายอภิศักดิ์ หาดคำ [8]
0003. เด็กชายวิษณุ สนทยา [8]0004. เด็กหญิงภาวิณี อิ้มพิมพ์ [8]
0005. เด็กหญิงศิวิตา โพธิวัฒน์ [8]0006. เด็กชายพิตรพิบูล นวลแย้ม [8]
0007. เด็กหญิงพรรณวิษา ไกรงาม [8]0008. เด็กชายสิทธิชัย แก้วรักษา [8]
0009. เด็กหญิงพิชชา คำแสนราช [8]0010. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ถวิลบุญ [10]
       5. โรงเรียนบ้านตาแท่น [0]
       6. โรงเรียนหนองเม็กพิทยา [80]
0001. เด็กหญิงกัลยรัตน์ รุ่งเรือง [8]0002. เด็กหญิงบุษกรณ์ บัวเงิน [8]
0003. เด็กหญิงสุธาศินี เสาคำ [8]0004. เด็กหญิงปิยนุช เป้ยแย้ม [8]
0005. เด็กหญิงวรรณภา วรรณขาม [8]0006. เด็กชายกิตติคุณ สายทอง [8]
0007. เด็กชายจิระพันธ์ ละเลิศ [8]0008. เด็กชายสิทธิพล แป้นน้อย [8]
0009. เด็กชายจีระศักดิ์ ลายงาม [8]0010. เด็กหญิงหลิน สันทะวินัย [8]
       7. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [79]
0001. เด็กหญิงปภาณิน ปิติเจริญโชคลาภ [8]0002. เด็กชายเกียรติศักดิ์ เบิดสูง [8]
0003. เด็กชายปรเมษฐ์ พิมลา [8]0004. เด็กหญิงขวัญฤดี ประเสริฐ [8]
0005. เด็กหญิงฑัณทิกา ประเสริฐ [8]0006. เด็กหญิงชัญญานุช จิตรมั่น [7]
0007. เด็กหญิงสุกัญญา แก้วรักษา [8]0008. เด็กชายภานุพงษ์ ธนจิรวัฒน์ [8]
0009. เด็กหญิงขวัญจิรา นนทะการ [8]0010. เด็กหญิงสิริพิสุทธิ์ ประสงค์ [8]
       8. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [24]
0001. นายธานตวัน กุลบุญญา [8]0002. นายไพจิตร สิงห์ทอง [8]
0003. นายพร สืบเทพ [8]
       9. โรงเรียนบ้านจันทรน์หอม-ตาเสก [82]
0001. เด็กหญิงวาสิตา ศรีเอิบ [7]0002. เด็กหญิงศุภวรรณ พินทา [10]
0003. เด็กหญิงพัชรี บุญปก [8]0004. เด็กหญิงอังคณา โสสว่าง [8]
0005. เด็กหญิงศิริวรรณ บุราคร [8]0006. เด็กหญิงศิริโสภา อินตพันธุ์ [9]
0007. เด็กชายสงกรานต์ ชะมา [8]0008. เด็กชายบุญตา ชัชวาลย์ [8]
0009. เด็กหญิงปณิดา โพธิ์สุวรรณ [8]0010. เด็กหญิงศิริกานดา สว่างเวียง [8]
       10. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลา [79]
0001. เด็กชายคุณากร ตั้งมั่น [7]0002. เด็กหญิงไพลิน แพงไทย [8]
0003. เด็กหญิงณัฐณิชา โยทะยาน [8]0004. เด็กหญิงหทัยทิพย์ ประทัยบุตร [8]
0005. เด็กหญิงศราสินีย์ บุญล้อม [8]0006. เด็กชายปฏิพัทธ์ ขุนหมุด [8]
0007. เด็กหญิงอรจิรา พงษ์วัน [8]0008. เด็กชายศาสตรารักษ์ ชินวงษ์ [8]
0009. เด็กชายเอกลักษณ์ เอกสูงเนิน [8]0010. เด็กชายอิทธิกร แก่นสน [8]
       11. โรงเรียนบ้านด่าน [0]
3. ศูนย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
       1. อนุบาลอุทุมพรพิสัย [0]
       2. บ้านสำโรงน้อยหนองบัว [0]
       3. บ้านฟ้าผ่า [0]
       4. บ้านพงพรต [0]
       5. บ้านหนองห้าง [0]
       6. บ้านหนองหัวหมู [0]
       7. บ้านค้อกำแพง [0]
       8. บ้านสระภู [0]
       9. สระกำแพงวิทยาคม [0]
       10. บ้านโปร่งสามัคคี [0]
       11. บ้านกุง [0]
       12. บ้านโนนแดงโนนม่วง [0]
       13. บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) [0]
       14. บ้านขวาว [0]
       15. บ้านโคก(โคกจาน) [0]
       16. บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) [0]
       17. บ้านกงพาน [0]
       18. บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย [0]
       19. บ้านอ้อมแก้ว [0]
       20. บ้านขนวนสีแก้ว [0]
       21. บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) [0]
       22. บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) [0]
       23. บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) [0]
       24. บ้านแต้(ประชาบำรุง) [0]
       25. บ้านปะหละ [0]
       26. บ้านปะอาว [0]
       27. บ้านพลับฝางผักหม [0]
       28. บ้านหนองเหล็ก [0]
       29. บ้านหนองลุงตาเกษ [0]
       30. บ้านอะลาง [0]
       31. บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) [0]
       32. บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา) [0]
       33. บ้านหนองยาง [0]
       34. บ้านโพนเมือง [0]
       35. บ้านแข้ [0]
       36. บ้านโนนกลาง [0]
       37. บ้านหอย [0]
       38. บ้านหนองสำโรงน้อย [0]
       39. บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) [0]
       40. บ้านโนนเค็ง [0]
       41. บ้านนาโนน [0]
       42. บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) [0]
       43. บ้านยางเอือด [0]
       44. บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 [0]
       45. บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) [0]
       46. บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว [0]
       47. บ้านแขมโพนทอง [0]
       48. บ้านโนนสูง [0]
       49. บ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา) [0]
       50. บ้านหมากยาง [0]
       51. บ้านม่วง [0]
       52. บ้านโคกหล่าม [0]
       53. บ้านโนนน้อย [0]
       54. บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ [0]
       55. บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) [0]
       56. บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) [0]
       57. บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา [0]
       58. บ้านค้อโนนเพ็ก [0]
       59. บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) [0]
       60. บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) [0]
       61. บ้านบอนใหญ่ [0]
       62. บ้านสะเดา [0]
       63. บ้านน้ำอ้อมน้อย [0]
       64. บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) [0]
       65. บ้านหนองโง้ง [0]
       66. บ้านยาง [0]
       67. บ้านแสงเมืองแคน [0]
       68. อนุบาลราษีไศล [0]
       69. เมืองคง(คงคาวิทยา) [0]
       70. บ้านตัง [0]
       71. บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) [0]
       72. บ้านหนองแคสวนสวรรค์ [0]
       73. บ้านมะยาง [0]
       74. บ้านปลาขาว [0]
       75. บ้านดอนงูเหลือม [0]
       76. บ้านดงแดง [0]
       77. บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) [0]
       78. บ้านหนองบ่อ [0]
       79. บ้านท่าบ่อ [0]
       80. บ้านกอย [0]
       81. บ้านครั่ง [0]
       82. บ้านกระเดาอุ่มแสง [0]
       83. บ้านดู่ค้อ [0]
       84. บ้านเชือก [0]
       85. บ้านจิก [0]
       86. บ้านมะฟัก [0]
       87. บ้านเปือยขาม [0]
       88. บ้านโกทา [0]
       89. บ้านฮ่องข่า [0]
       90. บ้านโต่งโต้น [0]
       91. บ้านโนนตุ่น [0]
       92. บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง [0]
       93. บ้านห้วย [0]
       94. บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) [0]
       95. บ้านหนองกก [0]
       96. บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) [0]
       97. บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) [0]
       98. บ้านแสนแก้วหนองคูไซ [0]
       99. บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม [0]
       100. บ้านท่า [0]
       101. บ้านบึงหมอก [0]
       102. บ้านโก [0]
       103. บ้านดอนไม้งาม [0]
       104. ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) [0]
       105. บ้านหนองสวง(อสพป.2) [0]
       106. จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) [0]
       107. บ้านด่านนอกดง [0]
       108. บ้านสร้างปี่ [0]
       109. บ้านคูสระ [0]
       110. บ้านเมี่ยงแคนดวน [0]
       111. บ้านไผ่ [0]
       112. บ้านหนองสะมอน [0]
       113. บ้านเมืองน้อย [0]
       114. บ้านสร้างเรือ [0]
       115. อนุบาลห้วยทับทัน [0]
       116. บ้านโทะ [0]
       117. บ้านหนองน้ำขุ่น [0]
       118. บ้านหนองอาคูณ [0]
       119. บ้านขะยุง [0]
       120. บ้านหว้า [0]
       121. บ้านปะโด๊ะ [0]
       122. บ้านอีสร้อย [0]
       123. บ้านเมืองหลวง [0]
       124. บ้านจังเอิน [0]
       125. บ้านกระเต็ล [0]
       126. บ้านกระสังข์ [0]
       127. บ้านตาทอง [0]
       128. บ้านนาทุ่ง [0]
       129. บ้านจานแสนไชย [0]
       130. บ้านพงสิม [0]
       131. บ้านไพรพะยอม [0]
       132. บ้านบุยาว [0]
       133. บ้านกล้วยกว้าง [0]
       134. บ้านพอกหนองแข้ [0]
       135. บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย [0]
       136. บ้านพะวร [0]
       137. บ้านนานวนหนองแคน [0]
       138. บ้านจาน [0]
       139. บ้านหนองแปน [0]
       140. บ้านผือ [0]
       141. บ้านหนองหงอก [0]
       142. บ้านหนองหว้า [0]
       143. บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า [0]
       144. อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ [0]
       145. บ้านโดด [0]
       146. เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ [0]
       147. บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) [0]
       148. บ้านโซงเลง [0]
       149. บ้านหนองม้า [0]
       150. บ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) [0]
       151. หนองผือ [0]
       152. บ้านเสียว [0]
       153. บ้านตลาดหนองเรือ [0]
       154. บ้านเขวา [0]
       155. บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย [0]
       156. อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) [0]
       157. บ้านทุ่ม [0]
       158. บ้านโคก(เมืองจันทร์) [0]
       159. บ้านหนองแคน [0]
       160. บ้านตาโกน [0]
       161. บ้านหนองปลาคูณ [0]
       162. บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) [0]
       163. บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) [0]
       164. บ้านเมืองจันทร์ [0]
       165. บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) [0]
       166. บ้านทัพส่วยหนองพอก [0]
       167. บ้านดงเค็งตู้ [0]
       168. บ้านหลักด่านหนองจอก [0]
       169. บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) [0]
       170. บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น [0]
       171. บ้านโจดนาห่อมเดื่อ [0]
       172. บ้านโพธิ์ [0]
       173. บ้านคลีกลิ้ง [0]
       174. บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด [0]
       175. บ้านโจดม่วง [0]
       176. บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) [0]
       177. บ้านเกิ้ง(อสพป.37) [0]
       178. อนุบาลศิลาลาด [0]
       179. บ้านแต้มะหลี่ [0]
       180. บ้านกุงขาม [0]
       181. อนุบาลบึงบูรพ์ (เป๊าะมิตรภาพที่ 203) [0]
       182. บ้านโนนลาน [0]
       183. บ้านหาด(อสพป.13) [0]
       184. ชุมชนบ้านหนองคู [0]
       185. สพป.ศก.2 [0]
       186. เคียวนำ [0]

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา