1. ศูนย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
       1. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [202]

0001. นางนิพาดา ศรีแจ่มใส [37]0002. นางสาวกิตติยา หันแถลง [85]
0003. นายไผ คงศรีลา [33]0004. นายสำนวน แตะต้อง [0]
0005. นายไผท คงศรีลา [35]0006. นายผไท คงศรีลา [12]
       2. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) [160]
0001. นายตฤณ ทีงาม [68]0002. นางละเอียด หลักเพชร [36]
0003. นายจิรวัฒน์ กุมพันธ์ [43]0004. นายบรรจง นวลแย้ม [13]
       3. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [215]
0001. นางสาวพรพรรณ์ พันแก่น [49]0002. นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน [106]
0003. นางนิลยา นาไชยธง [47]0004. นางนานิลยา นาไชยธง [13]
       4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [257]
0001. นางสาวประธานพร รักชาติ [35]0002. นางสาวประไพภรณ์ ปัญญา [70]
0003. นางสาวสุกัลยา แสนสุภา [89]0004. นายอุดร ประสาร [63]
       5. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [239]
0001. นายธรรมนิตย์ พันวิลัย [117]0002. นายนฤพล เชื้อทอง [74]
0003. นายสวรรค์ ศรีจันทร์ [48]
       6. โรงเรียนบ้านท่าสว่างสาขาบ้านกระหวัน [42]
0001. นางพรชนก ชุมคำ [42]
       7. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) [144]
0001. นางสาวยุพามญธ์ พานแก้ว [49]0002. นายปัญญา ผะเดิม [79]
0003. นายธีระศักดิ์ กุมพันธ์ [0]0004. นางสาวภัทรภร พานแก้ว [16]
       8. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา [176]
0001. นางสาวละมุด ชัยบุตร [37]0002. นางสาววิภาพร กุลศิริ [33]
0003. นางสาวรัฐพร เหลี่ยมโลก [53]0004. นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ [0]
0005. นางรัตติยา วรวิเศษ [37]
       9. โรงเรียนบ้านตาแท่น [209]
0001. นางฐิติรัตน์ พรมสุข [34]0002. นางโสรดา บูรพา [37]
0003. นางสาวสุนี บุตดาลี [46]0004. นายสุเรียน สนทะยา [54]
0005. นางนฤมล ศรีทา [38]
       10. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [169]
0001. นายสมพงษ์ จอมหงษ์ [73]0002. นายอภิชาติ ชินวงศ์ [82]
0003. นายชุติ เจริญศรีเมือง [14]
       11. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา [247]
0001. นายวรวิทย์ ปลั่งกลาง [41]0002. นางอัจฉริยา คุณมาศ [37]
0003. นางนิภาพรรณ สงสันเทียะ [35]0004. นางจีระพันธ์ สนทะยา [41]
0005. นางสาวจริยา นามวิจิตร [44]0006. นายสมรักษ์ พรมมาสุข [0]
0007. นายฉัตรชัย ลีเลิศ [36]0008. นายสมรักษ์ พรหมมาสุข [13]
       12. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [282]
0001. นางมนธีรวรรณ อินทร์ขาว [79]0002. นางสาวกัลยา แถมพันธ์ [31]
0003. นางสาวนิ่มนวล โพธิ์วัง [31]0004. นายศิริบูรณ์ หลักเพชร [50]
0005. นางพิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน [78]0006. นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์ [13]
       13. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย [156]
0001. นายเฉลิมพล รักษาภักดี [142]0002. นายวุฒิพงษ์ ธรรมบุตร [0]
       14. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง [83]
0001. นายนันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร [34]0002. นายอำนาจ น้อยแสง [0]
0003. นางสาวรัชนี ทัดเทียม [36]0004. นางภัทรวรินทร์ คลองแสนเมือง [13]
       15. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [183]
0001. นางไพรินทร์ หวังดี [170]0002. นายปิยะ การะเกษ [0]
0003. สิบตรีประเสริฐ แสงสกุล [13]
       16. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [261]
0001. นายวิชัย ทองแกะ [127]0002. นางสาวละอองดาว โคตรบรรดิษ [40]
0003. นายจินดา ศรีรวัฒน์ [41]0004. นายรชยุตม์ สุขชาติ [40]
0005. นายปิยะ การะเกษ [13]
       17. โรงเรียนบ้านด่าน [220]
0001. นายชัยศักดิ์ นาดี [34]0002. นายสมร บุญทอง [35]
0003. นางรัตติยา วรวิเศษ [34]0004. นายธีระพัฒน์ พรมมาสุข [34]
0005. นายประดิษฐ์ ผาธรรม [0]0006. นางวราสินี ประวาฬ [33]
0007. นางสาวขนิษฐา พูนเพิ่ม [37]
       18. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [307]
0001. นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล [96]0002. นางสาวสุพรรณี สมงาม [88]
0003. นางสาวมะลิวัลย์ ชนะศรี [51]0004. นายชรลอน โชติรัตน์ [72]
       19. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [184]
0001. นายปราโมทย์ ทรงประโคน [46]0002. นายนิชากร สักกุนี [46]
0003. นายสมาน ชิดดี [0]0004. นางสาวจินดารัตน์ อ่อนทรวง [43]
0005. นายวัชรินทร์ บุญเพชร [49]
       20. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม [186]
0001. นายภาณุวัฒน์ นาคำรอด [42]0002. นางขนิษฐา แสงหิรัญ [80]
0003. นางสาวกรณ์ปนัสย์ เงาศรี [51]0004. นายเนติวัฒน์ บำรุง [0]
       21. โรงเรียนบ้านสว่าง [123]
0001. นายอรัณ ทิพมาตย์ [40]0002. นางอุบลรัตน์ แสงทอง [70]
0003. นายประพัฒน์ รักพรหม [0]
       22. โรงเรียนบ้านขนา [141]
0001. นางพวงเพชร กมลมุณีรัตน์ [51]0002. นายประดิษฐ์ มีดี [41]
0003. นายพิชัย ตุลยเสวี [15]0004. นางสาวไพรวัลย์ อ่่ำประเสริฐ [34]
       23. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข [243]
0001. นายบุญเกิด สุริพล [61]0002. นายณัฐเตชิต ศิริบูรณ์ [96]
0003. นางพรรัชดา คำตัน [49]0004. นายสุวัฒน์ มะโนชาติ [0]
0005. นางสาวธนัญชนก บุญสองชั้น ธนัญชนก บุญสองชั้น [37]
       24. โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ [165]
0001. นายกิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ [77]0002. นางสาวนุชจรัตน์ ดาลัย [39]
0003. นายสมัย อดทน [14]0004. นางสุพีชา เสมียนรัมย์ [35]
       25. โรงเรียนบ้านกระบี่ [178]
0001. นางสนทนา บุญกัณหา [88]0002. นางสาวดวงตะวัน ศรีหาบุตร [44]
0003. นายจำนง ดีนันท์ [13]0004. นางสาวบุศรินธร จินาวัลย์ [33]
       26. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [198]
0001. นายบุญเพียร พุทธวงค์ [34]0002. นายสมศักดิ์ วงค์บุดดี [34]
0003. นางสารภี วงค์บุดดี [41]0004. นายสมศักดิ์ เบ็ญมาศ [0]
0005. ว่าที่ร้อยตรีเมธี บุญปัญญา [0]0006. ว่าที่ร้อยตรีปริวัฒน์ จันทร์สมุด ปริวัฒน์ จันทร์สมุด [0]
0007. นายสมศักดิ์ เบญมาศ [13]
       27. โรงเรียนบ้านแก [13]
0001. นายเสรี ชินชัย [0]0002. นายธีระศักดิ์ กุมพันธ์ [13]
       28. โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา [144]
0001. นางเยาวมาลย์ ละเลิศ [45]0002. นางสาววิธิตา คมใส [47]
0003. นายบุญมี จันทวี [13]0004. นายนิวัฒน์ โคตา [39]
       29. โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก [83]
0001. นางบังอร เพริดพราว [36]0002. นางอาวรณ์ ชมชื่น [33]
0003. นายสุพล ศรีจันทร์ [0]0004. นายเดชชาติ กมุทชาติ [14]
       30. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ [150]
0001. นางวัลลี ศรีจันทร์ [133]0002. นายสิทธิชัย พงษ์สิน [17]
       31. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [183]
0001. นางวรรณี แสนลา [76]0002. นายสมจิต สวัสดี [63]
0003. นายลมัย พวงเพ็ชร [44]
       32. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด [160]
0001. นางสาวพนมพร มูลคำ [79]0002. นางสุทธิ์ธนา ชื่นตา [34]
0003. นายชาญ ชมชื่น [13]0004. นางทิพย์วดี เรืองธีรชัย [34]
       33. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) [188]
0001. นางสาวอำไพ เคารพ [80]0002. นางสาวมณีรัตน์ ห้องแซง [42]
0003. นายกิตติศักดิ์ จันทแสง [47]0004. นายบัวพัน ขันตี [19]
       34. โรงเรียนบ้านขะยูง [86]
0001. นางพันธ์ลักษณ์ ประสงค์ศิลป์ [36]0002. นายอินสร หนูพัฒน์ [0]
0003. นางสาวณัฐธิดา ไชยโพธิ์ [38]0004. นายลมัย พวงเพ็ชร [12]
       35. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [272]
0001. นางภาวินี เติมใจ [67]0002. นายวรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์ [116]
0003. นายพัฒนะ อรรคชัย [32]0004. นายสงวน สีลากุล [43]
0005. นายภัทรเดช ทรงกลด [14]
       36. โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น [53]
0001. นายประมาณ ประสานพันธ์ [13]0002. นางสาวจิรนันท์ ตั้งมั่น [40]
       37. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [284]
0001. นายอภิชาติ พละศักดิ์ [69]0002. นางกุศลิน การะเกษ [34]
0003. นางจุฬาพร ธรรมบุตร [33]0004. นางสาววิไล อัมพรศรี [84]
0005. นายทวี ฝอยทอง [64]
       38. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา [180]
0001. นายสุชาติ คู่แก้ว [85]0002. นายสุริยะ พรมตวง [42]
0003. นายวิเชียร วงษ์ราช [0]0004. นางเศรษฐดา ขันอ่อน [37]
0005. นายวิเชียร วงศ์ราช [16]
       39. โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) [251]
0001. นางณัฏฐวิมนต์ บุล์ญเอนก [81]0002. นายทวีศักดิ์ มืดทัพไทย [80]
0003. นายไพฑูรย์ กันยา [77]0004. นายประสิทธิ์ สร้อยมาลุน [0]
       40. โรงเรียนบ้านขะยูงสาขาหนองแก [0]
       41. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ [279]
0001. นางสาวชลัญอินทร์ แสงจันทร์ [74]0002. นางภุมริน ตั้งเสริมสิทธิ์ [40]
0003. นางรัชฎาพร ทองคำวัน [36]0004. นางสาวิตรี รังกระโทก [37]
0005. นายอัฐวัฒน์ โคสารคุณ [37]0006. นางสาวศิริพร โกมลวัฒน์ [42]
0007. นายทองหล่อ สิงห์คง [0]0008. นางสุกัญญา จำปาทิพย์ [13]
       42. โรงเรียนบ้านจานเลียว [195]
0001. นางสนธยา เพิ่มบุญ [44]0002. นายพงษ์ศักดิ์ เพิ่มบุญ [45]
0003. นางรัญจวน งามวิไล [50]0004. นายวิชัย วรรณทวี [15]
0005. นางจิตสุดา เสมอศรี [41]
       43. โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย [125]
0001. นายกัมพล เจริญรักษ์ [33]0002. นายวีระชัย สมพงษ์ [49]
0003. นางสาวธันยพร แหวนวงษ์ [43]
       44. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ [39]
0001. สิบตำรวจตรีโชคทวี สีมา [0]
       45. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [209]
0001. นางสาวอณิษฐา ค่อมบุญ [33]0002. นางสาวกิตติยา เลิศศรี [124]
0003. นางสาวนันทิดา โพธิสาร [38]0004. นายโผน ธรรมทวี [14]
       46. โรงเรียนบ้านโนนเปือย [98]
0001. นายสมัย ศรีพอ [51]0002. นางสาวรดาณัฐ คุณพันธ์ [34]
0003. นายเหรียญทอง ท้าวมา [13]
       47. โรงเรียนบ้านชำม่วง [144]
0001. นายชูสกุล คำขาว [87]0002. นางอักษรพิมพ์ จันทะวงศ์ [43]
0003. นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นหวาน [0]
       48. โรงเรียนบ้านผือ [99]
0001. นายวรุตม์ มั่นจิตร [0]0002. นายบัวผัน กุลบุตร [49]
0003. นางสาวเครือวัลย์ กุมารสิทธิ์ [37]0004. นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ [13]
       49. โรงเรียนบ้านสามเส้า [206]
0001. นายเกรียงไกร มะณีพงษ์ [36]0002. นายนิรุตต์ แสวงนาม [37]
0003. นางสุบิน ชื่นชาย [36]0004. นายโกศรี พันธ์ยงค์ [0]
0005. นางสาวอัญชลีพร เกิดกล้า [37]0006. นายโกศรี พันธ์ยง [14]
       50. โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) [57]
0001. นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง [0]0002. นายธายุกร แผลงฤทธิ์ [42]
0003. นายไพลักษ์ ธานี [15]
       51. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [185]
0001. นายวิชาญ พุทธวงค์ [51]0002. นายบัญญัติ ลาภบุญ [121]
0003. นายนิธิศ ธรรมนิยม [0]0004. นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง [13]
       52. โรงเรียนบ้านโดนอาว [215]
0001. นายสถาบัน แวววงค์ [42]0002. นายสมยศ ภูสิงห์ [0]
0003. นางสาวจารุวรรณ เฟื่องบุญ [39]0004. นายพิชิต สัตพันธ์ [39]
0005. นางสุพรรณิการ์ นันทสิงห์ [41]0006. นายสุภิวัฒน์ เหง้าพรหมมินทร์ [40]
0007. นางสุกานดา ใจแข็ง [14]
       53. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [300]
0001. นายแผน โสดาโคตร [49]0002. นายศราวุธ จรเดช [51]
0003. นางสาววัลวลี สิตพงษ์ [98]0004. นางสาวปริชาติ ชมชื่น [50]
0005. นางสาวราตรี ไตรภพ [38]0006. นางอัญชลี เกษมสุข [14]
       54. โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ [237]
0001. นางจินตนา สุระเสน [37]0002. นางนุชนาถ พิมอักษร [72]
0003. นางณัฏฐ์วริน เวียงนนท์ [38]0004. นายฤทธิบูรณ์ ผิวทน [77]
0005. นายเฉลิม มงคลแก่นทราย [0]0006. นายวีรชาติ แสงกล้า [13]
       55. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) [195]
0001. นายนพดล อุตรักษ์ [79]0002. นางสาวสุทธินันท์ สุวพันธุ์โภคิน [32]
0003. นายประไพร โสมสุพันธ์ [34]0004. นายสุดใจ พานิช [14]
0005. นางสนิท อาจกล้า [36]
       56. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด [163]
0001. นางบุษปวัน อ่อนทรวง [115]0002. นางกำไลวรรณ หอมจะบก [35]
0003. นายวารินทร์ บุญเชิญ [0]
       57. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน [198]
0001. นางสาวสังวาลย์ นามแดง [34]0002. นางวราภรณ์ ดวงมาลา [36]
0003. นายบุญชอบ อรุณรัมย์ [34]0004. นายชาญ สมสะอาด [15]
0005. นางสาววันดี คำแสนราช [41]0006. นาย บุญชอบ อรุณรัมย์ [38]
       58. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง [191]
0001. นางละอองจิตร ศรีมันตะ [67]0002. นางสาวศิริรัตน์ ดวงเนตร [32]
0003. นางเดือนเพ็ญ แก้วกอง [32]0004. นายทองดี ชื่นตา [46]
0005. นายประดิษฐ์ วันดี [0]0006. นายเสมียร ละเลิศ [14]
       59. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ [165]
0001. นางสาวสุธีกรณ์ กองสิน [36]0002. นายถาวร ยี่สุ่น [37]
0003. นายสาทิศ ศิริวงษ์ [45]0004. นายพล สำลี [13]
0005. นายสำเริง เห็มวัง [34]
       60. โรงเรียนบ้านปะทาย [50]
0001. นายสมศักดิ์ ประสาร [0]0002. นางจันทราภรณ์ ภูมาพันธ์ [37]
       61. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [255]
0001. นายป้อง นามบุตร [35]0002. นางละมุล ป้อมพิทักษ์ [34]
0003. นายชำนาญ ตั้งมั่น [46]0004. นายวีรชาติ แสงกล้า [50]
0005. นายสมจิต ชาภักดี [50]0006. นางรุ่งฤทัย คงศรีลา [40]
       62. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) [132]
0001. นายพิพัฒน์ เฌอร์กิจ [83]0002. นายฤทธิรุทร บุษบงก์ [0]
0003. นางสาวกรวรรณ นามวงษ์ [49]
       63. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) [187]
0001. นางเรวดี ปูพบุญ [31]0002. นางกัญญ์จนา กองแก้ว [34]
0003. นายฐานะ แก้วแสง [76]0004. นางสาวสิริกานต์ กลมพันธ์ [33]
0005. นายปรีชา รินวงศ์ [0]0006. นายเกียรติคุณ สืบหล้า [13]
       64. โรงเรียนบ้านบักดอง [233]
0001. นายธีรวัฒน์ แถวประโคน [71]0002. นายประยนต์ บุญเฟรือง [35]
0003. นางวราภรณ์ สมัครพงศ์ [31]0004. นางสาวจุฑามณี พวงมะลิ [41]
0005. นายอะเด็น สมัครพงศ์ [42]
       65. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [156]
0001. นายนิยม ศิริชนะ [63]0002. นางสาวธิดารัตน์ สัญญา [80]
0003. นายเสริญ บุญทองเพชร [13]
       66. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [162]
0001. นายเดวิทย์ ไผ่แก้ว [118]0002. นายชุมพร ขันสิงห์ [12]
0003. นางเหรียญทอง ไผ่แก้ว [32]
       67. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [189]
0001. นางอรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง [77]0002. นางสาวละออง บุญมาก [44]
0003. นายไพรัตน์ ทองบ่อ [0]0004. นายตะวัน จันทร์เที่ยง [54]
0005. นายสุวิทย์ คำนึก [14]
       68. โรงเรียนบ้านหนองบัว [179]
0001. นายขวัญชัย พิมมาศ [46]0002. นายประชัน ธรรมรส [39]
0003. นายศรชัย วงษ์ขันธ์ [43]0004. นางสาวดวงใจ กตะศิลา [34]
0005. นายชาญชัย ทวีทรัพย์ [17]
       69. โรงเรียนบ้านดาน [219]
0001. นางนิทรา สุพรรณ [51]0002. นางยุวดี โพธิ์ขาว [52]
0003. นางสาวเพ็ญพักตร์ แสงกล้า [102]0004. นายทรงพล โพธิ์ขาว [0]
0005. นางเยาวภา เดชบุญ [14]
       70. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขุนหาญ) [60]
0001. นายวรวุฒิ ดวงแก้ว [47]0002. นายวิชัยทรรศ แก้วภักดี [0]
0003. นางสาวดนตรี บุญลี [13]
       71. โรงเรียนบ้านกระเบา [266]
0001. นางสาวดาวนภา บุญทอง [81]0002. นางสาวชนัญชิดา สายจันทร์ [45]
0003. นางวรัญญา แดนกาไสย [89]0004. นายสุประกิต จันทร์ถา [13]
0005. นายอดุลย์สิริ นรภาร [38]
       72. โรงเรียนบ้านกระเจา [181]
0001. นายมนตรี พินพยอม [50]0002. นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม [55]
0003. นายจักรวรรดิ ไชยชนะ [76]
       73. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [269]
0001. นายวิทยา วงศ์พิทักษ์ [36]0002. นายนายชัยศักดิ์ นรเนตร [35]
0003. นางสาวกาญจนา ศรีวงค์ [32]0004. นางสาวปทิตตา ศิลาวรรณ [34]
0005. นางทัศนาพร แก้วกัณหา [42]0006. นายชวน แก้วกัณหา [0]
0007. นายวิทยา วงค์พิทักษ์ [55]0008. นางประเสริฐพร เจนประโคน [35]
       74. โรงเรียนบ้านดอนข่า [49]
0001. นางสาวนพมณี ชูเชื้อ [36]0002. นางวิชุดา ชัยชาญ [13]
       75. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติสาขาบ้านสันติสุข [45]
0001. นางสาวกุลนิษฐ์ จุลเหลา [45]
       76. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [146]
0001. นางสาวศศิวิมน เชื้อหอม [49]0002. นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ [0]
0003. นายมนตรี พินพยอม [82]0004. นางจิตรา กุมพันธ์ [15]
       77. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [148]
0001. นางดวงเพ็ญ รูปสวย [56]0002. นายไสว มีสติ [57]
0003. นางสาวสุภาพร จำนงค์ [35]
       78. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [205]
0001. นางรัชนีกร วรรณทะเสน [76]0002. นางสาวรวมกิจ ตาทอง [36]
0003. นางสาววรรณภา สมสนิท [78]0004. นายนพรัตน์ สายลุน [0]
       79. โรงเรียนบ้านตาปรก [250]
0001. นางสาวอวยพร พานจันทร์ [130]0002. นางสาวบัณฑิตา เลิศศรี [43]
0003. นางสาวบัณฑิตา เลิศศรี [31]0004. นางณัฐวดี ผิวโชติ [33]
0005. นายศิริพงษ์ บุตกร [13]
       80. โรงเรียนบ้านอาราง [186]
0001. นางลำเพย ไชยสาร [84]0002. นางสาวเรวดี บัวใหญ่ [44]
0003. นายชัยนัตร ไชยสาร [58]
       81. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [180]
0001. นางสาวศิริพร ทองมนต์ [50]0002. นายเชษฐ์ นนท์นาท [81]
0003. นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง [13]0004. นางสาวธนพร พิลัย [36]
       82. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [227]
0001. นายธนภัทร อันชัยศรี [44]0002. นายแสงอรุณ แก้วบุตรดี [85]
0003. นางสาววรรณนิสา สุขเกษม [43]0004. นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร [41]
       83. โรงเรียนบ้านตาเส็ด [102]
0001. นายเชี่ยวชาญ พรมวิหาร [56]0002. นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม [14]
       84. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 [116]
0001. นายวรวิทย์ วงศ์บุญ [102]0002. นางนางมัชฉา ทุมมา [0]
0003. นายณรงค์ศักดิ์ มีศรี [14]
       85. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา [132]
0001. นายเกียรติศักดิ์ หฤทัยถาวร [43]0002. นายอัครชัย แก้วดี [40]
0003. นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข [0]0004. นางสาวมัลธิกา เสนาภักดิ์ [36]
0005. นางฐิตารีย์ ปัดถาสายธรรมาสุข [13]
       86. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [170]
0001. นายสุวิน โสภา [49]0002. นางสาวสุพัฒตรา กงล้อม [37]
0003. นายประเสริฐ บุญญาสุ [37]0004. นางจิตฤทัย ผงล่ำ [34]
0005. นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง [13]
       87. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล [171]
0001. นายพิสิษฐ์ สิทธิพันธ์ [78]0002. นายสัญญา พิมพ์ศรี [37]
0003. นายปรีชา ทองอินทร์ [56]
       88. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [324]
0001. นายธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี [128]0002. นางสาวเรไร ผิวหอม [46]
0003. นางสาวจิรนันท์ จันทร์แจ้ง [50]0004. นางสาวจิราพร สีโสด [42]
0005. นางสาวศิริพร สำราญ [45]0006. นางสาวเพ็ญศรี มีผลกิจ [13]
       89. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [314]
0001. นายบุญมณัชญ์ คำทวี [35]0002. ว่าที่ร้อยเอกธรรพ์ณธรณ์ ศีลาสาร [0]
0003. นางเบญจมาศ วะรงค์ [31]0004. นายอุดมศักดิ์ ภูกิ่งเงิน [35]
0005. นายเบญจรงค์ แสวงผล [45]0006. นางชุติมา แสวงผล [44]
0007. นายณรงค์ จำปา [0]0008. นายบรรลือ บุญตระการ [40]
0009. นางปิยวรรณ ป้องวิเศษ [36]0010. นายสมาน มูลศิริ [13]
       90. โรงเรียนบ้านหนองจิก [95]
0001. นางสาวธานี บุตรอุดม [82]0002. นายทินกร มณีกุล [13]
       91. โรงเรียนบ้านกราม [249]
0001. นางพรทิพย์ แสงสุวรรณ [34]0002. นายกิตติศักดิ์ โคตรบุรี [36]
0003. นางพูนศิลป์ เมืองแพน [46]0004. นายบัญญัติ ประสงค์ทรัพย์ [57]
0005. นางสาวสุณิสา พิมภา [76]
       92. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว [162]
0001. นางสาวปรารถนา พยุงวงศ์ [36]0002. นายธรรมนูญ สุขหมั่น [81]
0003. นายธนภัทร ศรีโสด [13]0004. นางน้ำฝน สารภี [32]
       93. โรงเรียนบ้านภูทอง [107]
0001. นายพลายงาม เภาพาด [94]0002. นายเขตต์อรัญ ธรรมรักษ์ [0]
       94. โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา [108]
0001. นายพัฒนา แสงสุวรรณ [53]0002. นางสาวประภัสรา ไชยปัญญา [42]
0003. นายวุฒิพงษ์ ถันทอง [0]
       95. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [185]
0001. นางสาวพิชญารัฐ สมานพันธ์ [172]0002. นายทินกร มณีกุล [0]
0003. นายมงคล สุทธิสน [13]
       96. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [131]
0001. นางสาวสุวพัชร บุญทำ [120]0002. นายสนิท จำปาทิพย์ [11]
       97. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา [138]
0001. นายอุดมศักดิ์ ศรียันต์ [126]0002. นางเพ็ญฉวี นนทะชาติ [0]
0003. นายสมเกียรติ ไผ่เลี้ยง [12]
       98. โรงเรียนบ้านศิวาลัย [134]
0001. นางสิรินทรา นรภาร [43]0002. นายนันธีระ โคตะมา [0]
0003. นายสัญญา จันคนา [40]0004. นางสาวปทุมมา ทองลี [38]
0005. นายวัฒนา จันทะวงษ์ [13]
       99. โรงเรียนบ้านโนนอ้อ [63]
0001. นางสาวพานิชย์ สุวรรณทอง [50]0002. นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ [13]
       100. โรงเรียนบ้านกระทิง [142]
0001. นายเสกสรรค์ สามสี [58]0002. นายจรูญ วรรณทอง [84]
       101. โรงเรียนบ้านชำเขียน [226]
0001. นายศักดา ดาระหงษ์ [125]0002. นางสาวธิดารัตน์ ชาวเชียงตุง [58]
0003. นางอัญชลา นามคุณ [43]0004. นายทวี พรมดวงศรี [0]
       102. โรงเรียนบ้านหนองผือ [175]
0001. นายสวิน สายจันทร์ [118]0002. นางมุขธิดา เก่งมนตรี [44]
0003. นายจำเริญ แก้วมณี [0]0004. นางกุหลาบ พวงมะลิ [13]
       103. โรงเรียนบ้านสดำ [169]
0001. นางสาวสุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร [75]0002. นางอัญชลี เหมือนมาตย์ [44]
0003. นายพิชัย จุลวรรณโณ [0]0004. นางสาวขวัญเรือน จันทราม [37]
0005. นายไกรสร อุ่นแก้ว [13]
       104. โรงเรียนบัานกันจด [46]
0001. นายปิยะนารถ เหมือนมาตย์ [13]0002. นางสาวศิรินันท์ รักษาศิริ [33]
       105. โรงเรียนบ้านจะเนียว [203]
0001. นายศักดิ์นรินทร์ สินศิริ [54]0002. นายอภินันท์ มังตะการ [49]
0003. นายจตุพล บุญทวี [52]0004. นายแมนศักดิ์ แถมวัน [0]
0005. นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ [35]
       106. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ [148]
0001. นางสาวเตือนใจ ศรีระเริญ [31]0002. นายคมกฤช เกษศิริโยธิน [37]
0003. นางศรีไศล เกษกร [32]0004. นายบุญแสน สุทธิประภา [0]
0005. นางสาวอุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว [34]0006. นายพิชัย จุลวรรณโณ [14]
       107. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย [258]
0001. นางทัชชภร สมรัตน์ [54]0002. นางอินทุอร ไชยนรา [51]
0003. นางภัคภร เลิศศรี [54]0004. นางสาวลัดดาวัลย์ สวาสดิ์ธรรม [52]
0005. นางจำปา สมรัตน์ [34]0006. นายกุญชร กลมพันธ์ [13]
       108. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย [232]
0001. นายจิตรกร ปรีเปรม [48]0002. นางนุจรี ปรีเปรม [49]
0003. นางยุพินทอง จันทร์ถา [46]0004. นายธวัชชัย บุญน้อย [12]
0005. นายบันลือศักดิ์ ปลื้มใจ [77]
       109. โรงเรียนบ้านดู่ [222]
0001. นางวิไล ประจันตะเสน [100]0002. นางมนธยา หิรัญรักษ์ [51]
0003. นางสาวทิพวาส ศรีสมบัติ [54]0004. นายอภิศักดิ์ ไสว [0]
       110. โรงเรียนบ้านขุนหาญ [165]
0001. นางปิยวดี กองหล้า [116]0002. นายสมัคร สุขตะกั่ว [33]
0003. นางวัชรา รัตโน [16]
       111. โรงเรียนบ้านพยอม [102]
0001. นายคมสันต์ สีทะ [89]0002. นายบุญคง เนตรภักดี [13]
       112. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา [134]
0001. นายธนวัฒน์ วงษ์แก้ว [87]0002. นายสมนึก สุวรรณโค [0]
0003. นางรุ่งนภา จงใจ [35]0004. นายรังสฤษดิ์ บุตรลักษ์ [12]
       113. โรงเรียนบ้านจองกอ [224]
0001. นายบัวกันต์ วิลามาศ [43]0002. นายธวัชชัย ใจปินตา [134]
0003. นางพรพรรณ บุตตะวงศ์ [0]0004. นางสาววิภารัตน์ สมรัตน์ [34]
0005. นายไพฑูรย์ พละไกร [13]
       114. โรงเรียนบ้านเดื่อ [181]
0001. นางสาวธัญญลักษณ์ คำโท [52]0002. นางสาวละออ งามฉวี [75]
0003. นายทวี สอนคำเสน [14]0004. นางสาวณัฏฐ์ฎาพร วิเชฎฐพงษ์ [40]
       115. โรงเรียนบ้านกันทรอม [240]
0001. นายสมคิด ศิริโท [78]0002. นายรันต์ วิถี [69]
0003. นางวิไลลักษณ์ ใจปินตา [43]0004. นายนิรภัย ศรแก้ว [0]
0005. นาย ผจญ พึ่งปาน [37]0006. นายผจญ พึ่งปาน [13]
       116. โรงเรียนบ้านตานวน [235]
0001. นายวินัด อุ่นแก้ว [178]0002. นายมนูญ เลิศศรี [57]
       117. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [184]
0001. นางสาวช่อลัดดา ปุญญา [47]0002. นางสาวปฏิญญา สารโท [92]
0003. นายโอภาส ดอกพวง [0]0004. นางสาวจิ่น ศรีรมย์ [31]
0005. นายโอภาส ดอกดวง [14]
       118. โรงเรียนบ้านซำ [173]
0001. นายอำนาจ แก้วหานาม [43]0002. นางสุนันทนา สุทธิประภา [43]
0003. นายธีระพงษ์ สุพรรณ์ [0]0004. นายกฤษฏภพ จันทเสน [38]
0005. นางสาวบุญโฮม ดอกดวง [36]0006. นางทิวาพร สุทธิประภา [13]
       119. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง [280]
0001. นายอรรถพล สุรวิทย์ [51]0002. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [46]
0003. นางสาวพิมพ์วิชยา ขยันวงค์ [44]0004. นางสาวปิยะมาศ ประการจิตร [87]
0005. นางเนตรนภา สาระวรรณ [13]
       120. โรงเรียนบ้านหนองขนาน [189]
0001. นางปริสรา สมรัตนานุรักษ์ [42]0002. นายไพฑูรย์ พละไกร [0]
0003. นายทองสุข กาฬปักษ์ [44]0004. นายเดชา โพธิ์กระสังข์ [47]
0005. นางสาวนิภารัตน์ จันทะสนธิ์ [43]0006. นายศุภวิทย์ สุภโกศล [13]
       121. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ [157]
0001. นายอรรถสิทธิ์ อำนวย [33]0002. นายธวัชชัย โพธิ์กิ่ง [31]
0003. นางนารีรัตน์ เลิศศรี [45]0004. นายสัมพัทธ์ ศรีสุข [0]
0005. นายกิตติมศักดิ์ นาครินทร์ [35]0006. นายจำเริญ แก้วมณี [13]
       122. โรงเรียนบ้านหนองคู [333]
0001. นางสุจิตรา วงษ์พินิจ [98]0002. นายสมภพ ผ่องราษี [49]
0003. นางชลิตา เอียงผา [50]0004. นายไกรสร อุ่นแก้ว [43]
0005. นายกฤษฏภพ จันทเสน [41]0006. นางสาวบุษบา เสาแก่น [38]
0007. นายสัญญา ศรีสุข [14]
       123. โรงเรียนบ้านระหาร [176]
0001. นางสาวจินตนา ใจมนต์ [124]0002. นางทัณฑิกา ผกาแดง [32]
0003. นายวิทวัส รัตโน [20]
       124. โรงเรียนบ้านตาเอก [206]
0001. นายไพรัช อุดมพันธ์ [36]0002. นางแสงเทียน สุขไสว [75]
0003. นางสาวกุสุมา พิมมาศ [46]0004. นายชัยมงคล มีวงศ์ [13]
0005. นายบุญฤทธิ์ คำศิริ [36]
       125. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [218]
0001. นายธิติพล เกษรัตน์ [88]0002. นายประสิทธิ์ สายเสน [41]
0003. นายประสพ ขอจงสุข [13]0004. นางสาวเอมมิกา บุญรักษา [40]
0005. นางสาวจามจุรี ไชยผา [36]
       126. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง [112]
0001. นางยุพิน ศิลารักษ์ [30]0002. นางชุตินันท์ นางวงค์ [69]
0003. นายชัยณรงค์ หิรัญเรือง [0]
       127. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว [155]
0001. นายวิษณุ ไชยะนา [33]0002. นายธนเดช โพธิ์สาชัย [74]
0003. นายกันหา สังข์สัมฤทธิ์ [13]0004. นายวุฒิชัย เผ่าภูรี [35]
       128. โรงเรียนบ้านสะพุง [169]
0001. นางสาวยุพิน คำภานิล [81]0002. นายสุเทพ จันทเขต [75]
0003. นายบุญเล่ง บุตรศรี [0]
       129. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ) [175]
0001. นางสาวสุทธิดา เกตุจรูญ [92]0002. นายรัฐนากรณ์ บุญกันต์ [34]
0003. นางสมสตรี วงค์แสง [36]0004. นายวิเชียร โพธิ์สาชัย [13]
       130. โรงเรียนบ้านปุน [163]
0001. นางสาวมลฤดี พิมมาศ [117]0002. นายศักดิ์สิทธิ์ ไชยโยธา [32]
0003. นายประเวช สัตยากุล [14]
       131. โรงเรียนบ้านตาแบน [181]
0001. นางสาวชุติกาญจน์ ทองมล [48]0002. นางสาวธันยพร จำปาแก้ว [44]
0003. นางสายสิน เพชรดา [89]
       132. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย [98]
0001. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ดอกจันทร์ [85]0002. นายผดุง ชาติดร [13]
       133. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง [134]
0001. นายไพโรจน์ ภูติยา [42]0002. นางสาวสุชัญญา เหมพนม [44]
0003. นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด [13]0004. นางสาวแพรวา ผ่องแผ้ว [35]
       134. โรงเรียนบ้านศิลาทอง [150]
0001. นายปกรณ์ โสพัฒน์ [137]0002. นางกาญจนา เพิ่มวิไล [13]
       135. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ [228]
0001. นางกานต์พิชชา ไชยคุณ [34]0002. นางสุภาวิณี บุญเพ็ง [31]
0003. นางนิภาพร ส่งเสริม [73]0004. นางทิพาพร ศรีลามล [48]
0005. นางสาวกันตินันท์ เวียงจันทร์ [42]
       136. โรงเรียนบ้านจานบัว [155]
0001. นางณัฐสุดา สืบวงศ์ [33]0002. นายมนตรี พรมโสภา [30]
0003. นายรัตนสิทธิ์ โสพล [0]0004. นายรัฐปฎล กันหะคุณ [42]
0005. นายอนุพงศ์ บุญร่วม [37]
       137. โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน [104]
0001. นางสาวปวริศา เศรษฐบุตร [47]0002. นางสาวกิตติภรณ์ โทศก [44]
0003. นายหนัน อุสาย [0]0004. นายเสถียร พรหมโลก [13]
       138. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว [173]
0001. นายปราโมช ไพรบึง [45]0002. นางสาวพิชชาอร สามสี [77]
0003. นางลักขณา ยศอาลัย [38]0004. นางอรทัย ยวนพันธ์ [13]
       139. โรงเรียนบ้านสลับ [215]
0001. นางกรกนก พลนงค์ [51]0002. นางกนกวรรณ แสงทอง [50]
0003. นางสาวณัฐธิดา สุทธิสัย [98]0004. นายวิเชียร โพธิ์สาชัย [0]
0005. นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง [16]
       140. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) [259]
0001. นางสาวณัฐกชนันท์ ตุมชาติ [35]0002. นางศศิตา แผ่นทอง [34]
0003. นางสาวเกสร รัตนพันธ์ [32]0004. นางธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ [67]
0005. นางจีรนุช บรรเทา [34]0006. นายกิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์ [43]
0007. นายทวีคูณ จวงการ [14]
       141. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [300]
0001. นายสุวิทย์ พากเพียร [48]0002. นายฐิติพล มีราคา [97]
0003. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวีระนุช ศรีหาบุตร [0]0004. นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่ [49]
0005. นางกิตติญา ภัยวงค์ [39]
       142. โรงเรียนบ้านตระกวน [137]
0001. นางสาววิริยา โยธา [89]0002. นางธาวินี ประทุมวงค์ [35]
0003. นางสมสนิท อบอุ่น [13]
       143. โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี [139]
0001. นายบัญชา พรหมทา [47]0002. นายบัณฑิกฤษฎิ์ สมมุติ [46]
0003. นายอานุเทพ กิ่งสกุล [33]0004. นายเฉลิมฤทธิ์ หม้อแก้ว [13]
       144. โรงเรียนบ้านขนาด [242]
0001. นายกฤษดาวุธ บุญบำเรอ [193]0002. นายพงษ์ศักดิ์ โคจำนงค์ [0]
0003. นางทองอินทร์ สาริก [36]
       145. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [249]
0001. นายยุติวิชญ์ ดีเหมือนตระกูล [53]0002. นางจารุณี กาวีระ [99]
0003. นายอำนาจ น้อยแสง [63]0004. นางคณิศรา ภู่ไหม [34]
       146. โรงเรียนบ้านโนนแก [106]
0001. นายบุญเต็ม พวงเพชร [55]0002. นายชาญณรงค์ มีฤทธิ์ [36]
0003. นายวัชระ จันทร์แสง [15]
       147. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [205]
0001. นายไสว วงศ์บา [152]0002. นายเสมือน วรเชษฐ [14]
0003. นางสาวสถาพร สงค์พิมพ์ [39]
       148. โรงเรียนบ้านโนนแกสาขาบ้านตาเหมา [0]
       149. โรงเรียนบ้านหนองรุง [178]
0001. นางสาวธนัชพร ตะนะภักดิ์ [44]0002. นางพิชชา สุวรรณ์ไชยรบ [42]
0003. นางสาวปัทนางค์ บุญถา [42]0004. นางสาวทิวาพร พิญญพงษ์ [36]
0005. นางสาวทีฆรภัค ดวงสา [14]
       150. โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) [190]
0001. นางฉัตรวิรุณ บุญช่วย [33]0002. นายคม สุธรรมมา [36]
0003. นางนวรัตน์ ฉิวรัมย์ [33]0004. นายเศรษฐ์สกล คันศร [36]
0005. นายวิชาญ กาญจนพัฒน์ [0]0006. นางสาวอำพร เวียงคำ [38]
0007. นางสาววิรัญรัฏฌา รัตโน [14]
       151. โรงเรียนบ้านตระกาจ [171]
0001. นางขวัญใจ อ่างศิลป์ [40]0002. นางเกษกนก ห่มเมือง [79]
0003. นายประเสริฐ แสงสกุล [39]0004. นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์ [13]
       152. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง [161]
0001. นายชำนาญ พูลสุข [44]0002. นายอิสระพงษ์ แก้วใส [45]
0003. นายรุ่งศิริ สุระถาวร [0]0004. นายทินกร งามแสง [36]
0005. สิบเอกนิพิฐพนธ์ หอมศรี [36]
       153. โรงเรียนบ้านเพ็กสาขาบ้านหนองปลาซิว [0]
       154. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน [182]
0001. นางสาวนิตยา ทองแปลง [50]0002. นายสมพร พิมพ์ประจบ [46]
0003. นางสุกัญญา มาตราวงค์ [73]0004. นายสุนทร ทองสวัสดิ์ [13]
       155. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) [169]
0001. นายสีวรา บึงไกร [35]0002. นางอรัญญา พละศักดิ์ [37]
0003. นางภาณุรัตน์ สายหงษ์ [46]0004. นายวชิระ ฉวีวงษ์ [14]
0005. นายศุภณัฏฐ์ ผลดี [37]
       156. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) [272]
0001. นางสาวกฤติยา คำเพราะ [34]0002. นางสาวปาริชาติ พวงจำปา [38]
0003. นางรัชนีกร ธรรมษา [36]0004. นางสาวจันทิพย์ ถิ่นถาน [79]
0005. นางกานต์ติมา เวชกามา [30]0006. นางสาวปัทมาพร พรมนิ่ม [40]
0007. นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ [0]
       157. โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง [213]
0001. นางสมาภรณ์ ชนิดพันธ์ [100]0002. นายวีรวัฒน์ ดำลี [47]
0003. นางนิตยา ผลดี [51]0004. นายธนะศักดิ์ ธนะศรี [0]
       158. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ [210]
0001. นางรุ่งทิพย์ มานะวงศ์ [51]0002. นายอัศวิน เกษสร [70]
0003. นางบุญชุม คำทอง [89]
       159. โรงเรียนบ้านคำสะอาด [190]
0001. นายวิทยา โสมณี [48]0002. นายทรงเดช ชิดดี [47]
0003. นายธีรเดช บุญเนตร [0]0004. นางสาวหัทยา พร้อมพรม [46]
0005. นางเด่นดวง บุญชาลี [34]0006. นายสิทธิชัย พันธ์ศรี [15]
       160. โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย [96]
0001. นายธนานันต์ ศรีประภาพงศ์ [50]0002. นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์ [0]
0003. นางสาวศิริภรณ์ ขันชัย [33]0004. นางรุ่งนภา หลักเพชร [13]
       161. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว [0]
       162. โรงเรียนบ้านโนนสำโรง [92]
0001. นางสาวปิยะพร ทำบุญ [44]0002. นางสาวคัทลียา ศรีหาวงศ์ [35]
0003. นายจักรพันธ์ จันทะสิงห์ [13]
       163. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [208]
0001. นายทัศนพงศ์ โคพะนา [34]0002. นางสาวณิชาภัทร ตลุนจันทร์ [82]
0003. นางสาวบุญร่วม วิชาชัย [0]0004. นายไพฑูรย์ สายพิน [39]
0005. นางสาวนิติยาพร พูลเพิ่ม [40]
       164. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [354]
0001. นายทองใบ ไชยภักดี [51]0002. นายณัฐธนวรรธน์ บุดดา [50]
0003. นางสาววรรณิภา พิมาทัย [103]0004. นางสาวคณิตตา สารพงษ์ [99]
0005. นายเพชร วงพรมมา [16]0006. นางผณิตนุช ทองเทพ [35]
       165. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก [183]
0001. นางสาวขรินทร์ทิพย์ จันพวง [43]0002. นางลำใพร บุญแซม [44]
0003. นายวิชาญ พุทธวงค์ [83]0004. นางสันติ บุญญาสุ [0]
0005. นายภานุวัฒน์ บุญแซม [13]
       166. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) [136]
0001. นางสาวนุชนาฏ นามฮุง [46]0002. นางสาวประไพจิตร พื้นผา [77]
0003. นางรัฐอนงค์ อินโหงว [0]
       167. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [195]
0001. นางพรภิมนต์ คำชุมภู [182]0002. นายพิสิษฐ์ อุลัยพันธ์ [13]
       168. โรงเรียนบ้านดอนเขียว [127]
0001. นายเสวก วิริยะบัณฑิต [46]0002. ว่าที่ร้อยตรีหญิง อมรรัตน์ อรุณเรือง [0]
0003. นายเทิดศักดิ์ ยงทวี [33]0004. นายบัวลอน คำศรี [13]
       169. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [197]
0001. นางสาวศิริประภา แก้วคำ [71]0002. นายอนุพงศ์ บุตรศรี [33]
0003. นางสาวสุพิศ ทาทอง [44]0004. นางสุจิตรา จูมสีมา [0]
0005. นางภาณุกา ทุมสิงห์ [36]0006. นายวรุตม์ มั่นจิตร [13]
       170. โรงเรียนบ้านเพ็ก [130]
0001. นายภานุวัฒน์ บุญแซม [43]0002. นายถาวร ครองยุติ [39]
0003. นางสาวจุฑารัตน์ อินทรโสม [35]0004. นายสรวิศิษฏ์ ทางาม [13]
       171. โรงเรียนบ้านหนองหว้า [230]
0001. นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์ [81]0002. นางสาวจันทนา คำเพราะ [43]
0003. นายวิทยา ทองเหลือง [43]0004. นางสาวญานิสร เลื่อนฤทธิ์ [48]
0005. นางสุจิตรา ภูมิภาค [15]
       172. โรงเรียนบ้านหนองคับคา [96]
0001. นางสาวสุธันยา ภูพูล [47]0002. นายกอบชัย โพธินาแค [0]
0003. นางศิริลักษณ์ สุขศิริ [36]0004. นายพัฒนชัย ชิณวงศ์ [13]
       173. โรงเรียนบ้านหนองยาว [193]
0001. นางสาวศุภกัญญา ผาสุข [48]0002. นางสาวปิยธิดา อำภาพันธ์ [48]
0003. นายสิริรัตน์ เพ็งบุญ [0]0004. นางสาววรณัน บุญสถิตย์ [45]
0005. นายกรวิทย์ ทองแปลง [39]0006. นางปรมาภรณ์ ทองสุ [13]
       174. โรงเรียนบ้านหนองฮาง [206]
0001. นายทวี โสมชม [103]0002. นายธนวิทย์ พุ่มจีน [50]
0003. นายสนั่น โคตรชัย [0]0004. นางรวิภา ชาภักดี [39]
0005. นายจิตกร ป้องกัน [14]
       175. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน [91]
0001. นายนุทัศน์ กล้าหาญ [78]0002. นายอัศนี ชินชัย [0]
0003. นางสาวปิยะพร ทำบุญ [13]
       176. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [240]
0001. นางสาวศศิธร สลับเชื้อ [129]0002. นางสุวรรณี สุนสาย [48]
0003. นางสมจิตต์ ตุนา [49]0004. นายตรีเพชร สุนสาย [14]
       177. โรงเรียนบ้านคำกลาง [130]
0001. นายทนงศักดิ์ ภักดี [83]0002. นายจิตกร ป้องกัน [0]
0003. นายธนชัย อุ่นอ้วน [47]
       178. โรงเรียนบ้านโนนคูณ [139]
0001. นางสาวกุลิสรา สาคำภีร์ [124]0002. นายนัทธ์กานท์ แก้วทอง [0]
       179. โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง [92]
0001. นางสาวรัตน์ดา เนียมมูล [44]0002. นายคำปัน จำปาเรือง [13]
0003. นายระฟ้า มูลสาร [35]
       180. โรงเรียนบ้านซะวาซอ [132]
0001. นางพนิดา อุตส่าห์ [85]0002. นายพูนศักดิ์ กากแก้ว [0]
0003. นางอรอุมา สุขเสน [34]0004. นายสิริรัตน์ เพ็งบุญ [13]
       181. โรงเรียนบ้านกันจาน [137]
0001. นางสาวสิริโสภา ขันทอง [86]0002. นางจันจิรา ศรีจันทร์ [13]
0003. นางสาววรรณรัตน์ จันทพรม [38]
       182. โรงเรียนบ้านโนนงาม [244]
0001. นางสาวนัถลิกา จันทร์เกษ [33]0002. นายปิยสวัสดิ์ สิริจันทร์เพ็ง [33]
0003. นางสาวนฤมล นิรังกูล [43]0004. นายวีระเทพ พวงบุรี [45]
0005. นายสรวิศิษฐ์ ทางาม [0]0006. นางสุวรรณรัตน์ วันเจริญ [53]
0007. นายวิทยา สันเทียะ [37]
       183. โรงเรียนบ้านขนุน [125]
0001. นายประจญ อ่อนพั้ว [37]0002. นายอนุชา จันทร์แก้ว [74]
0003. นายวิมล มูลสาร [14]
       184. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน [248]
0001. นายเสถียร ขันตรี [158]0002. นายเสถียร ขันตรีพ [43]
0003. นายนที สุขพอดี [13]0004. นายยงยุทธ นนทา [34]
       185. โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ [144]
0001. นางสาวจันทร์ตรี ทองมั่น [43]0002. นายบรรยาย หงษาล้วน [43]
0003. นายจิมจง ทองคำวัน [58]
       186. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [188]
0001. นางลำดวน ไชยโยธา [93]0002. นายเสมียน ละเลิศ [48]
0003. นายบัญชา ปรากฎมาก [47]
       187. โรงเรียนบ้านนารังกา [171]
0001. นางสาวเมธาวี สีสด [37]0002. นายศุภชัย สุทธาวา [78]
0003. นางอุไรวรรณ คำชัย [15]0004. นางสาววิลาสินี ศิริรัตน์ [41]
       188. โรงเรียนบ้านนาขนวน [122]
0001. นางสริตา พิสิฐแก้วภากร [71]0002. นางณัฏฐาทัศน์ เจียงวงค์ [36]
0003. นายสังคม อินทร์ขาว [15]
       189. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล [200]
0001. นายกรกฏ สังข์เจริญ [49]0002. นางสุกัญญา มะโนชาติ [50]
0003. นายนำพล กิ่งมะณี [15]0004. นายกรกฎ ณ อุบล [86]
       190. โรงเรียนบ้านตาเครือ [96]
0001. นางวาศิณี เทียนศรี [82]0002. นายไชยโรจน์ ยอดสิงห์ [0]
       191. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ [199]
0001. นายประมวล เกรินเกริก [49]0002. นางสาววาสนา บุญพา [99]
0003. นายสาริศ ขำศรีบุศ [13]0004. นางรัตยาพร บุญพา [38]
       192. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [188]
0001. นางสาวณรัตติกร ยั่งยืน [175]0002. นายสิทธินันท์ วรรณจู [13]
       193. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย [114]
0001. นางคนึงนิจ ธรรมจักร์ [68]0002. นายทนงศักดิ์ สายสมบัติ [33]
0003. นายเสถียร จำเริญ [13]
       194. โรงเรียนบ้านโตนด [165]
0001. นางสาวภาวดี แอ่งสุข [81]0002. นายขรรค์ชัย ศิลางัด [36]
0003. นายสุรินทร์ คำชัย [0]0004. นางพิชญา บุดดีเสาร์ [35]
       195. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [211]
0001. นางสุนิตา นันเสนา [157]0002. นายปรีชา โกศัลวัฒน์ [41]
0003. นายถวิล แพงยา [13]
       196. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง [174]
0001. นางสาวสุมาลี ปานีสงค์ [36]0002. นางศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์ [124]
0003. นายไพสงค์ แซ่เตีย [0]
       197. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [182]
0001. นางใบบัว วงศ์จันทร์ [78]0002. นางสุวรรณา พุทธวงค์ [83]
0003. นายเสวก วิริยะบัณฑิต [16]0004. นางสาวณัฏฐ์ณภัทร สีหะนาจ [5]
       198. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ [92]
0001. ดร.สมัย ทองมาก [15]0002. นางลำดวน จันทานิตย์ [37]
0003. นายสุริยัน อินทรโสม [37]0004. นายถาวร ยศศิริ [3]
       199. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [228]
0001. นายนายวิวัฒน์ หลักทองคำ [55]0002. นายโกวิทย์ มีศรี [55]
0003. นางสาวทิพวรรณ พละศักดิ์ [50]0004. นายเด่นชัย เขตสกุล [0]
0005. นายทวีเดช สุระชาติ [37]0006. นายวัชรินทร์ ภูพวก [20]
0007. นายธวัฒชัย ผิวอ่อน [8]0008. นางสาววราพร พันธ์โภคา [3]
       200. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [229]
0001. นายณฐภัทร พิมาทัย [90]0002. นางวิภาสิริ พรมตวง [41]
0003. นายสุนทร แนวจำปา [47]0004. นางประไพศรี สุขพอดี [35]
0005. นายนิธิศ ธรรมนิยม [13]0006. นางวงทอง พุ่มพวง [3]
       201. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [268]
0001. นางนันทวัน งามแสง [74]0002. นางวัชราภรณ์ บุญชิต [35]
0003. นางพรพิมล ปิยภัณฑ์ [35]0004. นางสาวมนฤดี สารพงษ์ [39]
0005. นายพิชิต ศิริชนะ [0]0006. นางเพ็ญประภา จันทรา [38]
0007. นางสุสดี ศรีแก้ว [34]0008. นายอภิรมย์ ลิพันธ์ [13]
       202. โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) [84]
0001. นายกฤษฎา พละศักดิ์ [40]0002. นายสุชาติ สารเฉวตร์ [13]
0003. นางสนิดา โกศล [31]
       203. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง [104]
0001. นางจันทรา ทองพันธ์ [50]0002. นายทองคำ รักษาวงษ์ [0]
0003. นางฐิตาภรณ์ ทาระบุตร [36]0004. นางฐิภาภรณ์ ทาระบุตร [13]
0005. นายติณณ์ รตนกันต์ธร [5]
       204. โรงเรียนบ้านโนนจิก [134]
0001. นางสาวสุกันญา ไผ่จิตร [77]0002. นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง [0]
0003. นางสาวกมลวรรณ อัศฤกษ์ [40]0004. นางมัชฉา ทุมมา [15]
0005. นางสาวณัฐธิดา โพธิ์เทพ [2]
       205. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) [174]
0001. นางไพลิน ทีงาม [30]0002. นายดุสิต แก้วมูล [31]
0003. นางสาวมณีวรรณ ศรวิชัย [49]0004. นายบัญชา กาญจนเสน [0]
0005. นางจารุวรรณ แก้วมูล [38]0006. นายเฉลิม มงคลแก่นทราย [14]
0007. นายปิยวัฒน์ จุลเหลา [12]0008. นางสาวศรีสุดา โนนกอง [0]
       206. โรงเรียนบ้านหนองทา [140]
0001. นางนุชรี แก่นลา [47]0002. นายสมปอง ชินตะวัน [14]
0003. นายสมรัก สมหวัง [43]0004. นายสุเทพ เบิกบาน [34]
0005. นางปวริศา พิบูลย์ [2]
       207. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ [137]
0001. นางละออง คำศรี [123]0002. นายกฤษฎา เพิ่มวิไล [14]
       208. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [202]
0001. นางสุธาสินี กาญจนพัฒน์ [69]0002. นางสาววนิดา เกษี [117]
0003. นายสิทธิวัฒน์ ธนบูลย์พิพัฒน์ [0]0004. นางสาวพิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์ [13]
0005. นางสาวกานต์จิรา กาญจนพัฒน์ [3]
       209. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน) [190]
0001. นางพบพร สุพรรณ์ [30]0002. นายไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล [45]
0003. นายรังสรรค์ เพ็งธรรม [34]0004. นางอำพันธ์ จิตอาคะ [31]
0005. นางมณีรัตน์ โกสุม [43]0006. นายวิชัยทรรศ แก้วภักดี [0]
0007. นางสาวดนตรี บุญลี [0]0008. นายสมชาย สมหอม [7]
0009. นายสุธาวุฒิ โคตรพันธ์ [0]
       210. โรงเรียนบ้านระโยง [93]
0001. นางสาวบุษบา แก้วมูล [80]0002. นายสรวิศ โชคลาภ [0]
0003. นายอัครินทร์ ฉัตรอริยวิชญ์ [13]
       211. โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) [109]
0001. นายจตุพล ข่ายทอง [56]0002. นายเพิ่มศักดิ์ ข่ายทอง [0]
0003. นางสาวเจริญศรี ย่อมพันธ์ [35]0004. นายนิยม ศิริชนะ [16]
0005. นายยรรยง บูชาพันธ์ [2]
       212. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ [136]
0001. นางจันจิรา สมหวัง [78]0002. นายสุทธี อาการ [0]
0003. นายบัญญัติ ศรีไทย [45]0004. นายอุทัย สร้อยสนธ์ [13]
       213. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [169]
0001. นางมณีวรรณ์ ศรีหล้า [33]0002. นายรณชิต คำศรี [82]
0003. นายปรีชา จารุวงศ์ [0]0004. นางภรนภา สาสังข์ [39]
0005. นายปกรณ์ จันทร์ผ่อง [13]0006. นางสาวมะลิ ธิตะโพธิ์ [2]
       214. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา [135]
0001. นายสิทธิศักดิ์ ทารมย์ [82]0002. นายพูนสวัสดิ์ รัตนา [0]
0003. นางสาวชฎาภรณ์ ครองยุติ [33]0004. นางสุจิตรา จูมสีมา [17]
0005. นายกฤษดาวุธ บุญบำเรอ [3]
       215. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [243]
0001. นางรัชดา บุญโต [116]0002. นางยุพิน มูลมิน [34]
0003. นายเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข [0]0004. นายยุพิน มูลมิน [41]
0005. นางทองสวย มงคลแก่นทราย [35]0006. นางสาวสุนทรีย์ ผมคำ [3]
       216. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม [159]
0001. นายพรชัย บุญพร้อม [46]0002. นางชบาไพร ทาเสนาะ [75]
0003. นางสมเพียร วงษ์ราช [38]
       217. โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร [35]
0001. นางไพจิตร แสงอุ่น [35]
       218. โรงเรียนสว่างคูณ [35]
0001. นางสาวเพ็ญพักตร์ จันทร์นาม [35]
       219. โรงเรียนอรจันทร์วิทยา [37]
0001. นางสาวเยาวลักษณ์ เกษมกุล [37]
       220. โรงเรียนวัดจันทาราม [35]
0001. นางชิรวภาณี สุขเฉลิม [35]
       221. โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ [45]
0001. นางจินตนา น้อยจีน [45]
2. ศูนย์อาเซียนโรงเรียนบ้านเสาธงชัย
       1. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [2,795]
0001. เด็กชายเทพประสิทธิ์ ปัดถาพิมพ์ [38]0002. เด็กชายธีรภัทร สมสกิจ [40]
0003. เด็กชายพัทธนันท์ บุญตา [41]0004. เด็กชายสุริยา ริทองปราบ [38]
0005. เด็กชายจุมพล อินทรบุตร [40]0006. เด็กชายปัญจพล ถาวร [38]
0007. เด็กหญิงปภัสสร ไกยะฝ่าย [39]0008. เด็กหญิงนันทิชา เพิ่มขึ้น [40]
0009. เด็กหญิงเมย์วดี พรมมา [40]0010. เด็กหญิงมริยา ยอดจันทร์ [41]
0011. เด็กหญิงสุภานันท์ เกษอุดม [37]0012. เด็กชายนันทวัฒน์ ริทองปราบ [39]
0013. เด็กชายพลกฤต ลือชา [41]0014. เด็กชายพีรภาส จันทร์โท [40]
0015. เด็กชายณัฐพงษ์ แสงสุวรรณ์ [38]0016. เด็กชายสมหวัง พรมศิริ [40]
0017. เด็กชายสุทธิเดช วันยอด [38]0018. เด็กชายรัตนะ เกษี [40]
0019. เด็กหญิงกริสรา แสงทอง [40]0020. เด็กหญิงเจนจิรา วงษ์ใหญ่ [38]
0021. เด็กหญิงธิติรัตน์ สารพัฒน์ [39]0022. เด็กหญิงพรทิพา แสงมาศ [41]
0023. เด็กหญิงไพลิน ศรีรักษา [39]0024. เด็กหญิงสุพรรษา เกษณี [38]
0025. เด็กชายกิตติศักดิ์ สุขวงค์ [40]0026. เด็กชายณัฐวุฒิ ปักอินทรี [38]
0027. เด็กชายณรงค์ชัย วันยะ [41]0028. เด็กชายธนกร ลุ่มไธสง [41]
0029. เด็กชายธนรัตน์ เอี่ยมไพรัช [39]0030. เด็กชายธนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ [42]
0031. เด็กชายนนนคร สาลี [38]0032. เด็กชายบวรชัย จ่างจิตร [39]
0033. เด็กชายพีระภัทร โป่งนอก [37]0034. เด็กชายสุริยา ก้านเกตุ [38]
0035. เด็กชายสนทยา สุขวงษ์ [39]0036. เด็กชายสุรเชษฐ์ โชติโหมด [39]
0037. เด็กชายวชิระ หาวะโคตร [37]0038. เด็กหญิงฑิฆัมพร อุทสาร [40]
0039. เด็กหญิงพุทธรักษา ถาวร [46]0040. เด็กหญิงเพชรสมัย วันยะ [38]
0041. เด็กหญิงอรอุมา ถาวร [37]0042. เด็กหญิงทิพยา แก้วนัย [37]
0043. เด็กหญิงแก้วจรัสพร เช่นรัมย์ [38]0044. เด็กชายคมกริช หมื่นแสน [42]
0045. เด็กชายสิริมงคล อสิพงษ์ [38]0046. เด็กชายเพ็ชร สุพิษ [40]
0047. เด็กชายเจษฎาภรณ์ ชินวงษ์ [35]0048. เด็กชายพิสิษฐ์ ลอดสุโข [39]
0049. เด็กชายธีรวัฒน์ คชโคตร [39]0050. เด็กชายพงษ์ศธร สุขวงษ์ [37]
0051. เด็กหญิงประกายดาว ลุมไธสง [39]0052. เด็กหญิงแก้วชฎาพร เช่นรัมย์ [40]
0053. เด็กชายนนทวัช ไกยะฝ่าย [39]0054. เด็กชายราชานนท์ แถวไธสง [39]
0055. เด็กชายอครพงษ์ สุวรรณศิลป์ [37]0056. เด็กชายอนุสรณ์ ริทองปราบ [41]
0057. เด็กชายนิรุทธิ์ เกษณี [41]0058. เด็กหญิงนฤมล มะโนวงศ์ [39]
0059. เด็กหญิงอัสรา ยอดจันทร์ [39]0060. เด็กหญิงช่อผกา คำแพง [38]
0061. เด็กชายดนุพล พวงจำปา [41]0062. เด็กชายกิตติศักดิ์ ศรีอ้วน [39]
0063. เด็กชายเกียรติศักดิ์ ศรีอ้วน [44]0064. เด็กชายพรชัย ขันวิเศษ [41]
0065. เด็กชายสุวิทย์ หลวงภักดี [37]0066. เด็กชายวายุ กัลยาพันธ์ [38]
0067. เด็กหญิงทัศนา พรมวันดี [39]0068. เด็กหญิงณฤดี แสงมาศ [40]
0069. เด็กหญิงสุจิตรา สมขาว [39]0070. เด็กหญิงชุลีพร แก้วประภา [52]
0071. เด็กหญิงปริมล กำลังดี [36]
       2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [387]
0001. เด็กชายพงศ์พล พรมโลก [38]0002. เด็กชายอติเทพ ใจเรือง [38]
0003. เด็กชายพงษธร คำผาง [36]0004. เด็กหญิงเนตรนภา สุขแก้ว [39]
0005. เด็กหญิงอนิสา นันทะบรรณ์ [38]0006. เด็กหญิงกิ่งตา สุทธิวงศ์ [39]
0007. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์ อุ่นอ่อน [39]0008. เด็กหญิงอุมากรณ์ พิมพา [38]
0009. เด็กหญิงพิกุล คำศรี [39]0010. เด็กหญิงยุพาภรณ์ ทองผุย [43]
       3. โรงเรียนบ้ารุ่งอรุณ [0]
       4. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [412]
0001. เด็กชายขวัญกล้า ผิวขาว [60]0002. เด็กชายอภิศักดิ์ หาดคำ [39]
0003. เด็กชายวิษณุ สนทยา [40]0004. เด็กหญิงภาวิณี อิ้มพิมพ์ [39]
0005. เด็กหญิงศิวิตา โพธิวัฒน์ [39]0006. เด็กชายพิตรพิบูล นวลแย้ม [38]
0007. เด็กหญิงพรรณวิษา ไกรงาม [40]0008. เด็กชายสิทธิชัย แก้วรักษา [38]
0009. เด็กหญิงพิชชา คำแสนราช [39]0010. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ถวิลบุญ [40]
       5. โรงเรียนบ้านตาแท่น [0]
       6. โรงเรียนหนองเม็กพิทยา [403]
0001. เด็กหญิงกัลยรัตน์ รุ่งเรือง [40]0002. เด็กหญิงบุษกรณ์ บัวเงิน [42]
0003. เด็กหญิงสุธาศินี เสาคำ [40]0004. เด็กหญิงปิยนุช เป้ยแย้ม [40]
0005. เด็กหญิงวรรณภา วรรณขาม [42]0006. เด็กชายกิตติคุณ สายทอง [40]
0007. เด็กชายจิระพันธ์ ละเลิศ [42]0008. เด็กชายสิทธิพล แป้นน้อย [40]
0009. เด็กชายจีระศักดิ์ ลายงาม [37]0010. เด็กหญิงหลิน สันทะวินัย [40]
       7. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [390]
0001. เด็กหญิงปภาณิน ปิติเจริญโชคลาภ [37]0002. เด็กชายเกียรติศักดิ์ เบิดสูง [38]
0003. เด็กชายปรเมษฐ์ พิมลา [40]0004. เด็กหญิงขวัญฤดี ประเสริฐ [39]
0005. เด็กหญิงฑัณทิกา ประเสริฐ [40]0006. เด็กหญิงชัญญานุช จิตรมั่น [40]
0007. เด็กหญิงสุกัญญา แก้วรักษา [38]0008. เด็กชายภานุพงษ์ ธนจิรวัฒน์ [38]
0009. เด็กหญิงขวัญจิรา นนทะการ [37]0010. เด็กหญิงสิริพิสุทธิ์ ประสงค์ [43]
       8. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [120]
0001. นายธานตวัน กุลบุญญา [39]0002. นายไพจิตร สิงห์ทอง [40]
0003. นายพร สืบเทพ [41]
       9. โรงเรียนบ้านจันทรน์หอม-ตาเสก [400]
0001. เด็กหญิงวาสิตา ศรีเอิบ [37]0002. เด็กหญิงศุภวรรณ พินทา [42]
0003. เด็กหญิงพัชรี บุญปก [41]0004. เด็กหญิงอังคณา โสสว่าง [39]
0005. เด็กหญิงศิริวรรณ บุราคร [41]0006. เด็กหญิงศิริโสภา อินตพันธุ์ [41]
0007. เด็กชายสงกรานต์ ชะมา [41]0008. เด็กชายบุญตา ชัชวาลย์ [38]
0009. เด็กหญิงปณิดา โพธิ์สุวรรณ [40]0010. เด็กหญิงศิริกานดา สว่างเวียง [40]
       10. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลา [401]
0001. เด็กชายคุณากร ตั้งมั่น [39]0002. เด็กหญิงไพลิน แพงไทย [40]
0003. เด็กหญิงณัฐณิชา โยทะยาน [42]0004. เด็กหญิงหทัยทิพย์ ประทัยบุตร [40]
0005. เด็กหญิงศราสินีย์ บุญล้อม [42]0006. เด็กชายปฏิพัทธ์ ขุนหมุด [38]
0007. เด็กหญิงอรจิรา พงษ์วัน [40]0008. เด็กชายศาสตรารักษ์ ชินวงษ์ [39]
0009. เด็กชายเอกลักษณ์ เอกสูงเนิน [40]0010. เด็กชายอิทธิกร แก่นสน [41]
       11. โรงเรียนบ้านด่าน [0]
3. ศูนย์กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร
       1. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [91]
0001. นายเสริญ บุญทองเพชร [33]0002. นางสาวธิดารัตน์ สัญญา [29]
0003. นางสาวอนุธิดา ชูคำ [29]
       2. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขุนหาญ) [94]
0001. นางสาวดนตรี บุญลี [30]0002. นางเชาวณี อินวันนา [31]
0003. นางสาวสุภิชญา จันทะมั่น [33]
       3. โรงเรียนบ้านกระเบา [86]
0001. นายสุประกิต จันทร์ถา [28]0002. นางสาวชนัญชิดา สายจันทร์ [28]
0003. นายอดุลย์สิริ นรภาร [30]
       4. โรงเรียนบ้านตาปรก [99]
0001. นายศิริพงษ์ บุตกร [29]0002. นางสาวอวยพร พานจันทร์ [36]
0003. นางณัฐวดี ผิวโชติ [34]
       5. โรงเรียนบ้านดาน [84]
0001. นางสาวเพ็ญพักตร์ แสงกล้า [28]0002. นางสาวจีระพา อุ่นแก้ว [28]
0003. นางสาวอรุณ พันธ์บุปผา [28]
       6. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [88]
0001. นายสุวิทย์ คำนึก [31]0002. นายดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง [28]
0003. นางจินตนา บุญทองเพชร [29]
       7. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา [86]
0001. นางฐิตารีย์ ปัตถาสายธรรมาสุข [28]0002. นางทัตชญา บุญวัง [29]
0003. นายเกียรติศักดิ์ หฤทัยถาวร [29]
       8. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [98]
0001. นางสาวเพ็ญศรี สารีบุตร [38]0002. นายธนภัทร อันชัยศรี [30]
0003. นางชนาพร ลาคำ [30]
       9. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [87]
0001. นางทิวา พินิจรัมย์ [29]0002. นางสาวรวมกิจ ตาทอง [29]
0003. นายนพรัตน์ สายลุน [29]
       10. โรงเรียนบ้านบักดอง [85]
0001. นายอะเด็น สมัครพงศ์ [28]0002. นายวีระพงษ์ คำแดง [28]
0003. นายธีรวัฒน์ แถวประโคน [29]
       11. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) [117]
0001. นางพิสมัย ศรีโสด [24]0002. นายสุพรรณ เลิศมณเฑียร [31]
0003. นางสาววิไล จันทร์เปรียง [28]0004. นายถาวร ดับโศรก [29]
       12. โรงเรียนบ้านหนองบัว [86]
0001. นายชาญชัย ทวีทรัพย์ [29]0002. นางศรีสุพรรณ สุภโกศล [28]
0003. นางวาสินี สอดห่วง [29]
       13. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [91]
0001. นายอดิศักดิ์ ศรีเมือง [30]0002. นางสาวสุพัฒตรา กงล้อม [31]
0003. นายสุนทร ทองนวล [30]
       14. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 [97]
0001. นายณรงศักดิ์ มีศรี [33]0002. นางสาวโสภา ใจหวัง [32]
0003. นายพิศาลสิทธิ์ ทองคำ [32]
       15. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [94]
0001. นางสาวชมพูนุช แพงกิ่ง [31]0002. นางกัญญา พิทยานันท์ [29]
0003. นางสาวธนพร พิลัย [34]
       16. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [85]
0001. นายไสว มีสติ [29]0002. นางดวงเพ็ญ รูปสวย [28]
0003. นางปิยะดา เจริญศรีเมือง [28]
       17. โรงเรียนบ้านตาเส็ด [84]
0001. นายประกอบ พุ่มโพธิ์งาม [28]0002. นางสาวชนัดดา ทิพย์เลิศ [28]
0003. นางสาวกรติกา มูลคำ [28]
       18. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [85]
0001. นางจิตรา กุมพันธ์ [29]0002. นางจิราภรณ์ ขันสิงห์ [28]
0003. นางสาวพิมพ์พิศา ยอดสิงห์ [28]
       19. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติสาขาบ้านสันติสุข [0]
       20. โรงเรียนบ้านกระเจา [84]
0001. นายจักรวรรดิ ไชยชนะ [28]0002. นางสาววราภรณ์ สุดาชาติ [28]
0003. นายวรรณะ ไชยชนะสงคราม [28]
       21. โรงเรียนบ้านอาราง [117]
0001. นางลำไพร หล้าศรี [30]0002. นางลำเพย ไชยสาร [28]
0003. นายชัยนัตร ไชยสาร [28]0004. นางสาวศิรินทร์ธร ภูผา [31]
       22. โรงเรียนบ้านดอนข่า [90]
0001. นางสาวศิริลักษณ์ ดวงเนตร [23]0002. นางประยงค์ ร่วมจิตร [29]
0003. นางสาวปวินันท์ ปานทอง [32]
       23. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [87]
0001. นายชุมพร ขันสิงห์ [28]0002. นายเดวิทย์ ไผ่แก้ว [27]
0003. นายลำปาง ค่ำคูณ [32]
       24. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [198]
0001. นายชวน แก้วกัณหา [28]0002. นายวิทยา วงค์พิทักษ์ [30]
0003. นางสาวกุลนิษฐ์ จุลเหลา [29]0004. นายสุพิน สอดแก้ว [27]
0005. นายศิริศักดิ์ ถาวรกุล [28]0006. นางฉัตรวิไล ดอกพวง [28]
0007. สิบเอกหญิงจินตหรา อุปสุข [21]

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา