1. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [143]

0001. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [15]0002. นายสมจิต ชาภักดี [13]
0003. นางสายสิน เพชรดา [13]0004. นางสุขสันต์ งอมสงัด [12]
0005. นายไผท คงศรีลา [13]0006. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [14]
0007. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [12]0008. นายสุริยัน อินทรโสม [13]
0009. นางสาวศิรินภา วงษา [13]0010. นายสมเกียรติ ไกรยา [13]
0011. นางสาวนุชจรินญา ทานุกรม [12]
 2. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [0]
 3. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๓ [0]
 4. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๔ [0]
 5. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [159]
0001. นายสมเกียรติ ไกรยา [14]0002. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [13]
0003. นางราตรี แทนคำ [13]0004. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [13]
0005. นายศุภณัฏฐ์ ผลดี [14]0006. นายสมจิต ชาภักดี [13]
0007. นางปวริศา พิบูลย์ [13]0008. นายสุริยัน อินทรโสม [13]
0009. ว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์ [0]0010. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [14]
0011. นายไผท คงศรีลา [13]0012. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [13]
 6. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [158]
0001. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [13]0002. นางปวริศา พิบูลย์ [13]
0003. นายสมจิต ชาภักดี [13]0004. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [13]
0005. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [14]0006. นางรุ่งฤทัย คงศรีลา [13]
0007. นายไผท คงศรีลา [13]0008. ว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์ [0]
0009. นางราตรี แทนคำ [13]0010. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [13]
0011. นายสมเกียรติ ไกรยา [13]0012. นายพุทธวัตน์ ประจันทร์ [14]
 7. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ สำหรับผู้บริหาร [130]
0001. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [13]0002. นายสมจิต ชาภักดี [13]
0003. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [13]0004. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [13]
0005. นายไผท คงศรีลา [13]0006. นายพุทธวัตน์ ประจันทร์ [13]
0007. นางราตรี แทนคำ [13]0008. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [13]
0009. นายสมเกียรติ ไกรยา [13]0010. นายสุริยัน อินทรโสม [13]
 8. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ สำหรับผู้บริหาร [128]
0001. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [12]0002. นายสมจิต ชาภักดี [13]
0003. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [13]0004. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [14]
0005. นายไผท คงศรีลา [13]0006. นายพุทธวัตน์ ประจันทร์ [13]
0007. นางราตรี แทนคำ [12]0008. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [13]
0009. นายสมเกียรติ ไกรยา [12]0010. นายสุริยัน อินทรโสม [13]
 9. โครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียน  [26]
0001. ว่าที่ร้อยตรีคมกฤษณ์ วรงค์ [0]
 10. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๑ [119]
0001. นายไผท คงศรีลา [13]0002. นายสมเกียรติ ไกรยา [13]
0003. นางปวริศา พิบูลย์ [14]0004. นายศุภณัฏฐ์ ผลดี [14]
0005. นางสาวปิยะมาศ ประการจิตร [13]0006. นางลำไพร หล้าศรี [13]
0007. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [13]0008. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [13]
0009. นายสมจิต ชาภักดี [13]
 11. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๒ [0]
 12. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในการพัฒนาเพิ่มเวลารู้ 4 H [0]
 13. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน [0]
 14. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ English Boot Camp [0]
 15. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูจัดการเรียนประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตย ผ่านกิจกรรม Active Leaning [0]
 16. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 [0]

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา