1. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [388]

0001. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [39]0002. นายสมจิต ชาภักดี [34]
0003. นางสายสิน เพชรดา [34]0004. นางสุขสันต์ งอมสงัด [37]
0005. นายไผท คงศรีลา [34]0006. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [36]
0007. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [34]0008. นายสุริยัน อินทรโสม [35]
0009. นางสาวศิรินภา วงษา [34]0010. นายสมเกียรติ ไกรยา [34]
0011. นางสาวนุชจรินญา ทานุกรม [37]
 2. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [0]
 3. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๓ [0]
 4. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๔ [0]
 5. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [417]
0001. นายสมเกียรติ ไกรยา [35]0002. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [36]
0003. นางราตรี แทนคำ [34]0004. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [37]
0005. นายศุภณัฏฐ์ ผลดี [37]0006. นายสมจิต ชาภักดี [33]
0007. นางปวริศา พิบูลย์ [33]0008. นายสุริยัน อินทรโสม [35]
0009. ว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์ [0]0010. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [37]
0011. นายไผท คงศรีลา [33]0012. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [32]
 6. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [376]
0001. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [32]0002. นางปวริศา พิบูลย์ [29]
0003. นายสมจิต ชาภักดี [30]0004. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [32]
0005. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [34]0006. นางรุ่งฤทัย คงศรีลา [31]
0007. นายไผท คงศรีลา [29]0008. ว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์ [0]
0009. นางราตรี แทนคำ [31]0010. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [29]
0011. นายสมเกียรติ ไกรยา [34]0012. นายพุทธวัตน์ ประจันทร์ [32]
 7. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ สำหรับผู้บริหาร [323]
0001. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [32]0002. นายสมจิต ชาภักดี [32]
0003. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [32]0004. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [34]
0005. นายไผท คงศรีลา [32]0006. นายพุทธวัตน์ ประจันทร์ [33]
0007. นางราตรี แทนคำ [31]0008. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [33]
0009. นายสมเกียรติ ไกรยา [34]0010. นายสุริยัน อินทรโสม [30]
 8. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ สำหรับผู้บริหาร [327]
0001. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [30]0002. นายสมจิต ชาภักดี [33]
0003. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [34]0004. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [35]
0005. นายไผท คงศรีลา [32]0006. นายพุทธวัตน์ ประจันทร์ [34]
0007. นางราตรี แทนคำ [31]0008. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [34]
0009. นายสมเกียรติ ไกรยา [32]0010. นายสุริยัน อินทรโสม [32]
 9. โครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียน  [47]
0001. ว่าที่ร้อยตรีคมกฤษณ์ วรงค์ [0]
 10. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๑ [290]
0001. นายไผท คงศรีลา [31]0002. นายสมเกียรติ ไกรยา [33]
0003. นางปวริศา พิบูลย์ [32]0004. นายศุภณัฏฐ์ ผลดี [34]
0005. นางสาวปิยะมาศ ประการจิตร [33]0006. นางลำไพร หล้าศรี [30]
0007. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [33]0008. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [31]
0009. นายสมจิต ชาภักดี [33]
 11. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๒ [0]
 12. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 [0]
 13. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงิน และพัสดุในสถานศึกษา [0]
 14. การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 [93]
0001. นายชวน แก้วกัณหา [9]0002. นายวิทยา วงษ์พิทักษ์ [7]
0003. นางกุลนิษฐ์ จุลเหลา [8]0004. นางสุนีย์ กมลมาลย์ [7]
0005. ว่าที่ร้อยตรีแจ้ง หมู่มาก [0]0006. นางยุพิน สังคะรินทร์ [7]
0007. นางกาญจนา ศรีวงค์ [7]0008. นางสาวอรุณิศา บุญทอง [7]
0009. นายชัยศักดิ์ นรเนตร [7]0010. นางสาวธนาภรณ์ เวชกุลสันติ [7]
0011. นางจตุพร นรเนตร [7]0012. นางมัสลิน แก้วกัณหา [8]
0013. นางสาวจันที สมนา [7]
 15. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [0]

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา