1. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [300]

0001. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [28]0002. นายสมจิต ชาภักดี [27]
0003. นางสายสิน เพชรดา [29]0004. นางสุขสันต์ งอมสงัด [27]
0005. นายไผท คงศรีลา [26]0006. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [30]
0007. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [26]0008. นายสุริยัน อินทรโสม [27]
0009. นางสาวศิรินภา วงษา [27]0010. นายสมเกียรติ ไกรยา [27]
0011. นางสาวนุชจรินญา ทานุกรม [26]
 2. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [0]
 3. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๓ [0]
 4. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๔ [0]
 5. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [321]
0001. นายสมเกียรติ ไกรยา [27]0002. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [27]
0003. นางราตรี แทนคำ [27]0004. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [27]
0005. นายศุภณัฏฐ์ ผลดี [30]0006. นายสมจิต ชาภักดี [26]
0007. นางปวริศา พิบูลย์ [26]0008. นายสุริยัน อินทรโสม [26]
0009. ว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์ [0]0010. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [27]
0011. นายไผท คงศรีลา [26]0012. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [26]
 6. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [296]
0001. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [25]0002. นางปวริศา พิบูลย์ [24]
0003. นายสมจิต ชาภักดี [24]0004. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [25]
0005. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [27]0006. นางรุ่งฤทัย คงศรีลา [24]
0007. นายไผท คงศรีลา [24]0008. ว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์ [0]
0009. นางราตรี แทนคำ [24]0010. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [24]
0011. นายสมเกียรติ ไกรยา [23]0012. นายพุทธวัตน์ ประจันทร์ [27]
 7. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ สำหรับผู้บริหาร [250]
0001. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [25]0002. นายสมจิต ชาภักดี [26]
0003. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [25]0004. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [27]
0005. นายไผท คงศรีลา [24]0006. นายพุทธวัตน์ ประจันทร์ [25]
0007. นางราตรี แทนคำ [24]0008. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [24]
0009. นายสมเกียรติ ไกรยา [25]0010. นายสุริยัน อินทรโสม [25]
 8. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ สำหรับผู้บริหาร [252]
0001. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [23]0002. นายสมจิต ชาภักดี [26]
0003. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [26]0004. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [28]
0005. นายไผท คงศรีลา [25]0006. นายพุทธวัตน์ ประจันทร์ [26]
0007. นางราตรี แทนคำ [23]0008. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [24]
0009. นายสมเกียรติ ไกรยา [25]0010. นายสุริยัน อินทรโสม [26]
 9. โครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียน  [35]
0001. ว่าที่ร้อยตรีคมกฤษณ์ วรงค์ [0]
 10. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๑ [224]
0001. นายไผท คงศรีลา [24]0002. นายสมเกียรติ ไกรยา [24]
0003. นางปวริศา พิบูลย์ [25]0004. นายศุภณัฏฐ์ ผลดี [28]
0005. นางสาวปิยะมาศ ประการจิตร [25]0006. นางลำไพร หล้าศรี [24]
0007. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [25]0008. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [24]
0009. นายสมจิต ชาภักดี [25]
 11. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๒ [0]
 12. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในการพัฒนาเพิ่มเวลารู้ 4 H [0]
 13. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน [0]
 14. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ English Boot Camp [0]
 15. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูจัดการเรียนประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตย ผ่านกิจกรรม Active Leaning [0]
 16. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 [0]

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา