1. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [469]

0001. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [49]0002. นายสมจิต ชาภักดี [41]
0003. นางสายสิน เพชรดา [41]0004. นางสุขสันต์ งอมสงัด [44]
0005. นายไผท คงศรีลา [41]0006. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [44]
0007. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [41]0008. นายสุริยัน อินทรโสม [42]
0009. นางสาวศิรินภา วงษา [41]0010. นายสมเกียรติ ไกรยา [41]
0011. นางสาวนุชจรินญา ทานุกรม [44]
 2. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [0]
 3. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๓ [0]
 4. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๔ [0]
 5. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [514]
0001. นายสมเกียรติ ไกรยา [43]0002. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [44]
0003. นางราตรี แทนคำ [42]0004. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [45]
0005. นายศุภณัฏฐ์ ผลดี [46]0006. นายสมจิต ชาภักดี [41]
0007. นางปวริศา พิบูลย์ [41]0008. นายสุริยัน อินทรโสม [43]
0009. ว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์ [0]0010. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [45]
0011. นายไผท คงศรีลา [41]0012. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [40]
 6. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [478]
0001. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [41]0002. นางปวริศา พิบูลย์ [38]
0003. นายสมจิต ชาภักดี [38]0004. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [40]
0005. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [44]0006. นางรุ่งฤทัย คงศรีลา [39]
0007. นายไผท คงศรีลา [37]0008. ว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์ [0]
0009. นางราตรี แทนคำ [40]0010. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [37]
0011. นายสมเกียรติ ไกรยา [42]0012. นายพุทธวัตน์ ประจันทร์ [41]
 7. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ สำหรับผู้บริหาร [404]
0001. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [40]0002. นายสมจิต ชาภักดี [40]
0003. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [40]0004. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [43]
0005. นายไผท คงศรีลา [40]0006. นายพุทธวัตน์ ประจันทร์ [41]
0007. นางราตรี แทนคำ [39]0008. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [41]
0009. นายสมเกียรติ ไกรยา [42]0010. นายสุริยัน อินทรโสม [38]
 8. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ สำหรับผู้บริหาร [407]
0001. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [38]0002. นายสมจิต ชาภักดี [40]
0003. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [42]0004. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [45]
0005. นายไผท คงศรีลา [40]0006. นายพุทธวัตน์ ประจันทร์ [42]
0007. นางราตรี แทนคำ [39]0008. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [42]
0009. นายสมเกียรติ ไกรยา [39]0010. นายสุริยัน อินทรโสม [40]
 9. โครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียน  [57]
0001. ว่าที่ร้อยตรีคมกฤษณ์ วรงค์ [0]
 10. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๑ [363]
0001. นายไผท คงศรีลา [39]0002. นายสมเกียรติ ไกรยา [41]
0003. นางปวริศา พิบูลย์ [40]0004. นายศุภณัฏฐ์ ผลดี [43]
0005. นางสาวปิยะมาศ ประการจิตร [42]0006. นางลำไพร หล้าศรี [38]
0007. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [41]0008. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [39]
0009. นายสมจิต ชาภักดี [40]
 11. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๒ [0]
 12. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 [0]
 13. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงิน และพัสดุในสถานศึกษา [0]
 14. การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 [159]
0001. นายชวน แก้วกัณหา [14]0002. นายวิทยา วงษ์พิทักษ์ [12]
0003. นางกุลนิษฐ์ จุลเหลา [13]0004. นางสุนีย์ กมลมาลย์ [12]
0005. ว่าที่ร้อยตรีแจ้ง หมู่มาก [0]0006. นางยุพิน สังคะรินทร์ [12]
0007. นางกาญจนา ศรีวงค์ [12]0008. นางสาวอรุณิศา บุญทอง [13]
0009. นายชัยศักดิ์ นรเนตร [12]0010. นางสาวธนาภรณ์ เวชกุลสันติ [12]
0011. นางจตุพร นรเนตร [12]0012. นางมัสลิน แก้วกัณหา [13]
0013. นางสาวจันที สมนา [12]
 15. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [0]

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา