1. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [469]

0001. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [49]0002. นายสมจิต ชาภักดี [41]
0003. นางสายสิน เพชรดา [41]0004. นางสุขสันต์ งอมสงัด [44]
0005. นายไผท คงศรีลา [41]0006. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [44]
0007. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [41]0008. นายสุริยัน อินทรโสม [42]
0009. นางสาวศิรินภา วงษา [41]0010. นายสมเกียรติ ไกรยา [41]
0011. นางสาวนุชจรินญา ทานุกรม [44]
 2. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [0]
 3. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๓ [0]
 4. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๔ [0]
 5. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [610]
0001. นายสมเกียรติ ไกรยา [51]0002. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [51]
0003. นางราตรี แทนคำ [50]0004. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [53]
0005. นายศุภณัฏฐ์ ผลดี [55]0006. นายสมจิต ชาภักดี [49]
0007. นางปวริศา พิบูลย์ [49]0008. นายสุริยัน อินทรโสม [51]
0009. ว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์ [0]0010. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [53]
0011. นายไผท คงศรีลา [49]0012. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [48]
 6. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [547]
0001. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [46]0002. นางปวริศา พิบูลย์ [44]
0003. นายสมจิต ชาภักดี [44]0004. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [45]
0005. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [51]0006. นางรุ่งฤทัย คงศรีลา [45]
0007. นายไผท คงศรีลา [43]0008. ว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์ [0]
0009. นางราตรี แทนคำ [45]0010. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [43]
0011. นายสมเกียรติ ไกรยา [48]0012. นายพุทธวัตน์ ประจันทร์ [47]
 7. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ สำหรับผู้บริหาร [490]
0001. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [49]0002. นายสมจิต ชาภักดี [49]
0003. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [49]0004. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [54]
0005. นายไผท คงศรีลา [49]0006. นายพุทธวัตน์ ประจันทร์ [49]
0007. นางราตรี แทนคำ [47]0008. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [49]
0009. นายสมเกียรติ ไกรยา [49]0010. นายสุริยัน อินทรโสม [46]
 8. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ สำหรับผู้บริหาร [486]
0001. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [45]0002. นายสมจิต ชาภักดี [48]
0003. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [50]0004. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [54]
0005. นายไผท คงศรีลา [48]0006. นายพุทธวัตน์ ประจันทร์ [50]
0007. นางราตรี แทนคำ [47]0008. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [50]
0009. นายสมเกียรติ ไกรยา [46]0010. นายสุริยัน อินทรโสม [48]
 9. โครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียน  [66]
0001. ว่าที่ร้อยตรีคมกฤษณ์ วรงค์ [0]
 10. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๑ [427]
0001. นายไผท คงศรีลา [46]0002. นายสมเกียรติ ไกรยา [48]
0003. นางปวริศา พิบูลย์ [47]0004. นายศุภณัฏฐ์ ผลดี [52]
0005. นางสาวปิยะมาศ ประการจิตร [49]0006. นางลำไพร หล้าศรี [45]
0007. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [48]0008. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [46]
0009. นายสมจิต ชาภักดี [46]
 11. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๒ [0]
 12. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 [0]
 13. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงิน และพัสดุในสถานศึกษา [0]
 14. การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 [248]
0001. นายชวน แก้วกัณหา [21]0002. นายวิทยา วงษ์พิทักษ์ [19]
0003. นางกุลนิษฐ์ จุลเหลา [19]0004. นางสุนีย์ กมลมาลย์ [19]
0005. ว่าที่ร้อยตรีแจ้ง หมู่มาก [0]0006. นางยุพิน สังคะรินทร์ [19]
0007. นางกาญจนา ศรีวงค์ [19]0008. นางสาวอรุณิศา บุญทอง [20]
0009. นายชัยศักดิ์ นรเนตร [19]0010. นางสาวธนาภรณ์ เวชกุลสันติ [19]
0011. นางจตุพร นรเนตร [19]0012. นางมัสลิน แก้วกัณหา [19]
0013. นางสาวจันที สมนา [19]
 15. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [0]
 16. อบรมการเงินและพัสดุโรงเรียน [0]
 17. ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline [5]
0001. นายบัญญัติ ศรีไทย [1]0002. นายสุริยัน อินทรโสม [4]

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา