1. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [445]

0001. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [46]0002. นายสมจิต ชาภักดี [39]
0003. นางสายสิน เพชรดา [39]0004. นางสุขสันต์ งอมสงัด [42]
0005. นายไผท คงศรีลา [39]0006. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [41]
0007. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [39]0008. นายสุริยัน อินทรโสม [40]
0009. นางสาวศิรินภา วงษา [39]0010. นายสมเกียรติ ไกรยา [39]
0011. นางสาวนุชจรินญา ทานุกรม [42]
 2. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [0]
 3. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๓ [0]
 4. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๔ [0]
 5. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [477]
0001. นายสมเกียรติ ไกรยา [40]0002. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [41]
0003. นางราตรี แทนคำ [39]0004. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [42]
0005. นายศุภณัฏฐ์ ผลดี [42]0006. นายสมจิต ชาภักดี [38]
0007. นางปวริศา พิบูลย์ [38]0008. นายสุริยัน อินทรโสม [40]
0009. ว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์ [0]0010. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [42]
0011. นายไผท คงศรีลา [38]0012. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [37]
 6. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [440]
0001. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [38]0002. นางปวริศา พิบูลย์ [35]
0003. นายสมจิต ชาภักดี [35]0004. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [37]
0005. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [39]0006. นางรุ่งฤทัย คงศรีลา [36]
0007. นายไผท คงศรีลา [34]0008. ว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์ [0]
0009. นางราตรี แทนคำ [37]0010. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [34]
0011. นายสมเกียรติ ไกรยา [39]0012. นายพุทธวัตน์ ประจันทร์ [38]
 7. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ สำหรับผู้บริหาร [373]
0001. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [37]0002. นายสมจิต ชาภักดี [37]
0003. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [37]0004. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [39]
0005. นายไผท คงศรีลา [37]0006. นายพุทธวัตน์ ประจันทร์ [38]
0007. นางราตรี แทนคำ [36]0008. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [38]
0009. นายสมเกียรติ ไกรยา [39]0010. นายสุริยัน อินทรโสม [35]
 8. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ สำหรับผู้บริหาร [377]
0001. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [35]0002. นายสมจิต ชาภักดี [38]
0003. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [39]0004. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [40]
0005. นายไผท คงศรีลา [37]0006. นายพุทธวัตน์ ประจันทร์ [39]
0007. นางราตรี แทนคำ [36]0008. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [39]
0009. นายสมเกียรติ ไกรยา [37]0010. นายสุริยัน อินทรโสม [37]
 9. โครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียน  [53]
0001. ว่าที่ร้อยตรีคมกฤษณ์ วรงค์ [0]
 10. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๑ [336]
0001. นายไผท คงศรีลา [36]0002. นายสมเกียรติ ไกรยา [38]
0003. นางปวริศา พิบูลย์ [37]0004. นายศุภณัฏฐ์ ผลดี [39]
0005. นางสาวปิยะมาศ ประการจิตร [39]0006. นางลำไพร หล้าศรี [35]
0007. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [38]0008. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [36]
0009. นายสมจิต ชาภักดี [38]
 11. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๒ [0]
 12. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 [0]
 13. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงิน และพัสดุในสถานศึกษา [0]
 14. การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 [133]
0001. นายชวน แก้วกัณหา [12]0002. นายวิทยา วงษ์พิทักษ์ [10]
0003. นางกุลนิษฐ์ จุลเหลา [11]0004. นางสุนีย์ กมลมาลย์ [10]
0005. ว่าที่ร้อยตรีแจ้ง หมู่มาก [0]0006. นางยุพิน สังคะรินทร์ [10]
0007. นางกาญจนา ศรีวงค์ [10]0008. นางสาวอรุณิศา บุญทอง [11]
0009. นายชัยศักดิ์ นรเนตร [10]0010. นางสาวธนาภรณ์ เวชกุลสันติ [10]
0011. นางจตุพร นรเนตร [10]0012. นางมัสลิน แก้วกัณหา [11]
0013. นางสาวจันที สมนา [10]
 15. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [0]

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา