1. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [469]

0001. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [49]0002. นายสมจิต ชาภักดี [41]
0003. นางสายสิน เพชรดา [41]0004. นางสุขสันต์ งอมสงัด [44]
0005. นายไผท คงศรีลา [41]0006. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [44]
0007. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [41]0008. นายสุริยัน อินทรโสม [42]
0009. นางสาวศิรินภา วงษา [41]0010. นายสมเกียรติ ไกรยา [41]
0011. นางสาวนุชจรินญา ทานุกรม [44]
 2. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [0]
 3. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๓ [0]
 4. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๔ [0]
 5. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [539]
0001. นายสมเกียรติ ไกรยา [45]0002. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [46]
0003. นางราตรี แทนคำ [44]0004. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [47]
0005. นายศุภณัฏฐ์ ผลดี [49]0006. นายสมจิต ชาภักดี [43]
0007. นางปวริศา พิบูลย์ [43]0008. นายสุริยัน อินทรโสม [45]
0009. ว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์ [0]0010. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [47]
0011. นายไผท คงศรีลา [43]0012. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [42]
 6. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [503]
0001. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [43]0002. นางปวริศา พิบูลย์ [40]
0003. นายสมจิต ชาภักดี [40]0004. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [42]
0005. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [47]0006. นางรุ่งฤทัย คงศรีลา [41]
0007. นายไผท คงศรีลา [39]0008. ว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์ [0]
0009. นางราตรี แทนคำ [42]0010. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [39]
0011. นายสมเกียรติ ไกรยา [44]0012. นายพุทธวัตน์ ประจันทร์ [43]
 7. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ สำหรับผู้บริหาร [426]
0001. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [42]0002. นายสมจิต ชาภักดี [42]
0003. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [42]0004. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [47]
0005. นายไผท คงศรีลา [42]0006. นายพุทธวัตน์ ประจันทร์ [43]
0007. นางราตรี แทนคำ [41]0008. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [43]
0009. นายสมเกียรติ ไกรยา [44]0010. นายสุริยัน อินทรโสม [40]
 8. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ สำหรับผู้บริหาร [428]
0001. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [40]0002. นายสมจิต ชาภักดี [42]
0003. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [44]0004. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [48]
0005. นายไผท คงศรีลา [42]0006. นายพุทธวัตน์ ประจันทร์ [44]
0007. นางราตรี แทนคำ [41]0008. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [44]
0009. นายสมเกียรติ ไกรยา [41]0010. นายสุริยัน อินทรโสม [42]
 9. โครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียน  [60]
0001. ว่าที่ร้อยตรีคมกฤษณ์ วรงค์ [0]
 10. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๑ [382]
0001. นายไผท คงศรีลา [41]0002. นายสมเกียรติ ไกรยา [43]
0003. นางปวริศา พิบูลย์ [42]0004. นายศุภณัฏฐ์ ผลดี [46]
0005. นางสาวปิยะมาศ ประการจิตร [44]0006. นางลำไพร หล้าศรี [40]
0007. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [43]0008. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [41]
0009. นายสมจิต ชาภักดี [42]
 11. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๒ [0]
 12. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 [0]
 13. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงิน และพัสดุในสถานศึกษา [0]
 14. การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 [185]
0001. นายชวน แก้วกัณหา [16]0002. นายวิทยา วงษ์พิทักษ์ [14]
0003. นางกุลนิษฐ์ จุลเหลา [15]0004. นางสุนีย์ กมลมาลย์ [14]
0005. ว่าที่ร้อยตรีแจ้ง หมู่มาก [0]0006. นางยุพิน สังคะรินทร์ [14]
0007. นางกาญจนา ศรีวงค์ [14]0008. นางสาวอรุณิศา บุญทอง [15]
0009. นายชัยศักดิ์ นรเนตร [14]0010. นางสาวธนาภรณ์ เวชกุลสันติ [14]
0011. นางจตุพร นรเนตร [14]0012. นางมัสลิน แก้วกัณหา [15]
0013. นางสาวจันที สมนา [14]
 15. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [0]

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา