1. ศูนย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

0001. โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503)0002. โรงเรียนบ้านโนนแกสาขาบ้านตาเหมา
0003. โรงเรียนบ้านเพ็กสาขาบ้านหนองปลาซิว0004. โรงเรียนบ้านขะยูงสาขาหนองแก
0005. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด0006. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว
0007. โรงเรียนบ้านตานวน0008. โรงเรียนบ้านหนองขนาน
0009. โรงเรียนบ้านพรทิพย์0010. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07
0011. โรงเรียนบ้านโนนแก0012. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32)
0013. โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)0014. โรงเรียนบ้านหนองรุง
0015. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง0016. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8
0017. โรงเรียนบ้านหนองผือ0018. โรงเรียนบ้านโนนเปือย
0019. โรงเรียนบ้านซะวาซอ0020. โรงเรียนบ้านหนองคับคา
0021. โรงเรียนบ้านโนนคูณ0022. โรงเรียนบ้านท่าสว่างสาขาบ้านกระหวัน
0023. โรงเรียนบ้านหนองเก่า0024. โรงเรียนบ้านกันจาน
0025. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย0026. โรงเรียนบ้านตาเส็ด
0027. โรงเรียนบ้านคำกลาง0028. โรงเรียนบ้านม่วงแยก
0029. โรงเรียนบัานกันจด0030. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
0031. โรงเรียนบ้านโนนงาม0032. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
0033. โรงเรียนบ้านหนองทา0034. โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
0035. โรงเรียนบ้านชำเขียน0036. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติสาขาบ้านสันติสุข
0037. โรงเรียนบ้านโนนอ้อ0038. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
0039. โรงเรียนบ้านกระเจา0040. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
0041. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น0042. โรงเรียนบ้านตาแบน
0043. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง0044. โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
0045. โรงเรียนบ้านศิลาทอง0046. โรงเรียนบ้านระโยง
0047. โรงเรียนบ้านตาเครือ0048. โรงเรียนบ้านอาราง
0049. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ0050. โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
0051. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)0052. โรงเรียนบ้านเดื่อ
0053. โรงเรียนบ้านดอนข่า0054. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
0055. โรงเรียนบ้านตาหมื่น0056. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
0057. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก0058. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
0059. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ0060. โรงเรียนบ้านพยอม
0061. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่0062. โรงเรียนบ้านเพ็ก
0063. โรงเรียนบ้านกระทิง0064. โรงเรียนบ้านภูทอง
0065. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย0066. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
0067. โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน0068. โรงเรียนบ้านดอนเขียว
0069. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน0070. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
0071. โรงเรียนบ้านตระกาจ0072. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
0073. โรงเรียนบ้านโนนจิก0074. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
0075. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน0076. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
0077. โรงเรียนบ้านขนาด0078. โรงเรียนบ้านซำตาโตง
0079. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)0080. โรงเรียนบ้านระหาร
0081. โรงเรียนบ้านตระกวน0082. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
0083. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)0084. โรงเรียนบ้านหนองบัว
0085. โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ)0086. โรงเรียนบ้านศิวาลัย
0087. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขุนหาญ)0088. โรงเรียนบ้านกระเบา
0089. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน0090. โรงเรียนบ้านหินวิทยา
0091. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย0092. โรงเรียนบ้านซำ
0093. โรงเรียนบ้านหนองคู0094. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
0095. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา0096. โรงเรียนบ้านตาปรก
0097. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง0098. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
0099. โรงเรียนบ้านกระบี่0100. โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง
0101. โรงเรียนบ้านชำม่วง0102. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
0103. โรงเรียนบ้านผือ0104. โรงเรียนบ้านหนองฮาง
0105. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์0106. โรงเรียนบ้านดาน
0107. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล0108. โรงเรียนบ้านสลับ
0109. โรงเรียนบ้านคำสะอาด0110. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส
0111. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน0112. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
0113. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน0114. โรงเรียนบ้านขนา
0115. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์0116. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
0117. โรงเรียนบ้านจะเนียว0118. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
0119. โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี0120. โรงเรียนบ้านดู่
0121. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ0122. โรงเรียนบ้านหนองสังข์
0123. โรงเรียนชนะใช้กิจการ0124. โรงเรียนบ้านแก
0125. โรงเรียนบ้านหนองยาว0126. โรงเรียนบ้านหนองหว้า
0127. โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา0128. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
0129. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา0130. โรงเรียนบ้านจานเลียว
0131. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก0132. โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
0133. โรงเรียนบ้านสดำ0134. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
0135. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)0136. โรงเรียนบ้านจองกอ
0137. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ0138. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
0139. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก0140. โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
0141. โรงเรียนบ้านนาขนวน0142. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
0143. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง0144. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
0145. โรงเรียนบ้านหนองจิก0146. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ)
0147. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด0148. โรงเรียนบ้านจานบัว
0149. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน0150. โรงเรียนบ้านนารังกา
0151. โรงเรียนบ้านขะยูง0152. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
0153. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย0154. โรงเรียนบ้านขุนหาญ
0155. โรงเรียนบ้านกราม0156. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)
0157. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน)0158. โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
0159. โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่0160. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
0161. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 270162. โรงเรียนบ้านปุน
0163. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ0164. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
0165. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ0166. โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
0167. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล0168. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
0169. โรงเรียนบ้านตาแท่น0170. โรงเรียนบ้านปะทาย
0171. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย0172. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
0173. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว0174. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
0175. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)0176. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
0177. โรงเรียนบ้านสะพุง0178. โรงเรียนบ้านสว่าง
0179. โรงเรียนบ้านตาเอก0180. โรงเรียนบ้านโนนแฝก
0181. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว0182. โรงเรียนบ้านโตนด
0183. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)0184. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
0185. โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง0186. โรงเรียนบ้านบึงมะลู
0187. โรงเรียนบ้านบักดอง0188. โรงเรียนบ้านกันทรอม
0189. โรงเรียนบ้านขนุน0190. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
0191. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา0192. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
0193. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)0194. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
0195. โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)0196. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
0197. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)0198. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา
0199. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล0200. โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
0201. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)0202. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
0203. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว0204. โรงเรียนบ้านสังเม็ก
0205. โรงเรียนบ้านสามเส้า0206. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
0207. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)0208. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
0209. โรงเรียนบ้านด่าน0210. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
0211. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ0212. โรงเรียนบ้านโดนอาว
0213. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)0214. โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)
0215. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์0216. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่
0217. โรงเรียนวัดจันทาราม0218. โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
0219. โรงเรียนสว่างคูณ0220. โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
0221. โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
2. ศูนย์อาเซียนโรงเรียนบ้านเสาธงชัย
0001. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลา0002. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
0003. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ0004. โรงเรียนหนองเม็กพิทยา
0005. โรงเรียนบ้านตาแท่น0006. โรงเรียนบ้านจันทรน์หอม-ตาเสก
0007. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย0008. โรงเรียนบ้านพรทิพย์
0009. โรงเรียนบ้ารุ่งอรุณ0010. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
0011. โรงเรียนบ้านด่าน
3. ศูนย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
0001. อนุบาลอุทุมพรพิสัย0002. สระกำแพงวิทยาคม
0003. บ้านสระภู0004. บ้านค้อกำแพง
0005. บ้านหนองหัวหมู0006. บ้านหนองห้าง
0007. บ้านพงพรต0008. บ้านฟ้าผ่า
0009. บ้านสำโรงน้อยหนองบัว0010. บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)
0011. บ้านขนวนสีแก้ว0012. บ้านอ้อมแก้ว
0013. บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย0014. บ้านกงพาน
0015. บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)0016. บ้านโคก(โคกจาน)
0017. บ้านโปร่งสามัคคี0018. บ้านกุง
0019. บ้านโนนแดงโนนม่วง0020. บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
0021. บ้านขวาว0022. บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)
0023. บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา)0024. บ้านหนองยาง
0025. บ้านโพนเมือง0026. บ้านแข้
0027. บ้านโนนกลาง0028. บ้านอะลาง
0029. บ้านหนองลุงตาเกษ0030. บ้านหนองเหล็ก
0031. บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์)0032. บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)
0033. บ้านแต้(ประชาบำรุง)0034. บ้านปะหละ
0035. บ้านปะอาว0036. บ้านพลับฝางผักหม
0037. บ้านโนนสูง0038. บ้านแขมโพนทอง
0039. บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว0040. บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)
0041. บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 1610042. บ้านยางเอือด
0043. บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล)0044. บ้านนาโนน
0045. บ้านโนนเค็ง0046. บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)
0047. บ้านหนองสำโรงน้อย0048. บ้านหอย
0049. บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)0050. บ้านบอนใหญ่
0051. บ้านสะเดา0052. บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)
0053. บ้านค้อโนนเพ็ก0054. บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา
0055. บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)0056. บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
0057. บ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา)0058. บ้านหมากยาง
0059. บ้านม่วง0060. เมืองคง(คงคาวิทยา)
0061. อนุบาลราษีไศล0062. บ้านแสงเมืองแคน
0063. บ้านยาง0064. บ้านหนองโง้ง
0065. บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)0066. บ้านน้ำอ้อมน้อย
0067. บ้านหนองบ่อ0068. บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)
0069. บ้านดงแดง0070. บ้านดอนงูเหลือม
0071. บ้านปลาขาว0072. บ้านมะยาง
0073. บ้านหนองแคสวนสวรรค์0074. บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
0075. บ้านตัง0076. บ้านเชือก
0077. บ้านจิก0078. บ้านมะฟัก
0079. บ้านดู่ค้อ0080. บ้านกระเดาอุ่มแสง
0081. บ้านครั่ง0082. บ้านกอย
0083. บ้านท่าบ่อ0084. บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
0085. บ้านหนองกก0086. บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
0087. บ้านห้วย0088. บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง
0089. บ้านโนนตุ่น0090. บ้านโต่งโต้น
0091. บ้านฮ่องข่า0092. บ้านโกทา
0093. บ้านเปือยขาม0094. ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
0095. บ้านดอนไม้งาม0096. บ้านโก
0097. บ้านบึงหมอก0098. บ้านท่า
0099. บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม0100. บ้านแสนแก้วหนองคูไซ
0101. บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)0102. บ้านไผ่
0103. บ้านเมี่ยงแคนดวน0104. บ้านคูสระ
0105. บ้านสร้างปี่0106. บ้านด่านนอกดง
0107. จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)0108. บ้านหนองสวง(อสพป.2)
0109. บ้านหนองอาคูณ0110. บ้านขะยุง
0111. บ้านหว้า0112. บ้านปะโด๊ะ
0113. บ้านอีสร้อย0114. บ้านเมืองหลวง
0115. บ้านจังเอิน0116. บ้านหนองน้ำขุ่น
0117. บ้านโทะ0118. บ้านหนองสะมอน
0119. บ้านเมืองน้อย0120. บ้านสร้างเรือ
0121. อนุบาลห้วยทับทัน0122. บ้านกล้วยกว้าง
0123. บ้านบุยาว0124. บ้านไพรพะยอม
0125. บ้านพอกหนองแข้0126. บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย
0127. บ้านพะวร0128. บ้านนานวนหนองแคน
0129. บ้านพงสิม0130. บ้านจานแสนไชย
0131. บ้านนาทุ่ง0132. บ้านตาทอง
0133. บ้านกระสังข์0134. บ้านกระเต็ล
0135. บ้านโดด0136. อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
0137. บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า0138. บ้านหนองหว้า
0139. บ้านหนองหงอก0140. บ้านผือ
0141. บ้านหนองแปน0142. บ้านจาน
0143. บ้านตลาดหนองเรือ0144. บ้านเสียว
0145. หนองผือ0146. บ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)
0147. บ้านหนองม้า0148. บ้านโซงเลง
0149. บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)0150. เบญจคามวิทยาประชาสรรค์
0151. บ้านตาโกน0152. บ้านหนองปลาคูณ
0153. บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)0154. บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )
0155. บ้านเมืองจันทร์0156. บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
0157. บ้านหนองแคน0158. บ้านโคก(เมืองจันทร์)
0159. บ้านทุ่ม0160. อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)
0161. บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย0162. บ้านเขวา
0163. อนุบาลศิลาลาด0164. บ้านแต้มะหลี่
0165. บ้านกุงขาม0166. บ้านเกิ้ง(อสพป.37)
0167. บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)0168. บ้านโจดม่วง
0169. บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด0170. บ้านคลีกลิ้ง
0171. บ้านโพธิ์0172. บ้านโจดนาห่อมเดื่อ
0173. บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น0174. บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)
0175. บ้านหลักด่านหนองจอก0176. บ้านดงเค็งตู้
0177. บ้านทัพส่วยหนองพอก0178. ชุมชนบ้านหนองคู
0179. บ้านหาด(อสพป.13)0180. บ้านโนนลาน
0181. อนุบาลบึงบูรพ์ (เป๊าะมิตรภาพที่ 203)0182. บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ
0183. บ้านโนนน้อย0184. บ้านโคกหล่าม
0185. สพป.ศก.20186. เคียวนำ

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา