สำหรับผู้เข้าอบรม
สำหรับวิทยากร
สถิติการพิมพ์
 • จำนวนไฟล์ที่พิมพ์ 2
 • สถิติผู้อบรม 39,513
 • สถิติวิทยากร 3,047
 • สถิติโรงเรียนพิมพ์ตามรายกิจกรรม
 • ผู้พิมพ์ใบประกาศล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. เด็กชายพลกฤต ลือชา
  2. เด็กหญิงพุทธรักษา ถาวร
  3. นายวิทวัส รัตโน
  4. นายกฤษดาวุธ บุญบำเรอ
  5. นายศุภณัฏฐ์ ผลดี
  6. นายสมคิด ศิริโท
  7. นางสาวภัทรภร พานแก้ว
  8. นางสาวสุวพัชร บุญทำ
  9. นายมนูญ เลิศศรี
  10. นายสุนทร แนวจำปา
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์)
  2.
  3. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
  4. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
  5. โรงเรียนบ้านบึงมะลู

ข่าวประชาสัมพันธ์:3 เมษายน 2560


:3 เมษายน 2560

สถิติการลงทะเบียน

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 4
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 1
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 121
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 589
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 5180
 • เริ่มนับ 2 เมษายน 2560
 • IP:54.90.86.231

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา