1. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [3,537]

0001. โรงเรียนบ้านขนาด [71]0002. โรงเรียนบ้านภูทอง [44]
0003. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน [82]0004. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [43]
0005. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย [40]0006. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [125]
0007. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ [49]0008. โรงเรียนบ้านกระทิง [37]
0009. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย [122]0010. โรงเรียนบ้านหนองขนาน [35]
0011. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย [48]0012. โรงเรียนบ้านศิลาทอง [44]
0013. โรงเรียนบ้านตานวน [51]0014. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [46]
0015. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [52]0016. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [44]
0017. โรงเรียนบ้านตาเส็ด [49]0018. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา [47]
0019. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [44]0020. โรงเรียนบ้านโนนสำโรง [37]
0021. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [40]0022. โรงเรียนบ้านโนนเปือย [44]
0023. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [44]0024. โรงเรียนบ้านเดื่อ [45]
0025. โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน [40]0026. โรงเรียนบ้านกระเบา [78]
0027. โรงเรียนบ้านหนองทา [40]0028. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [42]
0029. โรงเรียนบ้านดอนเขียว [39]0030. โรงเรียนบ้านพยอม [39]
0031. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [49]0032. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [53]
0033. โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย [43]0034. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 [46]
0035. โรงเรียนบ้านกันจาน [39]0036. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [42]
0037. โรงเรียนบ้านโนนอ้อ [43]0038. โรงเรียนบ้านซะวาซอ [36]
0039. โรงเรียนบ้านอาราง [37]0040. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [42]
0041. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข [124]0042. โรงเรียนบ้านหนองคับคา [40]
0043. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ [39]0044. โรงเรียนบ้านกระเจา [43]
0045. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [69]0046. โรงเรียนบ้านชำเขียน [116]
0047. โรงเรียนบ้านตาเครือ [41]0048. โรงเรียนบ้านหนองรุง [37]
0049. โรงเรียนบ้านโนนคูณ [39]0050. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน [38]
0051. โรงเรียนบ้านระโยง [39]0052. โรงเรียนบ้านท่าสว่างสาขาบ้านกระหวัน [35]
0053. โรงเรียนบ้านหนองผือ [36]0054. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [46]
0055. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [43]0056. โรงเรียนบ้านคำกลาง [40]
0057. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [35]0058. โรงเรียนบ้านตระกวน [37]
0059. โรงเรียนบ้านระหาร [38]0060. โรงเรียนบ้านหนองบัว [39]
0061. โรงเรียนบ้านตระกาจ [33]0062. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) [41]
0063. โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา [45]0064. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง [37]
0065. โรงเรียนบ้านโนนแก [47]0066. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง [43]
0067. โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) [48]0068. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง [35]
0069. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติสาขาบ้านสันติสุข [38]0070. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน [138]
0071. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [34]0072. โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) [33]
 2. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [3,571]
0001. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย [93]0002. โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง [81]
0003. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [95]0004. โรงเรียนบ้านคำสะอาด [81]
0005. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [72]0006. โรงเรียนบ้านซำ [74]
0007. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง [160]0008. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา [75]
0009. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [72]0010. โรงเรียนบ้านตาปรก [74]
0011. โรงเรียนบ้านหนองคู [86]0012. โรงเรียนบ้านกระบี่ [78]
0013. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) [40]0014. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [40]
0015. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [88]0016. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา [71]
0017. โรงเรียนบ้านดู่ [90]0018. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [87]
0019. โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ [74]0020. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [84]
0021. โรงเรียนบ้านสลับ [87]0022. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก [75]
0023. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [71]0024. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล [85]
0025. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [88]0026. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) [73]
0027. โรงเรียนบ้านจานเลียว [121]0028. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [87]
0029. โรงเรียนบ้านดาน [89]0030. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [75]
0031. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [85]0032. โรงเรียนบ้านจะเนียว [91]
0033. โรงเรียนบ้านหนองหว้า [75]0034. โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา [80]
0035. โรงเรียนบ้านขนา [44]0036. โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี [81]
0037. โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) [113]0038. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [111]
0039. โรงเรียนบ้านจองกอ [76]0040. โรงเรียนบ้านหนองฮาง [88]
0041. โรงเรียนบ้านหนองยาว [84]0042. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ [92]
0043. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ [85]
 3. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๓ [2,823]
0001. โรงเรียนบ้านขุนหาญ [56]0002. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว [62]
0003. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ) [56]0004. โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย [57]
0005. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [58]0006. โรงเรียนบ้านกราม [58]
0007. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว [54]0008. โรงเรียนบ้านนารังกา [62]
0009. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [58]0010. โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ [63]
0011. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง [70]0012. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [67]
0013. โรงเรียนบ้านสว่าง [65]0014. โรงเรียนบ้านตาแท่น [59]
0015. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) [56]0016. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน) [103]
0017. โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ [124]0018. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [57]
0019. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล [60]0020. โรงเรียนบ้านสดำ [28]
0021. โรงเรียนบ้านขะยูง [30]0022. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ [104]
0023. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง [50]0024. โรงเรียนบ้านนาขนวน [60]
0025. โรงเรียนบ้านชำม่วง [71]0026. โรงเรียนบ้านขนา [34]
0027. โรงเรียนบ้านโตนด [61]0028. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [60]
0029. โรงเรียนบ้านสะพุง [53]0030. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ [61]
0031. โรงเรียนบ้านปุน [52]0032. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [57]
0033. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา [58]0034. โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก [57]
0035. โรงเรียนบ้านจานบัว [51]0036. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม [55]
0037. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) [50]0038. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม [72]
0039. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [57]0040. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) [59]
0041. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [56]0042. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด [57]
0043. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [58]0044. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [61]
0045. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย [52]0046. โรงเรียนบ้านตาเอก [59]
0047. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [55]
 4. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๔ [2,563]
0001. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [118]0002. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [70]
0003. โรงเรียนบ้านโนนงาม [54]0004. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [27]
0005. โรงเรียนบ้านด่าน [113]0006. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) [141]
0007. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [81]0008. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [112]
0009. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ [157]0010. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [84]
0011. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ [82]0012. โรงเรียนบ้านกันทรอม [52]
0013. โรงเรียนบ้านขนุน [62]0014. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) [81]
0015. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [80]0016. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) [139]
0017. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด [57]0018. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง [80]
0019. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง [28]0020. โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) [89]
0021. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [113]0022. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) [108]
0023. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา [95]0024. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ [52]
0025. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา [31]0026. โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) [114]
0027. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [85]0028. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน [86]
0029. โรงเรียนบ้านสามเส้า [91]0030. โรงเรียนบ้านบักดอง [81]
 5. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [1,764]
0001. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [27]0002. โรงเรียนบ้านเดื่อ [27]
0003. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา [29]0004. โรงเรียนบ้านโนนจิก [26]
0005. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา [30]0006. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [27]
0007. โรงเรียนบ้านนารังกา [25]0008. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [28]
0009. โรงเรียนบ้านโนนงาม [59]0010. โรงเรียนบ้านกันจาน [26]
0011. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [28]0012. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข [32]
0013. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [31]0014. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง [28]
0015. โรงเรียนบ้านซะวาซอ [27]0016. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [26]
0017. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) [28]0018. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [31]
0019. โรงเรียนบ้านระหาร [25]0020. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ [27]
0021. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [28]0022. โรงเรียนบ้านโนนคูณ [28]
0023. โรงเรียนบ้านกระบี่ [28]0024. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ [32]
0025. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [30]0026. โรงเรียนบ้านจะเนียว [36]
0027. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [34]0028. โรงเรียนบ้านโดนอาว [28]
0029. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด [29]0030. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา [53]
0031. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [30]0032. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) [30]
0033. โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย [27]0034. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [53]
0035. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [25]0036. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [28]
0037. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) [27]0038. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [28]
0039. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [30]0040. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ [25]
0041. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) [31]0042. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) [25]
0043. โรงเรียนบ้านตาแท่น [30]0044. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [33]
0045. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [32]0046. โรงเรียนบ้านโตนด [28]
0047. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง [30]0048. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [28]
0049. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด [28]0050. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว [27]
0051. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม [26]0052. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [26]
0053. โรงเรียนบ้านสามเส้า [30]0054. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน) [27]
0055. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [26]0056. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [27]
0057. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ [29]0058. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม [34]
0059. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) [31]
 6. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [2,530]
0001. โรงเรียนบ้านขนาด [40]0002. โรงเรียนบ้านจองกอ [28]
0003. โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา [28]0004. โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง [35]
0005. โรงเรียนบ้านกระทิง [32]0006. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [33]
0007. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [31]0008. โรงเรียนบ้านตาแบน [60]
0009. โรงเรียนบ้านตระกาจ [31]0010. โรงเรียนบ้านอาราง [29]
0011. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [31]0012. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [28]
0013. โรงเรียนบ้านหนองคู [69]0014. โรงเรียนบ้านหนองผือ [28]
0015. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย [32]0016. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง [30]
0017. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง [29]0018. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [32]
0019. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขุนหาญ) [32]0020. โรงเรียนบ้านหนองรุง [27]
0021. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [57]0022. โรงเรียนบ้านตาปรก [32]
0023. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [30]0024. โรงเรียนบ้านศิวาลัย [28]
0025. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [28]0026. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [63]
0027. โรงเรียนบ้านศิลาทอง [32]0028. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา [36]
0029. โรงเรียนบ้านดาน [38]0030. โรงเรียนบ้านสดำ [28]
0031. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [72]0032. โรงเรียนบ้านหนองหว้า [60]
0033. โรงเรียนบ้านบักดอง [25]0034. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ [34]
0035. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ [31]0036. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [29]
0037. โรงเรียนบ้านปุน [31]0038. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [27]
0039. โรงเรียนบ้านสะพุง [31]0040. โรงเรียนบ้านหนองจิก [32]
0041. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) [28]0042. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล [28]
0043. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [35]0044. โรงเรียนบ้านกราม [30]
0045. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [57]0046. โรงเรียนบ้านสลับ [35]
0047. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [32]0048. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว [29]
0049. โรงเรียนบ้านตาเอก [31]0050. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [28]
0051. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [28]0052. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) [29]
0053. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ [33]0054. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) [55]
0055. โรงเรียนบ้านกันทรอม [58]0056. โรงเรียนบ้านตานวน [28]
0057. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ [33]0058. โรงเรียนบ้านดู่ [73]
0059. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [34]0060. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [27]
0061. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) [27]0062. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [27]
0063. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก [30]0064. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [30]
0065. โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง [29]0066. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [26]
0067. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง [30]0068. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [26]
0069. โรงเรียนบ้านพยอม [27]0070. โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน [30]
0071. โรงเรียนบ้านตระกวน [31]0072. โรงเรียนบ้านกระเบา [57]
 7. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ สำหรับผู้บริหาร [372]
0001. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [27]0002. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [29]
0003. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [28]0004. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [27]
0005. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [28]0006. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [28]
0007. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [28]0008. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [35]
0009. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [24]0010. โรงเรียนบ้านตาแท่น [25]
0011. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [26]0012. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [33]
0013. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [34]
 8. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ สำหรับผู้บริหาร [396]
0001. โรงเรียนบ้านกราม [29]0002. โรงเรียนบ้านตานวน [26]
0003. โรงเรียนบ้านกระเจา [27]0004. โรงเรียนบ้านหนองคู [29]
0005. โรงเรียนบ้านหนองบัว [25]0006. โรงเรียนบ้านเพ็ก [29]
0007. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [29]0008. โรงเรียนบ้านอาราง [28]
0009. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [33]0010. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [25]
0011. โรงเรียนบ้านบักดอง [26]0012. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล [27]
0013. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [34]0014. โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ [29]
 9. โครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียน  [2,928]
0001. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [220]0002. โรงเรียนบ้านจันทรน์หอม-ตาเสก [219]
0003. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [1,541]0004. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [210]
0005. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลา [222]0006. โรงเรียนหนองเม็กพิทยา [227]
0007. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [66]0008. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [223]
 10. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๑ [1,557]
0001. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [27]0002. โรงเรียนบ้านหนองทา [28]
0003. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [34]0004. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน [24]
0005. โรงเรียนบ้านหนองยาว [28]0006. โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง [36]
0007. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ [26]0008. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [27]
0009. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [30]0010. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [30]
0011. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [31]0012. โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น [24]
0013. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ [22]0014. โรงเรียนบ้านโดนอาว [22]
0015. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [28]0016. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [24]
0017. โรงเรียนบ้านโนนงาม [24]0018. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล [30]
0019. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [26]0020. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [22]
0021. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ [26]0022. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [21]
0023. โรงเรียนบ้านโนนจิก [25]0024. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา [25]
0025. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [24]0026. โรงเรียนบ้านนารังกา [25]
0027. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [25]0028. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [26]
0029. โรงเรียนบ้านตานวน [25]0030. โรงเรียนบ้านโนนสำโรง [20]
0031. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [29]0032. โรงเรียนบ้านดอนเขียว [21]
0033. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [26]0034. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน [20]
0035. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [24]0036. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [18]
0037. โรงเรียนบ้านเพ็ก [24]0038. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย [25]
0039. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง [21]0040. โรงเรียนบ้านคำกลาง [22]
0041. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [26]0042. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [22]
0043. โรงเรียนบ้านกราม [25]0044. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [22]
0045. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ [26]0046. โรงเรียนบ้านผือ [32]
0047. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [26]0048. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [21]
0049. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [23]0050. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [26]
0051. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ [24]0052. โรงเรียนบ้านชำม่วง [28]
0053. โรงเรียนบ้านคำสะอาด [29]0054. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [24]
0055. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) [26]0056. โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ [25]
0057. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [24]0058. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน [24]
0059. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก [22]0060. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [22]
0061. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [22]0062. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [23]
 11. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๒ [1,677]
0001. โรงเรียนบ้านขนาด [35]0002. โรงเรียนบ้านภูทอง [28]
0003. โรงเรียนบ้านจานบัว [26]0004. โรงเรียนบ้านจองกอ [30]
0005. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย [74]0006. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง [24]
0007. โรงเรียนบ้านศิลาทอง [24]0008. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [30]
0009. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ) [37]0010. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย [23]
0011. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [31]0012. โรงเรียนบ้านสะพุง [29]
0013. โรงเรียนบ้านหนองขนาน [61]0014. โรงเรียนบ้านขุนหาญ [25]
0015. โรงเรียนบ้านเดื่อ [25]0016. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [44]
0017. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) [27]0018. โรงเรียนบ้านกันทรอม [25]
0019. โรงเรียนบ้านสดำ [25]0020. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [24]
0021. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย [24]0022. โรงเรียนบ้านสลับ [31]
0023. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว [25]0024. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [37]
0025. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [24]0026. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [21]
0027. โรงเรียนบ้านอาราง [25]0028. โรงเรียนบ้านหนองบัว [28]
0029. โรงเรียนบ้านศิวาลัย [25]0030. โรงเรียนบ้านชำเขียน [24]
0031. โรงเรียนบ้านตาแบน [27]0032. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [23]
0033. โรงเรียนบ้านหนองผือ [23]0034. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [26]
0035. โรงเรียนบ้านตาปรก [25]0036. โรงเรียนบ้านหนองคู [27]
0037. โรงเรียนบ้านหนองรุง [26]0038. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [28]
0039. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา [27]0040. โรงเรียนบ้านตระกาจ [23]
0041. โรงเรียนบ้านซำ [23]0042. โรงเรียนบ้านกระเจา [26]
0043. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 [31]0044. โรงเรียนบ้านกระเบา [23]
0045. โรงเรียนบ้านระหาร [24]0046. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา [22]
0047. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [24]0048. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [65]
0049. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว [47]0050. โรงเรียนบ้านตาเอก [24]
0051. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [33]0052. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [33]
0053. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [25]0054. โรงเรียนบ้านบักดอง [23]
0055. โรงเรียนบ้านดาน [30]0056. โรงเรียนบ้านปุน [23]
0057. โรงเรียนบ้านหนองฮาง [35]
 12. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 [3,628]
0001. โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ [30]0002. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน [20]
0003. โรงเรียนบ้านกันทรอม [21]0004. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [19]
0005. โรงเรียนบ้านโดนอาว [70]0006. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) [20]
0007. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ) [19]0008. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา [21]
0009. โรงเรียนบ้านขุนหาญ [23]0010. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง [20]
0011. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [21]0012. โรงเรียนบ้านหนองรุง [20]
0013. โรงเรียนบ้านสามเส้า [22]0014. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [20]
0015. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [19]0016. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [24]
0017. โรงเรียนบัานกันจด [20]0018. โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ [44]
0019. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [20]0020. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [23]
0021. โรงเรียนบ้านหนองยาว [22]0022. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา [22]
0023. โรงเรียนบ้านโนนงาม [22]0024. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [19]
0025. โรงเรียนบ้านกันจาน [21]0026. โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) [21]
0027. โรงเรียนบ้านหนองคู [23]0028. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [20]
0029. โรงเรียนบ้านซำ [21]0030. โรงเรียนบ้านหนองจิก [19]
0031. โรงเรียนบ้านกระเบา [18]0032. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [22]
0033. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [22]0034. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน [20]
0035. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [19]0036. โรงเรียนบ้านระโยง [19]
0037. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [21]0038. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [24]
0039. โรงเรียนบ้านระหาร [18]0040. โรงเรียนบ้านศิวาลัย [23]
0041. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง [22]0042. โรงเรียนบ้านตาแท่น [22]
0043. โรงเรียนบ้านกระเจา [21]0044. โรงเรียนบ้านขะยูง [21]
0045. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [19]0046. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย [17]
0047. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด [20]0048. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [18]
0049. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [20]0050. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง [20]
0051. โรงเรียนบ้านหนองฮาง [21]0052. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [21]
0053. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [19]0054. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) [20]
0055. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ [21]0056. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ [19]
0057. โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ [18]0058. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [17]
0059. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [18]0060. โรงเรียนบ้านตานวน [20]
0061. โรงเรียนบ้านหนองขนาน [25]0062. โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) [17]
0063. โรงเรียนบ้านตาปรก [35]0064. โรงเรียนบ้านตาเส็ด [17]
0065. โรงเรียนบ้านด่าน [37]0066. โรงเรียนบ้านจานเลียว [23]
0067. โรงเรียนบ้านตาแบน [19]0068. โรงเรียนบ้านเพ็ก [20]
0069. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [20]0070. โรงเรียนบ้านหนองคับคา [20]
0071. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ [20]0072. โรงเรียนบ้านตาเครือ [19]
0073. โรงเรียนบ้านเดื่อ [18]0074. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน [18]
0075. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ [19]0076. โรงเรียนบ้านตระกาจ [18]
0077. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ [19]0078. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) [22]
0079. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [25]0080. โรงเรียนบ้านกระทิง [22]
0081. โรงเรียนบ้านคำกลาง [20]0082. โรงเรียนบ้านดอนเขียว [18]
0083. โรงเรียนบ้านหนองทา [19]0084. โรงเรียนบ้านโนนเปือย [18]
0085. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข [21]0086. โรงเรียนบ้านโนนจิก [21]
0087. โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย [18]0088. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง [20]
0089. โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) [16]0090. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [19]
0091. โรงเรียนบ้านชำเขียน [21]0092. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา [20]
0093. โรงเรียนบ้านดอนข่า [19]0094. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน [18]
0095. โรงเรียนบ้านหนองบัว [19]0096. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [18]
0097. โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) [25]0098. โรงเรียนบ้านขนาด [22]
0099. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [19]0100. โรงเรียนบ้านหนองผือ [21]
0101. โรงเรียนบ้านกระบี่ [18]0102. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [19]
0103. โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร [20]0104. โรงเรียนบ้านตาเอก [21]
0105. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [18]0106. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) [18]
0107. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา [19]0108. โรงเรียนบ้านจะเนียว [18]
0109. โรงเรียนบ้านโนนแก [19]0110. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย [23]
0111. โรงเรียนบ้านซะวาซอ [18]0112. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [19]
0113. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [22]0114. โรงเรียนบ้านตระกวน [20]
0115. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง [20]0116. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา [21]
0117. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [17]0118. โรงเรียนบ้านโนนคูณ [18]
0119. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ [21]0120. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [20]
0121. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว [16]0122. โรงเรียนบ้านกราม [18]
0123. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ [18]0124. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม [20]
0125. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว [19]0126. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [21]
0127. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [18]0128. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง [20]
0129. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [22]0130. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) [22]
0131. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [18]0132. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ [21]
0133. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา [17]0134. โรงเรียนวัดจันทาราม [20]
0135. โรงเรียนบ้านหนองหว้า [20]0136. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา [20]
0137. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [19]0138. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) [17]
0139. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [22]0140. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [17]
0141. โรงเรียนบ้านนาขนวน [18]0142. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ [18]
0143. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [20]0144. โรงเรียนสว่างคูณ [20]
0145. โรงเรียนบ้านคำสะอาด [16]0146. โรงเรียนบ้านขนุน [21]
0147. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม [21]0148. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [17]
0149. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย [21]0150. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [19]
0151. โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา [22]0152. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [21]
0153. โรงเรียนบ้านผือ [19]0154. โรงเรียนบ้านจองกอ [17]
0155. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [19]0156. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด [17]
0157. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [19]0158. โรงเรียนบ้านสดำ [20]
0159. โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี [17]0160. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [16]
0161. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) [19]0162. โรงเรียนอรจันทร์วิทยา [22]
0163. โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง [19]0164. โรงเรียนบ้านจานบัว [20]
0165. โรงเรียนบ้านขนา [17]0166. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว [20]
0167. โรงเรียนบ้านโตนด [19]0168. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) [20]
0169. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) [17]0170. โรงเรียนบ้านปะทาย [21]
0171. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล [21]0172. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [18]
0173. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [18]0174. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [20]
0175. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ [19]0176. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [20]
0177. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง [17]0178. โรงเรียนบ้านสว่าง [18]
 13. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงิน และพัสดุในสถานศึกษา [1,021]
0001. โรงเรียนบ้านอาราง [57]0002. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [42]
0003. โรงเรียนบ้านดาน [39]0004. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [42]
0005. โรงเรียนบ้านกระเจา [39]0006. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขุนหาญ) [45]
0007. โรงเรียนบ้านหนองบัว [39]0008. โรงเรียนบ้านกระเบา [39]
0009. โรงเรียนบ้านบักดอง [39]0010. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [42]
0011. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [39]0012. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [39]
0013. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [42]0014. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 [50]
0015. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [42]0016. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา [39]
0017. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [39]0018. โรงเรียนบ้านดอนข่า [42]
0019. โรงเรียนบ้านตาปรก [39]0020. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [91]
0021. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) [55]0022. โรงเรียนบ้านตาเส็ด [39]
0023. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [42]
 14. การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 [300]
0001. โรงเรียนบ้านหนองเก่า [2]0002. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ [2]
0003. โรงเรียนบ้านโนนงาม [3]0004. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล [2]
0005. โรงเรียนบ้านหนองสังข์ [2]0006. โรงเรียนบ้านตาเครือ [2]
0007. โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ [2]0008. โรงเรียนบ้านโนนคูณ [3]
0009. โรงเรียนบ้านกันจาน [2]0010. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง [2]
0011. โรงเรียนบ้านดู่ [5]0012. โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) [2]
0013. โรงเรียนบ้านจานเลียว [2]0014. โรงเรียนบ้านนาขนวน [3]
0015. โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) [2]0016. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ [3]
0017. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย [2]0018. โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) [3]
0019. โรงเรียนบ้านตาเส็ด [2]0020. โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก [2]
0021. โรงเรียนบ้านปุน [2]0022. โรงเรียนบ้านหนองทา [2]
0023. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง [2]0024. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา [3]
0025. โรงเรียนบ้านขนุน [2]0026. โรงเรียนบ้านหนองคู [2]
0027. โรงเรียนบ้านหนองรุง [2]0028. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ [2]
0029. โรงเรียนชนะใช้กิจการ [2]0030. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) [3]
0031. โรงเรียนบ้านอาราง [3]0032. โรงเรียนบ้านโนนแก [2]
0033. โรงเรียนบ้านกระเจา [2]0034. โรงเรียนบ้านหนองบัว [5]
0035. โรงเรียนบ้านม่วงแยก [3]0036. โรงเรียนบ้านขุนหาญ [4]
0037. โรงเรียนบ้านระหาร [7]0038. โรงเรียนบ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) [2]
0039. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา [4]0040. โรงเรียนบ้านโนนแฝก [3]
0041. โรงเรียนบ้านตานวน [4]0042. โรงเรียนบ้านหนองหว้า [2]
0043. โรงเรียนบ้านสลับ [3]0044. โรงเรียนบ้านเดื่อ [2]
0045. โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) [2]0046. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน [2]
0047. โรงเรียนบ้านนารังกา [2]0048. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง [2]
0049. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ [5]0050. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) [5]
0051. โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ [2]0052. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ [4]
0053. โรงเรียนบ้านสังเม็ก [3]0054. โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 [1]
0055. โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง [1]0056. โรงเรียนบ้านชำม่วง [1]
0057. โรงเรียนบ้านผือ [1]0058. โรงเรียนบ้านหนองฮาง [1]
0059. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ [1]0060. โรงเรียนบ้านดาน [1]
0061. โรงเรียนบ้านคำสะอาด [1]0062. โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส [1]
0063. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน [1]0064. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง [1]
0065. โรงเรียนบ้านขนา [1]0066. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [1]
0067. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม [1]0068. โรงเรียนบ้านจะเนียว [1]
0069. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย [1]0070. โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี [1]
0071. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ [1]0072. โรงเรียนบ้านแก [1]
0073. โรงเรียนบ้านหนองยาว [1]0074. โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา [1]
0075. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ [1]0076. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา [1]
0077. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก [1]0078. โรงเรียนบ้านสดำ [1]
0079. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) [1]0080. โรงเรียนบ้านจองกอ [1]
0081. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ [1]0082. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) [1]
0083. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก [1]0084. โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย [1]
0085. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม [1]0086. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง [1]
0087. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ [1]0088. โรงเรียนบ้านหนองจิก [1]
0089. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศรีรัตนะ) [1]0090. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด [1]
0091. โรงเรียนบ้านจานบัว [1]0092. โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน [1]
0093. โรงเรียนบ้านชำเบ็ง [1]0094. โรงเรียนบ้านขะยูง [1]
0095. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [1]0096. โรงเรียนบ้านกราม [1]
0097. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1) [1]0098. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ภูกระจาน) [1]
0099. โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ [1]0100. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8 [1]
0101. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว [1]0102. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 [1]
0103. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ [1]0104. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ [1]
0105. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ [1]0106. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล [1]
0107. โรงเรียนบ้านตาแท่น [1]0108. โรงเรียนบ้านหนองผือ [1]
0109. โรงเรียนบ้านปะทาย [1]0110. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย [1]
0111. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด [1]0112. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว [1]
0113. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ [1]0114. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [1]
0115. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ [1]0116. โรงเรียนบ้านสะพุง [1]
0117. โรงเรียนบ้านสว่าง [1]0118. โรงเรียนบ้านตาเอก [1]
0119. โรงเรียนบ้านโนนเปือย [1]0120. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว [1]
0121. โรงเรียนบ้านโตนด [1]0122. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) [1]
0123. โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง [1]0124. โรงเรียนบ้านบึงมะลู [1]
0125. โรงเรียนบ้านบักดอง [1]0126. โรงเรียนบ้านกันทรอม [1]
0127. โรงเรียนบ้านซะวาซอ [1]0128. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ [1]
0129. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา [1]0130. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) [1]
0131. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน [1]0132. โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) [1]
0133. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) [1]0134. โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา [1]
0135. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล [1]0136. โรงเรียนบ้านหนองคับคา [1]
0137. โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น [1]0138. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) [1]
0139. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว [1]0140. โรงเรียนบ้านสามเส้า [1]
0141. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง [1]0142. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) [1]
0143. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) [1]0144. โรงเรียนบ้านด่าน [1]
0145. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [1]0146. โรงเรียนบ้านโดนอาว [1]
0147. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) [1]0148. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ [1]
0149. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย [1]0150. โรงเรียนบ้านคำกลาง [1]
0151. โรงเรียนบัานกันจด [1]0152. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา [1]
0153. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา [1]0154. โรงเรียนบ้านโนนสำโรง [1]
0155. โรงเรียนบ้านชำเขียน [1]0156. โรงเรียนบ้านโนนอ้อ [1]
0157. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ [1]0158. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น [1]
0159. โรงเรียนบ้านตาแบน [1]0160. โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย [1]
0161. โรงเรียนบ้านศิลาทอง [1]0162. โรงเรียนบ้านระโยง [1]
0163. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด [1]0164. โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา [1]
0165. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) [1]0166. โรงเรียนบ้านดอนข่า [1]
0167. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม [1]0168. โรงเรียนบ้านตาหมื่น [1]
0169. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย [1]0170. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก [1]
0171. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง [1]0172. โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ [1]
0173. โรงเรียนบ้านพยอม [1]0174. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ [1]
0175. โรงเรียนบ้านเพ็ก [1]0176. โรงเรียนบ้านกระทิง [1]
0177. โรงเรียนบ้านภูทอง [1]0178. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย [1]
0179. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข [2]0180. โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน [1]
0181. โรงเรียนบ้านดอนเขียว [1]0182. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน [1]
0183. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา [1]0184. โรงเรียนบ้านตระกาจ [1]
0185. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ [1]0186. โรงเรียนบ้านโนนจิก [1]
0187. โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) [1]0188. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน [1]
0189. โรงเรียนบ้านขนาด [1]0190. โรงเรียนบ้านซำตาโตง [1]
0191. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) [1]0192. โรงเรียนบ้านหนองขนาน [1]
0193. โรงเรียนบ้านตระกวน [1]0194. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) [1]
0195. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [1]0196. โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) [1]
0197. โรงเรียนบ้านศิวาลัย [1]0198. โรงเรียนบ้านโนนสูง (ขุนหาญ) [2]
0199. โรงเรียนบ้านกระเบา [1]0200. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน [1]
0201. โรงเรียนบ้านพรทิพย์ [1]0202. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [1]
0203. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย [1]0204. โรงเรียนบ้านซำ [1]
0205. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง [1]0206. โรงเรียนบ้านตาปรก [1]
0207. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน [1]0208. โรงเรียนบ้านกระบี่ [1]
 15. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [0]

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา