ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :::Kanthalak.com กันทรลักษ์ดอทคอม:::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4::ระบบจัดการอบรมออนไลน์

 1. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [377]
0001. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [38]0002. นายสมจิต ชาภักดี [33]
0003. นางสายสิน เพชรดา [33]0004. นางสุขสันต์ งอมสงัด [36]
0005. นายไผท คงศรีลา [33]0006. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [35]
0007. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [33]0008. นายสุริยัน อินทรโสม [34]
0009. นางสาวศิรินภา วงษา [33]0010. นายสมเกียรติ ไกรยา [33]
0011. นางสาวนุชจรินญา ทานุกรม [36]
 2. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [0]
 3. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๓ [0]
 4. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๔ [0]
 5. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [399]
0001. นายสมเกียรติ ไกรยา [33]0002. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [34]
0003. นางราตรี แทนคำ [33]0004. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [35]
0005. นายศุภณัฏฐ์ ผลดี [36]0006. นายสมจิต ชาภักดี [31]
0007. นางปวริศา พิบูลย์ [31]0008. นายสุริยัน อินทรโสม [34]
0009. ว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์ [0]0010. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [35]
0011. นายไผท คงศรีลา [32]0012. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [31]
 6. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [363]
0001. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [31]0002. นางปวริศา พิบูลย์ [28]
0003. นายสมจิต ชาภักดี [29]0004. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [31]
0005. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [33]0006. นางรุ่งฤทัย คงศรีลา [30]
0007. นายไผท คงศรีลา [28]0008. ว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์ [0]
0009. นางราตรี แทนคำ [30]0010. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [28]
0011. นายสมเกียรติ ไกรยา [32]0012. นายพุทธวัตน์ ประจันทร์ [31]
 7. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ สำหรับผู้บริหาร [313]
0001. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [31]0002. นายสมจิต ชาภักดี [31]
0003. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [31]0004. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [33]
0005. นายไผท คงศรีลา [31]0006. นายพุทธวัตน์ ประจันทร์ [32]
0007. นางราตรี แทนคำ [30]0008. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [32]
0009. นายสมเกียรติ ไกรยา [33]0010. นายสุริยัน อินทรโสม [29]
 8. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ สำหรับผู้บริหาร [306]
0001. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [28]0002. นายสมจิต ชาภักดี [31]
0003. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [32]0004. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [33]
0005. นายไผท คงศรีลา [30]0006. นายพุทธวัตน์ ประจันทร์ [32]
0007. นางราตรี แทนคำ [28]0008. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [32]
0009. นายสมเกียรติ ไกรยา [30]0010. นายสุริยัน อินทรโสม [30]
 9. โครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียน  [45]
0001. ว่าที่ร้อยตรีคมกฤษณ์ วรงค์ [0]
 10. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๑ [280]
0001. นายไผท คงศรีลา [30]0002. นายสมเกียรติ ไกรยา [31]
0003. นางปวริศา พิบูลย์ [31]0004. นายศุภณัฏฐ์ ผลดี [33]
0005. นางสาวปิยะมาศ ประการจิตร [32]0006. นางลำไพร หล้าศรี [29]
0007. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [32]0008. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [30]
0009. นายสมจิต ชาภักดี [32]
 11. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๒ [0]
 12. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 [0]
 13. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงิน และพัสดุในสถานศึกษา [0]
 14. การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 [81]
0001. นายชวน แก้วกัณหา [8]0002. นายวิทยา วงษ์พิทักษ์ [6]
0003. นางกุลนิษฐ์ จุลเหลา [7]0004. นางสุนีย์ กมลมาลย์ [6]
0005. ว่าที่ร้อยตรีแจ้ง หมู่มาก [0]0006. นางยุพิน สังคะรินทร์ [6]
0007. นางกาญจนา ศรีวงค์ [6]0008. นางสาวอรุณิศา บุญทอง [6]
0009. นายชัยศักดิ์ นรเนตร [6]0010. นางสาวธนาภรณ์ เวชกุลสันติ [6]
0011. นางจตุพร นรเนตร [6]0012. นางมัสลิน แก้วกัณหา [7]
0013. นางสาวจันที สมนา [6]
 15. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [0]


ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา