1. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [469]

0001. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [49]0002. นายสมจิต ชาภักดี [41]
0003. นางสายสิน เพชรดา [41]0004. นางสุขสันต์ งอมสงัด [44]
0005. นายไผท คงศรีลา [41]0006. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [44]
0007. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [41]0008. นายสุริยัน อินทรโสม [42]
0009. นางสาวศิรินภา วงษา [41]0010. นายสมเกียรติ ไกรยา [41]
0011. นางสาวนุชจรินญา ทานุกรม [44]
 2. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [0]
 3. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๓ [0]
 4. ปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๔ [0]
 5. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ [586]
0001. นายสมเกียรติ ไกรยา [49]0002. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [49]
0003. นางราตรี แทนคำ [48]0004. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [51]
0005. นายศุภณัฏฐ์ ผลดี [53]0006. นายสมจิต ชาภักดี [47]
0007. นางปวริศา พิบูลย์ [47]0008. นายสุริยัน อินทรโสม [49]
0009. ว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์ [0]0010. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [51]
0011. นายไผท คงศรีลา [47]0012. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [46]
 6. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ [535]
0001. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [45]0002. นางปวริศา พิบูลย์ [43]
0003. นายสมจิต ชาภักดี [43]0004. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [44]
0005. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [50]0006. นางรุ่งฤทัย คงศรีลา [44]
0007. นายไผท คงศรีลา [42]0008. ว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์ [0]
0009. นางราตรี แทนคำ [44]0010. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [42]
0011. นายสมเกียรติ ไกรยา [47]0012. นายพุทธวัตน์ ประจันทร์ [46]
 7. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๑ สำหรับผู้บริหาร [465]
0001. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [46]0002. นายสมจิต ชาภักดี [46]
0003. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [46]0004. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [51]
0005. นายไผท คงศรีลา [46]0006. นายพุทธวัตน์ ประจันทร์ [47]
0007. นางราตรี แทนคำ [45]0008. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [47]
0009. นายสมเกียรติ ไกรยา [47]0010. นายสุริยัน อินทรโสม [44]
 8. โครงการขยายผลการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ ๒ สำหรับผู้บริหาร [466]
0001. นายประสิทธิ์ วงพินิจ [43]0002. นายสมจิต ชาภักดี [46]
0003. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [48]0004. นายศุภณัฎฐ์ ผลดี [52]
0005. นายไผท คงศรีลา [46]0006. นายพุทธวัตน์ ประจันทร์ [48]
0007. นางราตรี แทนคำ [45]0008. นางสาวชยานี ธีระภูวนัตด์ [48]
0009. นายสมเกียรติ ไกรยา [44]0010. นายสุริยัน อินทรโสม [46]
 9. โครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียน  [64]
0001. ว่าที่ร้อยตรีคมกฤษณ์ วรงค์ [0]
 10. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๑ [418]
0001. นายไผท คงศรีลา [45]0002. นายสมเกียรติ ไกรยา [47]
0003. นางปวริศา พิบูลย์ [46]0004. นายศุภณัฏฐ์ ผลดี [51]
0005. นางสาวปิยะมาศ ประการจิตร [48]0006. นางลำไพร หล้าศรี [44]
0007. นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [47]0008. นางสาวสุภาภรณ์ บุญศิริ [45]
0009. นายสมจิต ชาภักดี [45]
 11. โครงการพัฒนาสื่่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรม DLIT/DLTV รุ่นที่ ๒ [0]
 12. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 [0]
 13. การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงิน และพัสดุในสถานศึกษา [0]
 14. การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 [235]
0001. นายชวน แก้วกัณหา [20]0002. นายวิทยา วงษ์พิทักษ์ [18]
0003. นางกุลนิษฐ์ จุลเหลา [18]0004. นางสุนีย์ กมลมาลย์ [18]
0005. ว่าที่ร้อยตรีแจ้ง หมู่มาก [0]0006. นางยุพิน สังคะรินทร์ [18]
0007. นางกาญจนา ศรีวงค์ [18]0008. นางสาวอรุณิศา บุญทอง [19]
0009. นายชัยศักดิ์ นรเนตร [18]0010. นางสาวธนาภรณ์ เวชกุลสันติ [18]
0011. นางจตุพร นรเนตร [18]0012. นางมัสลิน แก้วกัณหา [18]
0013. นางสาวจันที สมนา [18]
 15. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ [0]

ระบบจัดการอบรมออนไลน์ :: E-TRAINING & E-CERTIFICATE ONLINE

E-CERTIFICATE V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา